Sony KV-32CS71K Bedienungsanleitung

Sony KV-32CS71K

Betrachten Sie hier gratis die Sony KV-32CS71K Bedienungsanleitung. Sie haben die Bedienungsanleitung gelesen, jedoch keine Antwort auf Ihre Frage gefunden? Dann stellen Sie Ihre Frage auf dieser Seite an andere Besitzer von Sony KV-32CS71K.

Marke
Sony
Model
KV-32CS71K
Produkte
Sprache
Englisch, Deutsch, Polnisch, Russisch, Slowakisch, Ungarisch
Dateityp
PDF
Website
http://www.sony.com/
R
2-593-187-61(1)
Colour Television
KV-32CS71K
©2005 Sony Corporation
GB
Operating Instructions
GB
Before operating the TV, please read the “Safety Information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.
Инструкции за използване
BG
Преди да използвате телевизора, прочетете раздела
"Информация за безопасността" на това ръководство.
Запазете това ръководство за бъдещи справки.
Návod k použití
CZ
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část
"Bezpečnostní upozornění" v tomto návodu. Návod si uschovejte
i pro budoucí potřebu.
Kezelési utasítás
HU
Mielőtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen
kézikönyv Biztonsági tudnivalók c. szakaszát. Őrizze meg a
kézikönyvet későbbi használatra.
Instrukcja obsługi
PL
Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy zapoznać się z
rozdziałem "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wglądu w przyszłości.
Инструкция по эксплуатации
RU
Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с
разделом "Общие правила техники безопасности" настоящей
инструкции. Сохраняйте настоящую инструкцию на будущее.
Návod na obsluhu
SK
Pred zapnutím TV prijímača si prosím pozorne prečítajte čas
Informácie o bezpečnosti. Návod si uchovajte pre ďašie použitie.
32CS71 K Cover.fm Page 1 Wednesday, March 16, 2005 4:11 PM

Haben sie eine Frage über Sony KV-32CS71K?

Hier können Sie Ihre Frage zu Sony KV-32CS71K einfach an andere Besitzer dieses Produkts stellen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Problem deutlich und ausführlich beschreiben. Je besser das Problem und die Frage beschrieben sind, desto einfach ist es für andere Sony KV-32CS71K-Besitzer Ihnen zu antworten.

Verwandte Produkte: