Sony KV-32HQ150K Bedienungsanleitung

Sony KV-32HQ150K

Betrachten Sie hier gratis die Sony KV-32HQ150K Bedienungsanleitung. Sie haben die Bedienungsanleitung gelesen, jedoch keine Antwort auf Ihre Frage gefunden? Dann stellen Sie Ihre Frage auf dieser Seite an andere Besitzer von Sony KV-32HQ150K.

Marke
Sony
Model
KV-32HQ150K
Produkte
Sprache
Englisch, Deutsch, Polnisch, Russisch, Ungarisch
Dateityp
PDF
Website
http://www.sony.com/
R
Trinitron Colour
Television
Инструкции за употреба
Návod k obsluze
Operating Instructions
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по зксплуатации
KV-32HQ150K
© 2005 by Sony Corporation
BG
CZ
GB
HU
PL
RU
Преди да използвате телевизора, прочетете раздела ‘Информация за
безопасността’ на това ръководство. Запазете това ръководство за бъдещи
справки.
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečte část 'Bezpečnostní
upozornění' v tomto návodu. Návod si uschovejte i pro budoucí potřebu.
Before operating the TV, please read the ‘Safety Information’ section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Mielõtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen kézikönyv
‘Biztonsági tudnivalók’ c. szakaszát. Õrizze meg a kézikönyvet késõbbi használatra.
Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy zapoznać się z rozdziałem
'Informacje dotyczące bezpieczeństwa' w niniejszej instrukcji. Prosimy o
zachowanie niniejszej instrukcji do wglądu w przyszło ci.
Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с разделом
‘Общие правила техники безопасности’ настоящей инструкции. Сохраняйте
настоящую инструкцию на будущее.
2-594-304-41(1)
K cover.fm Page 1 Monday, January 10, 2005 5:42 PM

Haben sie eine Frage über Sony KV-32HQ150K?

Hier können Sie Ihre Frage zu Sony KV-32HQ150K einfach an andere Besitzer dieses Produkts stellen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Problem deutlich und ausführlich beschreiben. Je besser das Problem und die Frage beschrieben sind, desto einfach ist es für andere Sony KV-32HQ150K-Besitzer Ihnen zu antworten.

Verwandte Produkte: