Sony WH-1000XM3 Bedienungsanleitung

Sony WH-1000XM3
6.8 · 10
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungSony WH-1000XM3
A
B
NC/AMBIENT
C
D
Nederlands
Draadloze geluidsonderdrukkende
stereoheadset
Installeer het toestel niet in een krappe ruimte zoals een boekenrek
of ingebouwde kast.
Stel de batterijen (accu of geïnstalleerde batterijen) niet langdurig
bloot aan overmatige hitte zoals van de zon, vuur en dergelijke.
Stel de batterijen niet bloot aan extreem lage temperaturen. Deze
kunnen namelijk oververhitting en thermische doorslag
veroorzaken.
Demonteer, open of vernietig accu’s of batterijen niet.
Stel accu’s of batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Vermijd opslag
in direct zonlicht.
Als een accu zou lekken, laat de vloeistof dan niet in contact
komen met de huid of ogen. Als er contact heeft plaatsgevonden,
was de getroffen zone dan overvloedig met water en roep
medische hulp in.
Accu’s en batterijen moeten worden opgeladen voor gebruik.
Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant of de
apparaathandleiding voor de juiste oplaadinstructies.
Na lange opslagperiodes kan het nodig zijn om de accu’s of
batterijen meerdere keren op te laden en te ontladen om optimale
prestaties te verkrijgen.
Verwijder op de correcte wijze.
Kennisgeving voor klanten: de volgende informatie is alleen van
toepassing voor apparatuur die wordt verkocht in landen waar
de EU-richtlijnen van kracht zijn
Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony
Corporation.
EU-importeur: Sony Europe B.V.
Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese
productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde
vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.
Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur
conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Verwijdering van oude batterijen, elektrische en
elektronische apparaten (van toepassing in de Europese
Unie en andere landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst
erop dat het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval
behandeld mogen worden. Op sommige batterijen kan dit
symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch
symbool. Het chemisch symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd
wanneer de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze
producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn
gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van
materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. In
het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties
dan wel in verband met data-integriteit een permanente
verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze
batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel worden
vervangen. Om ervoor te zorgen dat de batterij, elektrische en
elektronische apparaten op een juiste wijze zal worden behandeld,
dienen deze producten aan het eind van hun levenscyclus worden
ingeleverd bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van
elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het hoofdstuk over het veilig verwijderen van
batterijen. Lever de batterijen in bij het juiste inzamelingspunt voor
het recyclen van batterijen. Voor meer informatie over het recyclen
van dit product of de batterij, kunt u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering
van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij
hebt gekocht.
De geldigheid van de CE-markering is beperkt tot de landen waar
deze wettelijk verplicht is, hoofdzakelijk in de landen van de EER
(Europese Economische Ruimte) en Zwitserland.
Een hoog volume kan uw gehoor beschadigen.
Gebruik het toestel niet tijdens het wandelen, rijden of fietsen. Als
u dat wel doet, kan dat leiden tot ongevallen.
Gebruik het toestel niet op een gevaarlijke plaats, tenzij u de
omgevingsgeluiden kunt horen.
Het toestel is niet waterdicht. Als er water of verontreinigingen in
het toestel terechtkomen, kan dat brand of een elektrische schok
veroorzaken. Als er water of verontreinigingen in het toestel
terechtkomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en
neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler. Zorg
vooral dat u de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
Gebruik rond een gootsteen enz.
Zorg dat het toestel niet in een gootsteen of een bak met water
valt.
Gebruik in de regen of sneeuw, of op vochtige plaatsen
Gebruik wanneer u zweet
Als u het toestel aanraakt met natte handen of in de zak van een
vochtig kledingstuk steekt, kan het nat worden.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het draadloze apparaat voor
meer informatie over het effect van contact tussen het menselijk
lichaam en de mobiele telefoon of andere draadloze apparaten die
verbonden zijn met het toestel.
Dit product is uitgerust met magneten die de werking van
pacemakers, defibrillators, programmeerbare omloopkleppen en
andere medische apparatuur kunnen beïnvloeden. Breng dit
product niet in de buurt van dergelijke medische apparatuur en
personen die dergelijke medische apparatuur gebruiken.
Raadpleeg bij twijfel uw arts voor u dit product in gebruik neemt.
Dit product is uitgerust met magneten. Als u magnetische kaarten
in de buurt van het product legt, kan dit de magnetische werking
ervan beïnvloeden en deze onbruikbaar maken.
Opmerking over statische elektriciteit
Opgestapelde statische elektriciteit in het lichaam kan een lichte
tinteling in uw oren veroorzaken. Draag om dat effect te
verminderen kleren gemaakt van natuurlijke materialen, die de
opwekking van statische elektriciteit beperken.

Voorzorgsmaatregelen

Over BLUETOOTH®-communicatie
•Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van
ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren
naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen
voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
•Bluetooth-communicatie werkt mogelijk niet of er kan ruis of
geluidsverlies optreden in de volgende omstandigheden:
Wanneer een persoon zich tussen het toestel en het
Bluetooth-apparaat bevindt. Deze situatie kan worden
verbeterd door het Bluetooth-apparaat zo te positioneren dat
het naar de antenne van het toestel is gericht.
Wanneer er zich een obstakel, zoals een metalen voorwerp of
een muur, tussen het toestel en het Bluetooth-apparaat
bevindt.
Wanneer er een Wi-Fi-apparaat of magnetronoven in gebruik is
of er microgolven worden uitgestraald in de buurt van het
toestel.
In vergelijking met gebruik binnenshuis treedt er bij gebruik
buitenshuis weinig signaalreflectie op van muren, vloeren en
plafonds, waardoor verlies van audiosignaal frequenter
voorkomt dan bij gebruik binnenshuis.
De antenne is ingebouwd in het toestel zoals aangegeven door
de stippellijn op de afbeelding (afb. ). De gevoeligheid van de
Bluetooth-communicatie kan worden verbeterd door eventuele
obstakels tussen het verbonden Bluetooth-apparaat en de
antenne van dit toestel te verwijderen.
•Bluetooth- en Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)-apparaten gebruiken
dezelfde frequentie (2,4 GHz). Wanneer het toestel in de buurt
van een Wi-Fi-apparaat wordt gebruikt, kan er
elektromagnetische interferentie optreden, wat ruis of
geluidsverlies kan veroorzaken of verbinding onmogelijk kan
maken. In dat geval kunt u het volgende proberen:
Maak verbinding tussen het toestel en het Bluetooth-apparaat
wanneer deze minstens 10 m van het Wi-Fi-apparaat verwijderd
zijn.
Schakel het Wi-Fi-apparaat uit wanneer u het toestel op minder
dan 10 m van het Wi-Fi-apparaat gebruikt.
Plaats het toestel en het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk
bij elkaar.
•Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat
kunnen de werking van elektronische medische apparatuur
beïnvloeden. Schakel dit toestel en andere Bluetooth-apparaten
op de volgende locaties uit, aangezien dit een ongeluk kan
veroorzaken:
In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden
in treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de
buurt van automatische deuren of in de buurt van
brandalarmen.
•Het afspelen van audio op dit toestel kan vertraagd zijn in
vergelijking met het afspelen van audio op het zendapparaat, wat
het gevolg is van de eigenschappen van draadloze Bluetooth-
technologie. Daardoor is het geluid mogelijk niet synchroon met
de beelden bij het bekijken van films of het spelen van games.
•Dit product produceert radiogolven wanneer het in de draadloze
modus wordt gebruikt.
Wanneer u het in de draadloze modus aan boord van een
vliegtuig gebruikt, dient u de instructies van het boordpersoneel
met betrekking tot het gebruik van producten in de draadloze
modus te volgen.
•Het toestel ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de
Bluetooth-standaard om de beveiliging tijdens communicatie via
draadloze Bluetooth-technologie te waarborgen. Afhankelijk van
de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze
beveiliging echter mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig bij
communicatie via draadloze Bluetooth-technologie.
•Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele
schade of verlies als gevolg van informatielekken die zich
voordoen tijdens Bluetooth-communicatie.
•Verbinding met alle Bluetooth-apparaten kan niet worden
gegarandeerd.
Bluetooth-apparaten die verbonden zijn met het toestel moeten
voldoen aan de Bluetooth-standaard voorgeschreven door
Bluetooth SIG, Inc. en moeten als conform gecertificeerd zijn.
Zelfs wanneer een verbonden apparaat voldoet aan de
Bluetooth-standaard, kunnen er gevallen zijn waarin de
eigenschappen of specificaties van het Bluetooth-apparaat
verbinding onmogelijk maken of leiden tot andere
bedieningsmethodes, weergave of werking.
Wanneer het toestel wordt gebruikt om handenvrij te bellen,
kan er afhankelijk van het verbonden apparaat of de
communicatieomgeving ruis optreden.
•Afhankelijk van het te verbinden apparaat kan het even duren
voordat de communicatie wordt gestart.
Als het geluid regelmatig hapert tijdens het afspelen
•De situatie kan worden verbeterd door de geluidskwaliteitsstand
in te stellen op "prioriteit voor stabiele verbinding". Raadpleeg de
Helpgids voor meer informatie.
•De situatie kan worden verbeterd door de instellingen voor de
kwaliteit van het draadloos afspelen te wijzigen of de modus
voor het draadloos afspelen op het zendapparaat vast in te
stellen op SBC. Raadpleeg voor meer informatie de
bedieningsinstructies die bij het zendapparaat zijn geleverd.
•Wanneer u muziek beluistert via een smartphone, kan de situatie
worden verbeterd door onnodige apps te sluiten of de
smartphone opnieuw op te starten.
Over het gebruik van bel-apps voor smartphones en computers
•Dit toestel ondersteunt alleen normale binnenkomende
oproepen. Bel-apps voor smartphones en computers worden niet
ondersteund.
Over het opladen van het toestel
•Dit toestel kan alleen worden opgeladen via USB. Een computer
met een USB-poort of een USB-netstroomadapter is vereist voor
het opladen.
•Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
•Tijdens het opladen kan het toestel niet worden ingeschakeld en
kunnen de Bluetooth- en geluidsonderdrukkende functies niet
worden gebruikt.
•Als het toestel voor langere tijd niet wordt gebruikt, kan de
oplaadbare batterij snel leeg raken. De batterij zal goed
opgeladen blijven nadat ze verschillende keren is ontladen en
opgeladen. Wanneer u het toestel voor langere tijd opbergt, dient
u de batterij om de zes maanden op te laden om overontlading
te voorkomen.
•Als de oplaadbare batterij heel snel leeg raakt, moet deze
vervangen worden door een nieuwe. Neem contact op met uw
dichtstbijzijnde Sony-verdeler om de batterij te vervangen.
Als het toestel niet correct werkt
•Volg de onderstaande procedure om het toestel te resetten (afb.
).
Druk tegelijk op de knoppen en NC/AMBIENT terwijl het toestel
wordt opgeladen. Het toestel wordt gereset. Wanneer het toestel
wordt gereset, worden de koppelingsgegevens niet van het
toestel verwijderd.
•Als het probleem zich blijft voordoen, zelfs nadat het toestel is
gereset, voert u de onderstaande procedure uit om het toestel te
initialiseren.
Koppel de USB Type-C-kabel los en schakel het toestel uit. Houd
de knoppen en NC/AMBIENT gedurende minstens 7 seconden
tegelijk ingedrukt. Het indicatielampje (blauw) knippert 4 keer,
het toestel wordt geïnitialiseerd en de fabrieksinstellingen van
het toestel worden hersteld. Wanneer het toestel wordt
geïnitialiseerd, worden alle koppelingsgegevens verwijderd.
•Nadat het toestel is geïnitialiseerd, kan het mogelijk geen
verbinding meer maken met uw iPhone of computer. Verwijder in
dat geval de koppelingsgegevens van het toestel van de iPhone
of computer en koppel ze vervolgens opnieuw.
Over de geluidsonderdrukkende functie
•De geluidsonderdrukkende functie detecteert externe
omgevingsgeluiden (zoals het geluid in een voertuig of het
geluid van airconditioning in een kamer) met behulp van
ingebouwde microfoons en produceert een gelijkwaardig maar
tegengesteld geluid dat het omgevingsgeluid neutraliseert.
Het geluidsonderdrukkende effect is mogelijk niet nadrukkelijk
merkbaar in een zeer stille omgeving, of sommige geluiden
kunnen hoorbaar zijn.
De geluidsonderdrukkende functie werkt voornamelijk voor
geluiden in de lage frequentieband. Hoewel geluiden worden
onderdrukt, worden ze niet volledig geneutraliseerd.
Wanneer u het toestel gebruikt in een trein of een auto, kunnen
er geluiden hoorbaar zijn naargelang de straatomstandigheden.
Mobiele telefoons kunnen interferentie en geluiden
veroorzaken. Plaats het toestel in dat geval verder uit de buurt
van de mobiele telefoon.
Afhankelijk van de manier waarop u het toestel opzet, kan het
geluidsonderdrukkende effect variëren of kan er een piepgeluid
(fluiten) optreden. Als het effect niet optimaal is, neem het
toestel dan af en zet het opnieuw op.
Bedek de microfoons van het toestel niet met uw handen of
andere voorwerpen. Doet u dit wel, dan is het mogelijk dat de
geluidsonderdrukkende functie of de omgevingsgeluidmodus
wordt verstoord of dat er een piepgeluid (fluiten) optreedt.
Verwijder in dat geval uw handen of het voorwerp van de
microfoons van het toestel (afb. ).
Opmerkingen over het opzetten van het toestel
•Aangezien de hoofdtelefoon de oren goed afsluit, kunt u schade
aan het trommelvlies veroorzaken door deze hard tegen uw oren
te drukken of snel af te nemen.
Door de hoofdtelefoon tegen uw oren te drukken, kan het
luidsprekermembraan een klikgeluid produceren. Dat is geen
storing.
Andere opmerkingen
•Stel het toestel niet bloot aan hevige schokken.
•De aanraaksensor werkt mogelijk niet correct als u stickers of
ander kleefmateriaal aanbrengt op het bedieningspaneel met
aanraaksensor.
•Zorg dat uw vinger niet bekneld raakt in het toestel tijdens het
dichtvouwen.
•Wanneer u het toestel gebruikt als bedrade hoofdtelefoon,
gebruik dan alleen de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel. Zorg dat
de hoofdtelefoonkabel stevig in het toestel zit.
•De Bluetooth-functie werkt mogelijk niet met een mobiele
telefoon, afhankelijk van de signaalomstandigheden en de nabije
omgeving.
•Oefen nooit gedurende langere tijd gewicht of druk uit op het
toestel, ook niet wanneer het is opgeborgen. Dit kan namelijk
vervormingen veroorzaken.
•Als u ongemak ondervindt tijdens het gebruik van het toestel,
staak dan onmiddellijk het gebruik.
•De oorschelpen kunnen beschadigd raken of verslijten bij
langdurig gebruik en langdurige opslag.
Het toestel reinigen
•Wanneer de buitenkant van het toestel vuil is, veeg het dan
schoon met een zachte droge doek. Als het toestel bijzonder vuil
is, drenk dan een doek in een milde oplossing van neutraal
reinigingsmiddel en wring deze goed uit alvorens te vegen.
Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunner, benzeen of alcohol
aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen.
•Als u vragen hebt over of problemen ondervindt met dit toestel
die niet in deze handleiding worden behandeld, neem dan
contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
Vervangingsonderdelen: oorschelpen
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler voor
informatie over vervangingsonderdelen.
Locatie van het serienummerlabel
Zie afb.

Technische gegevens

Draadloze geluidsonderdrukkende

stereoheadset

Voeding:
3,7 V DC: ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij
5 V DC: bij opladen via USB
Bedrijfstemperatuur:
0 °C tot 40 °C
Nominaal vermogensverbruik:
8 W
Gebruiksuren:
Bij verbinding via een Bluetooth-apparaat
Afspeeltijd voor muziek: max. 30 uur (NC AAN), max. 22 uur
(omgevingsgeluidmodus), max. 38 uur (NC UIT)
Communicatietijd: max. 24 uur (NC AAN), max. 18 uur
(omgevingsgeluidmodus), max. 30 uur (NC UIT)
Stand-bytijd: max. 30 uur (NC AAN), max. 22 uur
(omgevingsgeluidmodus), max. 200 uur (NC UIT)
Wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en NC AAN is:
max. 36 uur
Opmerking: de gebruiksuren kunnen lager liggen afhankelijk
van de codec en de gebruiksomstandigheden.
Oplaadtijd:
Ong. 3 uur
(Na 10 minuten opladen kan er gedurende ongeveer 5 uur
muziek afgespeeld worden.)
Opmerking: de oplaadtijd en gebruiksuren kunnen verschillen
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
Oplaadtemperatuur:
5 °C tot 35 °C
Gewicht:
Ong. 255 g
Ontvanger
Type:
Gesloten, dynamisch
Driver:
40 mm
Impedantie:
47 Ω (1 kHz) (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en
het toestel ingeschakeld is)
16 Ω (1 kHz) (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en het
toestel uitgeschakeld is)
Gevoeligheid:
104 dB/mW (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en
het toestel ingeschakeld is)
101 dB/mW (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en het
toestel uitgeschakeld is)
Frequentiebereik:
4 Hz - 40.000 Hz (JEITA)
Microfoon
Type:
MEMS
Directiviteit:
Omnidirectioneel
Effectief frequentiebereik:
50 Hz - 8.000 Hz
Bijgeleverde items:
Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset (1)
USB Type-C™-kabel (USB-A tot USB-C™) (ong. 20 cm) (1)
Hoofdtelefoonkabel (ong. 1,2 m) (1)
Draaghoes (1)
Stekkeradapter voor gebruik aan boord van een vliegtuig (1)
1)
1)
Afhankelijk van de entertainmentopties aan boord wordt deze
adapter mogelijk niet ondersteund.

Communicatiespecificatie

Communicatiesysteem:
Bluetooth-specificatie versie 4.2
Uitvoer:
Bluetooth-specificatie vermogensklasse 2
Maximaal communicatiebereik:
In een rechte lijn zonder obstakels ong. 10 m
1)
Frequentieband:
2,4GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Werkingsfrequentie:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC: 13,56 MHz
Maximaal uitvoervermogen:
Bluetooth: < 4 dBm
Compatibele Bluetooth-profielen
2)
:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Ondersteunde codec
3)
:
SBC
4)
AAC
5)
LDAC™
Qualcomm® aptX™ audio
aptX HD
Ondersteunde inhoudbeveiligingsmethode:
SCMS-T
Transmissiebereik (A2DP):
20 Hz - 40.000 Hz (bemonsteringsfrequentie LDAC 96 kHz,
990 kbps)
1)
Het werkelijke bereik verschilt afhankelijk van factoren zoals
obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een
magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid,
prestaties van de antenne, het besturingssysteem, software enz.
2)
Bluetooth-standaardprofielen geven het doel van Bluetooth-
communicatie tussen apparaten aan.
3)
Codec: formaat voor geluidssignaalcompressie en -conversie
4)
Subband Codec
5)
Advanced Audio Coding
Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Systeemvereisten voor het opladen

van de batterij via USB

USB-netvoedingsadapter
Een in de winkel verkrijgbare USB-netstroomadapter die een
minimale uitgangsstroom van 1,5 A kan leveren
PC
(vanaf augustus 2018)
Een pc waarop een van de volgende besturingssystemen vooraf is
geïnstalleerd en die uitgerust is met een USB-poort:
Besturingssystemen:
Bij gebruik van Windows
Windows® 10 Home/ Windows® 10 Pro
Windows® 8.1/ Windows® 8.1 Pro
Windows® 8/ Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Bij gebruik van een Mac
macOS (versie 10.10 of recenter)

Compatibele iPhone/iPod-modellen

iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 5s
iPod touch (6de generatie)
(vanaf augustus 2018)

Handelsmerken

•Windows is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
landen.
•Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS en Mac zijn
handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde
Staten en andere landen.
•Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een
accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met
het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de
badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te
beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet
verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving
van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.
•Android is een handelsmerk van Google LLC.
•Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn
geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG,
Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Corporation
gebeurt onder licentie.
•Het N-merk is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk
van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
•Qualcomm aptX is een product van Qualcomm Technologies
International, Ltd.
Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated,
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen, en wordt
gebruikt met toestemming. aptX is een handelsmerk van
Qualcomm Technologies International, Ltd., geregistreerd in de
Verenigde Staten en andere landen, en wordt gebruikt met
toestemming.
•De LDAC-naam en het LDAC-logo zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
•USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB
Implementers Forum.
•Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van
hun respectieve eigenaars.

Opmerkingen over de

licentie

Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het
kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het
overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar
van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van
deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten.
Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
http://rd1.sony.net/help/mdr/sl/18/
Italiano
Cuffie stereo senza fili con eliminazione
del rumore
Non installare l’apparecchio in uno spazio ristretto, come una
libreria o un armadietto a incasso.
Non esporre le batterie (il gruppo batterie o le batterie installate) a
calore eccessivo, come luce solare diretta, fuoco o simili, per un
lungo periodo di tempo.
Non sottoporre le batterie a temperature eccessivamente basse,
che possono provocare surriscaldamento ed esplosione termica.
Non disassemblare, aprire o danneggiare in altro modo le celle o le
batterie secondarie.
Non esporre le celle o le batterie al calore o al fuoco. Evitare
l’esposizione prolungata alla luce solare diretta.
In caso di perdite dalle celle, evitare il contatto del liquido con la
pelle o gli occhi. Se il contatto è avvenuto, lavare la parte
interessata con abbondanti quantità di acqua e consultare un
medico.
Le celle e le batterie secondarie devono essere caricate prima
dell’uso. Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore o al
manuale dell’apparecchiatura per le corrette istruzioni per la
ricarica.
Dopo un periodo di inutilizzo prolungato può essere necessario
caricare e scaricare più volte le celle o le batterie per ottenere
prestazioni ottimali.
Smaltire in modo corretto.
Avviso per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili solo
alle apparecchiature vendute in Paesi in cui si applicano le
direttive UE
Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony
Corporation.
Importatore UE: Sony Europe B.V.
Richieste all’importatore UE o relative alla conformità di prodotto in
Europa devono essere indirizzate al rappresentante autorizzato del
costruttore, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da
Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, in Belgio.
Con la presente, Sony Corporation dichiara che questo apparecchio
è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile
al seguente indirizzo Internet:
http://www.compliance.sony.de/
Smaltimento delle batterie (pile e accumulatori) esauste e
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita
(applicabile in tutti i Paesi dell’Unione Europea e negli altri
Paesi con sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto, batteria o imballo indica che il
prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto
domestico. Su talune batterie questo simbolo può essere utilizzato
in combinazione con un simbolo chimico. Il simbolo chimico del
piombo (Pb) è aggiunto se la batteria contiene più dello 0,004% di
piombo. Assicurandovi che questi prodotti e le batterie siano
smaltiti correttamente, contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che
potrebbero essere causate dal trattamento inappropriato dei
medesimi prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali aiuterà a
preservare le risorse naturali. Nel caso di prodotti che per ragioni di
sicurezza, prestazioni o integrità dei dati richiedano una
connessione permanente con una batteria in essi incorporata, la
stessa dovrà essere sostituita esclusivamente da personale
qualificato. Per assicurarsi che la batteria sia trattata correttamente,
si prega di consegnare i prodotti a fine vita in un centro di raccolta
idoneo per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Per tutte le altre batterie, si prega di consultare la sezione relativa
alla rimozione sicura della batteria dal prodotto. Si prega di
consegnare le batterie in un centro di raccolta idoneo per il riciclo
delle batterie esauste. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di
questi prodotti o batterie, si prega di contattare il vostro Comune, il
servizio di smaltimento rifiuti ovvero il punto vendita presso il
quale è stato acquistato il prodotto o la batteria.
La validità del marchio CE è limitata ai soli Paesi in cui esso è
obbligatorio per legge, principalmente nei paesi del SEE (Spazio
Economico Europeo) e in Svizzera.
Il volume ad alto livello può compromettere l’udito.
Non utilizzare l’unità mentre si cammina, si guida o si utilizza la
bicicletta. Questo potrebbe causare incidenti stradali.
Non utilizzare in un luogo pericoloso a meno che i suoni circostanti
non possano essere uditi chiaramente.
L’unità non è impermeabile. Se acqua o corpi estranei dovessero
penetrare nell’unità, potrebbero provocare incendi o scosse
elettriche. Se acqua o un corpo estraneo dovesse penetrare
nell’unità, interrompere immediatamente l’utilizzo e consultare il
rivenditore Sony più vicino. In particolare, ricordarsi di seguire le
precauzioni elencate di seguito.
Uso in prossimità di un lavandino, ecc.
Prestare attenzione affinché l’unità non cada in un lavandino o in
un recipiente colmo d’acqua.
Uso in condizioni di pioggia o neve, oppure in luoghi umidi
Uso quando si è sudati
Se si tocca l’unità con le mani bagnate, o se si ripone l’unità nella
tasca di un capo di abbigliamento umido, l’unità potrebbe
bagnarsi.
Per informazioni dettagliate sugli effetti del contatto tra il corpo
umano e un telefono cellulare o altri dispositivi wireless collegati
all’unità, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo
wireless.
Questo prodotto è dotato di magneti che potrebbero interferire
con pacemaker, defibrillatori e valvole per shunt programmabili o
altri dispositivi medici. Non collocare questo prodotto vicino a tali
dispositivi medici o a persone che ne facciano uso. In caso di
dubbi, consultare il proprio medico curante prima di utilizzare
questo prodotto.
Questo prodotto è dotato di magneti. Il posizionamento di una
scheda magnetica nei pressi del prodotto potrebbe alterare il
magnetismo della scheda, rendendola inutilizzabile.
Nota sull’elettricità statica
L’elettricità statica accumulata nel corpo può causare un lieve
formicolio nelle orecchie. Per ridurne l’effetto, indossare abiti
realizzati con materiali naturali, che inibiscono la generazione di
elettricità statica.

Precauzioni

Informazioni sulle comunicazioni BLUETOOTH®
•La tecnologia wireless Bluetooth può essere utilizzata entro un
raggio di circa 10 m. La distanza massima di comunicazione può
variare in funzione della presenza di ostacoli (persone, oggetti
metallici, pareti, ecc.) o dell’ambiente elettromagnetico.
•Nelle seguenti condizioni è possibile che non si riescano a
stabilire comunicazioni Bluetooth, oppure che si verifichino
disturbi o problemi di interruzione dell’audio:
Quando è presente una persona tra l’unità e il dispositivo
Bluetooth. Questa situazione può essere risolta posizionando il
dispositivo Bluetooth in modo che sia rivolto verso l’antenna
dell’unità.
Quando è presente un ostacolo, come un oggetto metallico o
una parete, tra l’unità e il dispositivo Bluetooth.
Quando è in funzione un dispositivo Wi-Fi o un forno a
microonde, o in caso di emissione di microonde vicino all’unità.
Rispetto all’uso in ambienti interni, in caso di l’uso all’aperto il
segnale è scarsamente soggetto alla riflessione del segnale da
parte di pareti, pavimenti e soffitti: questo si traduce in più
frequenti problemi di interruzione dell’audio rispetto all’uso in
ambienti interni.
L’antenna è integrata nell’unità come indicato dalla linea
tratteggiata nell’illustrazione (fig. ). La sensibilità delle
comunicazioni Bluetooth può essere migliorata rimuovendo gli
eventuali ostacoli tra il dispositivo Bluetooth connesso e
l’antenna di questa unità.
•I dispositivi Bluetooth e Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizzano la
stessa frequenza (2,4 GHz). Quando si utilizza l’unità vicino a un
dispositivo Wi-Fi, potrebbero verificarsi interferenze
elettromagnetiche che possono causare disturbi, problemi di
interruzione dell’audio o impedire la connessione. In questo caso,
provare a eseguire le seguenti procedure:
Stabilire una connessione tra l’unità e il dispositivo Bluetooth
quando sono posizionati ad almeno 10 m dal dispositivo Wi-Fi.
Spegnere il dispositivo Wi-Fi quando si utilizza l’unità entro 10
m dal dispositivo Wi-Fi.
Posizionare l’unità e il dispositivo Bluetooth quanto più vicini
possibile.
•Le microonde emesse da un dispositivo Bluetooth possono
interferire con il funzionamento dei dispositivi medici elettronici.
Spegnere questa unità e tutti gli altri dispositivi Bluetooth nei
seguenti luoghi, perché potrebbero causare incidenti:
In ospedali, vicino ai posti a sedere prioritari sui treni, in luoghi
ove sia presente gas infiammabile, vicino a porte automatiche o
allarmi antincendio.
•La riproduzione audio su questa unità potrebbe essere in ritardo
rispetto al dispositivo di trasmissione a causa delle caratteristiche
della tecnologia wireless Bluetooth. Di conseguenza, è possibile
che l’audio non sia sincronizzato con le immagini durante la
visione di filmati o l’utilizzo di giochi.
•Quando utilizzato in modalità wireless, questo prodotto emette
onde radio.
Quando utilizzato in modalità wireless su un aereo, seguire le
istruzioni del personale di volo relativamente all’uso consentito
dei prodotti in modalità wireless.
•L’unità supporta funzioni di sicurezza conformi allo standard
Bluetooth per garantire la sicurezza durante le comunicazioni con
la tecnologia wireless Bluetooth. Tuttavia, a seconda delle
impostazioni configurate e di altri fattori, questa sicurezza
potrebbe non essere sufficiente. Prestare attenzione quando si
comunica usando la tecnologia wireless Bluetooth.
•Sony declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite
derivanti da fughe di informazioni avvenute durante l’utilizzo
delle comunicazioni Bluetooth.
•Non è possibile garantire la connessione con tutti i dispositivi
Bluetooth.
I dispositivi Bluetooth connessi con l’unità devono essere
conformi allo standard Bluetooth previsto da Bluetooth SIG, Inc.
e devono essere dotati di certificazione di conformità.
Anche quando un dispositivo connesso è conforme allo
standard Bluetooth, in alcuni casi le caratteristiche o le
specifiche del dispositivo Bluetooth potrebbero impedirne al
connessione o dare origine a modalità di controllo,
visualizzazione o funzionamento diverse.
Quando si utilizza l’unità per conversazioni in vivavoce sul
telefono, potrebbero verificarsi disturbi a seconda del
dispositivo connesso o dell’ambiente di comunicazione.
•A seconda del dispositivo da connettere, l’avvio delle
comunicazioni potrebbe richiedere del tempo.
Se durante la riproduzione il suono è spesso intermittente
•La situazione può essere migliorata impostando la modalità di
qualità del suono su “priorità alla stabilità della connessione. Per
i dettagli, fare riferimento alla Guida.
•La situazione può essere migliorata cambiando le impostazioni
della qualità di riproduzione wireless o impostando la modalità di
riproduzione wireless del dispositivo trasmittente su SBC. Per i
dettagli, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con il
dispositivo trasmittente.
•Quando si ascolta musica da uno smartphone, la situazione può
essere migliorata chiudendo le app non necessarie o riavviando
lo smartphone.
Informazioni sull’utilizzo di app di chiamata per smartphone e computer
•Questa unità supporta esclusivamente le normali chiamate in
arrivo. Le app di chiamata per smartphone e computer non sono
supportate.
Informazioni sulla ricarica dell’unità
•Questa unità può essere ricaricata esclusivamente tramite USB.
Per la ricarica è necessario un computer con una porta USB o un
adattatore CA USB.
•Accertarsi di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione.
•Durante la ricarica non è possibile accendere l’unità né utilizzare
le funzioni Bluetooth e di eliminazione del rumore.
•Se l’unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, la
batteria ricaricabile potrebbe scaricarsi rapidamente. Dopo essere
stata scaricata e ricaricata più volte, la batteria sarà di nuovo in
grado di mantenere una carica adeguata. Quando si ripone
l’unità per un lungo periodo di tempo, caricare la batteria una
volta ogni sei mesi per evitare che si scarichi eccessivamente.
•Se la batteria ricaricabile si scarica molto rapidamente, deve
essere sostituita con una nuova. Contattare il rivenditore Sony più
vicino per la sostituzione della batteria.
Funzionamento non corretto dell’unità
•Attenersi alla seguente procedura per ripristinare l’unità (fig. ).
Premere contemporaneamente i pulsanti e NC/AMBIENT
durante la ricarica dell’unità. L’unità viene ripristinata. Quando
l’unità viene ripristinata, le informazioni di associazione nell’unità
non sono eliminate.
•Se il problema persiste anche dopo il ripristino dell’unità,
attenersi alla seguente procedura per inizializzare l’unità.
Scollegare il cavo USB Type-C e spegnere l’unità. Tenere premuti
contemporaneamente i pulsanti e NC/AMBIENT per almeno 7
secondi. L’indicatore (blu) lampeggia 4 volte, l’unità viene
inizializzata e vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica.
Quando l’unità viene inizializzata, tutte le informazioni di
associazione sono eliminate.
•Dopo che l’unità è stata inizializzata, è possibile che non si
connetta all’iPhone o al computer. In tal caso, eliminare le
informazioni di associazione dell’unità dall’iPhone o dal
computer, quindi eseguire nuovamente l’associazione.
Informazioni sulla funzione di eliminazione del rumore
•La funzione di eliminazione del rumore rileva il rumore
dell’ambiente esterno (come il rumore all’interno di un veicolo o il
ronzio dell’aria condizionata in una stanza) con i microfoni
integrati e produce un suono uguale e contrario che elimina il
rumore ambientale.
In ambienti molto silenziosi è possibile che l’effetto di
eliminazione del rumore non sia evidente, oppure che si
avvertano rumori.
La funzionalità di eliminazione del rumore agisce
principalmente sul rumore a bassa frequenza. Anche se il
rumore viene ridotto, non viene eliminato completamente.
Quando si utilizza l’unità in treno o in auto, è possibile che
vengano generati rumori, a seconda delle condizioni esterne.
I telefoni cellulari possono causare interferenze e disturbo. In tal
caso, allontanare l’unità dal telefono cellulare.
A seconda di come si indossa l’unità, l’effetto di eliminazione
del rumore può variare oppure è possibile che venga generato
un segnale acustico (fischio prolungato). In tal caso, togliere
l’unità e indossarla di nuovo.
Non coprire i microfoni dell’unità con le mani o altri oggetti. Ciò
potrebbe impedire il corretto funzionamento della funzione di
eliminazione del rumore o della Modalità suono ambiente,
oppure potrebbe generare un segnale acustico (fischio
prolungato). In tal caso, allontanare le mani o altri oggetti dai
microfoni dell’unità (fig. ).
Note su come indossare l’unità
•Poiché le cuffie aderiscono saldamente alle orecchie, premerle
con forza contro le orecchie o rimuoverle rapidamente può
causare danni ai timpani.
Premendo le cuffie contro le orecchie il diaframma
dell’altoparlante potrebbe generare il rumore di uno scatto.
Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento.
Altre note
•Non sottoporre l’unità a urti eccessivi.
•Se si applicano etichette o altri elementi adesivi sul pannello di
controllo del sensore a sfioramento, è possibile che il sensore a
sfioramento non funzioni correttamente.
•Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita nell’unità quando la
si ripiega.
•Quando si utilizza l’unità come cuffie con filo, utilizzare
esclusivamente il cavo cuffie in dotazione. Accertarsi che il cavo
cuffie sia inserito saldamente.
•A seconda delle condizioni del segnale e dell’ambiente
circostante, è possibile che la funzione Bluetooth non funzioni
con un telefono cellulare.
•Non appoggiare oggetti pesanti né esercitare pressione per
lunghi periodi di tempo sull’unità, anche quando è riposta e non
utilizzata, per evitare deformazioni.
•Se durante l’uso dell’unità si avverte fastidio, interrompere
immediatamente l’uso.
•I cuscinetti per cuffie possono danneggiarsi o deteriorarsi con
l’uso o l’inutilizzo prolungati.
Pulizia dell’unità
•Quando l’esterno dell’unità è sporco, pulirlo con un panno
morbido e asciutto. Se l’unità è particolarmente sporca, inumidire
un panno con una soluzione delicata di detergente neutro e
strizzarlo bene prima di pulire l’unità. Non utilizzare solventi
come diluenti, benzene o alcol poiché potrebbero danneggiare la
superficie.
•In caso di domande o problemi relativi a questa unità non trattati
in questo manuale, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Parti di ricambio: cuscinetti per cuffie
Per informazioni sulle parti di ricambio, rivolgersi al rivenditore
Sony più vicino.
Posizione dell’etichetta del numero di serie
Vedere fig.

Caratteristiche tecniche

Cuffie stereo senza fili con

eliminazione del rumore

Alimentazione:
CC 3,7 V: batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata
CC 5 V: quando caricata tramite USB
Temperatura di esercizio:
Da 0 °C a 40 °C
Potenza nominale assorbita:
8 W
Ore di utilizzo:
durante la connessione tramite dispositivo Bluetooth
Tempo di riproduzione musicale: max. 30 ore (NC ON)/
max. 22 ore (Modalità suono ambiente)/max. 38 ore (NC
OFF)
Autonomia in comunicazione: max. 24 ore (NC ON)/
max. 18 ore (Modalità suono ambiente)/max. 30 ore (NC
OFF)
Autonomia in standby: max. 30 ore (NC ON)/max. 22 ore
(Modalità suono ambiente)/max. 200 ore (NC OFF)
Durante la connessione tramite cavo cuffie con NC ON:
max. 36 ore
Nota: le ore di utilizzo potrebbero essere inferiori in base al
codec e alle condizioni d’uso.
Tempo di ricarica:
Circa 3 ore
(Dopo 10 minuti di ricarica sono possibili circa 5 ore di
riproduzione di musica).
Nota: le ore di utilizzo e di ricarica potrebbero essere diverse
in base alle condizioni d’uso.
Temperatura di ricarica:
Da 5°C a 35°C
Massa:
Circa 255 g
Ricevitore
Tipo:
Chiuso, dinamico
Unità pilota:
40 mm
Impedenza:
47 Ω (1 kHz) (durante la connessione tramite cavo cuffie con
l’unità accesa)
16 Ω (1 kHz) (durante la connessione tramite cavo cuffie con
l’unità spenta)
Sensibilità:
104 dB/mW (durante la connessione tramite cavo cuffie con
l’unità accesa)
101 dB/mW (durante la connessione tramite cavo cuffie con
l’unità spenta)
Risposta in frequenza:
4 Hz - 40.000 Hz (JEITA)
Microfono
Tipo:
MEMS
Direttività:
Onnidirettivo
Gamma di frequenza effettiva:
50 Hz - 8.000 Hz
Articoli in dotazione:
Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore (1)
Cavo USB Type-C™ (da USB-A a USB-C™) (circa 20 cm) (1)
Cavo cuffie (circa 1,2 m) (1)
Astuccio per il trasporto (1)
Adattatore per spina per aereo (1)
1)
1)
A seconda dei servizi di intrattenimento in volo, potrebbe non
essere supportato.

Caratteristiche tecniche di

comunicazione

Sistema di comunicazione:
Caratteristiche tecniche Bluetooth versione 4.2
Uscita:
Caratteristiche tecniche Bluetooth classe di potenza 2
Distanza massima di comunicazione:
In linea d’aria circa 10 m
1)
Banda di frequenza:
Banda 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Frequenza operativa:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC: 13,56 MHz
Massima potenza di uscita:
Bluetooth: < 4 dBm
Profili Bluetooth compatibili
2)
:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-Free Profile)
HSP (HeadSet Profile)
Codec supportati
3)
:
SBC
4)
AAC
5)
LDAC™
Qualcomm® aptX™ audio
aptX HD
Metodo di protezione del contenuto supportato:
SCMS-T
Raggio di trasmissione (A2DP):
20 Hz - 40.000 Hz (Frequenza di campionamento LDAC 96
kHz, 990 kbps)
1)
Il range effettivo varia in base a fattori quali ostacoli tra i
dispositivi, campi magnetici nei pressi di un forno a microonde,
elettricità statica, sensibilità di ricezione, prestazioni dell’antenna,
sistema operativo, applicazione software, ecc.
2)
I profili standard Bluetooth indicano lo scopo delle comunicazioni
Bluetooth tra i dispositivi.
3)
Codec: formato di compressione e conversione del segnale audio
4)
Subband Codec
5)
Advanced Audio Coding
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica
senza preavviso.

Requisiti di sistema per il

caricamento della batteria tramite il

collegamento USB

Adattatore CA USB
Un adattatore CA USB disponibile in commercio in grado di erogare
una corrente in uscita di 1,5 A o superiore
Personal Computer
(A partire da agosto 2018)
Personal computer con uno dei seguenti sistemi operativi e dotato
di porta USB:
Sistemi Operativi:
Se si utilizza Windows
Windows® 10 Home/ Windows® 10 Pro
Windows® 8.1/ Windows® 8.1 Pro
Windows® 8/ Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Se si utilizza Mac
macOS (versione 10.10 o versioni successive)

Modelli iPhone/iPod compatibili

iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 5s
iPod touch (6a generazione)
(A partire da agosto 2018)

Marchi

•Windows è un marchio o marchio registrato di Microsoft
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
•Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS e Mac sono marchi di
proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d’America e in
altri Paesi.
•L’uso dell’adesivo Made for Apple indica che un accessorio è
stato progettato per essere collegato specificatamente al
prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore
per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non si
assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del
dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di
sicurezza.
•Android è un marchio di Google LLC.
•Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi
registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l’utilizzo di tali
marchi da parte di Sony Corporation è concesso in licenza.
•N-Mark è un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli
Stati Uniti e in altri Paesi.
•Qualcomm aptX è un prodotto di Qualcomm Technologies
International, Ltd.
Qualcomm è un marchio di Qualcomm Incorporated, registrato
negli Stati Uniti e in altri Paesi, utilizzato previa autorizzazione.
aptX è un marchio di Qualcomm Technologies International, Ltd.,
registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi, utilizzato previa
autorizzazione.
•Il nome e il logo LDAC sono marchi di Sony Corporation.
•USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di USB Implementers
Forum.
•Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi
proprietari.

Note sulla licenza

Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un
accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a
presentare il contenuto dell’accordo ai clienti secondo quanto
richiesto dal titolare del copyright per il software.
Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.
http://rd1.sony.net/help/mdr/sl/18/
Magyar
Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
A készüléket ne használja szűk zárt térben, például
könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.
Ne tegye ki az elemeket (vagy újratölthető elemeket) hosszú ideig
túlságosan magas hőmérsékletnek, például napfénynek, tűznek
vagy hasonló hatásnak.
Ne tegye ki az akkumulátorokat rendkívül alacsony
hőmérsékleteknek, amelyek túlmelegedést és hőmegfutást
okozhatnak.
A szekunder cellákat vagy akkumulátorokat tilos szétszedni,
felnyitni vagy darabokra vágni.
A cellákat vagy akkumulátorokat ne érje hő vagy tűz. Ne tárolja
közvetlen napfénynek kitett helyen.
A cella szivárgása esetén ne engedje, hogy a folyadék a bőrével
vagy a szemével érintkezzen. Ha mégis így történik, bő vízzel
mossa le az érintett területet, és forduljon orvoshoz.
A szekunder cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell
tölteni.
A megfelelő töltésről a gyártó utasításai között vagy a készülék
használati útmutatójában talál bővebb információt.
Hosszabb tárolási idő után a maximális teljesítmény eléréséhez
szükség lehet a cellák vagy akkumulátorok több alkalommal
történő feltöltésére és lemerítésére.
Az elemeket a megfelelő hulladékgyűjtő helyen adja le.
Megjegyzés a felhasználók számára: a következő tájékoztatás az
EU irányvonalait alkalmazó országokban értékesített
készülékekre vonatkozik
Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe B.V.
Az EU importőrrel vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos
kérdéseket a gyártó jogosult képviselőjének kell küldeni, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930
Zaventem, Belgium.
A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a
következő internetes címen:
http://www.compliance.sony.de/
Feleslegessé vált elemek/akkumulátorok, elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása.
(Használható az Európai Unió és egyéb országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez az elemen/akkumulátoron, a készüléken vagy annak
csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Egyes elemeken/
akkumulátorokon, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem/
akkumulátor 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Az elhasznált
elemek/akkumulátorok és készülékek a kijelölt gyűjtőhelyeken
történő leadásával segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. Az olyan berendezéseknél
alkalmazott elemeket/akkumulátorokat, ahol biztonsági,
üzemviteli, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen
az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz cserélheti azt ki. Beépített akkumulátor esetén,
hogy biztosítható legyen az akkumulátor megfelelő kezelése, a
termék elhasználódásakor jutassa el azt egy arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más
elem/akkumulátor esetén, kérjük, tanulmányozza a termékhez
mellékelt útmutatót az elem/akkumulátor a készülékből történő
biztonságos eltávolításának megfelelő módjával kapcsolatban. Az
elemet/akkumulátort a használt elemek gyűjtőhelyén adja le. A
termék és az elemek/akkumulátorok újrahasznosításával
kapcsolatos további információkat illetően forduljon a területileg
illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.
A CE-jelölés érvényessége azokra az országokra korlátozódik, ahol
ezt jogszabály írja elő, elsődlegesen az EGT (Európai Gazdasági
Térség) országaiban és Svájcban.
A nagy hangerő károsíthatja a hallását.
Gyalogos közlekedés, vezetés és kerékpározás közben ne használja
az egységet. Ha mégis így tesz, a használata közlekedési balesetet
okozhat.
Csak akkor használja balesetveszélyes helyeken, ha nem nyomja el
a környezeti hangokat.
A készülék nem vízálló. Ha víz vagy idegen tárgy jut be az
egységbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen
tárgy jutott az egységbe, azonnal hagyja abba a használatát, és
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.
Feltétlenül tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
Mosogató stb. közelében történő használat
Ne ejtse bele a készüléket mosogatóba vagy más, vízzel teli
edénybe.
Esőben, hóban vagy párás környezetben történő használat
Izzadt bőrrel történő használat
Ha nedves kézzel fogja meg az egységet, vagy beteszi egy
nyirkos ruha zsebébe, az egység átnedvesedhet.
Az egységhez csatlakoztatott mobiltelefon vagy egyéb vezeték
nélküli eszközök emberi testtel való érintkezésének hatásaira
vonatkozó részletekért tekintse át a vezeték nélküli eszköz
használati útmutatóját.
Ez a termék mágneseket tartalmaz, amelyek zavarhatják a
szívritmus-szabályozók, defibrillátorok, programozható
shuntszelepek és egyéb orvosi eszközök működését. Ne helyezze a
terméket ilyen orvosi eszközök, illetve ilyen orvosi eszközöket
használó személyek közelébe. Ha bármilyen kérdése merülne fel, a
termék használata előtt forduljon az orvosához.
Ez a termék mágneseket tartalmaz. Ha mágneses kártyát helyez a
termék közelébe, a kártya mágnesessége megváltozhat, és
előfordulhat, hogy a kártya működésképtelenné válik.
Megjegyzés a sztatikus elektromosságról
A testben felhalmozódott sztatikus elektromosság enyhe
bizsergést okozhat a fülében. A hatás csökkentése érdekében
viseljen természetes anyagokból készült ruházatot, amely
megakadályozza az elektrosztatikus töltés kialakulását.

Óvintézkedések

A BLUETOOTH®-kommunikáció
•A Bluetooth vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter
sugarú körben működik. A maximális kommunikációs távolság az
akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak stb.) és az
elektromágneses környezettől függően változhat.
•A következő körülmények között előfordulhat, hogy a
Bluetooth-kommunikáció létesítése nem lehetséges, illetve zajos
vagy szakadozott a hangminőség:
Ha egy személy tartózkodik az egység és a Bluetooth-eszköz
között. Ez a helyzet javítható, ha a Bluetooth-eszközt az egység
antennája felé fordítja.
Ha az egység és a Bluetooth-eszköz között akadály, például
fémtárgy vagy fal található.
Ha az egység közelében Wi-Fi-eszközt vagy mikrohullámú sütőt
használnak, illetve valamilyen készülék mikrohullámokat bocsát
ki.
Kültéri használat esetén a beltéri használathoz képest alacsony
a jelvisszaverődés a falakról, ajtókról és a plafonról, ami a hang
gyakoribb szakadozásával járhat, mint a beltéri használat.
Az antenna az ábrán látható módon, a pontozott vonal által
jelölt helyen van beépítve az egységbe ( ábra). A Bluetooth-
kommunikáció érzékenysége javul, ha minden akadályt eltávolít
a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz és ennek az egységnek az
antennája közül.
•A Bluetooth- és Wi-Fi-eszközök (IEEE802.11b/g/n) azonos
frekvencián (2,4 GHz) üzemelnek. Ha az egységet egy
Wi-Fi-eszköz közelében használja, elektromágneses interferencia
léphet fel, amely zajt vagy szakadozást eredményezhet, esetleg
megakadályozhatja a csatlakozást. Ilyen esetben próbálkozzon az
alábbi megoldásokkal:
Csatlakoztatáskor az egység és a Bluetooth-eszköz legalább 10
méter távolságra legyen a Wi-Fi-eszköztől.
Ha az egységet egy Wi-Fi-eszköz 10 méteres körzetén belül
használja, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
Ezt az egységet és a Bluetooth-eszközt egymáshoz a lehe
legközelebb helyezze el.
•A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással
lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja
ki ezt az egységet és más Bluetooth-eszközöket a következő
helyeken, mert balesetet okozhatnak:
kórházak területén, vonatokon a megkülönböztetett ülőhelyek
közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve
automata ajtók és tűzriasztók közelében.
•Az egységen a hanglejátszás a Bluetooth vezeték nélküli
technológia jellemzői miatt a lejátszóeszközhöz képest késhet.
Ennek eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék
közben a hang nincs szinkronban a képpel.
•A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát
ki.
Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban,
azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
•Az egység a Bluetooth szabványnak megfelelő biztonsági
funkciókat támogat, amelyek biztonságossá teszik a Bluetooth
vezeték nélküli technológiát használó kommunikációt. A
beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a
biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen körültekintő,
amikor Bluetooth vezeték nélküli technológiával kommunikál.
•A Sony a Bluetooth-kommunikáció használata során esetlegesen
felmerülő adatszivárgásból eredő károkért vagy veszteségekért
semmilyen felelősséget nem vállal.
•Nem garantálható a kapcsolat az összes Bluetooth-eszközzel.
A készülékhez csatlakozó Bluetooth-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott Bluetooth
szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell
rendelkezniük.
Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a
Bluetooth szabványnak, előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz
jellemzői vagy beállításai miatt a csatlakoztatás nem sikerül,
esetleg más vezérlési, kijelzési vagy működési módot
eredményez.
Ha az egységet telefonkihangosítóként használja, a
csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől
függően a hang zajos lehet.
•A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció
elindulása eltarthat egy ideig.
Ha a hang gyakran megugrik a lejátszás során
•A helyzet javítható, ha a hangminőség üzemmód beállításakor a
„stabil kapcsolat elsőbbsége” lehetőséget választja. További
részleteket a Súgóútmutatóban olvashat.
•A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak
módosításával, vagy a lejátszóeszközön a vezeték nélküli lejátszás
módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További
részleteket a lejátszóeszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban
olvashat.
•Ha okostelefonróll hallgat zenét, a helyzet a szükségtelen
alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával
javítható.
Okostelefonos vagy számítógépes telefonalkalmazások használata
•Ez az egység csak a normál bejövő hívásokat támogatja. Az
okostelefonos vagy számítógépes telefonalkalmazások nem
támogatottak.
Az egység töltése
•Az egység kizárólag USB használatával tölthető. Az egység
töltéséhez USB-csatlakozóval rendelkező számítógép vagy USB
hálózati tápegység szükséges.
•Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja.
•Töltés közben az egység nem kapcsolható be, a zajszűrő és a
Bluetooth funkciók pedig nem használhatók.
•Ha hosszú ideig nem használja az egységet, az újratölthető
akkumulátor gyorsan lemerülhet. Az akkumulátor többszöri
lemerítés és feltöltés után nyeri vissza megfelelő üzemidejét. Ha
sokáig tárolja az egységet, fél évente egyszer töltse fel az
akkumulátort, hogy megakadályozza a túlzott lemerülést.
•Ha az újratölthető akkumulátor túl rövid idő alatt lemerül, cserélje
le egy újra. Az akkumulátor cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Sony-forgalmazóval.
Ha az egység nem működik megfelelően
•Az egység alaphelyzetbe állításához kövesse az alábbi eljárást
( ábra).
Az egység töltése közben nyomja meg egyszerre a és NC/
AMBIENT gombokat. Ekkor az egység alaphelyzetbe áll. Az
egység alaphelyzetbe állításakor az egység párosítási információi
nem törlődnek.
•Ha a probléma az alaphelyzetbe állítás után is fennáll, a
következő eljárás szerint inicializálja az egységet.
Válassza le az USB Type-C kábelt, és kapcsolja ki az egységet.
Tartsa egyszerre lenyomva legalább 7 másodpercig a és NC/
AMBIENT gombokat. A jelzőfény (kék) 4-szer felvillan, az egység
inicializálása megtörténik, és visszaáll a gyári beállításokra. Az
egység inicializálásakor az összes párosítási információ törlődik.
•Előfordulhat, hogy az egység az inicializálás után nem fog
kapcsolódni iPhone készülékéhez vagy számítógépéhez. Ebben
az esetben törölje az egység párosítási információit az iPhone
készülékről vagy számítógépről, majd újra párosítsa őket.
A zajszűrő funkció
•A zajszűrő funkció a beépített mikrofonok segítségével érzékeli a
külső környezet zaját (például a járművek menetzaját vagy a
szobában működő légkondicionáló berendezés zaját), és azzal
azonos, de ellentétes fázisú jelet képez, amely kioltja a környezeti
zajokat.
Nagyon csendes környezetben előfordulhat, hogy a zajszűrő
hatása nem észlelhető, vagy kis zaj hallható.
A zajszűrő funkció elsősorban az alacsony frekvenciasávban
működik. Bár csökken a zaj mértéke, teljesen nem szűnik meg.
Ha az egységet vonaton vagy autóban használja, az
útviszonyoktól függően zajt hallhat.
A mobiltelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben
helyezze messzebbre az egységet a mobiltelefontól.
Attól függően, hogy hogyan viseli a készüléket, a zajszűrő
hatása változhat, vagy sípolás (búgás) lehet hallható. Ilyen
esetben vegye le, majd helyezze vissza az egységet.
Ne takarja el az egység mikrofonjait a kezével vagy más
tárggyal. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a zajszűrő funkció
vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően,
esetleg sípolás (búgás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le a
kezét és az egyéb tárgyakat az egység mikrofonjairól ( ábra).
Az egység viselésével kapcsolatos megjegyzések
•A fejhallgató szorosan zár a fülek körül, ezért ha túlzott erővel
nyomja a fülére, vagy hirtelen veszi le, azzal a dobhártya
sérülését okozhatja.
Előfordulhat, hogy a fülnek nyomott fejhallgató membránja
kattogó hangot ad ki. Ez nem utal meghibásodásra.
Egyéb megjegyzések
•Az egységet óvja az erős ütéstől.
•Ha matricákat vagy egyéb ragadós elemeket ragaszt fel a
vezérlőpanel érintésérzékelőjére, előfordulhat, hogy az érzékelő
nem fog megfelelően működni.
•Ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujjait az egység
összehajtásakor.
•Ha az egységet vezetékes fejhallgatóként használja, csak a
mellékelt fejhallgatókábelt használja. Győződjön meg róla, hogy a
fejhallgatókábel megfelelően csatlakozik.
•A jelerősségi feltételek és a környezet függvényében
előfordulhat, hogy a Bluetooth funkció mobiltelefonnal nem
működik.
•Ne tegye ki az egységet súlynak vagy nyomásnak hosszú időn át
tároláskor sem, mivel az az egység deformálódásához vezethet.
•Ha rosszul érzi magát az egység használata közben, azonnal
szüntesse be a használatát.
•A fülpárnák a hosszú idejű használat és tárolás során
megsérülhetnek, vagy a minőségük romolhat.
Az egység tisztítása
•Ha az egység burkolata beszennyeződik, száraz, puha ruhával
törölje le. Ha az egység különösen szennyezett, áztasson be egy
ruhát híg, semleges tisztítószeres oldatba, alaposan csavarja és ki
törölje át az egységet. Ne használjon oldószert, például hígítót,
benzint vagy alkoholt, mert ezek károsíthatják az egység
felszínét.
•Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem tárgyalt kérdése vagy
problémája merülne fel a készülékkel kapcsolatban, forduljon a
legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
Cserealkatrészek: fülpárnák
A cserealkatrészekkel kapcsolatos információkért vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.
A sorozatszámcímke helye
Lásd: ábra

Műszaki adatok

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó

headset

Tápellátás:
DC 3,7 V: Beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor
DC 5 V: USB használatával történő töltéskor
Üzemi hőmérséklet:
0 °C – 40 °C
Névleges teljesítményfelvétel:
8 W
Üzemidő (óra):
A Bluetooth eszköz csatlakoztatásával
Zenelejátszási idő: Max. 30 óra (NC BE), Max. 22 óra
(környezeti hang üzemmód), Max. 38 óra (NC KI)
Kommunikációs idő: Max. 24 óra (NC BE), Max. 18 óra
(környezeti hang üzemmód), Max. 30 óra (NC KI)
Készenléti idő: Max. 30 óra (NC BE), Max. 22 óra (környezeti
hang üzemmód), Max. 200 óra (NC KI)
A fejhallgató-kábellel való csatlakoztatás esetén, ha az NC be
van kapcsolva: Max. 36 óra
Megjegyzés: Az üzemidő a kodek és a használati körülmények
függvényében rövidebb lehet.
Töltési idő:
Kb. 3 óra
(10 perc töltést követően körülbelül 5 órányi zenelejátszás
lehetséges.)
Megjegyzés: A töltési és az üzemidő a kodek és a használati
körülmények függvényében változhat.
Töltési hőmérséklet:
5°C – 35°C
Tömeg:
Kb. 255 g
Fülhallgatóegység
Típus:
Zárt, dinamikus
Hangszóró:
40 mm
Impedancia:
47 Ω (1 kHz) (a fejhallgató-kábellel való csatlakoztatás esetén,
ha az egység be van kapcsolva)
16 Ω (1 kHz) (a fejhallgató-kábellel való csatlakoztatás esetén,
ha az egység ki van kapcsolva)
Érzékenység:
104 dB/mW (a fejhallgató-kábellel való csatlakoztatás esetén,
ha az egység be van kapcsolva)
101 dB/mW (a fejhallgató-kábellel való csatlakoztatás esetén,
ha az egység ki van kapcsolva)
Frekvenciaátvitel:
4 Hz – 40000 Hz (JEITA)
Mikrofon
Típus:
MEMS
Iránykarakterisztika:
Gömb karakterisztikájú
Tényleges frekvenciatartomány:
50 Hz – 8 000 Hz
Mellékelt tartozékok:
Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset (1)
USB Type-C™ kábel (USB-A-ról USB-C™-re) (kb. 20 cm) (1)
Fejhallgató-kábel (kb. 1,2 m) (1)
Hordozótok (1)
Repülőgépes adapter (1)
1)
1)
A fedélzeti szórakoztató rendszertől függően elképzelhető, hogy
a használata nem támogatott.

Kommunikációs műszaki adatok

Kommunikációs rendszer:
Bluetooth specifikáció, 4.2 verzió
Kimenet:
Bluetooth Power Class 2 specifikáció
Legnagyobb kommunikációs távolság:
A hatótáv kb. 10 m
1)
Frekvenciasáv:
2,4 GHz sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Üzemi frekvencia:
Bluetooth: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
NFC: 13,56 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény:
Bluetooth: < 4 dBm
Kompatibilis Bluetooth-profilok
2)
:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-Free Profile)
HSP (Headset Profile)
Támogatott kodek
3)
:
SBC
4)
AAC
5)
LDAC™
Qualcomm® aptX™ audio
aptX HD
Támogatott tartalomvédelmi módszer:
SCMS-T
Átviteli tartomány (A2DP):
20 Hz – 40 000 Hz (Mintavételi frekvencia: LDAC 96kHz,
990kbps)
1)
A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint az eszközök
közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők,
a sztatikus elektromosság, a vétel érzékenysége, az antenna
teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazás stb.
2)
A standard Bluetooth-profilok megjelölik az eszközök közötti
Bluetooth-kommunikáció célját.
3)
Kodek: Az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma
4)
Subband Codec
5)
Advanced Audio Coding
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.

Rendszerkövetelmények az

akkumulátor USB-csatlakozón

keresztüli töltéséhez

USB adapter váltakozó áramhoz
Kereskedelmi forgalomban kapható, 1,5A áramerősségű tápellátást
biztosító USB hálózati tápegység
Személyi számítógép
(2018 augusztusától)
Személyi számítógép, amely az alábbi telepített operációs
rendszerek egyikével és USB-porttal rendelkezik:
Operációs rendszerek:
Windows használata esetén
Windows® 10 Home/ Windows® 10 Pro
Windows® 8.1/ Windows® 8.1 Pro
Windows® 8/ Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Mac használata esetén
macOS (10.10 vagy újabb verzió)

Kompatibilis iPhone/iPod típusok

iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 5s
iPod touch (6. generációs)
(2018 augusztusától)

Kereskedelmi védjegyek

•A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
•Az Apple, az iPhone, az iPod, az iPod touch, a macOS és a Mac az
Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban
bejegyzett védjegye.
•A „Made for Apple” jelzés azt jelenti, hogy az adott kiegészítő
kifejezetten a jelzésen megjelölt Apple-termék
csatlakoztatásához lett kialakítva, és a fejlesztő tanúsítja, hogy
megfelel az Apple teljesítményre vonatkozó szabványainak. Az
Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért, vagy
annak biztonsági és jogszabályi előírásoknak való
megfelelőségéért.
•Az Android a Google LLC védjegye.
•A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Corporation
ezeket licencmegállapodás keretében használja.
•Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban.
•A Qualcomm aptX a Qualcomm Technologies International, Ltd.
terméke.
A Qualcomm a Qualcomm Incorporated bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban, amelyet jelen
dokumentum engedéllyel használ. Az aptX a Qualcomm
Technologies International, Ltd. bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban, amelyet jelen dokumentum
engedéllyel használ.
•Az LDAC név és embléma a Sony Corporation védjegye.
•Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum
védjegye.
•A többi védjegy és kereskedelmi megnevezés a megfelelő
tulajdonosok tulajdona.

Licenccel kapcsolatos

megjegyzések

Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver
szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében
használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében
kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé.
Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
http://rd1.sony.net/help/mdr/sl/18/
Polski
Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo
z funkcją tłumienia szumów
Urządzenia nie wolno umieszczać w zamkniętej przestrzeni, takiej
jak biblioteczka czy zabudowana szafka.
Nie należy wystawiać baterii (lub akumulatora) na długotrwałe
oddziaływanie zbyt wysokich temperatur, na przykład na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy ognia.
Nie należy wystawiać baterii na działanie bardzo niskich
temperatur, które mogą doprowadzić do ich przegrzania i
niestabilności cieplnej.
Nie należy demontować, otwierać ani niszczyć dodatkowych ogniw
lub baterii.
Nie wolno wystawiać ogniw lub baterii na działanie ciepła ani
ognia.
Unikać przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
W przypadku wycieku z ogniwa unikać kontaktu cieczy ze skórą lub
oczami. Jeśli doszło do kontaktu, umyć odpowiedni obszar dużą
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Dodatkowe ogniwa i baterie wymagają naładowania przed
użyciem. W celu uzyskania instrukcji prawidłowego ładowania
należy zawsze zapoznać się z dokumentacją producenta lub
instrukcją obsługi urządzenia.
Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne
kilkakrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub baterii w celu
uzyskania maksymalnej wydajności.
Utylizować zgodnie z przepisami.
Powiadomienie dla klientów: następujące informacje dotyczą
wyłącznie sprzętu sprzedawanego w krajach stosujących
dyrektywy UE
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony
Corporation.
Importer w UE: Sony Europe B.V.
Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności
produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego
przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest
zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem internetowym:
http://www.compliance.sony.de/
Pozbywanie się zużytych baterii i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne
systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na opakowaniu
oznacza, że ani produkt, ani bateria nie mogą być ona traktowane
jako odpad komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii
symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) stosuje się jako
dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004%
ołowiu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego sprzętu i
zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla
środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku
produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić
wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby
mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana,
należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W
odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć
do odpowiedniego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.
Ważność oznaczenia znakiem CE jest ograniczona do krajów, w
których jest to wymagane przez prawo, głównie do krajów EOG
(Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Szwajcarii.
Wysoki poziom głośności może oddziaływać na słuch.
Nie należy używać urządzenia podczas chodzenia, kierowania
pojazdem lub jazdy rowerem. Grozi to wypadkami drogowymi.
Nie należy używać w niebezpiecznych miejscach, chyba że
słyszalne będą dźwięki otoczenia.
Urządzenie nie jest wodoodporne. Dostanie się wody lub obcych
przedmiotów grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub obcy przedmiot, należy
natychmiast zaprzestać używania i skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony. W szczególności należy
przestrzegać poniższych środków ostrożności.
Użycie w pobliżu zlewu itp.
Należy zachować ostrożność, aby urządzenie nie wpadło do
zlewu lub pojemnika z wodą.
Użycie w deszczu, śniegu lub wilgotnych miejscach
Użycie w przypadku występowania potu
Dotknięcie urządzenia mokrymi rękami lub umieszczenie go w
kieszeni w wilgotnym ubraniu może spowodować dostanie się
wilgoci do urządzenia.
Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu ciała ludzkiego z
telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami
bezprzewodowymi połączonymi z opisywanym urządzeniem
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia bezprzewodowego.
Ten produkt wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać
działanie rozruszników serca, defibrylatorów i zaworów zastawek
programowalnych oraz innych urządzeń medycznych. Nie należy
umieszczać tego produktu w pobliżu tych urządzeń medycznych
oraz w pobliżu osoby, która korzysta z jakiegokolwiek z tych
urządzeń medycznych. W razie jakichkolwiek wątpliwości
skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu.
Ten produkt wyposażono w magnesy. Umieszczanie kart z
magnesami w pobliżu produktu może wpłynąć na magnetyzm
karty i uniemożliwić korzystanie z niej.
Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych
Nagromadzone w ciele ładunki elektrostatyczne mogą być
przyczyną lekkiego mrowienia w uszach. W celu zminimalizowania
tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych
materiałów, które ograniczają generowanie ładunków
elektrostatycznych.

Środki ostrożności

Łączność BLUETOOTH®
•Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi
ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w
zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty,
ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
•W opisanych poniżej sytuacjach komunikacja Bluetooth może nie
być możliwa bądź mogą wystąpić zakłócenia lub utrata dźwięku:
Gdy pomiędzy opisywanym urządzeniem a urządzeniem
Bluetooth znajduje się osoba. W tej sytuacji można poprawić
odbiór poprzez umieszczenie urządzenia Bluetooth w taki
sposób, aby było skierowane w stronę anteny opisywanego
urządzenia.
Gdy pomiędzy opisywanym urządzeniem a urządzeniem
Bluetooth znajduje się przeszkoda, na przykład metalowy
przedmiot lub ściana.
Gdy w pobliżu opisywanego urządzenia używane jest
urządzenie Wi-Fi lub kuchenka mikrofalowa bądź emitowane są
mikrofale.
W porównaniu z użyciem wewnątrz pomieszczeń użycie na
zewnątrz powoduje mniej odbić sygnału od ścian, podłóg i
sufitów, przez co utrata dźwięku zdarza się częściej niż w
pomieszczeniach.
Miejsce wbudowanej w opisywane urządzenie anteny
przedstawia linia punktowa na ilustracji (rys. ). Czułość
komunikacji Bluetooth można podnieść, usuwając przeszkody
między połączonym urządzeniem Bluetooth a anteną
opisywanego urządzenia.
•Urządzenia Bluetooth i Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) korzystają z tej
samej częstotliwości (2,4 GHz). Kiedy opisywane urządzenie jest
używane w pobliżu urządzenia Wi-Fi, mogą wystąpić zakłócenia
elektromagnetyczne powodujące zakłócenia, utratę dźwięku lub
brak możliwości połączenia. W takim przypadku można
spróbować zastosować poniższe środki zaradcze:
Nawiąż połączenie między opisywanym urządzeniem a
urządzeniem Bluetooth, gdy znajdują się one w odległości co
najmniej 10m od urządzenia Wi-Fi.
Wyłącz urządzenie Wi-Fi, jeśli opisywane urządzenie jest
używane w odległości do 10m od urządzenia Wi-Fi.
Opisywane urządzenie i urządzenie Bluetooth ustaw jak
najbliżej siebie.
•Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofale mogą zakłócać
pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć
niniejsze urządzenie i inne urządzenia Bluetooth w następujących
miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach,
w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu
drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
•Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej
Bluetooth dźwięk odtwarzany przez opisywane urządzenie może
być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez
urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być
zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub
grania w gry.
•Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale
radiowe.
Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na
pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi
lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w
trybie bezprzewodowym.
•Urządzenie obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze
standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom
bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem
technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie
zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych
ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas korzystania z
połączeń nawiązywanych z użyciem bezprzewodowej technologii
Bluetooth należy zachować ostrożność.
•Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub
straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z
komunikacji Bluetooth.
•Nie można zagwarantować nawiązania połączenia ze wszystkimi
urządzeniami Bluetooth.
Urządzenia Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem
muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez
firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze
standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy
parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth
uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodow
rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub
obsłudze.
Kiedy urządzenie jest używane do prowadzenia rozmów w
trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą
występować zakłócenia w zależności od połączonego
urządzenia lub środowiska komunikacji.
•W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie
połączenia może chwilę potrwać.
Gdy dźwięk jest często przerywany podczas odtwarzania
•Sytuację można poprawić, zmieniając tryb jakości dźwięku na
„priorytet przy stabilnym połączeniu”. Szczegółowe informacje
zawiera Przewodnik pomocniczy.
•Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości
odtwarzania bezprzewodowego lub ustawiając tryb SBC
odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do
urządzenia nadającego.
•Podczas słuchania muzyki ze smartfona można poprawić
sytuację, zamykając niepotrzebne aplikacje lub uruchamiając
ponownie smartfon.
Użycie aplikacji do obsługi połączeń na smartfonach i komputerach
•To urządzenie obsługuje tylko zwykłe połączenia przychodzące.
Aplikacje do obsługi połączeń na smartfonach i komputerach nie
są obsługiwane.
Ładowanie urządzenia
•Opisywane urządzenie można ładować tylko przez port USB. Do
ładowania wymagany jest komputer z portem USB lub zasilacz
USB.
•Należy używać dołączonego kabla USB Type-C.
•Podczas ładowania opisywane urządzenie nie może być
włączone, a ponadto nie można wówczas korzystać z funkcji
Bluetooth i tłumienia szumów.
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, akumulator
może się szybko rozładować. Akumulator będzie w stanie
utrzymać prawidłowy poziom naładowania po kilkukrotnym
rozładowaniu i naładowaniu. W przypadku przechowywania
urządzenia przez długi czas należy ładować akumulator co sześć
miesięcy, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu.
•Jeśli akumulator rozładowuje się wyjątkowo szybko, należy
wymienić go na nowy. W celu wymiany akumulatora należy
skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów
Sony.
Gdy opisywane urządzenie nie działa prawidłowo
•Należy wykonać poniższą procedurę, aby zresetować urządzenie
(rys. ).
Naciśnij jednocześnie przyciski i NC/AMBIENT podczas
ładowania urządzenia. Urządzenie zostanie zresetowane. Podczas
resetowania urządzenia informacje dotyczące parowania tego
urządzenia nie zostaną usunięte.
•Jeśli problem nie ustąpi nawet po zresetowaniu urządzenia,
wykonaj poniższą procedurę w celu zainicjowania urządzenia.
Odłącz kabel USB Type-C i wyłącz urządzenie. Naciśnij i
przytrzymaj jednocześnie przyciski i NC/AMBIENT przez co
najmniej 7 sekund. Wskaźnik (niebieski) mignie 4 razy, urządzenie
zostanie zainicjowane i zostaną przywrócone ustawienia
fabryczne opisywanego urządzenia. Podczas inicjowania
urządzenia zostaną usunięte wszystkie informacje dotyczące
parowania.
•Po zainicjowaniu opisywanego urządzenia może ono nie łączyć
się z telefonem iPhone lub komputerem. W takim przypadku
należy usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania
opisywanego urządzenia z telefonu iPhone lub komputera, a
następnie ponownie je sparować.
Funkcja tłumienia szumów
•Funkcja tłumienia szumów wykrywa zewnętrzne szumy otoczenia
(takie jak hałas w pojeździe lub dźwięk klimatyzacji w
pomieszczeniu) przy użyciu wbudowanych mikrofonów, a
następnie generuje przeciwny szum tłumiący takie szumy
otoczenia.
Efekt tłumienia szumów może nie być odczuwalny w bardzo
cichym otoczeniu. Mogą też być słyszalne pewne odgłosy.
Funkcja tłumienia szumów działa głównie w przypadku szumów
w niskim zakresie częstotliwości. Szumy są redukowane, ale nie
są całkowicie eliminowane.
Podczas korzystania z urządzenia w pociągu lub samochodzie
mogą wystąpić pewne hałasy w zależności od warunków
otoczenia.
Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia i hałasy. W
takim przypadku należy odsunąć urządzenie od telefonu
komórkowego.
W zależności od sposobu noszenia urządzenia, efekt tłumienia
szumów może się różnić lub może występować piszczenie
(wycie). W takim przypadku należy zdjąć urządzenie i założyć je
ponownie.
Nie należy zasłaniać dłońmi ani innymi przedmiotami
mikrofonów urządzenia. Może to uniemożliwić poprawne
działanie funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków
otoczenia, a także może powodować powstawanie piszczenia
(wycia). W takim przypadku należy zdjąć dłonie lub inny
przedmiot z mikrofonów urządzenia (rys. ).
Uwagi dotyczące noszenia urządzenia
•Ponieważ słuchawki zapewniają dokładne uszczelnienie nad
uszami, mocne przyciskanie ich do uszu lub szybkie zdjęcie może
spowodować uszkodzenie błony bębenkowej.
Przyciskanie słuchawek do uszu może powodować klikanie
membrany głośnika. Nie oznacza to wadliwego działania.
Inne uwagi
•Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
•Czujnik dotykowy może nie działać prawidłowo, jeśli do panelu
sterowania czujnika dotykowego przyklejono naklejki lub inne
samoprzylepne materiały.
•Podczas składania należy zachować ostrożność, aby palec nie
utkwił w urządzeniu.
•Gdy urządzenie jest używane jako słuchawki przewodowe, należy
korzystać wyłącznie z kabla słuchawkowego dołączonego do
zestawu. Należy upewnić się, że kabel słuchawkowy jest
prawidłowo podłączony.
•Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w
zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
•Urządzenia nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisków
przez długi czas, także podczas przechowywania, ponieważ może
to spowodować jego odkształcenie.
•Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwalny jest
dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
•Stan nakładek na uszy może ulec pogorszeniu w wyniku
długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
Czyszczenie urządzenia
•Kiedy zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest zabrudzona,
należy ją wyczyścić suchą, miękką szmatką. Jeśli urządzenie jest
mocno zabrudzone, można zwilżyć szmatkę w roztworze
neutralnego detergentu i wyżąć ją dokładnie przed
przystąpieniem do przecierania. Nie należy używać
rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol,
ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
•W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z
opisywanym urządzeniem, na które nie ma odpowiedzi w
niniejszej instrukcji, należy zwrócić się do najbliższego
sprzedawcy firmy Sony.
Części zamienne: nakładki na uszy
W celu uzyskania informacji dotyczących części zamiennych
należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy firmy Sony.
Położenie etykiety z numerem seryjnym
Patrz rys.

Dane techniczne

Bezprzewodowy zestaw nagłowny

stereo z funkcją tłumienia szumów

Źródło zasilania:
3,7 V prądu stałego: wbudowany akumulator litowo-jonowy
5 V prądu stałego: w przypadku ładowania przez USB
Temperatura robocza:
Od 0°C do 40°C
Znamionowy pobór mocy:
8 W
Czas pracy:
W przypadku połączenia nawiązanego przez urządzenie
Bluetooth
Czas odtwarzania muzyki: maks. 30 godz. (NC WŁ.),
maks. 22 godz. (tryb dźwięków otoczenia), maks. 38 godz.
(NC WYŁ.)
Czas komunikacji: maks. 24 godz. (NC WŁ.), maks. 18 godz.
(tryb dźwięków otoczenia), maks. 30 godz. (NC WYŁ.)
Czas oczekiwania: maks. 30 godz. (NC WŁ.), maks. 22 godz.
(tryb dźwięków otoczenia), maks. 200 godz. (NC WYŁ.)
W przypadku połączenia za pomocą kabla słuchawkowego z
NC WŁ.: maks. 36 godz.
Uwaga: czas pracy może być krótszy w zależności od kodeku i
warunków użytkowania.
Czas ładowania:
Ok. 3 godz.
(Po 10 minutach ładowania można odtwarzać muzykę przez
około 5 godzin).
Uwaga: czas ładowania oraz czas pracy mogą się różnić w
zależności od warunków użytkowania.
Temperatura ładowania:
Od 5°C do 35°C
Masa:
Ok. 255 g
Słuchawki
Typ:
Zamknięty, dynamiczny
Jednostka sterująca:
40 mm
Impedancja:
47 Ω (1 kHz) (w przypadku połączenia za pomocą kabla
słuchawkowego z włączonym urządzeniem)
16 Ω (1 kHz) (w przypadku połączenia za pomocą kabla
słuchawkowego z wyłączonym urządzeniem)
Czułość:
104 dB/mW (w przypadku połączenia za pomocą kabla
słuchawkowego z włączonym urządzeniem)
101 dB/mW (w przypadku połączenia za pomocą kabla
słuchawkowego z wyłączonym urządzeniem)
Pasmo przenoszenia:
4 Hz – 40000 Hz (JEITA)
Mikrofon
Typ:
MEMS
Kierunkowość:
Wielokierunkowy
Skuteczny zakres częstotliwości:
50 Hz – 8 000 Hz
Zawartość zestawu:
Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia
szumów (1)
Przewód USB Type-C™ (USB-A na USB-C™) (ok. 20 cm) (1)
Kabel słuchawkowy (ok. 1,2 m) (1)
Pokrowiec (1)
Przejściówka wtyku do samolotu (1)
1)
1)
W zależności od usług oferowanych podczas lotu, może nie być
obsługiwana.

Dane techniczne dotyczące łączności

System łączności:
Specyfikacja Bluetooth wersja 4.2
Wyjście:
Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 2
Maksymalny zasięg łączności:
Ok. 10 m w zasięgu wzroku
1)
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (od 2,4000 GHz do 2,4835 GHz)
Częstotliwość operacyjna:
Bluetooth: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
NFC: 13,56 MHz
Maksymalna moc wyjściowa:
Bluetooth: < 4 dBm
Zgodne profile Bluetooth
2)
:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Obsługiwane kodeki
3)
:
SBC
4)
AAC
5)
LDAC™
Qualcomm® aptX™ audio
aptX HD
Obsługiwana metoda ochrony nagrań:
SCMS-T
Zakres transmisji (A2DP):
20 Hz – 40000 Hz (częstotliwość próbkowania LDAC 96 kHz,
990 kb/s)
1)
Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od czynników takich
jak przeszkody pomiędzy urządzeniami, pola magnetyczne
wokół kuchenek mikrofalowych, elektryczność statyczna, czułość
odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie
itd.
2)
Profile standardu Bluetooth określają przeznaczenie nawiązanej
między urządzeniami łączności Bluetooth.
3)
Kodek: format kompresji i konwersji sygnału audio
4)
Kodek podpasmowy
5)
Zaawansowane kodowanie dźwięku
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymagania systemowe dotyczące

ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB
Dostępny w sklepach zasilacz sieciowy z wyjściem USB
umożliwiający dostarczanie prądu o natężeniu 1,5A lub większym
Komputer osobisty
(Na sierpień 2018)
Komputer osobisty z zainstalowanym jednym z wymienionych
poniżej systemów operacyjnych i portem USB:
Systemy operacyjne:
W przypadku komputerów z systemem Windows
Windows® 10 Home/ Windows® 10 Pro
Windows® 8.1/ Windows® 8.1 Pro
Windows® 8/ Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
W przypadku komputerów Mac
macOS (wersja 10.10 lub nowsza)

Zgodne modele iPhone/iPod

iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 5s
iPod touch (6. generacja)
(Na sierpień 2018)

Znaki towarowe

•Windows to zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
•Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS i Mac są znakami
towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych
krajach.
•Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane
akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów
Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat
producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple
nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani
jego zgodność z normami prawnymi czy normami
bezpieczeństwa.
•Android to znak towarowy firmy Google LLC.
•Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe,
których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony
Corporation korzysta ze wspomnianych znaków w ramach
posiadanej licencji.
•Znak N to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy firmy
NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
•Qualcomm aptX to produkt firmy Qualcomm Technologies
International, Ltd.
Qualcomm to znak towarowy firmy Qualcomm Incorporated
zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, który jest
używany za zgodą właściciela. aptX to znak towarowy firmy
Qualcomm Technologies International, Ltd. zastrzeżony w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach, który jest używany za
zgodą właściciela.
•Nazwa i logo LDAC to znaki towarowe firmy Sony Corporation.
•USB Type-C™ i USB-C™ to znaki towarowe firmy USB
Implementers Forum.
•Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością
odpowiednich podmiotów.

Uwagi dotyczące licencji

Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w
ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich.
Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do
przedstawienia tej umowy klientom.
Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj
http://rd1.sony.net/help/mdr/sl/18/

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Sony WH-1000XM3 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie kopfhörer und wurde von 10 Personen mit einem Durchschnitt von 6.8 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Sony WH-1000XM3 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Sony und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Sony -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Manfred home • 20-7-2020Keine Kommentare

Wie lade ich den kopfhörer

Diese Frage beantworten
RICHARD SÖLLRADL • 26-10-2020Keine Kommentare

keine Verbindung zu PC

Diese Frage beantworten
Axel • 19-2-2021Keine Kommentare

Wenn ich den Sony TV KD-49X8505B mit dem Sony Kopfhörer WH-1000X M3 über Bluetooth verbinden möchte, dann findet der TV das neue Gerät nicht.Die Kopfhörer-Verbindung mit anderen Geräten hat funktioniert.

Diese Frage beantworten
Tom Möbius • 7-1-2021Keine Kommentare

Mein Steuergerät (marantz) kann nur Bluetooth Signale empfangen- kann ich die Kopfhörer per Audiokabel verbinden?

Diese Frage beantworten
WOLLMANN • 12-3-2020Keine Kommentare

Kopfhörer meldet digital System is not conneced. Wie kann ich das beheben?

Diese Frage beantworten
Jonas • 21-5-2019Keine Kommentare

HiWie schalte ich die Luftdruckregelung aus?Danke

Diese Frage beantworten
Christian Klemm • 2-5-2019Keine Kommentare

WH-1000XM3: Anschluss an TV. Für ambient Sound, noise cancelling, ambient Sound und control off erfolgt keine Meldung ?Christian Klemm

Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 7

Die Sony WH-1000XM3 Kopfhörer bieten eine hervorragende Geräuschunterdrückung, die Umgebungsgeräusche effektiv reduziert. Die Kopfhörer haben eine ausgezeichnete Klangqualität und sind kabellos über Bluetooth oder mit einem Kabel verwendbar. Die Touch-Bedienelemente sind intuitiv und einfach zu bedienen, weshalb die Kopfhörer schnell und einfach auf die individuellen Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden können. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 30 Stunden, damit können die Kopfhörer problemlos über den gesamten Tag verwendet werden. Wenn der Akku leer ist, kann man sie innerhalb von 10 Minuten wieder aufladen, um weitere 5 Stunden Hörvergnügen zu haben. Die Kopfhörer können auch für Telefonkonferenzen verwendet werden, dank des integrierten Mikrofons und der Freisprechfunktion. Die Sony WH-1000XM3 Kopfhörer sind sehr bequem zu tragen, auch bei längerer Nutzungsdauer. Mit einem Gewicht von nur 255 Gramm sind sie sehr leicht und werden mit einer robusten Transporttasche geliefert, um sicherzustellen, dass sie unterwegs gut geschützt sind.

Allgemeines
Sony
WH-1000XM3 | WH1000XM3/B
kopfhörer
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Sony WH-1000XM3 unten.

Wann ist meine Lautstärke zu laut?

Ein Geräuschpegel von 80 Dezibel kann das Gehör schädigen. Wenn der Geräuschpegel über 120 Dezibel liegt, kann es sogar zu direkten Schäden kommen. Die Wahrscheinlichkeit von Hörschäden hängt von der Häufigkeit und Dauer des Hörens ab.

Kann ich mit meinem kopfhörer freihändig telefonieren?

Die neueren kopfhörer haben im Allgemeinen ein kleines Mikrofon eingebaut, das das Telefonieren ermöglicht.

Was ist Geräuschunterdrückung?

Die Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass Umgebungsgeräusche reduziert werden.

Was ist Bluetooth?

Bluetooth ist eine Möglichkeit, Daten drahtlos über Funkwellen zwischen elektronischen Geräten auszutauschen. Der Abstand zwischen den beiden Geräten, die Daten austauschen, kann in den meisten Fällen bis zu zehn Meter betragen.

Ist das Handbuch der Sony WH-1000XM3 unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Sony WH-1000XM3 ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse