Speed-Link Competition pro Bedienungsanleitung

Speed-Link Competition pro
(2)
  • Anzahl Seiten: 2
  • Dateityp: PDF
VERS. 1.0QUICK INSTALL GUIDE
SL-6603-SPORTS
© 2012 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK
swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Amiga Classix, magnussoft and epyx are registered
trademarks of magnussoft Deutschland GmbH. Amiga is a registered trademark of Amiga Inc. Windows, Windows XP,
Windows Vista and Windows 7 are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other
countries. All trademarks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any
errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
Technical SupporT
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website:
www.speedlink.com.
Powered by
SUMMER & WINTER GAMES EDITION
COMPETITION PRO USB
Použití dle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro hry k
zapojení do počítače a pro použití v uzavřených prostorách.
Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku
nebo zranění osob z důvodu neopatrného, neodborného,
nesprávného použití, nebo z důvodu použití výrobku za jiným
účelem, než který byl výrobcem uveden.
Upozornění ke konformitě
Pod vlivem silně statických, elektrických, vysocefrekvenčních polí
(rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít
k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se
pokuste zvětšit odstup k rušivým zařízením.
Technický suport
V případě technických problémů s tímto výrobkem kontaktujte
náš suport, který nejrychleji dosáhnete prostřednictvím našich
webových stránek www.speedlink.com.
CZ
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do komputera
jako urządzenie wprowadzające w grach i do stosowania w
pomieszczeniach zamkniętych. Firma Jöllenbeck GmbH nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia u osób
powstałe na skutek nieuważnego, niewłaściwego, nieumiejętnego
lub nieprzewidzianego przez producenta sposobu
użytkowania produktu.
Informacja o kompatybilności elektromagnetycznej
Pod wpływem silnych pól statycznych, elektrycznych lub o
wysokiej częstotliwości (instalacje radiowe, telefony komórkowe,
wyładowania mikrofalowe) mogą wystąpić zakłócenia w pracy
urządzenia (urządzeń). W takim przypadku należy spróbować
zwiększyć odległość od źródła zakłóceń.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem należy zwrócić
się do naszej pomocy technicznej. Najszybszy sposób kontaktu to
nasza strona internetowa www.speedlink.com.
PL
GR
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής
παιχνιδιών για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή και για τη χρήση
σε κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων
λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης
του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
κατασκευαστή, σκοπό.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν
απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να
έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
www.speedlink.com.
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu ainoastaan pelien syöttölaitteeksi
tietokoneeseen liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa.
Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka
johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai
valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
poikkeavasta käytöstä.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
(radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia, käänny
tukemme puoleen. Tukemme tavoitat nopeimmin verkkosivumme
kautta, osoitteessa www.speedlink.com.
FI
Rendeltetésszerű használat
Ez a termék csak játék beadó készülékként számítógépre történő
csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben való használatra alkalmas.
A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben
keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az
gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
megadott célnak megfelelő használatból eredt.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a
készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
Ha a termékkel kapcsolatban műszaki gondjai lennének, forduljon
támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon, a
www.speedlink.com címen érhet el.
HU
Föreskriven användning
Den här produkten ska bara användas inomhus som
input-apparat i spel och anslutas till en PC. Jöllenbeck GmbH tar
inget ansvar för skador på produkt eller person som är ett resultat
av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten
använts för syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion.
I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat som stör.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med den här produkten kan du vända
dig till vår support. Du når den snabbast via vår webbsida
www.speedlink.com.
SE
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Dette produkt er kun beregnet som spil-indtastningsenhed for
tilslutningen til en computer og anvendelsen i lukkede rum.
Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet eller
personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og
ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke
svarer til producentens anvisninger.
Overensstemmelseshenvisning
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter
med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-
aadninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
(enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre
afstanden til forstyrrende enheder.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
support som du nder på vores webside www.speedlink.com.
DK
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som inndataenhet for spill for
tilkobling til en datamaskin, og kun for bruk i lukkede rom.
Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for skader på produktet eller for
personskader som skyldes uaktsom, ikke forskriftsmessig eller feil
bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt
fra produsenten.
Samsvarserklæring
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall
å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du
henvende deg til vår Support, som du raskest kan nå via vår
nettside www.speedlink.com.
NO
Se
Sätt kontakten i en ledig USB-port på din dator. Drivrutinen installeras
automatiskt och kort därefter är joysticken klar att användas.
Lägg in medföljande CD med drivrutiner i CD-enheten för att installera
spelen. Om installation inte börjar automatiskt väljer du CD-enheten i
Windows
®
Explorer och startar programmet Setup.exe.
De spel som installerats kan hämtas genom startmenyn – både
Amiga
®
-Classix
®
spelsamling, Summer Games och Winter Games.
De här två titlarna kan också spelas med klassisk grak: Då ska du aktivera
„Retromodus“ i motsvarande huvudmeny. Observera att spelalternativen
ska anpassas under menypunkt „Steuerung“ (kontroll) för styrning
med joystick.
En utförlig anvisning till spelmenyerna på engelska nns på vår webbplats
www.speedlink.com/competition-pro-sports.
För att aktivera autore-funktionen för du brytaren på baksidan åt vänster.
Håll sedan någon av re-knapparna intryckt för att avfyra era gånger i
snabb följd. För tillbaka brytaren åt höger för att återfå normal re-funktion.
DK
Forbind stikket med et ledigt USB-interface på din computer. Driveren
installeres automatisk og dit joystick er hurtig klar til brug.
Læg den medleverede driver-CD ind i dit CD-drev for at installere spillene.
Hvis installationen ikke starter automatisk, udvælger du dit CD-drev i
Windows Explorer og starter programmet „Setup.exe“.
De installerede spil kan hentes via startmenuen – såvel Amiga
®
-Classix
®
-
spillene som også „Summer Games“ og „Winter Games“.
Begge spil kan spilles valgfrit med traditionel grak: Aktiver hertil i den tils-
varende hovedmenu optionen ”Retromodus”. Bemærk venligst, at spillenes
funktioner skal tilpasses til styringen i menuen “Steuerung” (styring) og vha.
joysticket.
En omfattende vejledning for spilmenuerne på engelsk nder du på vores
webside under www.speedlink.com/competition-pro-sports.
Til aktivering af autoskud-funktionen skyder du kontakten på bagsiden til
venstre. Hvis du nu holder en af skudtasterne trykt, udløser du ere skud
efter hinanden. Skyd kontakten igen til højre for at skifte til
normal skydemodus.
pl
Podłącz wtyk USB do wolnego portu USB komputera. Sterownik instaluje
się automatycznie i zaraz po tej operacji joystick jest gotowy do pracy.
Włóż załączoną płytę CD ze sterownikami do napędu CD-ROM, aby
zainstalować gry. Jeżeli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, w
Eksploratorze Windows
®
wybierz napęd CD-ROM i uruchom
program „Setup.exe“.
Zainstalowane gry można wywołać z menu Start – zarówno zestaw klasycz-
nych gier Amiga
®
Classix
®
, jak i „Summer Games“ oraz „Winter Games“.
W te dwa tytuły można grać także w klasycznej grace. W tym celu w menu
głównym należy aktywować opcję „Retromodus“. Należy pamiętać, że do
sterowania dżojstkiem należy dopasować opcje w punkcie menu
„Steuerung“ (sterowanie). Obszerną angielskojęzyczną instrukcję do menu
gier możesz znaleźć na naszej stronie internetowej pod aresem
www.speedlink.com/competition-pro-sports.
Aby aktywować funkcję szybkiego ognia, należy przesunąć przełącznik z
tyłu w lewo. Jeśli teraz naciśniesz jeden z przycisków ognia, efektem będzie
seria wystrzałów. Przesuń przełącznik w prawo, by przywrócić normalny
tryb ognia.
hu
Csatlakoztassa az USB-csatlakozót számítógépe szabad USB portjára.
A meghajtó magától telepítődik és a botkormány rövid időn belül már
használható is.
Helyezze be a CD meghajtóba a csomagban található CD-t, hogy telepítse
a játékokat. Ha nem kezdődne el magától a telepítés, akkor válassza ki a
Windows
®
Explorerben a CD meghajtót és indítsa el a
„Setup.exe“ programot.
A telepített játékokat a kezdőmenün keresztül lehet lehívni – az Amiga
®
-
Classix
®
játékgyűjteményt szintúgy, mint a „Summer Games“ és „Winter
Games“ játékokat. Ezt a két játékot remekül lehet játszani klasszikus
grakával is: Ehhez kapcsolja be az adott menüpontban a „Retromodus“
opciót. Vegye gyelembe, hogy a botkormányos vezérléshez be kell állítani
a „Steuerung” (Vezérlés) menüpontban a játékopciókat. A játékmenük
részletes angol nyelvű leírását a honlapon a
www.speedlink.com/competition-pro-sports találhatja meg.
Ha a gyorstüzelő funkciót szeretné bekapcsolni, tolja balra a hátoldalon lévő
kapcsolót. Ha lenyomva tart egy tüzelő gombot, ez többször egymás után
kioldódik. Tolja jobbra a kapcsolót, ha megint normál tüzelő módba
szeretne váltani.
cZ
Zastrčte konektor USB do volného USB rozhraní na Vašem počítači. Řídicí
program je automaticky nainstalován, a krátce poté je joystick připraven
k použití.
K instalaci software řídicího programu vložte do CD-ROM spoludodané
CD s řídicím programem. Nespustí-li se instalace automaticky, zvolte ve
Windows
®
Explorer Váš pohon CD a spusťte program „Setup.exe“.
Nainstalované hry lze vyvolat pomocí menu Start – sbírka her Amiga
®
-
Classix
®
a také „Summer Games“ a „Winter Games“.
Tyto oba tituly lze opčně hrát v klasické grace: Aktivujte za tím účelem v
příslušném hlavním menu opci „Retromodus“. Dbejte prosím na to, že pro
řízení s joystickem je nutné přizpůsobit hrací možnosti pomocí bodu menu
„Steuerung“ (Řízení).
Podrobný návod v anglickém jazyce pro herní menu naleznete na našich
webových stránkách www.speedlink.com/competition-pro-sports.
K aktivování funkce rychlého ohně posuňte spínač na zadní straně
doleva. Pokud podržíte stisknuté jedno z tlačítek ohně, tak se toto aktivuje
několikrát v rychlém sledu. K opětnému přepnutí do normálního režimu
ohně posuňte spínač doprava.
Gr
Συνδέστε το βύσμα με μια ελεύθερη διασύνδεση USB του υπολογιστή σας.
Ο οδηγός εγκαθίσταται αυτόματα και το Joystick είναι μετά από λίγο έτοιμο
για χρήση.
Τοποθετήστε το απεσταλμένο CD οδηγού στον οδηγό CD, για να
εγκαταστήσετε τα παιχνίδια. Εάν η εγκατάσταση δεν ξεκινήσει αυτόματα,
επιλέξτε στον Windows
®
Explorer τον οδηγό CD και εκκινήστε το
πρόγραμμα „Setup.exe“.
Τα εγκατεστημένα παιχνίδια μπορούν να κληθούν μέσω του μενού έναρξης
- η συλλογή παιχνιδιών Amiga
®
-Classix
®
καθώς και τα „Summer Games“
και „Winter Games“. Αυτοί οι δύο τίτλοι παίζονται προαιρετικά σε κλασσικά
γραφικά: Ενεργοποιήστε για αυτό στο εκάστοτε κύριο μενού την επιλογή
„Retromodus“ (Λειτουργία ρετρό). Παρακαλούμε προσέξτε ότι για τον
έλεγχο με το Joystick, πρέπει να ρυθμιστούν οι επιλογές παιξίματος μέσω
του στοιχείου μενού „Steuerung“ (Σύστημα ελέγχου). Μπορείτε να βρείτε
λεπτομερείς οδηγίες για τα μενού παιχνιδιών στην Αγγλική γλώσσα, στην
ιστοσελίδα μας www.speedlink.com/competition-pro-sports.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας βολής, ωθήστε τον όπισθεν
διακόπτη προς τα αριστερά. Εάν τώρα κρατήσετε ένα από τα πλήκτρα
βολής πιεσμένο, αυτό θα ενεργοποιείται πολλές φορές σε γρήγορη
αλληλουχία. Ωθήστε το διακόπτη προς τα δεξιά για εκ νέου εναλλαγή στη
φυσιολογική λειτουργία βολής.
Fi
Työnnä liitin tietokoneen vapaaseen USB-liitäntään. Ajuri asennetaan
automaattisesti, ja ohjaussauvaa voi käyttää pian sen jälkeen.
Aseta toimitukseen sisältyvä ajuri-CD tietokoneen CD-asemaan pelien
asentamiseksi. Mikäli asennus ei käynnisty automaattisesti, valitse
Windows
®
Explorerista tietokoneen CD-asema ja käynnistä o
hjelma „Setup.exe“.
Asennetut pelit voidaan kutsua esiin käynnistysvalikon kautta – niin Amiga
®
-
Classix
®
-pelikokoelma kuin „Summer Games“ ja „Winter Games“.
Näitä molempia pelejä voidaan valinnaisesti pelata klassisella graikalla:
Aktivoi tätä varten kulloisessakin päävalikossa vaihtoehto „Retromodus“.
Huomaa, että peliasetuksia on sovitettava valikkokohdassa ”Steuerung”
(ohjaus) ohjaussauvalla ohjausta varten.
Pelivalikkojen kattava englanninkielinen ohje löytyy verkkosivultamme
osoitteesta www.speedlink.com/competition-pro-sports.
Pikatulitustoiminto aktivoidaan siirtämällä takana oleva kytkin vasemmalle.
Kun yhtä tulituspainikkeista pidetään nyt painettuna, se laukeaa useita
kertoja nopeasti peräkkäin. Työnnä kytkin oikealla vaihtaaksesi takaisin
tavanomaiseen tulitustilaan.
no
Koble kontakten til en ledig USB-port på datamaskinen. Driveren installeres
automatisk og joysticken er straks klar til bruk.
Legg inn den vedlagte driver-CD i CD-stasjonen for å installere spillene.
Dersom installasjonen ikke starter automatisk, bruk Windows
®
Explorer og
start programmet „Setup.exe“ på CD-stasjonen.
De installerte spillene nner du via startmenyen – Amiga
®
-Classix
®
-
spillsamling samt „Summer Games“ og „Winter Games“.
Begge disse titlene kan spilles i klassisk grakk: Da må du aktivere valget
„Retromodus“ i hovedmenyen. Merk deg at for styring med joystick må
spillvalgene tilpasses i menypunktet „Steuerung“ (styring).
En utførlig engelskspråklig anvisning for spillmenyene nner du på vår
nettside under www.speedlink.com/competition-pro-sports.
For å aktivere hurtigskytingsfunksjonen må du skyve bryteren på baksiden
mot venstre. Holdes skytetasten nå inne, blir denne utløst ere ganger i rask
rekkefølge. Skyv bryteren mot høyre for å gjenoppta normal skyteinnstilling.
Activate AutoFire
4
2
Install the software
1
Connect the joystickLet the games begin
3
Start games
Help
Controls
Statistics
Credits
Exit game
Switch to retro graphics mode
For best game compatibility,
please select a different
installation directory
(standard: C:\Program les).
Speed-Link Competition pro

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Speed-Link Competition pro oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Speed-Link Competition pro-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Speed-Link Competition pro an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Regler und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 9.2 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Speed-Link Competition pro oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Speed-Link Competition pro-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Speed-Link
Model Competition pro
Produkte Regler
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp PDF
Eingabegerät
Gerätetyp Joystick
Gamingplattformen unterstützt PC
Gaming-Control Technologie Analog
Gaming-Control Funktionsknöpfe Menu button,Select button,Start button
Knopfanzahl 4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik -
Geräteschnittstelle USB 2.0
Ergonomie
Kabellänge 1.8 m
Produktfarbe Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht 430 g
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Speed-Link Competition pro .

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage