Speed-Link Pecos

Speed-Link Pecos Bedienungsanleitung

(1)
 • PL
  
  Ten produkt jest przeznaczony tylko do zasilania
  zgodnych urządzeń i do stosowania w pomieszczeniach
  zamkniętych. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
  odpowiedzialności za obrażenia u ludzi, zwierząt
  lub szkody materialne na skutek nieuważnego,
  nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z
  określonym przez producenta użytkowania produktu.
  
  Ten produkt jest wyposażony w akumulator litowy.
  Nie należy go uszkadzać, otwierać ani rozkładać; nie
  należy też użytkować go w środowisku wilgotnym lub
  powodującym korozję. Należy używać tylko odpowiednich
  ładowarek. Produktu nie należy wystawiać na działanie
  temperatur powyżej 60°C (140°F). Symbol przekreślonego
  pojemnika na odpady oznacza, że produktu nie wolno
  wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi. Zużyte
  akumulatory mogą zawierać szkodliwe substancje,
  które przy niewłaściwej utylizacji mogą zaszkodzić
  środowisku lub Twojemu zdrowiu. Jako użytkownik
  końcowy masz obowiązek dostarczyć zużyte urządzenie
  do wyznaczonego punktu zbiórki. Gwarantuje to także
  prawidłowe usunięcie wbudowanego akumulatora.
  
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
  elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (urządzenia
  radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe,
  mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być
  przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń).
  W takim wypadku należy zachować większą odległość od
  źródeł zakłóceń.
  
  W razie problemów technicznych z tym produktem
  proszę zwrócić się do naszej pomocy technicznej, z która
  najszybciej można skontaktować się przez naszą stronę
  internetową www.speedlink.com.
  FI
  
  Tämä tuote soveltuu ainoastaan yhteensopivien
  laitteiden virtalähteeksi ja käytettäväksi suljetuissa
  tiloissa. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista
  vastuuta henkilöiden tai eläinten loukkaantumisista tai
  esinevahingoista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta,
  asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden
  vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
  
  Tämä tuote on varustettu litiumioniakulla. Sitä ei saa
  vaurioittaa, avata tai purkaa eikä sitä saa käyttää
  kosteassa ja/tai korroosiota aiheuttavassa ympäristössä.
  Käytä ainoastaan soveltuvia latauslaitteita. Älä altista
  tuotetta yli 60°C:n (140°F:n) lämpötiloille. Ylivedetyn
  jäteastian symboli tarkoittaa, ettei tuotetta saa hävittää
  kotitalousjätteiden seassa. Vanhat paristot ja akut
  saattavat sisältää haitallisia aineita, jotka voivat
  vahingoittaa ympäristöä ja omaa terveyttäsi, jos ne
  hävitetään tai varastoidaan virheellisesti. Sinulla on
  loppukäyttäjänä lakisääteinen velvollisuus toimittaa
  käytöstä otetut sähkölaitteet viralliseen keräyspisteeseen.
  Näin taataan myös sisäänrakennettujen akkujen oikea
  hävittäminen.
  
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset
  kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
  mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
  toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas
  häiriön aiheuttavista laitteista.
  
  Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen,
  käänny tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin
  yhteyttä verkkosivumme www.speedlink.com kautta.
  SE DK
  
  Dette produkt er kun beregnet til apparater, som er
  kompatible med strømforsyningen, samt til anvendelse i
  lukkede rum. Jöllenbeck GmbH påtager sig intet ansvar
  for skader på personer, dyr eller materialer som følge
  af uforsigtig, uhensigtsmæssig, forkert anvendelse
  af produktet eller anvendelse, som er i modstrid med
  producentens anvisninger.
  
  Dette produkt er udstyret med en litium-ion-akkumulator.
  Du må ikke beskadige, åbne eller adskille akkumulatoren
  og ikke bruge den i fugtige og/eller korrosive områder.
  Brug kun de egnede opladeenheder. Produktet må ikke
  udsættes for temperaturer over 60 °C (140 °F). Symbolet
  med den gennemstrejfede skraldespand på batterier/
  akkumulatorer betyder, at disse ikke må bortskaffes i
  husholdningsaffaldet. Gamle batterier kan indeholde
  skadelige stoffer som kan skade miljøet og sundheden,
  hvis de ikke bortskaffes eller opbevares korrekt. Du er
  forpligtet til at afgive brugte el-enheder hos et ofcielt
  samlingssted for el-enheder. På den måde sørges
  der også for en korrekt bortskaffelse af integrerede
  akkumulatorer.
  
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske
  felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-aadninger), kan der opstå
  funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette
  tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til
  forstyrrende enheder.
  
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt
  venligst vores support som du nder på vores webside
  www.speedlink.com.
  
  Den här produkten ska bara användas för att försörja
  kompatibla apparater med ström inomhus. Jöllenbeck
  GmbH tar inget ansvar för skador på person, djur eller
  material som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig
  användning eller för att produkten använts på ett sätt som
  strider mot föreskrifterna.
  
  Den här produkten är utrustad med ett uppladdningsbart
  litiumjonbatteri. Du får inte skada, öppna eller ta isär
  batteriet och inte använda det i fuktig omgivning och/
  eller där det nns risk för korrosion. Använd endast
  lämpliga laddare. Utsätt inte produkten för temperaturer
  över 60°C (140°F). Symbolen med den överkorsade
  soptunnan betyder att produkten inte får slängas bland
  hushållssoporna. Gamla batterier kan innehålla ämnen
  som skadar miljön och vår hälsa om de kasseras
  eller förvaras på fel sätt. Som slutanvändare är du
  skyldig att lämna in elektriska apparater till ett allmänt
  insamlingsställe för kassering. Då kommer samtidigt det
  inbyggda batteriet att kasseras korrekt.
  
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
  (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
  mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
  funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den
  apparat som stör.
  
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända
  dig till vår support. Du når den snabbast genom vår
  webbsida www.speedlink.com.
  EL
  
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο για συσκευές συμβατές
  με την παροχή ρεύματος και για τη χρήση σε κλειστούς
  χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία
  ευθύνη για βλάβες σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω
  απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης
  του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από
  τον κατασκευαστή, σκοπό.
  
  Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με έναν συσσωρευτή
  λιθίου - ιόντων. Μην καταστρέφετε, ανοίγετε ή
  αποσυναρμολογείτε το συσσωρευτή και μην τον
  χρησιμοποιείτε σε υγρό και/ή σε περιβάλλον διάβρωσης.
  Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κατάλληλες συσκευές
  φόρτισης. Μην εκθέτετε το προϊόν σε θερμοκρασίες πάνω
  από τους 60°C (140°F). Το σύμβολο του διαγραμμένου
  κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι το προϊόν δεν
  επιτρέπεται να πετιέται στα οικιακά απορρίμματα.
  Οι παλιές μπαταρίες και οι συσσωρευτές μπορεί να
  περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε εσφαλμένη
  απόρριψη ή αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το
  περιβάλλον και την υγεία σας. Εσείς ως τελικός χρήστης
  είστε υποχρεωμένος να παραδίδετε τις άχρηστες
  ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσημο καθορισμένο σημείο
  συγκέντρωσης. Έτσι εξασφαλίζεται και η σωστή απόρριψη
  του τοποθετημένου συσσωρευτή.
  
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
  ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
  ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής
  (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε
  να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
  δημιουργούν παρεμβολή.
  
  Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε
  στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε
  γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
  www.speedlink.com.
  CZ
  
  Tento výrobek je určen pouze pro napájení proudem
  kompatibilních přístrojů a pro použití v uzavřených
  prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za
  poškození výrobku nebo zranění osob a zvířat, vzniklé v
  důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití
  výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům,
  než byly uvedeny výrobcem.
  
  Tento výrobek je vybaven lithium-polymerovou
  baterií. Akumulátor nepoškozujte, neotevírejte jej
  ani jej nerozebírejte a nepoužívejte ve vlhkém a/
  nebo korozivním prostředí. Používejte pouze vhodné
  nabíječky. Výrobek nikdy nevystavujte teplotám nad
  60°C (140°F). Symbol přeškrtnuté popelnice znamená,
  že se výrobek nesmí vyhazovat do domovního odpadu.
  Staré baterie a akumulátory mohou obsahovat škodliviny,
  které při nesprávné likvidaci nebo skladování mohou
  poškodit životní prostředí a vaše zdraví. Jako koncový
  uživatel máte dle zákona povinnost odevzdat vysloužilé
  elektrospotřebiče do úředně určené sběrny. Tím si také
  zajistíte správnou likvidaci zabudovaného akumulátoru.
  
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní
  telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
  funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se
  pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
  
  V případě technických problémů s tímto produktem
  kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný
  prostřednictvím našich webových stránek
  www.speedlink.com.
  HU
  
  Ez a termék csak az áramellátással megfelelő
  készülékekhez és zárt helyiségben való alkalmazásra
  valók. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
  személyekben, állatokban vagy tárgyakban keletkezett
  kárért, ha az gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem
  a gyártó által megadott célnak megfelelő használatból
  eredt.
  
  Ez a termék lítium-ion akkumulátorral van ellátva. Ne
  rongálja meg, ne nyissa ki és ne szedje szét, valamint
  ne használja párás és/vagy korrodáló környezetben.
  Kizárólag megfelelő töltőkészüléket használjon. Ne
  tegye ki a terméket 60 °C-nál (140 °F) magasabb
  hőmérsékletnek. Az áthúzott szeméttároló szimbóluma
  azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási
  hulladékba helyezni. A kimerült elemek és akkumulátorok
  olyan káros anyagokat tartalmazhatnak, amelyek
  szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy tárolás esetén
  károsíthatják a környezetet és az Ön egészségét.
  Végfelhasználóként Önt jogszabály kötelezi arra, hogy a
  kiszolgált elektromos készülékeket kijelölt gyűjtőhelyen
  adja le. Ezzel a beépített akkumulátor megfelelő
  ártalmatlanítása is garantált.
  
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes
  telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a
  készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel.
  Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a
  zavaró készülékekhez.
  
  A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén
  forduljon Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban
  honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
  NO
  
  Dette produktet er ment for strømforsyning av kompatible
  apparater og for bruk innendørs (lukkede rom). Jöllenbeck
  GmbH ta intet ansvar for produktet eller for personskader,
  skader på dyr eller materielle skader, som skyldes ikke
  forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet
  utover det som er angitt fra produsenten.
  
  Dette produktet er utstyrt med et litium-ion-batteri. Det må
  ikke skades, åpnes eller deles opp, og det må ikke brukes
  i fuktige og/eller korroderende miljøer. Bruk kun egnede
  ladeapparater. Utsett ikke produktet for temperaturer
  på over 60°C (140°F). Symbolet med en søppelkasse
  med strek over betyr at produktet ikke skal kastes i
  husholdningsavfallet Brukte batterier kan inneholde
  skadelige stoffer som kan forårsake skader på miljø og
  helse dersom de ikke avhendes eller oppbevares på en
  hensiktsmessig måte. Som sluttforbruker er du rettslig
  forpliktet til å levere inn brukte elektroniske apparater til
  et ofsielt utnevnt innsamlingssted. Slik sikres korrekt
  avfallshåndtering av innebygde akkumulatorer.
  
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
  høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-
  utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på
  apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til
  forstyrrende utstyr.
  
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må
  du ta kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via
  vår nettside www.speedlink.com.
  VErS. 1.0
  QUICK INStaLL GUIDE
  PECOS
  POWEr BaNK – L
  SL-6980-SV
  SE
  Ladda upp batteriet helt innan det används första gången. Koppla då apparatens ingång till
  en ledig USB-port på din PC eller någon annan strömkälla med USB (5V, minst 500mA) med
  medföljande USB-kabel. Laddningen tar ca 3 till 9 timmar beroende på strömkälla.
  Så snart alla fyra indikatorlamporna på Power Bank lyser med fast, blått sken är laddningen färdig
  och du kan ta bort kabeln.
  Koppla sedan den apparat som ska laddas (t ex en mobiltelefon) till Power Banks utgång med
  medföljande eller någon annan USB-laddningskabel. Om laddningen inte startar automatiskt
  trycker du på Battery-knappen.
  När man trycker på Battery-knappen visar antalet indikatorlampor som lyser batteriets
  laddningsnivå under en kort stund. Om alla fyra indikatorlamporna lyser är batteriet fullt uppladdat;
  om ingen av lamporna lyser måste det laddas upp igen.
  När man trycker på Battery-knappen tänds också den inbyggda LED-lampan. Tryck på knappen en
  gång till för att släcka LED-lampan.
  CZ
   Před prvním použitím nechte úplně nabít baterii Power Banky. Za tím účelem připojte „input“
  konektor na přístroji pomocí dodaného USB kabelu do volného USB portu na vašem počítači nebo
  jiných USB napájecích zdrojů (5 V, minimálně 500 mA). Nabíjení potřebuje v závislosti na zdroji
  energie přibližně 6 až 9 hodin.
  Jakmile na Power Bank svítí trvale všechny čtyři modré LED diody, je baterie plně nabita a můžete
  odpojit spojení.
  Nyní zapojte zařízení, které se má nabít (jako je např. mobilní telefon), pomocí přiloženého nebo
  jiného USB nabíjecího kabelu do druhého konektoru Power Bank, označeného „ouput“. Pokud by
  se proces nabíjení nespustí automaticky, stiskněte tlačítko „battery“.
   Stisknutím tlačítka „battery“ udává počet svítících LED po dobu několika sekund stav nabití baterie.
  Pokud svítí všechny čtyři LED diody, je baterie zcela nabitá, pokud však nesvítí žádná z LED diod,
  je třeba baterii dobít.
   Stisknutím tlačítka „battery“ zapnete také integrovanou LED svítilnu. Chcete-li svítilnu opět
  vypnout, pak stiskněte tlačítko znovu.
  DK
   Oplad akkuen fra power bank fuldstændig inden første brug. Forbind hertil enhedens „Input“-
  tilslutning via det vedlagte USB-kabel med en ledig USB-tilslutning på din PC eller en anden USB-
  strømkilde (5V, min. 500mA). Afhængigt af strømkilden, varer opladningen ca. 6 til 9 timer.
  Så snart alle re LED på din power bank lyser konstant, er akkumulatoren opladet og du kan
  adskille forbindelsen.
   Forbind nu enheden, som skal oplades, (f.eks. en mobiltelefon) via det medfølgende eller et andet
  USB-kabel med ”Output”-tilslutningen på din power bank. Hvis opladningen ikke starter automatisk,
  trykker du på ”Battery”-tasten.
   Hvis du trykker på ”Battery”-tasten, viser de lysende LED for nogle sekunder akkumulatorens
  opladestatus. Hvis alle re LED lyser, er akkumulatoren opladet; hvis ingen LED lyser mere, skal
  den oplades.
   Hvis du trykker på ”Battery”-tasten, tændes også den integrerede LED-lommelygte. Tryk igen på
  tasten for at slukke for lommelygten.
  EL
   Φορτίστε το συσσωρευτή πλήρως πριν από την πρώτη χρήση. Συνδέστε για αυτό τη ζεύξη „Input“
  της συσκευής μέσω του εσώκλειστου καλωδίου USB με μια ελεύθερη υποδοχή σύνδεσης USB
  του Η/Υ σας ή με μια άλλη πηγή ρεύματος USB (5V, τουλάχιστο 500mA). Η διαδικασία φόρτισης
  απαιτεί ανάλογα με την πηγή ρεύματος περίπου 6 έως 9 ώρες.
  Μόλις ανάψουν και τα τέσσερα μπλε LED στη συσκευή φόρτισης, ο συσσωρευτής έχει φορτιστεί
  πλήρως και μπορείτε να διακόψετε τη σύνδεση.
  Συνδέστε τώρα τη συσκευή προς φόρτιση (π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο) μέσω του απεσταλμένου ή
  ενός άλλου καλωδίου φόρτισης USB με την υποδοχή σύνδεσης „Output“ της συσκευής φόρτισης.
  Εάν η διαδικασία φόρτισης δεν ξεκινήσει αυτόματα, πιέστε το πλήκτρο „Battery“.
  Σε περίπτωση πίεσης του πλήκτρου „Battery“ ο αριθμός των LED που ανάβουν για μερικά
  δευτερόλεπτα παρέχει την κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή. Εάν ανάβουν και τα τέσσερα
  LED, ο συσσωρευτής έχει φορτιστεί πλήρως. Εάν δεν ανάβουν LED πλέον, πρέπει ο συσσωρευτής
  να φορτιστεί.
  Σε περίπτωση πίεσης του πλήκτρου „Battery“, ενεργοποιείτε επίσης τον ενσωματωμένο φακό LED.
  Πιέστε το πλήκτρο εκ νέου, για να απενεργοποιήσετε πάλι το φακό.
  PL
  Przed pierwszym użyciem urządzenia naładuj do pełna akumulator. Podłącz złącze „Input“
  urządzenia dołączonym kablem USB do wolnego złącza USB komputera lub inne źródła napięcia
  (5V, co najmniej 500mA). Zależnie od źródła prądu, ładowanie trwa 6 do 9 godzin.
  Gdy wszystkie niebieskie diody LED urządzenia świecą, akumulator jest całkowicie naładowany i
  można go odłączyć.
  Teraz podłącz urządzenie do naładowania (np. telefon komórkowy) za pomocą dołączonego
  lub innego kabla USB do złącza „Output“ urządzenia. Jeżeli ładowanie nie rozpocznie się
  automatycznie, naciśnij przycisk „Battery“.
  Po naciśnięciu przycisku „Battery“ liczba świecących diod LED wskazuje stan naładowania
  urządzenia. Jeżeli świecą wszystkie cztery diody LED, urządzenie jest całkowicie naładowane; jeśli
  nie świeci żadna dioda, urządzenie wymaga ładowania.
  Naciśnięcie przycisku „Battery“ włącza także wbudowaną latarkę LED. Naciśnij przycisk ponownie,
  aby wyłączyć latarkę.
  FI
   Lataa Power Bankin akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Liitä tätä varten laitteen „Input“-
  liitäntä mukana tulevalla USB-johdolla tietokoneesi tai muun USB-virtalähteen (5V, vähintään
  500mA) vapaaseen USB-liitäntään. Lataustapahtuma kestää virtalähteestä riippuen noin 6 - 9
  tuntia.
  Heti kun Power Bankin kaikki neljä sinistä LEDiä palavat jatkuvasti, akku on ladattu täyteen ja
  yhteys voidaan katkaista.
   Liitä nyt ladattava laite (kuten matkapuhelin) mukana tulevalla tai toisella USB-latausjohdolla
  Power Bankin „Output“-liitäntään. Jos lataustapahtuma ei ala automaattisesti, paina „Battery“-
  painiketta.
   Kun „Battery“-painiketta painetaan, palavien LEDien lukumäärä näyttää muutaman sekunnin ajan
  akun lataustilan. Jos kaikki neljä LEDiä palavat, akku on ladattu täyteen. Jos yksikään LEDeistä ei
  pala, akku on ladattava.
   „Battery“-painiketta painamalla kytketään myös integroitu LED-taskulamppu päälle. Paina
  painiketta uudelleen sammuttaaksesi taskulampun jälleen.
  HU
  Az első felhasználás előtt teljesen töltse fel a Power Bank akkumulátorát. Ehhez kösse össze az
  eszköz „Input“ csatlakozóját a mellékelt USB-kábel útján a PC egy szabad USB-csatlakozójával,
  vagy egyéb USB-áramforrással (5 V, legalább 500 mA). A töltési folyamat áramforrástól függően
  mintegy 6 - 9 órát igényel.
  Amint a Power Bank mind a négy kék LED-je folyamatosan világít, az akkumulátor teljesen fel van
  töltve és Ön bonthatja a a kapcsolatot.
  Ekkor kösse rá a feltöltendő készüléket (pl. egy mobiltelefont) a mellékelt vagy egy másik USB-
  töltőkábellel a Power Bank „Output“ csatlakozójára. Amenyiben a töltési folyamat nem indulna el
  automatikusan, működtesse a „Battery“ gombot.
  A „Battery“ gomb működtetésekor a világító LED-ek száma néhány másodpercig az akkumulátor
  töltésszintjét mutatja. Ha mind a négy LED világít, akor az akkumulátor teljesen fel van töltve; ha
  egy LED sem világít már, akkor feltöltés szükséges.
  A „Battery“ gomb működtetésével az integrált LED-es zseblámpát is bekapcsolja. Nyomja meg újra
  a gombot a zseblámpa kikapcsolásához.
  NO
   Lad de oppladbare batteriene til Power Bank helt opp før du bruker dem for første gang. Koble
  „Input“-tilkoblingen på apparatet via medfølgende USB-kabel til en ledig USB-port på PC-en eller en
  annen USB-strømkilde (5V, minst 500mA). Ladeforløpet tar 6 til 9 timer avhengig av strømkilden.
  Så snart alle de re blå LED-ene på Power Bank lyser kontinuerlig, er de oppladbare batteriene
  ladet helt, og du kan bryte tilkoblingen.
   Koble nå apparatet som skal lades opp (for eksempel en mobiltelefon), via den medfølgende eller
  en annen USB-ladekabel, til „output“-tilkoblingen på Power Bank. Hvis ladeforløpet ikke begynner
  automatisk, må du betjene „Battery“-tasten.
   Når du betjener „Battery“-tasten, angir antallet lysende LED-er batteriets ladetilstand i noen
  sekunder. Hvis alle re LED-er lyser, er batteriet fulladet; hvis det ikke lyser noen LED-er lenger, må
  det lades opp.
   Når du betjener „Battery“-tasten, slår du også på den integrerte LED-lommelykten. Trykk på tasten
  enda en gang for å slå av lommelykten igjen.
  ©2012 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK
  swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the property of their respective
  owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual.
  Information contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  
  Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
  the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
  CHarGING POWEr BaNK
  1
  CHarGING PHONE
  2
  BattErY StatUS
  3
  LED FLaSHLIGHt
  4
Speed-Link Pecos

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Speed-Link Pecos oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Speed-Link Pecos-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Speed-Link Pecos an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Handyladegeräte und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 8.1 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Italienisch, Polnisch, Danish, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Holländisch, Norwegisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Schwedisch, Griechisch, Slowakisch. Haben Sie eine Frage zum Speed-Link Pecos oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Speed-Link Pecos-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Speed-Link
Model Pecos
Produkte Handyladegerät
EAN 4027301069808
Sprache Deutsch, Englisch, Italienisch, Polnisch, Danish, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Holländisch, Norwegisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Schwedisch, Griechisch, Slowakisch
Dateityp PDF
Leistung
Gesamtleistung 420 W
AC Eingangsfrequenz 50 Hz
Effizienz 80 %
Eingangsstrom 6 A
Energieschutzeigenschaften -
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin 1
Anzahl SATA Stromstecker 3
Floppy-Laufwerk Stromverbindung 1
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin 3
ATX Stromstecker (20+4 pol.) Ja
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor ATX
Kompatible Produkte AMD / Intel
Zertifizierung TÜV, CE, RoHS 2002/95/EC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht 1270 g
Design
Produktfarbe Grau
Lüfterdurchmesser 120 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH) 148 x 140 x 80 mm