Speed-Link QUAINT 2.1 Bedienungsanleitung

Speed-Link QUAINT 2.1
(1)
  • Anzahl Seiten: 2
  • Dateityp: PDF
VERS. 1.0

QUICK INSTALL GUIDE

QUAINT

2.1 SUBWOOFER SYSTEM
SL-8204-BK
©2014 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the
SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of the Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the
property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that
may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
Please keep this information for later reference.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
TECHNICAL SUPPORT
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
SL-8204-BK
PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony do użytku tylko jako głośniki do
podłączenia do komputera lub do innego źródła dźwięku i do
użytkowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Jöllenbeck
GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
produktu lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego,
nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym
przez producenta użytkowania produktu.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
UWAGA: długie słuchanie przy dużej głośności może spowodować
trwałe uszkodzenie słuchu. Przed każdym użyciem należy
sprawdzić poziom głośności i unikać zbyt dużego poziomu
głośności.
Zgodność
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o
wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne)
mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń).
W takim wypadku należy zachować większą odległość od źródeł
zakłóceń.
Usuwanie
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że
tego produktu nie wolno wyrzucać z niesortowanymi odpadami
domowymi – masz obowiązek dostarczyć go do wyznaczonego
punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych. Informacje
o punktach zbiórki można otrzymać w lokalnej administracji,
miejscowym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym
produkt został nabyty. Oddzielna zbiórka i utylizacja zużytych
urządzeń elektrycznych zapobiega zagrożeniom ze strony
zawartych w nich substancji dla zdrowia ludzi i środowiska.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem należy zwrócić
się do naszej pomocy technicznej. Najszybszy sposób kontaktu to
nasza strona internetowa www.speedlink.com.
DK
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Dette produkt er kun beregnet som højtaler for tilslutningen til en
computer eller en anden lydkilde og anvendelsen i lukkede rum.
Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet eller
personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt
anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til
producentens anvisninger.
Undgå høreskader
GIV AGT: Hvis man lytter til høje lydstyrker over en lang
tidsperiode, kan det føre til permanente høreskader. Kontroller
før hver anvendelse den indstillede lydstyrke og undgå for høje
niveauer.
Overensstemmelseserklæring
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter
med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-
a adninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
(enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre
afstanden til forstyrrende enheder.
Bortskaffelse
Symbolet med den udstregede affaldsspand betyder, at dette
produkt ikke må bortskaffes med usorteret husholdningsaffald. Du
er forpligtet til at bringe det til et indsamlingssted for elektronisk
udstyr. Du kan indhente oplysninger om indsamlingssteder i
nærheden fra de lokale myndigheder, genbrugsstationer, eller
den butik, hvor du købte dette produkt. En separat indsamling og
genbrug af gammelt elektronisk udstyr forhindrer, at deri indeholdte
stoffer bliver til fare for menneskers sundhed og miljøet.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
support som du  nder på vores webside www.speedlink.com.
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska användas som högtalare inomhus och
anslutas till en dator eller någon annan ljudkälla. Jöllenbeck
GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person som
är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att
produkten använts för syften som inte motsvarar tillverkarens
anvisningar.
Undvik hörselskador
AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan ge upphov till varaktiga
hörselskador. Kontrollera alltid volyminställningen innan du sätter
på produkten och undvik alltför höga ljudstyrkor.
Funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
avståndet till den apparat som stör.
Kassering
Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att den
här produkten inte får slängas bland de osorterade soporna.
Du är skyldig att lämna in elektriska apparater till ett speciellt
insamlingsställe för elektriska produkter. Information om
insamlingsställen i din närhet får du av de lokala myndigheterna,
den lokala återvinningen eller där du köpte produkten. Genom
att samla in och återvinna elektriska apparater separat kan vi
förhindra att ämnen som ingår i dessa produkter skadar människor
och miljö.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till
vår support via vår webbplats www.speedlink.com.
HU
Rendeltetésszerű használat
Ez a termék csak hangszóró számítógépre vagy más hangforrásra
történő csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben való használatra
alkalmas. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a
termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha
az  gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
megadott célnak megfelelő használatból eredt.
Halláskárosodás elkerülése
FIGYELEM: A nagy hangerőn történő hosszas zenehallgatás
halláskárosodást okozhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a
beállított hangerőt és kerülje a túl magas szintet.
Megfelelőség
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg
növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
Ártalmatlanítás
Az áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy ezt a
terméket az újra nem hasznosítható szeméttel nem szabad
ártalmatlanítani – ezért az Ön kötelessége, hogy egy elektronikus
eszközök számára létrehozott gyűjtőhelyre szállítsa. A közelében
lévő gyűjtőhellyel kapcsolatos információkat a helyi hatóságoknál,
újrahasznosító központokban, vagy a terméket forgalmazó
üzletben szerezhet be. A régi elektronikus eszközök szétválasztott
gyűjtésével és felhasználásával megakadályozható, hogy az
emberek egészségét vagy a környezetet befolyásolja.
Műszaki támogatás
Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai lennének, forduljon
támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon, a
www.speedlink.com címen érhet el.
FI
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu ainoastaan kaiuttimeksi tietokoneeseen tai
muuhun äänilähteeseen liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa.
Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka
johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä
tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
poikkeavasta käytöstä.
Kuulovaurioiden välttäminen
HUOMIO: Korkeiden äänenvoimakkuuksien pitkäaikainen
kuuntelu voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Tarkasta asetettu
äänenvoimakkuus ennen jokaista käyttöä ja vältä liian
korkeita tasoja.
Yhteensopivuus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
(radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
Hävittäminen
Yli rastitetun jätesäiliön symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa
hävittää lajittelemattoman talousjätteen seassa – käyttäjällä
on siksi velvollisuus luovuttaa se viralliseen sähkölaitteiden ja
paristojen keräyspisteeseen. Tietoja keräyspisteistä lähelläsi saat
paikallisilta viranomaisilta, jäteasemilta tai siitä liikkeestä, josta olet
ostanut tämän tuotteen. Vanhojen sähkölaitteiden kerääminen ja
kierrätys estää sen, että niiden sisältämät aineet vaarantaisivat
ihmisten terveyttä ja ympäristöä.
Tekninen tuki
Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia, käänny
tukemme puoleen. Tukemme tavoitat nopeimmin verkkosivumme
kautta, osoitteessa www.speedlink.com.
EL
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως ηχείο για τη σύνδεση σε έναν
υπολογιστή ή σε μια άλλη πηγή ήχου και για τη χρήση σε κλειστούς
χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης,
ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
Αποφυγή βλαβών στην ακοή
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια ακρόαση μεγάλης διάρκειας σε υψηλές εντάσεις
μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες της ακοής. Ελέγχετε πριν
από κάθε χρήση τη ρυθμισμένη ένταση και αποφεύγετε μια πολύ
υψηλή στάθμη.
Συμμόρφωση
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή
πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά
τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν
επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή
την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις
συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
Απόρριψη
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει
ότι το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να απομακρύνεται μαζί με
τα μη ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Για το λόγο αυτό είστε
υποχρεωμένοι να το παραδίδετε σε ένα επίσημα καθορισμένο
σημείο συλλογής για ηλεκτρικές συσκευές. Μπορείτε να λάβετε
πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής της περιοχής σας
στις τοπικές αρχές, στα κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή στο
κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν. Η ξεχωριστή
συλλογή και αξιοποίηση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών εμποδίζει
τη διακινδύνευση της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος
από τα υλικά που περιέχονται σε αυτές.
Τεχνική υποστήριξη
Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν
απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε
πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
www.speedlink.com.
CZ
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako reproduktor pro zapojení do
počítače nebo jiného zvukového zdroje a pro použití v uzavřených
prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého,
neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku
použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Zabránění poškození sluchu
POZOR: Dlouhodobé poslouchání při vysoké hlasitosti může
způsobit trvalé poškození sluchu. Před každým použitím
zkontrolujte nastavenou hlasitost a vyhýbejte se příliš vysoké
úrovni zvuku.
Konformita
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým
přístrojům.
Likvidace
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmí
být likvidován spolu s domácím odpadem - jste proto povinnen/
povinná jej odevzdat do sběrny, určené o ciálně pro elektrická
zařízení. Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na
místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci odpadu, nebo
v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupil(a). Tříděný sběr
a recyklace starých elektrických spotřebičů zabraňují tomu, aby v
nich obsažené látky neohrozily lidské zdraví ani životní prostředí.
Technický support
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte
prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím
našich webových stránek www.speedlink.com.
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som høyttaler for tilkobling til en
datamaskin eller en annen lydkilde, og kun for bruk i lukkede rom.
Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for skader på produktet eller
for personskader som skyldes uaktsom, ikke forskriftsmessig
eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra
produsenten.
Forhindre hørselskader
OBS: Lang tids lytting til høyt volumnivå kan føre til varige
hørselsskader. Kontroller innstilte lydvolum før hver bruk, og unngå
for høy innstilling.
Konformitet
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall
å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Deponering
Symbolet med en søppelkasse med strek over betyr at
dette produktet ikke kan kastes sammen med det usorterte
husholdningsavfallet. Du er forpliktet til å levere det inn til et
of sielt innsamlingssted for elektroapparater. Informasjon
om slike steder i nærheten der du bor får du hos de lokale
myndighetene, gjenvinningsstasjoner eller selskapet som du
kjøpte dette produktet av. Separat innsamling og gjenvinning av
gamle produkter forhindrer at stoffer som  nnes i dem kan skade
menneskers helse og miljøet.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du
henvende deg til vår Support, som du raskest kan nå via vår
nettside www.speedlink.com.
SE
1. Koppla ström till subwoofern genom att ansluta USB-kabeln till en ledig USB-port (minst 500mA) på din PC eller notebook.2. Koppla sedan subwoofern till datorns audioutgång med audiokabeln (3,5mm).3. Skruva subwooferns volymreglage åt höger för att koppla på systemet. Ställ in volymen som du vill ha den. Vrid volymreglaget helt åt vänster för att stänga av högtalarsystemet.
DK
1. Slut subwooferen til et ledigt USB-interface (mindst 500mA) på din pc eller notebook med USB-kablet for at slutte den til strømforsyningen.2. Forbind nu subwooferen med pc'ens eller notebookens audioindgang (3,5mm) med audiokablet.3. Drej lydstyrkeindstillingen på subwooferen til højre for at tænde for systemet. Indstil derefter lydstyrken efter ønske. Drej lydstyrkeindstillingen helt til venstre for at slukke for højttalersystemet.
PL
1. Podłącz kabel zasilający USB subwoofera do wolnego złącza USB komputera PC lub notebooka (min. 500mA).2. Teraz podłącz subwoofer kablem audio do wyjścia audio (3,5mm) komputera PC lub notebooka.3. W celu włączenia systemu obróć regulator głośności subwoofera w prawo. Ustaw głośność na żądanym poziomie. Aby wyłączyć system głośników, obróć regulator głośności subwoofera w lewo.
HU
1. Csatlakoztassa a mélysugárzót az áramhoz az USB kábellel a számítógépe vagy notebookja egyik szabad USB portjára (legalább 500 mA).2. Most csatlakoztassa a mélysugárzót az audió kábellel a számítógépe vagy a notebookja (3,5 mm) audió kimenetéhez.3. A rendszer bekapcsolásához forgassa jobbra a hangerősség szabályozót a mélysugárzón. Igényei szerint szabályozza a hangerősséget. A hangszóró rendszert a hangerősség szabályozó balra forgatásával kikapcsolhatja.
CZ
1. Zapojte subwoofer pro napájení proudem pomocí USB kabelu do volného USB rozhraní (minimálně 500mA) na vašem PC nebo notebooku.2. Nyní zapojte subwoofer pomocí audio kabelu do audio výstupu (3,5mm) na vašem PC nebo notebooku.3. K zapnutí systému otočte regulátorem hlasitosti na subwooferu doprava. Nastavte hlasitost podle svých požadavků. K vypnutí reproduktorového systému otočte regulátorem hlasitosti úplně doleva.
EL
1. Συνδέστε το υπογούφερ για την τροφοδοσία ρεύματος μέσω του καλωδίου USB σε μια ελεύθερη διασύνδεση USB (τουλάχιστο 500mA) του Η/Υ ή του φορητού σας υπολογιστή.2. Συνδέστε τώρα το υπογούφερ μέσω του καλωδίου ήχου με την έξοδο ήχου (3,5mm) του Η/Υ ή του φορητού υπολογιστή.3. Για την ενεργοποίηση του συστήματος περιστρέψτε το ρυθμιστή έντασης στο υπογούφερ προς τα δεξιά. Ρυθμίστε την ένταση στη συνέχεια, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα ηχείου, γυρίστε το ρυθμιστή έντασης εντελώς προς τα αριστερά.
FI
1. Liitä subwoofer virransyöttöä varten USB-johdolla PC:n tai kannettavan vapaaseen USB-liitäntään (vähintään 500mA).2. Liitä nyt subwoofer audiojohdolla PC:n tai kannettavan audiolähtöön (3,5mm).3. Kytke järjestelmä päälle kiertämällä subwooferin äänenvoimakkuuden säädintä oikealle. Säädä sitten äänenvoimakkuus toiveittesi mukaisesti. Sammuta kaiutinjärjestelmä kiertämällä äänenvoimakkuuden säädin äärivasemmalle.
NO
1. Koble subwooferen for strømforsyning til en ledig USB-port (minst 500mA) på din PC eller notebook via USB-kabelen.2. Koble subwooferen til lydutgangen (3,5mm) på din PC eller notebook via lydkabelen.3. For å slå på systemet skrur du høyttalerbryteren på subwooferen mot høyre. Reguler deretter lydstyrken etter eget ønske. For å slå av høyttalersystemet skrur du høyttalerbryteren helt mot venstre. usb power connection
1
PC / Notebook
audio connection
2
PC / Notebook
Volume
3
IN/OUT IN 5V DC USB
Speed-Link QUAINT 2.1

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Speed-Link QUAINT 2.1 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Speed-Link QUAINT 2.1-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Speed-Link QUAINT 2.1 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Lautsprecher und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Speed-Link QUAINT 2.1 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Speed-Link QUAINT 2.1-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Speed-Link
Model QUAINT 2.1
Produkte Lautsprecher
EAN 4027301920093
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp PDF
Leistungen
Empfohlene Nutzung Universal
RMS-Leistung 7 W
Ein-/Ausschalter Ja
Produktfarbe Schwarz
Stromkabellänge 1 m
Audio Kanäle 2.1 Kanäle
Technische Details
Lautsprecherplatzierung Floor,Tabletop/bookshelf
Hochtöner -
Plug & Play Ja
Lautsprecher Anschlusstyp 3,5 mm
Anzahl 1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik Verkabelt
Gewicht und Abmessungen
Gewicht - g
Breite 135 mm
Tiefe 15 mm
Höhe 129 mm
Satellitenlautsprecher
Lautsprecherbreite 8.2 mm
Lautsprechertiefe 722 mm
Lautsprecherhöhe 79 mm
Satellite Lautsprecher type -
Anzahl der Satelliten 2
Satelliten Effektivwert Energie - W
Verstaerker
Verstärkungsgerät enthalten Ja
Leistung
Energiequelle AC
null
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme Ja
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Speed-Link QUAINT 2.1 .

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage