Speed-Link Reflect SL-6815-SBK-02 Bedienungsanleitung

Speed-Link Reflect SL-6815-SBK-02
6.4 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungSpeed-Link Reflect SL-6815-SBK-02
Vers. 1.2©2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark and the
SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the
property of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
Quick install Guide

reFlect

led WeBcaM
sl-6815-sBk-02
Αποποίηση ευθύνης
Η Jöllenbeck GmbH δεν ευθύνεται σε καμία
περίπτωση για ενδεχόμενες ζημιές στο προϊόν ή
προσωπικούς τραυματισμούς λόγω απροσεξίας, μη
ενδεδειγμένης χρήσης ή χρήση του προϊόντος πέραν
αυτής για την οποία προορίζεται.
Συμμόρφωση
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών
πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες
εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
συσκευών μικροκυμάτων) ίσως συμβούν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε
αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν
παρεμβολή.
Υποστήριξη
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες
κατά τη σύνδεση ή εγκατάσταση της συσκευής,
μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής
εξυπηρέτησης. Συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο
τεχνικής υποστήριξης που διατίθεται στην ιστοσελίδα
μας www.speedlink.com. Διαφορετικά, μπορείτε
να αποστείλετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου απευθείας στο τμήμα τεχνικής
υποστήριξης: support@speedlink.com
Gr
Omezení odpovědnosti
Společnost Jöllenbeck GmbH neručí za škody na
výrobku ani úrazy osob způsobené nepozorným,
neodborným nebo nesprávným používáním výrobku
nebo jeho používáním neodpovídajícím účelu
stanovenému výrobcem.
Konformita - shoda
Pod vlivem silně statických, elektrických, nebo
vysoce-frekvenčních polí (rádiové zařízení, mobilní
telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
funkčnosti přístroje (přistrojů). Pokuste se v tomto
případě, zvětšit vzdálenost k rušivým přístrojům.
Podpora
V případě potíží při instalaci nebo připojování
zařízení se obraťte na naše oddělení technické
podpory. Na našem webu www.speedlink.com je k
dispozici formulář pro využití podpory. Můžete také
napsat e-mail přímo do oddělení podpory:
support@speedlink.com
cZ
Wyłączenie z odpowiedzialności
Jöllenbeck GmbH nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia produktu lub obrażenia osób
powstałe wskutek nieuważnego, niewłaściwego,
nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem
użycia.
Deklaracja zgodności
Pod wpływem działania silnych pól statycznych,
elektrycznych lub wysokoczęstotliwościowyc
h (urządzenia radiowe, radiostacje, telefony
komórkowe, kuchenki mikrofalowe i inne
wyładowania) może dojść zakłóceń w działaniu
urządzenia (urządzeń). W takiej sytuacji należy
spróbować zwiększyć odległość od urządzeń, które
powodują zakłócenia.
Dział techniczny
W przypadku trudności z instalacją lub podczas
podłączania urządzenia, należy zwrócić się o pomoc
do naszego działu technicznego. Na naszej stronie
internetowej www.speedlink.com przygotowaliśmy
formularz pomocy technicznej. Z działem
technicznym można skontaktować się również
bezpośrednio wysyłając wiadomość e-mail:
support@speedlink.com
Pl
Felelősség kizárása
A termék elővigyázatlan kezelésből, szakszerűtlen,
hibás vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő
károsodásáért vagy az ilyen okokból bekövetkező
személyi sérülésekért a Jöllenbeck GmbH nem vállal
felelősséget.
Megfelelőség
Erős statikai, elektromos vagy nagyfrekvenciájú
mezők hatására (rádiós berendezések, vezeték
nélküli telefonok, mobiltelefonok, mikrohullámú sütők)
előfordulhat, hogy a készülék(ek) működésében hiba
keletkezik. Ebben az esetben próbálja meg növelni a
zavaró készülékekhez való távolságot.
Támogatás
Amennyiben nehézségekbe ütközik a termék üzembe
helyezése vagy csatlakoztatása során, kérjen tőlünk
műszaki támogatást. Honlapunkon a
www.speedlink.com címen rendelkezésre áll egy
támogatást kérő űrlap. Vagy közvetlenül e-mailben is
fordulhat hozzánk támogatási igényével:
support@speedlink.com
Hu
Friskrivningsklausul
Jöllenbeck GmbH har inte någon ansvarsskyldighet
för skador på produkt eller person som orsakats av
oaktsam, felaktig eller ej därtill avsedd användning
av produkten.
Försäkran om överensstämmelse
Inverkan av starka statiska, elektriska eller
högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner,
mikrovågsugnar, urladdningar) kan leda till
funktionsstörningar i apparaten/apparaterna. Försök i
så fall att öka avståndet till de apparater som stör.
Support
Vänd dig till vår tekniska support om du har problem
vid installation eller anslutning av apparaten. På
vår hemsida www.speedlink.com nns det ett
supportformulär. Alternativt kan du skicka ett
e-postmeddelande direkt till supporten:
support@speedlink.com
se
Fritagelse for ansvar
Jöllenbeck GmbH overtager intet ansvar for
materialeskader eller personskader, som opstår på
grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig, ukorrekt brug
eller hvis produktet bruges til andre formål end dem
som angives af producenten.
Overensstemmelse
Stærke statiske, elektriske felter eller felter med en
høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, udladning
af mikrobølger) kan påvirke enhedens (enhedernes)
funktion. Forsøg i dette tilfælde at forstørre afstanden
til de forstyrrende enheder.
Support
Hvis du har problemer med installeringen eller
tilslutningen af enheden, kontakt venligst vores
tekniske support. På vores websted
www.speedlink.com nder du en supportblanket.
Alternativ dertil, kan du direkte sende en e-mail til
vores support: support@speedlink.com
dk
1. Przed podłączeniem kamery do Państwa komputera proszę zainstalować sterowniki. Umieścić w napędzie CD-ROM dołączoną płytę CD ze sterownikami. Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, proszę w eksploratorze Windows wybrać napęd CD-ROM, a następnie dwukrotnie kliknąć plik „Setup.exe“.2. Podłączyć kamerę internetową do wolnego portu USB Państwa komputera.3. Składany mechanizm można wykorzystać jako podporę stojącą lub do zamocowania kamery do notebooka.4. Proszę obracać soczewkę do momentu uzyskania ostrego obrazu. 5. Reguluj jasność diod LED za pomocą kablowego pilota zdalnego sterowania.
PL
1. Installer først driver-softwaren inden du tilslutter kameraet til din computer. Læg den vedlagte
driver-CD ind i dit CD-ROM-drev. Hvis installationen ikke starter omgående, på dit CD-ROM-drev i Windows Explorer og dobbeltklik på len setup.exe.2. Tilslut kameraet til et ledigt USB interface på din computer.3. Klapmekanismen kan bruges som opstillingsfod eller til fastgørelse på dir notebook.4. Drej fokuslinsen indtil du får et skarpt billede. 5. Juster lysstyrken på lysdioder på kablet fjernbetjening.
DK
1. Nejprve nainstalujte software ovladače, teprve poté připojte webkameru k počítači. Vložte dodaný disk CD-ROM s ovladačem do jednotky CD-ROM. Jestliže se instalace ihned nespustí, klepněte ve správci souborů systému Windows na symbol jednotky CD-ROM a poklepejte na soubor „Setup.exe“.2. Připojte webkameru k volnému USB portu počítače.3. Svorkový mechanismus je možné použít jako stojan nebo jako svorku pro upevnění na notebooku.4. Otáčejte ostřicí čočkou, až získáte ostrý obraz.5. Regulujte jas LED diod kabelovým dálkovým ovládáním.
CZ
1. Προτού συνδέσετε τη κάμερα με τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό.
Τοποθετήστε το CD με τον οδηγό συσκευής στη μονάδα δίσκου CD-ROM. Εάν η εγκατάσταση δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου CD-ROM στο Windows Explorer και στη συνέχεια διπλό κλικ στο αρχείο „setup.exe“.2. Συνδέστε τη διαδικτυακή κάμερα σε μια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας. 3. Ο ανακλινώμενος μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση της κάμερας ή σαν στήριξη για φορητό υπολογιστή.4. Περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης ώσπου να βλέπετε μια καθαρή εικόνα.5. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα των LEDs μέσω του τηλεχειριστηρίου στο καλώδιο.
GR
1. Mielőtt a kamerát a számítógéphez csatlakoztatja, telepítse a meghajtó-szoftvert. Helyezze be a mellékelt meghajtó-CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba. Amennyiben nem indul el automatikusan a telepítés, a Windows Intézőben a CD-ROM-megha-jtón kattintson kétszer a „Setup.exe“ fájlra. 2. Csatlakoztassa a webkamerát a számítógép valamelyik szabad USB-aljzatához. 3. Az összecsukó-szerkezet lábként vagy notebookra való rögzítéshez is használható.4. Forgassa a fókuszlencsét mindaddig, amíg éles képet nem kap.5. A LED-ek fényerejét a vezetékes távirányítóval szabályozhatja.
HU
1. Installera drivrutinerna först, innan kameran ansluts till datorn. Sätt i
den medföljande CD-skivan med drivrutinerna i CD-ROM-enheten. Om installationen inte startar, så öppna Windows Explorer, klicka på CD-ROM-enheten och dubbelklicka på len ”Setup.exe“.2. Anslut webbkameran till en ledig USB-port på datorn.3. Fällmekanismen kan användas som fot eller för fastsättning på en bärbar dator.4. Vrid på fokuslinsen tills en skarp bild uppnås.5. Reglera LED-lampornas ljusstyrka med kabelfjärren.
SE
4

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Speed-Link Reflect SL-6815-SBK-02 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Webcams und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 6.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Speed-Link Reflect SL-6815-SBK-02 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Speed-Link und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Speed-Link -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Speed-Link
Reflect SL-6815-SBK-02 | SL-6815-SBK-02
Webcam
4027301987362
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Leistungen
Maximale Video-Auflösung640 x 480 Pixel
Maximale Framerate- fps
Maximale Bildauflösung- Pixel
Megapixel (ca.)- MP
Max. İnterpolierte Schnappschussauflösung- MP
Design
ProduktfarbeSchwarz
SchnittstelleUSB 2.0
Kabellänge1.4 m
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Speed-Link Reflect SL-6815-SBK-02 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.