Speed-Link VISOR Wireless Sensor Bar

Speed-Link VISOR Wireless Sensor Bar Bedienungsanleitung

(1)
 • QUICK INSTALL GUIDE
  SL-3408-BK-02 / SL-3408-WT-02 | Vers. 1.0
  © 2012 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the
  SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Nintendo, Wii, Wiimote, Wii U and
  the Wii logo are registered trademarks of Nintendo Corporation. All other trademarks are the property
  of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear
  in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  SUPPORT
  Having technical problems with this product?
  Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website:
  www.speedlink.com.
  VISOR WIRELESS SENSOR BAR
  SL-3408-BK-02 + SL-3408-WT-02
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska bara användas inomhus som infraröd-
  ljusramp till Wiimote
  ®
  -fjärrkontrollen till Wii
  ®
  /Wii U
  ®
  . Jöllenbeck
  GmbH tar inget ansvar för skador på person, djur eller material
  som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning
  eller för att produkten använts på ett sätt som strider mot
  föreskrifterna.
  Information om batterier
  Använd endast den typ av batterier som anges. Byt genast ut
  gamla och svaga batterier. Förvara batterier utom räckhåll för
  barn. Den som använder någon typ av batterier är skyldig att
  kassera dem enligt föreskrifterna. Du kan lämna in dina gamla,
  förbrukade batterier till speciella insamlingsställen eller var som
  helst där man säljer batterier. Symbolen med en överkorsad
  soptunna som sitter på batterierna betyder att de inte får slängas
  bland de vanliga hushållssoporna. Gamla batterier kan innehålla
  ämnen som skadar miljön och vår hälsa om de kasseras eller
  förvaras på fel sätt.
  Klister
  Den här produkten kan fästas med självhäftande klisterpunkter.
  Klistret har testats på många olika ytor. Det har maximal
  hållbarhet och kan tas bort utan att lämna några spår. På grund
  av den stora mångfalden material kan vi dock inte garantera att
  det stämmer för alla ytor. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för
  eventuella förändringar eller skador på de ytor och apparater
  som klistret används på.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
  (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
  mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
  funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat
  som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till
  vår support via vår webbplats www.speedlink.com.
  DK
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Dette produkt er beregnet som infrarød-lysliste til Wiimote
  ®
  -
  fjernstyringen af Wii
  ®
  /Wii U
  ®
  og til brug i lukkede rum. Jöllenbeck
  GmbH er ikke ansvarligt for personskader, dyr eller materialer
  på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse
  eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til producentens
  anvisninger.
  Batteriinformationer
  Brug kun den foreskrevne batteritype. Udskift straks gamle og
  svage batterier. Opbevar reservebatterierne uden for børns
  rækkevidde. Som slutforbruger er du ifølge loven forpligtet til at
  bortskaffe brugte batterier og genopladelige batterier korrekt. De
  brugte batterier/genopladelige batterier kan aeveres gratis
  genbrugspladserne eller der, hvor batterierne/de genopladelige
  batterier sælges. Symbolet med den overstregne affaldsspand
  på batterier/genopladelige batterier betyder, at de ikke må
  smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.
  Udtjente batterier kan indeholde skadelige stoffer, som kan
  beskadige miljøet og dit helbred, hvis de ikke bortskaffes eller
  opbevares korrekt.
  Lim
  Dette produkt bruger selvklæbende limpunkter til fastgøring.
  Limen blev afprøvet forskellige overader med hensyn
  til maksimal holdbarhed og restfri fjernelse. På grund af de
  mange forskellige materialer, kan det dog ikke garanteres for
  alle overader. Jöllenbeck GmbH hæfter ikke for eventuelle
  forandringer hhv. skader på limede overader eller enheder.
  Overensstemmelseshenvisning
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter
  med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-
  aadninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
  (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre
  afstanden til forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt
  venligst vores support som du nder vores webside
  www.speedlink.com.
  PL
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt przeznaczony jest do użytku jako źródło światła w
  podczerwieni do pilota zdalnego sterowania Wiimote
  ®
  do Wii
  ®
  /
  Wii U
  ®
  i do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.
  Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
  obrażenia u ludzi, zwierząt lub szkody materialne na skutek
  nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego
  z określonym przez producenta użytkowania produktu.
  Informacje na temat akumulatorów
  Stosować tylko przepisany typ baterii. Stare lub zużyte baterie
  natychmiast wymieniać. Zapasowe bateria przechowywać poza
  zasięgiem dzieci. Jako użytkownik masz prawny obowiązek
  prawidłowego usuwania zużytych baterii lub akumulatorów.
  Zużyte baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w
  specjalnych punktach zbiórki lub wszędzie tam, gdzie one
  sprzedawane. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na
  bateriach/akumulatorach oznacza, że nie wolno ich wyrzucać
  razem z domowymi odpadami. Zużyte akumulatory mogą
  zawierać szkodliwe substancje, które przy niewłaściwej utylizacji
  mogą zaszkodzić środowisku lub Twojemu zdrowiu.
  Klej
  W tym produkcie znajdują się zamocowania w postaci
  punktów samoprzylepnych. Klej przebadano pod kątem
  maksymalnej przyczepności i usuwania bez śladów na
  różnych powierzchniach. Jednak ze względu na ogromną
  różnorodność materiałów nie można tego zagwarantować
  na każdej powierzchni. Firma Jöllenbeck GmbH nie ponosi
  odpowiedzialności za ewentualne zmiany lub szkody na
  powierzchniach przyklejania i w urządzeniach.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne
  o wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony
  przenośne, telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
  elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu
  urządzenia (urządzeń). W takim wypadku należy zachować
  większą odległość od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym produktem należy
  zwrócić się do naszej pomocy technicznej. Najszybszy sposób
  kontaktu to nasza strona internetowa www.speedlink.com.
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  Ez a termék infravörös fénysávként a Wii
  ®
  /Wii U
  ®
  Wiimote
  ®
  -
  távvezérléséhez, zárt térben való használatra alkalmas. A
  Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget személyekben,
  állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért, ha az
  gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
  megadott célnak megfelelő használatból eredt.
  Elemre vonatkozó tudnivalók
  Csak az előírt típusú elemtípust használja. Azonnal cserélje ki a
  régi és gyenge elemeket. A pót elemeket gyermekektől elzárva
  tartsa. Ön végső felhasználóként törvényesen kötelezett arra,
  hogy az elhasznált elemeket vagy akkukat előírásszerűen
  ártalmatlanítsa. Az elhasznált elemeket/akkukat ingyenesen
  leadhatja a gyűjtőhelyeken, vagy bárhol, ahol elemeket/akkukat
  árusítanak. Az áthúzott hulladéktároló jele azt jelenti az elemeken
  és akkukon, hogy nem szabad a háztartási hulladékkal kidobni
  őket. A kimerült elemek olyan káros anyagokat tartalmazhatnak,
  melyek szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy tárolás esetén kárt
  tehetnek a környezetben és egészségében.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
  mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a
  készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
  próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
  mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a
  készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
  próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai lennének, forduljon
  támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon, a
  www.speedlink.com címen érhet el.
  CZ
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný jako infračervená světelná lišta pro
  Wiimote
  ®
  dálkové ovládání Wii
  ®
  /Wii U
  ®
  a také pro použití v
  uzavřených prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá
  ručení za poškození výrobku nebo zranění osob a zvířat, vzniklé
  v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití
  výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než
  byly uvedeny výrobcem.
  Upozornění k bateriím
  Používejte pouze předepsané baterie. Vyměňte ihned staré a
  slabé baterie. Uchovávejte náhradní baterie mimo dosah dětí.
  Jako konečný spotřebitel jste ze zákona povinni, použité baterie
  řádně zlikvidovat. Vaše opotřebované baterie/akumulátory
  můžete bezplatně odevzdat na sběrných místech nebo
  všude tam, kde se prodávají baterie/akumulátory. Symbol
  přeškrtnuté popelnice na bateriích/akumulátorech znamená,
  že tyto se nesmí likvidovat jako domácí odpad. Staré baterie
  mohou obsahovat kontaminující látky, které při nesprávném
  odstraňování nebo skladování mohou ohrozit životní prostředí
  a Vaše zdraví.
  Lepicí hmota
  Tento výrobek upevnění se samolepicími body. Lepicí hmota
  byla testovaná na různých površích na maximální přilnavost
  a odstranitelnost bez zbytků. Avšak v případě velkého počtu
  různých materiálů není toto možné zaručit pro všechny povrchy.
  Společnost Jöllenbeck GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost
  za případné změny resp. poškození na polepených površích a
  zařízeních.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Technický suport
  V případě technických problémů s tímto výrobkem kontaktujte
  náš suport, který nejrychleji dosáhnete prostřednictvím našich
  webových stránek www.speedlink.com.
  EL
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως λωρίδα φωτός υπερύθρων για
  το τηλεχειριστήριο Wiimote
  ®
  του Wii
  ®
  /Wii U
  ®
  και για τη χρήση
  σε κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
  καμία ευθύνη για βλάβες σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω
  απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης
  του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
  κατασκευαστή, σκοπό.
  Υποδείξεις για τις μπαταρίες
  Χρησιμοποιείτε μόνο τον προδιαγεγραμμένο τύπο μπαταρίας.
  Αντικαθιστάτε παλιές και αδύναμες μπαταρίες αμέσως. Φυλάτε
  τις εφεδρικές μπαταρίες εκτός εμβέλειας παιδιών. Ως τελικός
  καταναλωτής είστε νομικά υποχρεωμένος να απορρίπτετε σωστά
  τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Μπορείτε
  να παραδίδετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/συσσωρευτές
  δωρεάν στα σημεία συλλογής ή παντού όπου πωλούνται
  μπαταρίες/συσσωρευτές. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου
  απορριμμάτων σε μπαταρίες/συσσωρευτές σημαίνει ότι αυτά τα
  είδη δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.
  Οι παλιές μπαταρίες μπορεί να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες,
  οι οποίες σε εσφαλμένη απόρριψη ή αποθήκευση μπορεί να
  βλάψουν το περιβάλλον και την υγεία σας.
  Κόλλα
  Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί στηρίγματα με αυτοκόλλητα
  σημεία κόλλησης. Η κόλλα έχει ελεγχθεί με διαφορετικές
  επιφάνειες αναφορικά με τη μέγιστη διάρκεια και τη δυνατότητα
  απομάκρυνσης χωρίς υπολείμματα. Ωστόσο λόγω του μεγάλου
  αριθμού διαφορετικών υλικών, αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί
  για όλες τις επιφάνειες. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
  ευθύνη για ενδεχόμενες αλλαγές ή ζημιές στις επιφάνειες και
  συσκευές στα οποία έχει τοποθετηθεί το προϊόν.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
  ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
  ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής ων
  συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
  απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν
  απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε
  να έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
  www.speedlink.com.
  FI
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu infrapuna-valolistaksi Wiin
  ®
  /Wii U
  ®
  :n
  Wiimote
  ®
  -kauko-ohjaukselle ja käytettäväksi suljetuissa tiloissa.
  Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta henkilöiden
  tai eläinten loukkaantumisista tai esinevahingoista, jotka
  johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä
  tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
  poikkeavasta käytöstä.
  Paristoa koskevia ohjeita
  Käytä ainoastaan ilmoitettua paristotyyppiä. Vaihda vanhat ja
  heikot paristot heti. Säilytä varaparistot poissa lasten ulottuvilta.
  Loppukäyttäjänä sinulla on lakisääteinen velvollisuus hävittää
  käytetyt paristot ja akut asianmukaisesti. Käytetyt paristot/
  akut voidaan palauttaa maksutta keräyspisteisiin tai kaikkialle
  sinne, missä paristoja/akkuja myydään. Paristoissa/akuissa
  oleva ylivedetty jäteastian kuva tarkoittaa, ettei niitä saa hävittää
  talousjätteiden seassa. Käytetyt paristot voivat sisältää haitallisia
  aineita, jotka voivat vaarantaa ympäristön ja terveyden, jos niitä
  ei hävitetä tai varastoida asianmukaisesti.
  Liima
  Tämä tuote käyttää itseliimautuvilla liimapisteillä varustettuja
  kiinnityksiä. Liiman maksimipitävyys ja jälkiä jättämätön
  irrottaminen on tarkastettu erilaisilla pinnoilla. Koska on
  olemassa niin paljon erilaisia materiaaleja, tätä ei kuitenkaan
  voida taata kaikille pinnoille. Jöllenbeck GmbH ei ota
  minkäänlaista vastuuta mahdollisista liimattujen pintojen ja
  laitteiden muutoksista tai vahingoista.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
  (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
  vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
  siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen,
  käänny tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä
  verkkosivumme www.speedlink.com kautta.
  NO
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet fungerer som infrarødt lysrør i Wiimote
  ®
  -
  fjernkontrollen for Wii
  ®
  /Wii U
  ®
  , og er egnet for bruk i lukkede
  rom. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for
  personskader, skader på dyr eller materielle skader, som skyldes
  ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover
  det som er angitt fra produsenten.
  Batterianvisninger
  Bruk kun den angitte batteritypen. Skift straks ut gamle og svake
  batterier. Oppbevar reservebatterier utilgjengelige for barn. Som
  sluttforbruker er du juridisk ansvarlig for at bruke batterier og
  ladbare batterier avfallshåndteres korrekt. Dine brukte batterier/
  ladbare batterier kan leveres gratis på gjenbruksstasjoner eller
  på steder hvor det selges batterier/ladbare batterier. Symbolet
  med overkrysset avfallsbøtte på batteriet betyr at det ikke skal
  kastes i husholdningsavfallet. Gamle batterier kan inneholde
  skadelige stoffer, som ved feilaktig avfallshåndtering eller lagring
  kan føre til miljøskader eller helseskader.
  Lim
  Produktet er utstyrt med selvklebende punkter for festing.
  de mange forskjellige overatene vi har testet, sitter limet
  maksimalt, og etterlater ingen rester ved fjerning. Det kan
  imidlertid ikke garanteres at limet fungerer like godt på absolutt
  alle materialer. Jöllenbeck GmbH kan ikke holdes ansvarlig for
  eventuelle forandringer/skader på overatene og enhetene som
  produktet festes på.
  Samsvarserklæring
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
  felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan
  det forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i
  så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta
  kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside
  www.speedlink.com.
  SE
  Öppna batterifacket och dra ut
  isoleringsremsorna ur facket.
  Ställ Sensor Bar mitt på eller under
  din TV.
  Sätt på konsolen och Sensor Bar.
  Statuslampan tänds för att visa att
  apparaten är klar att användas. För att
  batteriet ska hålla så länge som möjligt
  ska du alltid stänga av Sensor Bar när
  du inte använder den.
  EL
  Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και
  τραβήξτε προς τα έξω τη μονωτική
  λωρίδα μπαταρίας.
  Τοποθετήστε τη στήλη δέκτη πάνω από
  ή κάτω από τη συσκευή τηλεόρασης
  στο κέντρο.
  Ενεργοποιήστε την κονσόλα και τη
  στήλη δέκτη. Το LED κατάστασης
  αρχίζει να ανάβει, η συσκευή είναι
  τώρα έτοιμη για χρήση. Για μια
  μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας,
  απενεργοποιήστε τη στήλη δέκτη μετά
  τη χρήση.
  DK
  Åbn batterirummet og træk batteri-
  isoleringsstrimlen ud.
  Opstil sensor bar i midten oven eller
  neden for fjernsynet.
  Tænd konsollen og sensor bar. Status-
  LED starter at kyse, enheden er nu
  klar til brug. Til en maksimal levetid af
  batterierne, skal sensor baren slukkes
  efter brugen.
  PL
  Otwórz wnękę baterii i wyjmij pasek
  izolacyjny baterii.
  Ustaw nadajnik pod lub nad
  telewizorem, po jego środku.
  Włącz konsolę i nadajnik. Dioda
  statusu urządzenia zaczyna świecić,
  jest ono gotowe do pracy. Aby uzyskać
  maksymalny czas pracy na bateriach,
  urządzenie należy wyłączać, gdy nie
  jest używane.
  HU
  Nyissuk ki az elemtartót és húzzuk ki
  az elemből a szigetelőcsíkot.
  Helyezzük a Sensor Bart középre a
  televízió alá vagy fölé.
  Kapcsoljuk be a konzolt és a Sensor
  Bart. A státuszt kijelző LED világítani
  kezd, a készülék használatra kész.
  Az elem maximális élettartamához
  kapcsolja ki a Sensor Bart használat
  után.
  CZ
  Otevřete prostor pro baterie a
  vytáhněte izolační pás na baterii.
  Nastavte senzor bar buď nad nebo do
  středu Vaší televize.
  Zapněte konzoli a senzor bar. Status
  LED se rozsvítí, přístroj je nyní
  připraven k použití. Pro maximální
  životnost baterie vypněte po použití
  přístroje čidlo bar.
  FI
  Avaa paristokotelo ja vedä paristojen
  eristysliuska ulos. Aseta paristot
  paikoilleen.
  Aseta Sensor Bar -sensori keskelle,
  televisiosi ylä- tai alapuolelle.
  Kytke konsoli ja Sensor Bar -sensori
  päälle. Tila-LED syttyy, laite on
  nyt käyttövalmis. Jotta paristojen
  maksimaalinen käyttöikä säilyisi, kytke
  Sensor Bar -sensori pois päältä käytön
  jälkeen.
  NO
  Åpne batterihuset og trekk ut batteri-
  isoleringsstripen. Legg inn batteriene.
  Plasser sensoren oppå eller under TV-
  en din midt på.
  Slå på konsollen og sensorbaren.
  Status-indikatorlampen begynner å
  lyse, apparatet er nå klart til bruk. For
  maksimal batterivarighet må du slå
  sensorbaren av etter bruk.
  INSERTING THE BATTERIES
  POSITIONING THE SENSOR BAR
  DISC
  EJECT
  POWER
  SYNC
  SWITCHING THE CONSOLE ON
  – READY TO USE
  Wii U
  ®
  Wii
  ®
Speed-Link VISOR Wireless Sensor Bar

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Speed-Link VISOR Wireless Sensor Bar oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Speed-Link VISOR Wireless Sensor Bar-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Speed-Link VISOR Wireless Sensor Bar an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Computer-Zubehör und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Danish, Polnisch, Russisch, Norwegisch, Finnisch, Türkisch, Slowakisch, Griechisch, Ungarisch. Haben Sie eine Frage zum Speed-Link VISOR Wireless Sensor Bar oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Speed-Link VISOR Wireless Sensor Bar-Spezifikationen

Marke Speed-Link
Model VISOR Wireless Sensor Bar
Produkte Computer-Zubehör
EAN 4027301139334
Sprache Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Danish, Polnisch, Russisch, Norwegisch, Finnisch, Türkisch, Slowakisch, Griechisch, Ungarisch
Dateityp PDF

Verwandte Produkthandbücher

Computer-Zubehör Speed-Link

Diese Website benutzen Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Erfahren Sie mehr