Tesy BelliSlimo 100 Bedienungsanleitung

Tesy BelliSlimo 100
8.4 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 100 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungTesy BelliSlimo 100
34
PL

I. WAŻNE

1. Niniejsze techniczny opis i instrukcja eksploatacji mają na celu zapoznać Państwa z tym wyrobem i warunki jego montażu i eksploatacji.
Ta instrukcja jest przeznaczona i dla uprawnionych techników, którzy będą montowali na początku narzędzie, demontowali i reperowali w
wypadku uszkodzenia.
2. Prosimy mieć na uwadze, że przestrzeganie wskazówek zamieszczonych w niniejszej instrukcji działa przede wszystkim na korzyść nabywcy,
ale razem z tym stanowi część warunków ważności gwarancji sprzętu, jak jest opisane w treści karty gwarancyjnej, żeby nabywca mógł korzystać
z bezpłatnej obsługi gwarancyjnej sprzętu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu ani za ewentualne straty powstałe
skutkiem nieodpowiednego sposobu eksploatacji i/lub zamontowania, nie odpowiadające wskazówkom i wytycznym zawartym w treści
niniejszej instrukcji.
3. Ten bojler elektryczny odpowiada na wymagania EN 60335-1, EN 60335-2-21.
4. Z urządzenia mogą korzystać dzieci mające nie mniej niż 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności zycznej, sensorycznej czy umysłowej lub osoby
nieposiadające doświadczenia lub znajomości sprzętu chyba, że są te osoby nadzorowane albo poinstruowane zgodnie z zasadami bezpiecznego
korzystania z urządzenia i rozumieją te zagrożenia, które mogą się pojawić pod warunkiem, że będą nadzorowane lub po otrzymaniu instrukcji
dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia związanego z nim niebezpieczeństwa.
5. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
6. Czyszczeniem i konserwacją, które powinien przeprowadzić użytkownik, nie powinny zajmować się dzieci bez nadzoru
.
Uwaga! Nieprawidłowy montaż i nieprawidłowe podłączenie urządzenia może doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia użytkowników, a także
powstania szkód majątkowych, wskutek zalania, wybuchu zasobnika lub pożaru.
Podłączenie do sieci elektrycznej, wodociągowej oraz uruchomienie powinno dokonane być przez osoby do tego uprawnione (posiadające uprawnienia ważne na
terenie Polski).
Zabronione są wszelkie zmiany i przekształcenia w konstukcji i schematu elektrycznego bojlera. Jeżeli będzie taka konstatacja, to gwarancja pada. Jako
zmiany i przekształcenia rozumie się każde zniszczenie włożonych z producenta elementy, wbudowanie dodatkowych komponentów w bojler, zmiana
z analogicznymi, nie aprobowanymi z producenta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montaż

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podgrzewacz należy montować wyłącznie w pomieszczeniach z normalną ochroną przeciwpożarową.
2. Przy montażu w łazienkach, musi być montowane na takim miejscu, aby nie było oblewane wodą z prysznicu albo słuchawki prysznicowej.
3. Urządzenie przeznaczone jest do pracy jedynie w zamkniętych i ogrzewanych pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej 4°C. Nie jest
przeznaczony do pracy w stałym przepływie wody
.
4. W przypadku montażu ściennego należy zamontować bojler za pomocą przymocowanych do obudowę śrub M8 do łączników montażowych,
które wcześniej zostały zamontowane do ściany i zniwelowane. Łączniki montażowe i kołki do montażu łączników do ściany zawarte są w
komplecie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Połączenie bojlera do sieci wodociągowej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podgrzewacz przeznaczony jest do ogrzewania wody użytkowej pobieranej z sieci wodociągowej o ciśnieniu nieprzekraczającym 6 atm. (0.6 Mpa).
.
2. Obowiązkowo należy zamontować zawór bezpieczeństwa.
Montuje się go na wejściu zimnej wody, zgodnie ze wskazaniem strzałki korpusu, która
wskazuje kierunek wchodzącej wody. Nie dopuszcza się stosowania innych zaworów pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a urządzeniem
Zawór bezpieczeństwa zapobiega cofaniu się wody z podgrzewacza, kiedy przestaje wlatywać do niego zimna woda z sieci wodociągowej. Zawór
ten chroni także przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zasobnika przy podgrzewaniu wody ( ! wraz ze wzrostem temperatury woda się rozszerza
i wzrasta w nim ciśnienie), i wypuszcza nadmiar wody przez wbudowany w nim otwór drenażowy.
Wyjątek: W przypadku, gdy regulacja lokalna (normy prawne) wymagają
korzystania z innego rodzaju zaworu bezpieczeństwa albo urządzenia (które jest zgodne z wymagami EN 1487 lub EN 1489), wtedy taki zawór bezpieczeństwa musi
być dodatkowo zakupiony. Dla urządzeń zgodnych z wymaganiami EN 1487 zgłoszone maksymalne ciśnienie robocze nie może przekraczać 0.7 MPa. Dla innych
zaworów bezpieczeństwa ciśnienie musi być skalibrowane 0.1 MPa poniżej zaznaczonego na tabliczce znamionowej podgrzewacza. W takim przypadku nie wolno
montować zaworu bezpieczeństwa będącego na wyposażeniu podgrzewacza
.
3. Powrotną klapę bezpieczeństwa oraz rurociąg od klapy do bojlera należy zabezpieczyć przed zamarzaniem. W razie drenowania za pomocą
szlaucha wolny koniec tego szlaucha konieczne należy zawsze zostawiać otwartym do powietrza (nie utapiać go w wodzie). Tak samo szlauch
należy zabezpieczyć przed zamarzaniem.
4. Dla bezpiecznej pracy podgrzewacza, należy regularnie oczyszczać zawór bezpieczeństwa. Czynność ta nie jest przedmiotem usługi
gwarancyjnej.
Aby uniknąć szkód dla konsumenta i osób trzecich z powodu niepoprawności systemu dostarczania ciepłej wody, konieczny jest
montaż w pomieszczeniach mających hydroizolację i (albo) odprowadzenie wody z podłogi do kanalizacji. W żadnym wypadku nie należy stawiać
pod urządzeniem przedmiotów, które nie są wodoodporne. Podczas montażu w pomieszczeniach bez hydroizolacji podłogi, trzeba zrobić ochronny
zbiornik pod nim z odprowadzeniem do kanalizacji.
5. Podczas eksploatacji (tryb podgrzewania wody) kapanie wody z zaworu bezpieczeństwa jest zjawiskiem normalnym. Zawór bezpieczeństwa
należy zostawić otwarty. Koniecznie należy przedsięwziąć środki ostrożności co do odprowadzania albo zbierania wyciekłej wody, w celu
uniknięcia strat.
6. W przypadku prawdopodobieństwa obniżania temperatury poniżej 0°С, podgrzewacz należy opróżnić z wody. W przypadku modeli z
możliwością ustawienia parametrów można korzystać z systemu przeciw zamarzaniu (system ten funkcjonuje tylko, gdy podgrzewacz jest
włączony do sieci elektrycznej).
W przypadku opróżniania podgrzewacza, konieczne jest po pierwsze wyłączenie go z zasilania elektrycznego. Następnie należy zamknąć
doprowadzenie wody i otworzyć ciepłą wodę na baterii. Otwórzcie kran 7 ( g.5 ) żeby wypuścić wodę z podgrzewacza. Wodę można spuścić
bezpośrednio poprzez króciec wlotowy, po wstępnym demontażu podgrzewacza od sieci wodociągowej. Gdy odkręcany jest kołnierz w
podgrzewaczu wyciek pozostałych kilku litrów wody w nim pozostałych jest rzeczą normalną.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Złączenie do sieci elektrycznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Nie wolno włączać podgrzewacza przed upewnieniem się, że jest napełniony wodą.
2. Podczas podłączania podgrzewacza bez kabla i wtyczki do sieci elektrycznej należy zwrócić uwagę na szczelne i prawidłowe ich połączenie.
3. Podgrzewacze wody niewyposażone w przewód zasilający - obwód elektryczny musi być wyposażony w bezpiecznik oraz we wbudowane
urządzenie, które by zapewniało odłączenie wszystkich zacisków w warunkach kategorii przepięciowej III.
4. Jeśli przewód zasilający jest zepsuty, to powinien być wymieniony przez osoby do tego uprawnione.
5. Dla bojlerów horyzontalnego montażu -
Izolacja kabli zasilających od sieci elektrycznej musi być chroniona przed prostym kontaktem z
kołnierzem urządzenia (w polu pod pokrywą z tworzywa sztucznego). Na przykład za pomocą szlauchu izolacyjnego o odporności termicznej
powyżej temperatury 90°C.
6. Podczas podgrzewania wody możliwy jest szum zaczynającej gotować się wody, dochodzący z wnętrza. Zjawisko to jest normalne i nie oznacza
zaistnienia problemu. Jeśli z upływem czasu ten szum się nasila, wskazuje to na nagromadzenie wapnia. W celu usunięcia szumu niezbędne jest
oczyszczenie urządzenia. Usługa ta nie wchodzi w zakres obsługi gwarancyjnej.
Szanowni Klienci,
Pracownicy TESY serdecznie gratulują Państwa nowym zakupem. Mamy nadzieję, że nowe narzędzie spowodowałoby polepszyć
komfort waszego domu.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Tesy BelliSlimo 100 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie durchlauferhitzer und boiler und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 8.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Tesy BelliSlimo 100 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Tesy und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Tesy -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Der Tesy BelliSlimo 100 ist ein Wasserheizungs- und Kesselgerät, das konzipiert wurde, um eine zuverlässige Wärmequelle für Ihr Heim oder Büro zu bieten. Es ist in der Lage, große Mengen an Wasser schnell und effektiv zu erwärmen, wodurch es eine ausgezeichnete Wahl für den täglichen Gebrauch ist. Das kompakte Design des BelliSlimo 100 ermöglicht es, dass das Gerät an der Wand montiert werden kann, was Platz spart und zudem sehr stilvoll aussieht. Es enthält eine digitale Bedienung mit einem LCD-Display, das die Einstellung der Temperatur einfach und unkompliziert macht. Mit einer Leistung von 3 kW ist das Gerät ideal für die Beheizung von größeren Räumen. Es hat eine Kapazität von bis zu 100 Litern, was bedeutet, dass genügend warmes Wasser für mehrere Personen zur Verfügung gestellt werden kann. Das BelliSlimo 100 besitzt auch eine spezielle Anti-Frost- und Überhitzungsschutzfunktion, welches einen sicheren Betrieb in jeder Situation gewährleistet. Das Gerät ist außerdem einfach zu warten und zu reinigen, was die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Produkts ermöglicht. Zusammenfassend ist das Tesy BelliSlimo 100 Wasserheizungs- und Kesselgerät eine zuverlässige und effektive Möglichkeit, um warmes Wasser für den täglichen Gebrauch bereitzustellen. Mit einem kompakten Design, digitalem Bedienfeld und speziellen Sicherheitsfunktionen, ist es eine ausgezeichnete Wahl für jedes Zuhause oder Büro.

Allgemeines
Tesy
BelliSlimo 100
durchlauferhitzer und boiler
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Tesy BelliSlimo 100 unten.

Was ist die ideale Raumtemperatur?

Die ideale Raumtemperatur liegt bei den meisten Menschen zwischen 19 und 22 Grad Celsius.

Ist das Handbuch der Tesy BelliSlimo 100 unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Tesy BelliSlimo 100 ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse