Tesy ModEco Electronic 100 Bedienungsanleitung

Tesy ModEco Electronic 100
9.4 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 92 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungTesy ModEco Electronic 100
38
CZ

I. DŮLEŽITÁ PRAVIDLA

1. Tento technický popis a návod k použití cílí seznámit Vás s výrobkem a podmínkami jeho správní montáže a provozování. Návod
je určen i pro způsobilé techniky, kteří uskuteční původní montáž přístroje, demontáž a opravu v případě poruchy.
2. Prosím, nezapomeňte, že dodržování pokynů v této příručce je především v zájmu zákazníka, ale zároveň je také jednou ze
záručních podmínek, uvedených v záručním listu, umožňujících zákazníkovi využít bezplatného záručního servisu. Výrobce nenese
zodpovědnost za závady na přístroji a možné škody vzniklé v důsledku používání a / nebo montáže přístroje, které neodpovídají
pokynům a návodům v této příručce. .
3. Tento elektrický bojler odpovídá požadavkům EN 60335-1, EN 60335-2-21.
4. Tento výrobek je určen kpoužití dětmi ve věku 8 let a více a osobami se sníženými fyzickými, emocionálními nebo intelektuálními
možnostmi, nebo osobami snedostatkem zkušeností a znalostí, pouze jestliže jsou pod dohledem, nebo byli poučeni vsouladu
sbezpečnostními požadavky pro použití výrobku a rozumí nebezpečím, která mohou vzniknout.
5. Děti si nesmí hrát svýrobkem
6. Čištění a údržba výrobku nesmí být prováděna dětmi, které nejsou pod dohledem dospělých.
Pozor! Nesprávná montáž a připojení přístroje je nebezpečné pro zdraví a život spotřebitelů. To také může způsobit těžké a trvalé důsledky pro ně, včetně ale
nejen fyzické postižení a/nebo smrt. To může také dovést k škodě jejich majetku/, poškození a/nebo zničení/ a také toho třetích osob způsobeny včetně ale nejen
ze záplavy, výbuchu a požáru.
Montáž, připojení k vodovodní a elektrické síti a uvedení do provozu musí být prováděny pouze a jedině kvalikovanými elektrotechnici a technici pro opravu a montáž
přístroje kteří dostali svou kvalikaci na území státu ve které se montáž provádí a přístroj se uvádí do provozu a podle předpisů státu.
Zakazují se všechny změny a přestavby v konstrukci a elektrickém schématu bojleru. V případě zjištění takových se záruka stává neplatnou. Za výměny a
přestavby se pokládá každé odstranění vložených výrobcem prvků, vbudování dodatečných komponentů do bojleru, výměna prvků analogickými prvky
neschválenými výrobcem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montáž
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bojler montovat jenom v prostorech s normální protipožární zabezpečeností.
2. Při montáži v koupelně se musí namontovat na místo, kde ho nebude oblévat voda ze sprchy nebo ze sprchy-sluchátka.
3. Výrobek je určen k využití pouze v uzavřených a oteplovaných místnostech, ve kterých teplota neklesá pod 4°C a není určen k využití v
nepřetržitém průtokovém režimu.
4. Přístroj se zavěsí na nosné lišty namontované na jeho těleso (jestli ty nejsou připevněny k němu, se musí namontovat prostřednictvím
přiložených šroubů). Zavěšení se uskutečňuje na dva háky (min. Ø 10 mm) spolehlivě připevněné k stěně.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Připojení bojleru k vodovodu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Přístroj je určen na zabezpečení hořkou vodou domácností, mající vodovodní síť s tlakem ne víc než 6 bar (0,6 MPa).
2. Je povinné montování ochranného zařízení typu zpětná pojistná klapka (0,8 MPa), s kterým byl bojler koupený. Ta
se umístňuje na vstup pro studenou vodu, v souladu s ručičkou na jeho tělese, která ukazuje směr vstupující vody. Nepřipouští se jiná
zastavující armatura mezi klapkou a přístrojem.
Výjimka: Jestliže místní vyhlášky (normy) vyžadují použití jiného pojistného ventilu, nebo zařízení (odpovídající EN 1487 nebo EN
1489), toto musí být dokoupeno. Pro zařízení odpovídající EN 1487 musí být maximální uvedený pracovní tlak 0.7 MPa. Pro jiné
bezpečnostní ventily, musí být tlak, na který jsou kalibrovány o 0.1 MPa nižší než tlak uvedný na výrobním štítku výrobku. V těchto
případech zpětný pojistný ventil dodávaný s výrobkem nepoužívejte.
3. Zpětný-pojistný ventil a potrubí od něj směrem k bojleru musí být chráněny před zamrznutím. Při drenáži hadicí – její volný konec musí
být vždy odkrytý do atmosféry (nesmí být potopen). Hadice musí být také chráněna před zamrznutím
.
4. Za účelem bezpečné práce bojleru se zpětná pojistná klapka pravidelně čistí a kontroluje zdá funguje normálně /zdá není
blokovaná/, přičemž pro oblasti s velmi tvrdou vodou se musí odstraňovat navrstvený vápenec. Tato služba není předmětem
záruční obsluhy.
5. Za účelem vyhnutí se zapříčinění škod uživatelovi a třetím osobám, v případě poruchy v systému pro zásobování teplou vodou, je nutné, aby
se přístroj montoval v prostorech s podlažní hydroizolací a s drenáží v kanalizaci. V žádném případě neumístňujte pod přístroj předměty, které
nejsou vodovzdorné. Při montování přístroje v prostorech bez podlažní hydroizolace je nutné vyhotovit pod ním ochrannou vánu s drenáží ke
kanalizaci.
6. Při využití – (režim ohřevu vody) – je normální, že kape voda drenážním otvorem pojistného ventilu. Tento ventil musí zůstat
odkrytý. Je potřeba zajistit odvod, nebo sběr vytékající vody, abyste zamezili škodám.
7. Existuje-li možnost, že by teplota v místnosti poklesla pod bod mrazu 0 °С, ohřívač vody musí být vypuštěn.
Když se musí bojler vyprázdnit, je povinné nejdřív vypnout elektrické napojení k němu. Uzavřete přívod vody do zařízení. Otevřete
kohoutek teplé vody u vodovodní baterie. Otevřete vypouštěcí kohoutek 7 (obr. 4), abyste vypustili vodu z ohřívače. Není-li
vypouštěcí kohoutek nainstalován, ohřívač vody můžete vypustit přímo přes přívodní trubku, tím že ohřívač odpojíte od vodovodu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Připojení k elektrické síti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Nezapínat bojler bez toho, aby jste se přesvědčili, že je plný vody.
2. Při připojení bojleru k elektrické síti dbát, aby bylo správně spojené pojistné vedení (při modelech bez šňůry se zástrčkou).
3. Ohřívač vody bez napájecího kabelu - еlektrický okruh musí být zajištěn pojistkou s integrovaným zařízením zajišťujícím rozdělení
všech pólů v případě nadměrného napětí kategorie III.
4. Jestli napájecí šňůra (při modelech, kde ta patří k sádě) je poškozena, ta se musí vyměnit zástupcem opravny nebo osobou s
podobnou kvalikací, aby jste se vyhnuli všelijakému riziku.
5. Při ohřevu vody se může objevit šumivý hluk (vroucí voda). Toto je normální a není to příznakem poruchy. Hluk se časem zesiluje
a důvodem je usazený vápenec. Pro odstranění hluku je nutno nechat výrobek vyčistit. Tato služba není součástí záručního servisu.
Vážení zákazníci,
Pracovní tím TESY gratuluje Vám srdečně k novému nákupu. Doufáme, že Váš nový přístroj přispěje k zlepšení pohodlí ve Vašem domě.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Tesy ModEco Electronic 100 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie durchlauferhitzer und boiler und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 9.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Tesy ModEco Electronic 100 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Tesy und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Tesy -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Tesy
ModEco Electronic 100
durchlauferhitzer und boiler
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Tesy ModEco Electronic 100 unten.

Was ist die ideale Raumtemperatur?

Die ideale Raumtemperatur liegt bei den meisten Menschen zwischen 19 und 22 Grad Celsius.

Ist das Handbuch der Tesy ModEco Electronic 100 unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Tesy ModEco Electronic 100 ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse