Tesy ModEco Electronic 100 Bedienungsanleitung

Tesy ModEco Electronic 100
9.4 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 92 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungTesy ModEco Electronic 100

58

SK

I. DÔLEŽITÉ PRAVIDLÁ

1. Tento technický popis a návod na použitie cieli oboznámiť Vás s výrobkom a podmienkami jeho správnej montáže a prevádzky. Návod je

určený i pre spôsobilých technikov, ktorí uskutoční pôvodnú montáž prístroja, demontáž a opravu v prípade poruchy.

2. Pamätajte, prosím, že dodržiavanie pokynov v nasledujúcom návode je predovšetkým v záujme kupujúceho, ale zároveň je aj jedným zo
záručných podmienok, uvedených v záručnom liste, aby kupujúci mohol bezplatne využívať záručný servis. Výrobca nezodpovedá za poruchy
na spotrebiči a prípadné poškodenia, spôsobené prevádzkou a/ alebo inštaláciou, ktorá nezodpovedá pokynom a inštrukciám v tomto návode.

3. Tento elektrický bojler spĺňa požiadavky EN 60335-1, EN 60335-2-21.

4. Toto zariadenie je určené na použitie deťmi 8 a viac ročnými, osoby so zníženými fyzickými schopnosťami, alebo osoby bez skúseností a znalostí,
ho môžu používať len pod dohľadom alebo inštrukciami a v súlade so zásadami bezpečnosti pri používaní zariadenia, uvedomujúc si prípadné

nebepečenstvá, ktoré môžu vzniknúť.

5. Deti by sa nemali hrať so zariadním.

6. Čistenie a obsluha zariadenia by nemalo byť vykonávané deťmi, ktoré nie sú pod dohľadom.

Upozornenie! Nesprávna montáž spojovania zariadenia je nebezpečne pre zdravia a života spotrebiteľov, môže spôsobiť vážne a trvalé následky, vrátane,
ale bez obmedzenia telesné postihnutie a/ alebo smrť. To môže spôsobiť poškodenie ich majetku/ poškodenia a /alebo zničenie/ a aj tretej osoby nich vrátane,

okrem iného záplavy, výbuchu a požiaru.

Inštalácia, pripojenie k vodoinštaláciu a elektroinštaláciu a uvedenie do prevádzky sa vykonávajú iba kvalikovanými elektrikári a technici pre opravy a montáž jednotky so
získanou licenciu na území štátu, na ktorého sa vykonávajú montáž a uvedenie do prevádzky v súlade s predpismi a predpismi.
Zakazujú sa všetky zmeny a prestavby v konštrukcii a elektrickej schéme bojleru. V prípade zistenia takých sa záruka stáva neplatnou. Za výmeny a prestavby sa
pokladá každé odstránenie vložených výrobcom prvkov, vbudovanie dodatočných komponentov do bojleru, výmena prvkov analogickými prvkami neschválenými

výrobcom.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montáž

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bojler montovať len v priestoroch s normálnou protipožiarnou zabezpečenosťou.
2. Pri montáži v kúpeľni sa musí namontovať na miesto, kde ho nebude oblievať voda zo sprchy alebo zo sprchy-sluchadla.а.
3. Je určené na použitie výlučne v zakrytých a vyhrievaných priestoroch, v ktorých teplota neklesá pod 4°C a nie je určený na nepretržitú prevádzku.
4. Prístroj sa zavesí na nosné lišty namontované na jeho teleso (ak tie nie sú pripevnené k nemu, sa musí namontovať prostredníctvom priložených

skrutiek). Zavesenie sa uskutočňuje na dva háky (min. Ø 10 mm) spoľahlivo pripevnené k stene.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pripojenie bojleru k vodovodu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Prístroj je určený na zabezpečenie horkou vodou domácností, majúcich vodovodnú sieť s tlakom ne viac ako 6 bar (0,6 MPa).
2. Je povinné montovanie ochranného zariadenia typu spätná poistná klapka (0,8 MPa), s ktorým bol bojler kúpený.

Tá sa umiestňuje na

vstup pre studenú vodu, v súlade s ručičkou na jeho telese, ktorá ukazuje smer vstupujúcej vody. Nepripúšťa sa iná zastavujúca armatúra medzi klapkou a prístrojom.
Výnimka: Ak miestne podmienky (normy) si vyžadujú použitie iného bezpečnostného ventilu alebo zariadenia (zodpovedajúcemu EN 1487 alebo EN 1489), ten musí
byť zakúpený dodatočne. Pre spotrebiče, ktoré zodpovedajú EN 1487, maximálne pracovné napätie musí dosahovať 0,7 MPa. Pre iné bezpečnostné ventily, napätie
musí byť 0,1 MPa pod maximálnou hodnotou, uvedenou v tabuľke na spotrebiči. V takých prípadoch vratné bezpečnostné ventily, ktoré sú súčasťou balenia, netreba

používať

.
3. Poistný ventil a potrubie, vedúce od neho k bojleru, musia byť zabezpečené pred zamrznutím. Pri odtokovej hadici – voľný koniec musí byť vždy

otvorený (nesmie byť ponorený). Hadica musí byť tiež zabezpečená proti zamrznutiu.

4. Za účelom bezpečné práce bojleru sa spätná poistná klapka pravidelne čistí a kontroluje zdá funguje normálne /zdá není blokovaná/, pričom pre oblasti

s veľmi tvrdou vodou sa musí odstraňovať navrstvený vápenec. Táto služba nie je predmetom záručnej obsluhy.

5. Za účelom vyhnutia sa zapríčineniu škôd užívateľovi a tretím osobám, v prípade poruchy v systéme pre zásobovanie teplou vodou, je nutné,
aby sa prístroj montoval v priestoroch s podlažnou hydroizoláciou a s drenážou v kanalizácii. V žiadnom prípade neumiestňujte pod prístroj
predmety, ktoré nie sú vodovzdorné. Pri montovaní prístroja v priestoroch bez podlažnej hydroizolácie je nutné vyhotoviť pod ním ochrannú

vaňu s drenážou ku kanalizácii.

6. Pri funkcii – (režim zohrievanie vody) – je normálne kvapkanie vody drenážnym otvorom ochranného ventilu. Musí byť dostatočne prístupný

vzduchu. Musia byť prijaté opatrenia na odvádzanie alebo zbieranie odtečeného množstva, aby sa predišlo poškodeniu.

7. Pri pravdepodobnosti, že teplota v miestnosti klesne pod 0 оС, voda z bojlera sa musí vypustiť
.
Keď sa musí bojler vyprázdniť, je povinné najprv vypnúť elektrické napojenie k nemu. Zastavte prívod vody k bojleru. Otvorte kohútik teplej vody
na zmiešavacej batérii. Otvorte kohútik 7 (obr. 4), aby ste vypustili vodu z bojlera. Ak v inštalácii nie je taký inštalovaný, bojler môže byť vypustený

priamo cez jeho vchodnú rúru, pričom musí byť predtým odpojený od vodovodnej inštalácie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pripojení k elektrické síti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nezapínať bojler bez toho, aby ste sa presvedčili, že je plný vody.

2. Pri pripojení bojleru k elektrickej sieti dbať, aby bolo správne spojené poistné vedenie (pri modeloch bez šnúry so zástrčkou).
3. Bojler bez napájacieho kábla - elektrický obvod musí byť zabezpečený poistkou a so zabudovaným zariadením, ktoré zabezpečuje odpojenie

všetkých pólov pri maximálnom napätí kategórie III.

4. Ak napájacia šnúra (pri modeloch, kde tá patrí k sade) je poškodená, tá sa musí vymeniť zástupcom opravovne alebo osobou s podobnou kvalikáciou, aby ste

sa vyhli všelijakému riziku

.
5. V čase zohrievania spotrebiča sa môže objaviť piskľavý zvuk (vriacej vody). Je to normálne a nespôsobuje poškodenie spotrebiča. Zvuk sa časom
zosilňuje a spôsobuje ho vodný kameň. Na odstránenie zvuku je potrebné vyčistiť zariadenie. Táto služba nie je predmetom záručného servisu.

Vážení zákazníci,

Pracovný tým TESY gratuluje Vám srdečne k novému nákupu. Dúfame, že Váš nový prístroj prispeje k zlepšeniu pohodlia vo Vašom

dome.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Tesy ModEco Electronic 100 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie durchlauferhitzer und boiler und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 9.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Tesy ModEco Electronic 100 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Tesy und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Tesy -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Tesy
ModEco Electronic 100
durchlauferhitzer und boiler
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Tesy ModEco Electronic 100 unten.

Was ist die ideale Raumtemperatur?

Die ideale Raumtemperatur liegt bei den meisten Menschen zwischen 19 und 22 Grad Celsius.

Ist das Handbuch der Tesy ModEco Electronic 100 unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Tesy ModEco Electronic 100 ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse