Timex Expedition Field Chrono Bedienungsanleitung

Timex Expedition Field Chrono
8.7 · 3
PDF Bedienungsanleitung
 · 4 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungTimex Expedition Field Chrono
THANK YOU FOR PURCHASING YOUR TIMEX
®
WATCH.
Please read instructions carefully to understand how to operate
your Timex
®
watch. Your model may not have all of the features
described in this booklet.
BASIC OPERATIONS
6 o’clock eye shows seconds.
10 o’clock eye shows “minutes elapsed” for chronograph.
2 o’clock eye shows “1/20 seconds elapsed” for chronograph.
Chronograph second hand shows “seconds elapsed” for chronograph.
TIME
To set the time:
1. PULL crown out to “C” position.
2. TURN crown either way to correct time.
3. PUSH crown in to “A” position.
To adjust to a new time zone:
1. PULL crown out to “B” position.
2. TURN crown either way to move the hour hand in hour increments.
CALENDAR
To set the calendar:
1. PULL crown out to “B” position.
2. TURN crown either way to move hour hand. Two complete
revolutions relative to the 12 o’clock position will move the date
forward or backward. This will correct both date and 24-hour time.
3. PUSH crown in to “A” position.
NOTE: The date changes automatically every 24 hours.
CHRONOGRAPH
The chronograph is capable of measuring:
1/20 seconds elapsed up to 1 second (2 o’clock eye).
Seconds elapsed up to 1 minute (chronograph second hand).
Minutes elapsed up to 30 minutes (10 o’clock eye).
NOTE: Chronograph will operate continuously for 4 hours, after which
it will automatically stop and reset.
NOTE: The hand does not move during chronograph function, the
1/20th seconds are indicated when chronograph is stopped and not
yet reset.
BEFORE USING THE CHRONOGRAPH, adjust all the chronograph hands
to the “0” or 12-hour positions.
To adjust chronograph hands:
1. PULL crown out to “B” position.
2. PRESS pusher “B” until the hand at the 10 o’clock eye resets to the
“30” position.
3. PULL crown out to “C” position.
4. PRESS pusher “A” until the chronograph second hand resets to the
“0” or “60” or 12-hour position.
5. PRESS pusher “B” until the hand at the 2 o’clock eye resets to the
“0” position.
6. PUSH in Crown to “A” position.
NOTE:
Make sure the chronograph is stopped and reset before adjusting.
PRESSING and HOLDING either pusher “A” or “B” for 2 seconds will
cause the hands to move continuously until the pusher is released.
Standard chronograph measurement:
1. PRESS pusher “A” to start timing.
2. PRESS pusher “A” to stop timing.
3. PRESS pusher “B” to reset.
Split Time Measurement:
1. PRESS pusher “A” to start timing.
2. PRESS pusher “B” to split.
3. PRESS pusher “B” to resume timing.
4. PRESS pusher “A” to stop timing.
5. PRESS pusher “B” to reset.
INDIGLO
®
NIGHT-LIGHT
With the crown in the “A” position, PUSH crown to the “D” position.
Entire dial will be illuminated. Electroluminescent technology used in
INDIGLO
®
night-light illuminates entire watch face at night and in low
light conditions.
NIGHT-MODE
®
FEATURE
To use NIGHT-MODE
®
Feature:
1. PUSH and HOLD Crown to “D” position for 4 seconds to activate
NIGHT-MODE
®
feature. PRESSING any pusher will cause the INDIGLO
®
night-light to stay on for 3 seconds.
2. NIGHT-MODE
®
feature will last for 8 hours.
3. Or PUSH and HOLD Crown to “D” position for 4 seconds to deactivate
NIGHT-MODE
®
feature.
WATER RESISTANCE
If your watch is water-resistant, meter marking or (O) is indicated.
Water-Resistance Depth p.s.i.a. * Water Pressure Below Surface
30m/98ft 60
50m/164ft 86
100m/328ft 160
*pounds per square inch absolute
WARNING: TO MAINTAIN WATER-RESISTANCE, DO NOT PRESS ANY
BUTTONS UNDER WATER.
1. Watch is water-resistant only as long as lens, push buttons and case
remain intact.
2. Watch is not a diver watch and should not be used for diving.
3. Rinse watch with fresh water after exposure to salt water.
BRACELET ADJUSTMENT
BRACELET LINK REMOVAL
Removing Links: Place bracelet upright and insert
pointed tool in opening of link. Push pin forcefully
in direction of arrow until link is detached (pins are
designed to be difcult to remove). Repeat until
desired number of links are removed.
Reassembly: Rejoin bracelet parts. Push pin back into link in opposite
direction of arrow. Press pin down securely into bracelet until it is flush.
SOLID LINK BRACELET
Removing Links: Using a very small screwdriver,
remove screws by turning counterclockwise.
Repeat until desired number of links are removed.
Do not remove links adjacent to clasp.
Reassembly: Rejoin bracelet parts and insert
screw in end of opening where it was removed.
Turn screw clockwise until tight and ush with bracelet.
BATTERY
Timex strongly recommends that a retailer or jeweler replace
battery. If applicable, push reset button when replacing battery. Battery
type is indicated on caseback. Battery life estimates are based on
certain assumptions regarding usage; battery life may vary depending
on actual usage.
DO NOT DISPOSE OF BATTERY IN FIRE. DO NOT RECHARGE. KEEP
LOOSE BATTERIES AWAY FROM CHILDREN.
SLIDE-RULE BEZEL FUNCTION
The slide rule function of the top ring operates by rotating the outer
ring. The inner ring does not move. The outer ring is always related to
“distance” or “speed”, or any data that varies with time. The inner ring
only notes units of time.
Outer Ring
On the outer ring, the gure “10”
represents factors or multiples of
10, such as 0.1, 1.0, 10, or 100
Inner Ring
On the inner ring, “MPH” (mile per
hour) refers to “speed index”. This
index is used to calculate the speed
involving any data per hour. On the
inner ring, “STAT” (statute miles) and “NAUT” (nautical miles) are for
conversion of distance units.
The following examples serve as a guide of how to use the slide rule.
SPEED CALCULATION:
What speed is required to go 10 nautical miles in 15 minutes?
Known Factors: Distance: 10 nautical miles Time: 15 minutes

Align “10” arrow on the outer ring with “15” on the inner ring.

• The speed required can be found directly above the “MPH”

marking on the inner ring

The answer: 40 nautical miles per hour
TIME CALCULATION:
How long will it take to go 10 nautical miles at a speed of 40 miles
per hour?
Known Factors: Speed: 40 miles per hour Distance: 10 nautical miles

• Align “40” on the outer ring with the mark “MPH” marking

on the inner ring.

• The time required can be found directly below the “10”

arrow on the outer ring, which is “15” on the inner ring.

The answer: 15 minutes
DISTANCE CALCULATION:
How far can you travel at 40 miles per hour for 15 minutes?
Known Factors: Speed: 40 nautical miles per hour Time: 15 minutes

• Align “40” on the outer ring directly above the mark “MPH”

on the inner ring.

• The distance travelled can be obtained above the “15”

marker on the inner ring. The number indicated on the outer

ring is “10”.

The answer: the distance travelled is 10 nautical miles.
UNIT CONVERSION:
To convert distance from nautical miles to statute miles and kilometers
Known Factor: Distance to convert is 10 nautical miles

• Align the “10” arrow on the outer ring above the “NAUT” on

the inner ring. The conversion in statute miles (11.5) is found

above the inner ring “STAT” marking, and the conversion

to kilometers (18.5) is found above the inner ring “MPH”

marking.

www.timex.com

W-91 921-095019 EU3

www.timex.com

W-91 921-095019 EU3

www.timex.com

W-91 921-095019 EU3

Printed in the Philippines
DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ HODINEK TIMEX
®
.
Přečtěte si prosím pozorně pokyny, abyste se dozvěděli, jak hodinky Timex
®
správně používat. Může se stát, že konkrétní typ vašich hodinek nemá
všechny funkce popsané v této brožurce.
ZÁKLADNÍ POSTUPY
Malý číselník v poloze 6 hodin ukazuje sekundy.
Malý číselník v poloze 10 hodin ukazuje „uplynulé minuty“ pro chronograf.
Malý číselník v poloze 2 hodiny ukazuje „uplynulé 1/20 sekundy“
pro chronograf.
Druhá ručička chronografu ukazuje „uplynulé sekundy pro chronograf.
ČAS
Jak nastavit čas:
1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy „C“.
2. OTÁČEJTE korunkou kterýmkoli směrem pro nastavení správného času.
3. ZATLAČTE korunku do polohy „A“.
Jak nastavit čas v novém časovém pásmu:
1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy „B“.
2. OTÁČEJTE korunkou kterýmkoli směrem pro pohyb hodinovou ručičkou po
jednotlivých hodinách.
KALENDÁŘ
Jak nastavit kalendář:
1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy „B“.
2. OTÁČEJTE korunkou kterýmkoli směrem pro pohyb hodinovou ručičkou.
Pomocí dvou úplných otočení ručičky přes polohu 12 hodin posunete datum
kupředu nebo dozadu. Tím nastavíte správné datum i 24hodinový čas.
3. ZATLAČTE korunku do polohy „A.
POZNÁMKA: Datum se mění automaticky každých 24 hodin.
CHRONOGRAF
Chronograf dokáže měřit:
Uplynulé 1/20 sekundy až po 1 sekundu (malý číselník v poloze 2 hodiny).
Uplynulé sekundy až po 1 minutu (druhá ručička chronografu).
Uplynulé minuty až po 30 minut (malý číselník v poloze 10 hodin).
POZNÁMKA: Chronograf bude pracovat nepřetržitě po 4 hodiny; pak se
automaticky zastaví a resetuje (vynuluje).
POZNÁMKA: Při činnosti chronografu se ručička nepohybuje a údaj pro 1/20
sekundy se zobrazí, když se chronograf zastaví a ještě není resetován.
NEŽ CHRONOGRAF POUŽIJETE, nastavte všechny ručičky chronografu do
polohy „0“, tedy 12 hodin.
Jak nastavit ručičky chronografu:
1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy „B“.
2. TISKNĚTE tlačítko „B“, dokud se ručička na malém číselníku v poloze 10 hodin
neresetuje do polohy „30“.
3. VYTÁHNĚTE korunku do polohy „C“.
4. TISKNĚTE tlačítko „A, dokud se sekundová ručička chronografu neresetuje do
polohy „0“, tedy „60“ nebo 12 hodin.
5. TISKNĚTE tlačítko „B“, dokud se ručička na malém číselníku v poloze 2 hodiny
neresetuje do polohy „0“.
6. ZATLAČTE korunku do polohy „A“.
POZNÁMKA:
ed prováděním nastavení chronografu se musíte přesvědčit, že se zastavil
a je resetován.
Když STISKNETE a PŘIDRŽÍTE buďto tlačítko „A“ nebo „B“ po 2 sekundy,
ručičky se začnou nepřetržitě pohybovat, dokud tlačítko neuvolníte.
Standardní měření času pomocí chronografu:
1. STISKNĚTE tlačítko „A“ pro zahájení měření času.
2. STISKNĚTE tlačítko „A“ pro ukončení měření času.
3. STISKNĚTE tlačítko „B“ pro resetování.
Měření mezičasů:
1. STISKNĚTE tlačítko „A“ pro zahájení měření času.
2. STISKNĚTE tlačítko „B“ pro mezičas.
3. STISKNĚTE tlačítko „B“ pro pokračování v měření času.
4. STISKNĚTE tlačítko „A“ pro ukončení měření času.
5. STISKNĚTE tlačítko „B“ pro resetování.
NOČNÍ OSVĚTLENÍ INDIGLO
®
S korunkou v poloze „A“ ji ZATLAČTE do polohy „D“. Osvětlí se celý číselník.
Elektroluminescenční technologie použitá pro noční osvětlení INDIGLO
®
osvětluje celý povrch číselníku hodinek v noci a ve zhoršených světelných
podmínkách.
FUNKCE NIGHT-MODE
®
Jak používat funkci NIGHT-MODE
®
:
1. STISKNĚTE a PŘIDRŽTE korunku v poloze „D“ po 4 sekundy, čímž aktivujete
funkci NIGHT-MODE
®
. Když STISKNETE jakékoli tlačítko, noční osvětlení
INDIGLO
®
se zapne a bude svítit po 3 sekundy.
2. Funkce NIGHT-MODE
®
bude fungovat po 8 hodin.
3. Nebo STISKNĚTE a PŘIDRŽTE korunku v poloze „D“ po 4 sekundy, čímž funkci
NIGHT-MODE
®
deaktivujete.
VODOTĚSNOST
Pokud jsou vaše hodinky vodotěsné, je to vyznačeno údajem pro metry nebo
symbolem (O).
Hloubka vodotěsnosti p.s.i.a. * Tlak vody pod hladinou
30 m / 98 stop 60
50 m / 164 stop 86
100 m / 328 stop 160
*absolutní tlak v librách na čtvereční palec
VAROVÁNÍ: PRO ZACHOVÁNÍ VODOTĚSNOSTI NETISKNĚTE ŽÁDNÁ
TLAČÍTKA NA HODINCH POD VODOU.
1. Hodinky si zachovají vodotěsnost pouze tehdy, pokud zůstane neporušeno
jejich sklíčko, tlačítka a plášť.
2. Toto nejsou potápěčské hodinky a nemají se používat při potápění.
3. Po vystavení mořské vodě opláchněte hodinky sladkou vodou.
ÚPRAVA DÉLKY NÁRAMKU
ODSTRANÍ ČLÁNKŮ Z NÁRAMKU
Jak odstranit články: Postavte náramek na hranu a
vtiskněte zahrocený nástroj do otvoru v článku. Tlačte
silně na kolíček ve směru šipky, dokud se článek neodpojí
(kolíčky jsou vyrobeny tak, aby se vyjímaly jen ztěžka).
Opakujte postup, dokud neodstraníte potřebný počet článků.
Opětovné spojení náramku: Přiložte části náramku znovu k sobě. Zatlačte
kolíček zpět do článku v opačném směru, než ukazuje šipka. Pevně vtlačte
kolíček do náramku, dokud nebude zcela v jedné rovině s jeho povrchem.
NÁRAMEK S PEVNÝMI ČLÁNKY
Jak odstranit články: Pomocí velmi malého šroubováku
vyjměte šroubky otáčením směrem doleva. Opakujte
postup, dokud neodstraníte potřebný počet článků.
Neodstraňujte články vedle uzávěru.
Opětovné spojení náramku: Přiložte části náramku
znovu k sobě a zasuňte šroubek do otvoru článku,
odkud jste jej vyjmuli. Otáčejte šroubkem doprava, dokud nebude pevně
utažen a zcela v jedné rovině s povrchem náramku.
BATERIE
Společnost Timex důrazně doporučuje, aby baterii vyměňoval prodejce
nebo klenotník/hodinář. Pokud se to na vaše hodinky vztahuje, stiskněte po
výměně baterie tlačítko pro reset. Typ baterie je uveden na zadní straně pláště
hodinek. Odhady životnosti baterie jsou založeny na určitých předpokladech
ohledně jejího využití; v závislosti na skutečném využití může být životnost
baterie různá.
NEODHAZUJTE BATERII DO OHNĚ. NEPOKOUŠEJTE SE BATERII ZNOVU
NABÍT. NEINSTALOVANÉ BATERIE UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
FUNKCE POSUVNÉHO PRSTENCOVÉHO ŘIDLA
Funkce posuvného měřidla horního prstence se používají pomocí otáčení
vnějšího prstence. Vnitřní prstenec se nepohybuje. Údaje na vnějším prstenci
se vždy týkají „vzdálenosti“ nebo „rychlosti“, nebo jakýchkoli veličin, které se
mění v průběhu času. Vnitřní prstenec uvádí pouze časové jednotky.
Vnější prstenec
Na vnějším prstenci představuje číslo „10“
faktory neboli násobky 10,
jako je 0,1, 1,0, 10 nebo 100.
Vnitřní prstenec
Značka „MPH“ (počet mil za hodinu) na
vnitřním prstenci označuje „rychlostní
index“. Tento index se používá pro
výpočet rychlosti na základě jakýchkoli
údajů za hodinu. Značky „STAT“ (statutární
míle) a „NAUT“ (námořní míle) na vnitřním prstenci jsou určeny pro převod
jednotek vzdálenosti.
Následující příklady ukazují, jak používat posuvné měřidlo.
VÝPOČET RYCHLOSTI:
Jaká rychlost je zapotřebí pro překonání vzdálenosti 10 námořních mil
během 15 minut?
Známé faktory: Vzdálenost: 10 námořních mil Čas: 15minut
Nastavte šipku „10“ na vnějším prstenci nad číslo „15“ na vnitřním prstenci.
Údaj o potřebné rychlosti naleznete přímo nad značkou „MPH“ na vnitřním
prstenci.
Odpověď: 40 námořních mil za hodinu
VÝPOČET ČASU:
Jak dlouho trvá překonat vzdálenost 10 námořních mil při rychlosti 40 mil
za hodinu?
Známé faktory: Rychlost: 40 mil za hodinu Vzdálenost: 10 námořních mil
Nastavte číslo „40“ na vnějším prstenci nad značku „MPH“ na vnitřním
prstenci.
Údaj o potřebném čase naleznete přímo pod šipkou „10“ na vnějším prstenci,
což je „15“ na vnitřním prstenci.
Odpověď: 15minut
VÝPOČET VZDÁLENOSTI:
Jakou vzdálenost můžete překonat během 15 minut při rychlosti 40 mil za
hodinu?
Známé faktory: Rychlost: 40 námořních mil za hodinu Čas: 15minut
Nastavte číslo „40“ na vnějším prstenci přímo nad značku „MPH“ na vnitřním
prstenci.
Údaj o překonané vzdálenosti naleznete přímo nad číslem „15“ na vnitřním
prstenci. Číslo na vnějším prstenci je „10“.
Odpověď: překonaná vzdálenost je 10 námořních mil.
PŘEVOD JEDNOTEK:
Jak převádět údaj o vzdálenosti z námořních mil na statutární míle a kilometry
Známý faktor: Vzdálenost vyžadující převod je 10 námořních mil.
Nastavte šipku „10“ na vnějším prstenci nad značku „NAUT“ na vnitřním
prstenci. Převod na statutární míle (11,5) naleznete nad značkou „STAT“ na
vnitřním prstenci, a převod na kilometry (18,5) naleznete nad značkou „MPH“
na vnitřním prstenci.
KÖSZÖNJÜK, HOGY TIMEX
®
ÓRÁT VÁSÁROLT.
Kérjük, gyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy megismerje Timex
®
órája
működését. Az Ön modellje nem feltétlenül tartalmazza a füzetben leírt
összes funkciót.
ALAPVETŐ MŰKÖDÉS
A 6 óránál lévő mérő a másodperceket mutatja.
A 10 óránál lévő kronográf mérő az eltelt perceket“ számlálja.
A 2 óránál lévő kronográf mérő az eltelt másodperc 1/20-át“ mutatja.
A kronográf másodpercmutatója az eltelt másodperceket“ mutatja.
IDŐ
Az idő beállításához:
1. HÚZZA ki a koronát a “C” pozícióba.
2. FORGASSA el koronát a kívánt irányba az idő beállításához.
3. NYOMJA be a koronát az A pozícióba.
Új időzóna beállításához:
1. HÚZZA ki a koronát a “B” pozícióba.
2. FORGASSA el a koronát bármelyik irányba az óramutató aktuális idő szerinti
állításához.
NAPTÁR
A naptár beállításához:
1. HÚZZA ki a koronát a “B” pozícióba.
2. FORGASSA el a koronát bármelyik irányba az óramutató állításához. Két teljes
fordulat a 12 órás pozícióhoz képest előre vagy hátra állítja a dátumot. Így
beállítható a dátum és a 24 órás idő is.
3. NYOMJA be a koronát az A pozícióba.
FIGYELEM: A dátum 24 óránként automatikusan vált.
KRONOGRÁF
A kronográf az alábbiakat képes mérni:
Egy másodperc és annak 1/20-ad része (mérő 2 óránál).
Egy perc alatt eltelt másodpercek (kronográf másodpercmutatója).
30 perc alatt eltelt percek (mérő 10 óránál).
FIGYELEM: A kronográf folyamatosan 4 órán át működik, ezt követően
automatikusan megáll és lenullázódik.
FIGYELEM: A stopperfunkció során a mutató nem mozog, az 1/20
másodpercet akkor jelzi ki, amikor a kronográf megáll, és még nincs
lenullázva.
A KRONOGRÁF HASZNÁLATA ELŐTT, állítsa a kronográf összes mutatóját a
“0”, vagy 12 órás pozícióba.
A kronográf mutatóinak beállításához:
1. HÚZZA ki a koronát a “B” pozícióba.
2. NYOMJA be a “B” gombot addig, amíg a 10 óránál lévő mérő mutatója vissza
nem áll a “30” pozícióba.
3. HÚZZA ki a koronát a “C” pozícióba.
4. NYOMJA be az A gombot addig, amíg a kronográf másodpercmutatója
vissza nem áll a “0” vagy “60” vagy 12 órás pozícióra.
5. NYOMJA be a “B” gombot addig, amíg a 2 óránál lévő mérő mutatója vissza
nem áll a “0” pozícióba.
6. NYOMJA be a koronát az A pozícióba.
FIGYELEM:
Beállítás előtt győződjön meg arról, hogy a kronográf megállt és lenullázódott.
HA LENYOMVA TARTJA az A” vagy “B” gombot 2 másodpercig, akkor a
mutatók folyamatosan mozognak mindaddig, amíg a gombot el nem engedi.
A kronográf szokványos beállítása:
1. NYOMJA be az A gombot a stopper elindításához.
2. NYOMJA be az A gombot a stopper megállításához.
3. NYOMJA be a “B” gombot a lenullázáshoz.
Részidő mérése:
1. NYOMJA be az A gombot a stopper elindításához.
2. NYOMJA be a “B” gombot a részidőhöz.
3. NYOMJA be a “B” gombot a mérés folytatásához.
4. NYOMJA be az A gombot a stopper megállításához.
5. NYOMJA be a “B” gombot a lenullázáshoz.
INDIGLO
®
ÉJSZAKAI FÉNY
Amikor a korona az A pozícióban van, NYOMJA be a koronát a “D pozícióba.
Ekkor az egész számlap megvilágítást kap. Az INDIGLO
®
éjszakai világításhoz
használt elektrolumineszkáló technológia éjjel és rossz látási viszonyok között
az egész számlapot megvilágítja.
NIGHT-MODE
®
FUNKC
A NIGHT-MODE
®
funkció használata:
1. TARTSA BENYOMVA a koronát a “D” pozícióban 4 másodpercig a NIGHT-
MODE
®
funkcióhoz. HA LENYOMJA bármelyik gombot, az INDIGLO
®
éjszakai
fény 3 másodpercig világít.
2. A NIGHT-MODE
®
funkció 8 óráig tart ki.
3. Vagy TARTSA BENYOMVA a koronát a “D” pozícióban 4 másodpercig a NIGHT-
MODE
®
funkció kikapcsolásához.
VÍZÁLLÓSÁG
Ha az órája vízálló, méterjelölés vagy (O) látható rajta.
Vízállóság mélysége p.s.i.a.
* Felszín alatti víznyomás
30m/98ft 60
50m/164ft 86
100m/328ft 160
*abszolút font / négyzethüvelyk
FIGYELEM: A VÍZÁLLÓSÁG FENNTARSÁHOZ NE NYOMJA MEG EGYIK
GOMBOT SEM A VÍZ ALATT.
1. Az óra csak addig vízálló, ameddig a számlap, a nyomógombok és a tok
érintetlenek maradnak.
2. Ez az óra nem búváróra, és nem használható búvárkodáshoz.
3. Sós vízzel való érintkezés után öblítse le édesvízzel.
AZ ÓRASZÍJ ÁLLÍTÁSA
AZ ÓRASJNCSZEMEINEK ELTÁVOLÍTÁSA
Láncszemek eltávolítása: A szíjat függőleges helyzetben
tartva helyezzen egy hegyes eszközt a láncszem nyílásába.
Erősen nyomja a csapszeget a nyíl irányába, amíg a láncszem
le nem kapcsolódik (a csapszeget úgy tervezték, hogy nehéz
legyen eltávolítani). Ismételje meg a műveletsort, míg a szíj kívánt hosszának
megfelelő számú láncszemet el nem távolította.
A szíj összeszerelése: Illessze össze a szíj megfelelő láncszemeit. Nyomja bele
a korábban kiemelt csapszeget a szíj láncszemébe, a nyíllal ellentétes irányban.
A csapszeget addig nyomja bele a láncszembe, amíg teljesen bele nem simul a
láncszem oldalába.
KEMÉNY LÁNCSZEMES ÓRASJ
Láncszemek eltávolítása: Egy apró csavarhúzó
segítségével távolítsa el a csavarokat az óramutató
járásával ellentétesen. Ismételje meg a műveletsort, míg
a szíj kívánt hosszának megfelelő számú láncszemet
el nem távolította. Ne távolítsa el a kapocs melletti
láncszemeket.
A szíj összeszerelése: Illessze össze ismét az óraszíj részeit, és helyezze be
a csavart a nyílás végébe, ahonnan eltávolította. Fordítsa el a csavart az
óramutató járásával megegyező irányba, amíg erősen tart, és egy síkba kerül
az óraszíjjal.
ELEM
A Timex ajánlja, hogy viszonteladónál vagy ékszerésznél cseréltesse az
elemet. Ha lehetséges, nyomja meg a lenullázó gombot, amikor elemet cserél.
Az elem típusa a tok hátulján van feltüntetve. Az elem becsült élettartama
átlagos használatot feltételezve kerül megállapításra, az elem élettartama a
tényleges használat függvényében változhat.
AZ ELHASZNÁLT ELEMEKET NE DOBJA TŰZBE. AZ ELEMEKET NE TÖLTSE
ÚJRA. AZ ELEMEKET GYERMEKEKTŐL TÁVOL TÁROLJA.
MÉRŐLÉC FUNKC
A felső gyűrű mérőléc funkciója a külső gyűrű forgatásával működik. A
belső gyűrű nem forog. A külső gyűrű mindig a “távolság” vagy a sebesség
mérésére, vagy bármely más, az idővel változó adat mérésére szolgál. A belső
gyűrű csak az időmértékegységet jelöli.
Külső gyűrű
A külső gyűrűn a “10” jelölés a 10-es
szám együtthatóira vonatkozik, pl.
0.1, 1.0, 10, vagy 100.
Belső gyűrű
A belső gyűrűn az “MPH (mérföld/
óra) a “sebességindex”. Ez az index
számolja ki a sebességet bármilyen
adat órára bontott mennyiségével.
A belső gyűrűn a “STAT” (angol
mérföld) és a “NAUT” (tengeri mérföld) a távolsági mértékegységek átváltására
alkalmasak.
A következő példák a mérőléc használatát mutatják be.
SEBESSÉG KISMÍSA:
Mekkora sebességgel lehet megtenni 10 tengeri mérföldet 15 perc alatt?
Ismert tényezők: Távolság: 10 tengeri mérföld Idő: 15perc
Igazítsa a külső gyűrűn lévő “10” nyilat a belső gyűrű “15” jelzéséhez.
A szükséges sebesség közvetlenül az “MPH” jelzés fölött látható a belső
gyűrűn.
A válasz: 40 tengeri mérföld/óra
IDŐ MÉRÉSE:
Mennyi ideig tart 10tengeri mérföld megtétele 40 mérföld/órás
sebességgel?
Ismert tényezők: Sebesség: 40 mérföld/óra Távolság: 10tengeri mérföld
Igazítsa a külső gyűrűn lévő “40” jelzést a belső gyűrű “MPH” jelzéséhez.
A szükséges idő közvetlenül a külső gyűrű “10” nyila alatt látható, amely “15”
a belső gyűrűn.
A válasz: 15 perc
TÁVOLSÁG KISMÍSA:
Milyen messzire juthatunk el 40 mérföld/óra sebességgel 15perc alatt?
Ismert tényezők: Sebesség: 40 tengeri mérföld/óra Idő: 15 perc
Igazítsa a külső gyűrűn lévő “40” jelzést közvetlenül a belső gyűrű “MPH”
jelzése fölé.
A megtett távolság a belső gyűrű “15” jelzése fölött olvasható le. A külső
gyűrűről leolvasható szám a “10”.
A válasz: a megtett távolság 10 tengeri mérföld.
MÉRTÉKEGYSÉGÁTVÁLTÁS:
Távolság átváltása tengeri mérföldről angol mérföldre és kilométerre
Ismert tényező: Az átváltandó távolság 10 tengeri mérföld
Igazítsa a külső gyűrűn lévő “10” nyilat a belső gyűrű “NAUT” jelzése fölé. Az
átváltás angol mérföldre (11,5) a belső gyűrű “STAT” jelzése fölött látható, az
átváltás kilométerre (18,5) pedig a belső gyűrű “MPH” jelzése fölött.
DZIĘKUJEMY ZA NABYCIE ZEGARKA TIMEX
®
.
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji w celu zapoznania się z zasadami
obsługi zegarka Timex
®
. Nabyty przez Państwa model może nie być
wyposażony we wszystkie funkcje opisane w niniejszej broszurce.
PODSTAWOWE FUNKCJE
Mała tarcza obok godziny 6 wskazuje sekundy.
Mała tarcza obok godziny 10 wskazuje upływ czasu w sekundach
na chronograe.
Mała tarcza obok godziny 2 wskazuje upływ czasu w jednostkach równych
1/20 sekundy na chronograe.
Druga wskazówka chronografu wskazuje upływ czasu w sekundach
na chronograe.
CZAS
Aby ustawić czas:
1. WYCIĄGNĄĆ koronkę do pozycji „C”.
2. OBRÓCIĆ koronkę w dowolną stronę w celu ustawienia właściwego czasu.
3. WCISNĄĆ koronkę do pozycji „A”.
Aby ustawić nową strefę czasową:
1. WYCIĄGNĄĆ koronkę do pozycji „B”.
2. OBRACAĆ koronkę w dowolną stronę, aby przesuwać wskazówkę godzinową
w odstępach godzinowych.
KALENDARZ
Aby ustawić kalendarz:
1. WYCIĄGNĄĆ koronkę do pozycji „B”.
2. OBRÓCIĆ koronkę w dowolną stronę w celu ustawienia wskazówki
godzinowej. Dwa pełne obroty w stosunku do godziny 12 przesuną datę do
przodu lub do tyłu. Spowoduje to skorygowanie zarówno daty, jak i czasu w
formacie 24-godzinnym.
3. WCISNĄĆ koronkę do pozycji „A”.
UWAGA: Data zmienia się automatycznie co 24 godziny.
CHRONOGRAF
Za pomocą chronografu można zmierzyć:
Upływ 1 sekundy w jednostkach równych 1/20 sekundy (mała tarcza obok
godziny 2).
Upływ 1 minuty w sekundach (wskazówka sekundowa chronografu).
Upływ minut do 30 minut (mała tarcza obok godziny 10).
UWAGA: Chronograf może odmierzać czas nieprzerwanie przez 4 godziny,
po czym automatycznie zatrzyma się i zresetuje.
UWAGA: Podczas odmierzania czasu przez chronograf wskazówka nie
przesuwa się, upływ czasu w jednostkach 1/20 sekundy zostanie wskazany,
gdy chronograf zatrzyma się, lecz nie zostanie jeszcze zresetowany.
PRZED UŻYCIEM CHRONOGRAFU należy ustawić wszystkie jego wskazówki
w pozycji „0” lub godziny 12.
Aby ustawić wskazówki chronografu:
1. WYCIĄGNĄĆ koronkę do pozycji „B”.
2. NACISKAĆ przycisk „B”, aż wskazówka na tarczy obok godziny 10 ustawi się
w pozycji „30”.
3. WYCIĄGNĄĆ koronkę do pozycji „C”.
4. NACISKAĆ przycisk „A, aż wskazówka sekundowa chronografu ustawi się
w pozycji „0” lub „60” lub godziny 12.
5. NACISKAĆ przycisk „B”, aż wskazówka na tarczy obok godziny 2 ustawi się
w pozycji „0”.
6. WCISNĄĆ koronkę do pozycji „A”.
UWAGA:
Przed ustawieniem chronografu należy upewnić się, że został on zatrzymany
i zresetowany.
NACIŚNIĘCIE i PRZYTRZYMANIE przez 2 sekundy przycisku „A” lub „B”
spowoduje ciągły ruch wskazówek do chwili, gdy nastąpi zwolnienie
przycisku.
Standardowy pomiar czasu za pomocą chronografu:
1. NACISNĄĆ przycisk „A w celu rozpoczęcia pomiaru czasu.
2. NACISNĄĆ przycisk A w celu zatrzymania pomiaru czasu.
3. NACISNĄĆ przycisk „B w celu zresetowania.
Pomiar międzyczasu:
1. NACISNĄĆ przycisk „A w celu rozpoczęcia pomiaru czasu.
2. NACISNĄĆ przycisk „B w celu pomiaru międzyczasu.
3. NACISNĄĆ przycisk “B” w celu wznowienia pomiaru czasu.
4. NACISNĄĆ przycisk A w celu zatrzymania pomiaru czasu.
5. NACISNĄĆ przycisk „B w celu zresetowania.
PODŚWIETLENIE INDIGLO
®
Gdy koronka ustawiona jest w pozycji „A”, WCISNĄĆ ją do pozycji „D”.
Cała tarcza zostanie podświetlona. Technologia elektroluminescencyjna
zastosowana w podświetleniu INDIGLO
®
sprawia, że w nocy oraz w warunkach
słabego oświetlenia następuje podświetlenie całej tarczy zegarka.
FUNKCJA NIGHT-MODE
®
Aby skorzystać z FUNKCJI NIGHT-MODE
®
:
1. WCISNĄĆ koronkę i PRZYTRZYMAĆ przez 4 sekundy w pozycji „D”, aby
dokonać aktywacji funkcji NIGHT-MODE
®
. NACIŚNIĘCIE dowolnego przycisku
spowoduje, że podświetlenie INDIGLO
®
pozostanie włączone przez 3
sekundy.
2. Czas żywotności funkcji NIGHT-MODE
®
wynosi 8 godzin.
3. Lub WCISNĄĆ koronkę i PRZYTRZYMAĆ przez 4 sekundy w pozycji „D”,
aby dokonać dezaktywacji funkcji NIGHT-MODE
®
.
WODOSZCZELNOŚĆ
Jeżeli nabyty przez Państwa zegarek jest wodoszczelny, znajduje się na nim
oznaczenie metrów lub znak (O).
Głębokość zapewniająca p.s.i.a.
* Ciśnienie wody
zachowanie wodoszczelności poniżej powierzchni
30m/98ft 60
50m/164ft 86
100m/328ft 160
*funty na cal kwadratowy (wartość absolutna)
OSTRZEŻENIE: ABY WŁAŚCIWOŚĆ WODOSZCZELNCI ZOSTAŁA
ZACHOWANA, POD WODĄ NIE WOLNO WCISKAĆ ŻADNYCH PRZYCISKÓW.
1. Zegarek zachowuje wodoszczelność pod warunkiem, że jego szkiełko,
przyciski i koperta nie są uszkodzone.
2. Nie jest to zegarek przeznaczony dla nurków, w związku z czym nie należy
go używać podczas nurkowania.
3. Po wystawieniu na działanie słonej wody zegarek należy przemyć
w słodkiej wodzie.
REGULACJA BRANSOLETKI
USUWANIE OGNIWA BRANSOLETKI
Usuwanie ogniw: Ustawić bransoletkę w pozycji pionowej
i w otwór ogniwa wprowadzić ostre narzędzie. Pchać
mocno sworzeń w kierunku wskazanym przez strzałkę, aż
nastąpi odłączenie ogniwa (sworznie są zaprojektowane
tak, aby trudno było je usunąć). Czynność powtarzać do chwili odłączenia
odpowiedniej liczby ogniw.
Dodawanie ogniw: Ponownie zmontować elementy bransoletki. Wsunąć
sworzeń z powrotem, w kierunku przeciwnym niż wskazuje strzałka. Mocno
docisnąć sworzeń w bransoletce, aby nastąpiło jego
wyrównanie.
BRANSOLETKA Z OGNIWAMI SZTYWNYMI
Usuwanie ogniw: Używając bardzo małego śrubokręta,
odkręcić (w lewo) śrubki. Czynność powtarzać do chwili
odłączenia odpowiedniej liczby ogniw. Nie należy
wyjmować ogniw sąsiadujących z zatrzaskiem.
Dodawanie ogniw: Połączyć elementy bransoletki i wprowadzić śrubkę w
otwór, z którego została usunięta. Obracać śrubkę w prawo, aż zostanie mocno
dokręcona i nastąpi jej wyrównanie z bransoletką.
BATERIA
Firma Timex zdecydowanie zaleca, aby wymiany baterii dokonał sprzedawca
lub jubiler. Przy wymianie baterii wcisnąć przycisk resetowania (jeśli dotyczy).
Typ baterii podano na spodniej części koperty. Szacunkowy okres użyteczności
baterii zależy od pewnych założeń dotyczących użytkowania; jest on zmienny
w zależności od aktualnego zakresu użytkowania zegarka.
NIE WRZUCAĆ BATERII DO OGNIA. NIE ŁADOWAĆ PONOWNIE. BATERIE
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
FUNKCJA OBROTOWEJ RAMKI Z PODZIAŁ
Funkcja obrotowego górnego pierścienia z podziałką działa poprzez
obracanie zewnętrznym pierścieniem. Wewnętrzny pierścień jest nieruchomy.
Zewnętrzny pierścień jest zawsze powiązany z „odległością” i „prędkością” lub
jakimikolwiek danymi, które są zmienne w czasie. Wewnętrzny pierścień odnosi
się tylko do jednostek czasu.
Zewnętrzny pierścień
Liczba „10” na zewnętrznym
pierścieniu oznacza współczynniki
lub wielokrotności takie jak 0,1, 1,0,
10 lub 100
Wewnętrzny pierścień
„MPH” (liczba mil na godzinę) na
wewnętrznym pierścieniu odnosi się
do „wskaźnika prędkości”. Wskaźnik
ten jest stosowany do obliczania prędkości z użyciem wszelkich danych
wyrażonych w postaci jednostek na godzinę. „STAT (mile lądowe) i „NAUT”
(mile morski) służą do przeliczania jednostek odległości.
W następujących przykładach przedstawiono sposób korzystania z podziałki.
OBLICZANIE PRĘDKOŚCI:
Jaka prędkość jest wymagana, aby odległość 10 mil morskich przebyć
w ciągu 15minut?
Znane wielkości: Odległość: 10 mil morskich Czas: 15minut
Ustawić strzałkę „10” na pierścieniu zewnętrznym na oznaczeniu „15”
pierścienia wewnętrznego.
Wymaganą prędkość można odczytać bezpośrednio nad oznaczeniem „MPH”
na pierścieniu wewnętrznym.
Odpowiedź: 40 mil morskich na godzinę
OBLICZANIE CZASU:
Jaki czas zajmie przebycie 10 mil morskich z prędkością 40 mil na godzinę?
Znane wielkości: Prędkość: 40 mil na godzinę Odległość: 10 mil morskich
Ustawić „40” na pierścieniu zewnętrznym na oznaczeniu „MPH” pierścienia
wewnętrznego.
Wymagany czas nożna odczytać bezpośrednio pod strzałką „10” na
pierścieniu zewnętrznym; jest to „15” na pierścieniu wewnętrznym.
Odpowiedź: 15minut
OBLICZANIE ODLEGŁOŚCI:
Jaką odległość można przebyć podróżując z prędkością 40 mil na godzinę
przez 15 minut?
Znane wielkości: Prędkość: 40 mil morskich na godzinę Czas: 15minut
Ustawić „40” na pierścieniu zewnętrznym bezpośrednio nad oznaczeniem
„MPH” na pierścieniu wewnętrznym.
Przebytą odległość można odczytać powyżej oznaczenia „15” na pierścieniu
wewnętrznym. Numer wskazany na pierścieniu zewnętrznym to „10”.
Odpowiedź: przebyta odległość wynosi 10 mil morskich.
PRZELICZANIE JEDNOSTEK:
Zamiana odległości wyrażonej w milach morskich na mile lądowe i kilometry
Znane wielkości: Odległość, którą należy przeliczyć to 10 mil morskich
Ustawić strzałkę „10” na pierścieniu zewnętrznym nad oznaczeniem „NAUT”
na pierścieniu wewnętrznym. Wartość przeliczenia na mile lądowe (11,5)
można odczytać powyżej oznaczenia „STAT na pierścieniu wewnętrznym;
przeliczenie na kilometry (18,5) można odczytać powyżej oznaczenia „MPH”
na pierścieniu wewnętrznym.

www.timex.com

W-91 921-095019 EU3

CHRONOGRAPH
SECOND
CHRONOGRAPH
1/20 SECOND
CHRONOGRAPH
MINUTE
HOUR
SECOND
CROWN
POSITION
PUSHER “B”
DATE
MINUTE
D A B C
PUSHER “A”
OUTER RING
INNER RING
WSKAZÓWKA SEKUNDOWA
CHRONOGRAFU
WSKAZÓWKA 1/20
SEKUNDY CHRONOGRAFU
WSKAZÓWKA MINUTOWA
CHRONOGRAFU
WSKAZÓWKA
GODZINOWA
WSKAZÓWKA
SEKUNDOWA
POZYCJA KORONKI
PRZYCISK „B”
DATA
WSKAZÓWKA
MINUTOWA
D A B C
PRZYCISK „A”
ZEWNĘTRZNY
PIERŚCIEŃ
WEWNĘTRZNY
PIERŚCIEŃ
SEKUNDY CHRONOGRAFU
1/20 SEKUNDY
CHRONOGRAFU
MINUTY CHRONOGRAFU
HODINY
SEKUNDY
POLOHA
KORUNKY
TLAČÍTKO „B“
DATUM
MINUTY
D A B C
TLAČÍTKO „A“
VNĚJŠÍ
PRSTENEC
VNITŘ
PRSTENEC
KRONOGRÁF
MÁSODPERC
KRONOGRÁF
1/20 MÁSODPERC
KRONOGRÁF
PERC
ÓRA
MÁSODPERC
KORONA
POZÍCJA
“B” GOMB
DÁTUM
PERC
D A B C
“A” GOMB
KÜLGYŰRŰ
BELGYŰRŰ

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Timex Expedition Field Chrono an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie armbanduhren und wurde von 3 Personen mit einem Durchschnitt von 8.7 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Timex Expedition Field Chrono oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Timex und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Timex -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Klaus Venediger • 24-4-2021Keine Kommentare

Batteriewechsel Gehäuse öffnen/ schließen

Batteriewechsel Gehäuse öffnen/ schließen
Foto ansehen
Diese Frage beantworten
Dirk Dürer • 27-3-2021Keine Kommentare

Welche Batterie benötigt die Uhr?

Diese Frage beantworten
Heinz • 29-2-2020Keine Kommentare

Wie schalte ich die uhr an?

Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 3

Allgemeines
Timex
Expedition Field Chrono | T499059J
armbanduhr
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Design
GehäuseformRund
Hauptfarbe BandBraun
BandmaterialLeder
Material des UhrengehäusesMessing
GehäusefarbeSchwarz
Uhrenglas-TypMineral
Hauptfarbe ZifferblattSchwarz
MarkierungstypArabische Ziffern/Keine Ziffern
Farbe der MarkierungenGold
Produktdesign-
GeschlechtMännlich
Technische Details
UhrentypArmbanduhr
Mechanismus-TypQuarz
StoppuhrJa
Chronometer-
Uhrzifferblatt-TypAnalog-Zifferblatt
WasserfestJa
Wasserdicht bis Tiefe100 m
Stoßfest-
Anzahl der Zeiger3
TachymeterJa
Kalender-TypDatum
KalenderJa
Gewicht und Abmessungen
Gehäuse-Stärke12.5 mm
Gehäuse-Durchmesser43 mm
Bandbreite20 mm
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Timex Expedition Field Chrono unten.

Bei einer Batterie in meinem armbanduhr hat die Korrosion eingesetzt. Ist das Gerät noch sicher zu bedienen?

Das Produkt kann nach ordnungsgemäßer Reinigung weiterhin sicher verwendet werden. Entfernen Sie die Batterie mit Handschuhen und reinigen Sie das Batteriefach mit einer Zahnbürste und Essig. Nach dem Trocknen können neue Batterien in das Gerät eingelegt werden.

Ist das Handbuch der Timex Expedition Field Chrono unter Deutsch verfügbar?

Leider haben wir kein Handbuch für Timex Expedition Field Chrono in Deutsch verfügbar. Dieses Handbuch ist erhältlich in Englisch.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse