TriStar BP-2658ER Bedienungsanleitung

TriStar BP-2658ER
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 3 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungTriStar BP-2658ER

BP2658ER

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
RU | Руководство по
эксплуатации
NO| Bruksanvisningen
1
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ /
BESKRIVELSE AV DELER
2
34

WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

ENInstruction manual

SAFETY

• By ignoring the safety instructions the

manufacturer can not be hold responsible for

the damage.

• If the supply cord is damaged, it must be

replaced by the manufacturer, its service

agent or similarly qualified persons in order to

avoid a hazard.

• Never move the appliance by pulling the cord

and make sure the cord can not become

entangled.

• The appliance must be placed on a stable,

level surface.

• The user must not leave the device

unattended while it is connected to the supply.

• This appliance is only to be used for

household purposes and only for the purpose

it is made for.

• This appliance shall not be used by children

aged less than 8 years. This appliance can be

used by children aged from 8 years and above

and persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of experience and

knowledge if they have been given

supervision or instruction concerning use of

the appliance in a safe way and understand

the hazards involved. Children shall not play

with the appliance. Keep the appliance and its

cord out of reach of children aged less than 8

years. Cleaning and user maintenance shall

not be made by children unless older than 8

and supervised.

• To protect yourself against an electric shock,

do not immerse the cord, plug or appliance in

the water or any other liquid.

• Keep the appliance and its cord out of reach

of children less than 8 years.

• The temperature of accessible surfaces may

be high when the appliance is operating.

• The appliance is not intended to be operated

by means of an external timer or a separate

remote-control system.

• Only use the appropriate connector for this

device.

• The appliance is to be connected to a socket-

outlet having an earthed contact (for class I

appliances).

• Surface are liable to get hot during use.

PARTS DESCRIPTION
1. Power cord with plug
2. Baking plate
3. Temperature control knob
4. Heat up indicator
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance outthebox.Removethe stickers,protective
foilorplasticfrom thedevice and clean the appliance.(See cleaning
and maintenance.)
Place the appliance on a flat stable surface and hold at least 30 cm.
free space around it. Make sure the unit is placed in a upright position.
Putthepower cable intothe socket and turn on the appliance.(Note:
Make surethe voltagewhich is indicated on the devicematchesthe
localvoltage beforeconnecting the device.
Allow the hotplate to become hot.
When the device is turned on for the first time, a slight odour will
occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
only temporary and will disappear soon.
USE
Connectthepower cable tothe socket.(Note: Make surethe indicated
voltage on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting the
device.Voltage220V-240V 50-60Hz.
Pre-heat your appliance on the highest level for 10 minutes before
using it.
The heating plate should be rubbed in with some food oil.
Place a small quantity of the prepared paste on the heating plate and
distribute these evenly with the help of the paste spatula. Rub the
edge of the baking surface occasionally with a moistened cloth so the
crepes can be removed more easily after baking.
After about 45 seconds use the spatula to turn the crepe. The correct
baking time depends on the dough mixture and the desired browning
of the Crepes.
Due to it's high power of 1500W, it is not only ideal for making
pancakes, but you can also use it as a convenient table grill.
Note: Never use metal articles for distributing the paste and/or for
turning or taking the Crepes, since it could damage the non-adhesive
coating of the heating plate.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
cool down.
Never pour cold water on a hot plate, this could damage the device
and can cause splashing hot water.
Clean the hotplate with hot water, washing-up liquid and a damp cloth
or soft brush. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or
steel wool, which damages the device.
Clean the appliance’s housing with a soft, damp cloth.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
Make sure the appliance is thoroughly dry before storing it.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade

voortvloeiend uit het niet opvolgen van de

veiligheidsinstructies.

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het

worden vervangen door de fabrikant, de

onderhoudsmonteur van de fabrikant of door

personen met een soortgelijke kwalificatie om

gevaar te voorkomen.

• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer

te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in

verstrikt kan raken.

• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke

ondergrond worden geplaatst.

• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd

achterlaten wanneer de stekker zich in het

stopcontact bevindt.

• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk

gebruik en voor het doel waar het voor bestemd

is.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door

kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan

worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en

door personen met verminderde lichamelijke,

zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek

aan de benodigde ervaring en kennis indien ze

onder toezicht staan of instructies krijgen over

hoe het apparaat op een veilige manier kan

worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen

die met het gebruik samenhangen. Kinderen

mogen niet met het apparaat spelen. Houd het

apparaat en het netsnoer buiten bereik van

kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en

onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij

ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat

niet onder in water of andere vloeistoffen om

elektrische schokken te voorkomen.

• Houd het apparaat en het netsnoer buiten

bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

• De temperatuur van de toegankelijke

oppervlakken kan hoog zijn wanneer het

apparaat in gebruik is.

• Het apparaat is niet bedoeld om bediend te

worden met behulp van een externe timer of

een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

• Gebruik uitsluitend de juiste connector voor dit

apparaat.

• Het apparaat moet worden aangesloten op een

geaard stopcontact (voor klasse I-apparaten).

• Het oppervlak kan heet worden tijdens

gebruik.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
1. Netsnoer met stekker
2. Bakplaat
3. Temperatuurknop
4. Opwarmindicator
VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat uit de doos.Verwijder de stickers, de beschermfolie of
het plastic van het apparaat. Reinig het apparaat. (Zie "Reiniging en
onderhoud".)
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond en houd
minimaal 30 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Zorg ervoor dat het
apparaat rechtop wordt geplaatst.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact en schakel het apparaat
in.(Let op: Zorg er voor het aansluiten van het apparaat voor dat het op
het apparaat aangegeven voltage overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.
Laat de kookplaat heet worden.
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
GEBRUIK
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.(Let op: Zorg er voor het
aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
voltage overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.Voltage220V-240V50Hz)
Zorg ervoor dat het apparaat ongeveer 10 minuten wordt voorverwarmd.
Smeer de bakplaat in met een beetje olie.
Plaats een klein beetje deeg op de bakplaat en verdeel dit gelijkmatig
met behulp van de deegspatel. Wrijf de rand van het bakoppervlak zo nu
en dan in met een vochtige doek. De crêpes kunnen dan na het bakken
gemakkelijker van het bakoppervlak worden verwijderd.
Gebruik na ongeveer 45 seconden de spatel om de crêpe om te draaien.
De juiste baktijd hangt af van de deegmix en de gewenste kleur van de
crêpes.
Door het hoge vermogen van 1500W, is dit apparaat niet alleen ideaal
voor het bakken van pannenkoeken, maar kunt u deze ook gebruiken als
een handige tafelgrill.
Let op: Gebruik nooit metalen objecten voor het verdelen van het deeg
en/of voor het omdraaien of verwijderen van de crêpes, want dit kan de
antiaanbaklaag van de warmteplaat beschadigen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Giet nooit koud water op een hete plaat; dit kan het apparaat
beschadigen en opspattend heet water veroorzaken.
Reinig de kookplaat met warm water, afwasmiddel en een vochtige doek
of een zachte borstel. Gebruik nooit agressieve of schurende
reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt het
apparaat.
Reinig de behuizing van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
Zorg ervoor dat het apparaat goed droog is voordat u het opbergt.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ

• Si vous ignorez les instructions de sécurité, le

fabricant ne saurait être tenu responsable des

dommages.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il

doit être remplacé par le fabricant, son

réparateur ou des personnes qualifiées afin

d'éviter tout risque.

• Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le

cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas

entortillé.

• L'appareil doit être posé sur une surface stable

et nivelée.

• Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance

s'il est connecté à l'alimentation.

• Cet appareil est uniquement destiné à des

utilisations domestiques et seulement dans le

but pour lequel il est fabriqué.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des

enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut

être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et

des personnes présentant un handicap

physique, sensoriel ou mental voire ne

disposant pas des connaissances et de

l'expérience nécessaires en cas de surveillance

ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en

toute sécurité et de compréhension des risques

impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer

avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son

cordon d'alimentation hors de portée des

enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la

maintenance utilisateur ne doivent pas être

confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou

plus et sont sous surveillance.

• Afin de vous éviter un choc électrique,

n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil

dans de l'eau ou autre liquide.

• Maintenez l'appareil et son cordon

d'alimentation hors de portée des enfants de

moins de 8 ans.

• La température des surfaces accessibles peut

devenir élevée quand l'appareil est en fonction.

• L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec

un dispositif de programmation externe ou un

système de télécommande indépendant.

• Utilisez uniquement le connecteur approprié

pour cet appareil

• Branchez l'appareil sur une prise électrique

munie d'une connexion à la terre (pour les

appareils de catégorie I).

• La surface peut devenir chaude à l'usage.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Cordon d’alimentation avec fiche
2. Plaque de cuisson
3. Bouton de contrôle de température
4. Indicateur de chauffe
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil hors de la boîte.Retirez les autocollants et le film
protecteur ou plastique de l'appareil et nettoyez l'appareil. (voir
nettoyage et maintenance)
Placez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour d'au moins 30 cm. Assurez-vous que l'appareil est monté en
position verticale.
Branchez le cordon d'alimentation dans la prise et mettez l'appareil en
marche.(Remarque: Veillez à ce que la tension indiquée sur l’appareil
corresponde à celle du secteur local avant de connecter l'appareil.
Laissez la plaque chauffante chauffer.
À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
est seulement temporaire et disparaît rapidement.
UTILISATION
Connectez le cordon d’alimentation à la prise.(Remarque: Veillez à ce
que la tension indiquée sur l’appareil corresponde à celle du secteur
local avant de connecter l'appareil.Tension220V-240V 50Hz)
Préchauffer votre appareil au réglage le plus élevé pendant 10 minutes
avant de l’utiliser.
De l’huile de cuisson devrait être appliquée sur la plaque de cuisson.
Placez une faible quantité de la pâte préparée sur la plaque chauffante
et répartissez-la uniformément à l'aide de la spatule à pâte. Frottez le
bord de la surface de cuisson de temps en temps avec un chiffon
humide afin de pouvoir plus facilement retirer les crêpes une fois cuites.
Après environ 45 secondes, utilisez la spatule afin de retourner la crêpe.
Le temps de cuisson idéal dépend de la pâte et du brunissement voulu
des crêpes.
Du fait de sa puissance élevée, atteignant 1500W, il n'est pas idéal pour
la cuisson des pancakes mais peut toutefois servir de grill de table
pratique.
Remarque: N'utilisez jamais d’ustensiles métalliques pour répartir la
pâte ou retourner /sortir les crêpes car le revêtement antiadhésif de la
plaque de cuisson pourrait être endommagé.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
Ne versez jamais de l’eau froide sur la plaque chaude, ceci peut
endommager l’appareil et causer des éclaboussures d'eau chaude.
Nettoyez la plaque chauffante à l'eau chaude, avec du liquide vaisselle
et un chiffon ou une brosse douce humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux et humide.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le ranger.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT

• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann

der Hersteller nicht für Schäden haftbar

gemacht werden.

• Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom

Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich

qualifizierten Personen ersetzt werden, um

Gefahren zu vermeiden.

• Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen

am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das

Kabel nicht verwickelt.

• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen

Fläche platziert werden.

• Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,

während es am Netz angeschlossen ist.

• Dieses Gerät darf nur für den

Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck

benutzt werden, für den es hergestellt wurde.

• Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8

Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf

von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit

eingeschränkten körperlichen, sensorischen

oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel

an Erfahrung und Kenntnissen verwendet

werden, sofern diese Personen beaufsichtigt

oder über den sicheren Gebrauch des Geräts

unterrichtet wurden und die damit verbundenen

Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit

dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät

und sein Anschlusskabel außerhalb der

Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht

von Kindern vorgenommen werden, es sei

denn, sie sind älter als 8 und werden

beaufsichtigt.

• Tauchen Sie zum Schutz vor einem

Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das

Gerät niemals in Wasser oder sonstige

Flüssigkeiten.

• Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel

außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8

Jahren.

• Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen

kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.

• Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer

oder einem separaten Fernbedienungssystem

betrieben werden.

• Verwenden Sie für dieses Gerät nur den

passenden Stecker.

• Dieses Gerät darf nur mit einer geerdeten

Steckdose (für Klasse I Geräte) verbunden

werden.

• Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß

werden.

TEILEBESCHREIBUNG
1. Netzkabel mit Stecker
2. Backplatte
3. Temperaturregelknopf
4. Aufheizanzeige
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.Entfernen Sie die Aufkleber
und die Schutz- bzw. Plastikfolie vom Gerät und reinigen Sie es (siehe
Reinigung und Pflege).
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Oberfläche und halten Sie
einen Mindestabstand von 30 cm um das Gerät ein. Achten Sie darauf,
dass das Gerät in aufrechter Position aufgestellt wird.
Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und schalten Sie das Gerät
ein.(Hinweis: Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass
die auf dem Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen
Spannung übereinstimmt.
Lassen Sie die Heizplatte heiß werden.
Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
verschwindet bald.
GEBRAUCH
Schließen Sie das Netzkabel an der Netzsteckdose an. (Hinweis: Achten
Sie vor dem Anschluss darauf, dass die Nennspannung des Geräts der
Netzspannung entspricht. Spannung220 V-240 V50 Hz.)
Heizen Sie das Gerät vor der Verwendung 10 Minuten vor.
Die Heizplatte muss mit Speiseöl eingerieben werden.
Geben Sie eine kleine Menge des vorbereiteten Teigs auf die Heizplatte
und verteilen Sie diese mithilfe der Spachtel gleichmäßig. Reiben Sie die
Kante der Backoberfläche gelegentlich mit einem feuchten Tuch ab,
damit die Crepes nach dem Backen leichter entfernt werden können.
Verwenden Sie nach ca. 45 Sekunden die Spachtel, um die Crepe zu
wenden. Die korrekte Backzeit ist abhängig vom Teig und dem
gewünschten Bräunungsgrad der Crepes.
Aufgrund der hohen Leistung von 1500W ist dieses Gerät nicht nur ideal
zur Herstellung von Pfannkuchen, sondern kann auch als praktischer
Tischgrill verwendet werden.
Hinweis: Verwenden Sie zum Verteilen oder Wenden des Teigs niemals
Metallgegenstände, da diese die Antihaftbeschichtung der Heizplatte
beschädigen können.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Gießen Sie niemals kaltes Wasser auf die heiße Platte, da dies das
Gerät beschädigen und heißes Wasser verspritzt werden kann.
Reinigen Sie die Heizplatte mit heißem Wasser, Geschirrspülmittel und
einem feuchten Lappen oder einer weichen Bürste. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Reinigen Sie das Gerätegehäuse mit einem weichen, feuchten Lappen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollkommen trocken ist, bevor
Sie es verstauen.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!

ESManual de instrucciones

SEGURIDAD

• Si ignora las instrucciones de seguridad,

eximirá al fabricante de toda responsabilidad

por posibles daños.

• Si el cable de alimentación está dañado,

corresponde al fabricante, al representante o a

una persona de cualificación similar su

reemplazo para evitar peligros.

• Nunca mueva el aparato tirando del cable y

asegúrese de que no se pueda enredar con el

cable.

• El aparato debe colocarse sobre una superficie

estable y nivelada.

• El usuario no debe dejar el dispositivo sin

supervisión mientras esté conectado a la

alimentación.

• Este aparato se debe utilizar únicamente para

el uso doméstico y sólo para las funciones para

las que se ha diseñado.

• Este aparato no debe ser utilizado por niños

menores de 8 años. Este aparato puede ser

utilizado por niños a partir de los 8 años y por

personas con capacidades físicas, sensoriales

o mentales reducidas, o que no tengan

experiencia ni conocimientos, sin son

supervisados o instruidos en el uso del aparato

de forma segura y entienden los riesgos

implicados. Los niños no pueden jugar con el

aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera

del alcance de los niños menores de 8 años.

Los niños no podrán realizar la limpieza ni el

mantenimiento reservado al usuario a menos

que tengan más de 8 años y cuenten con

supervisión.

• Para protegerse contra una descarga eléctrica,

no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en

el agua o cualquier otro líquido.

• Mantenga el aparato y el cable fuera del

alcance de los niños menores de 8 años.

• La temperatura de las superficies accesibles

puede ser elevada cuando funcione el aparato.

• El aparato no está diseñado para usarse

mediante un temporizador externo o un sistema

de control remoto independiente.

• Utilice únicamente el alimentador apropiado con

este dispositivo.

• Este aparato debe enchufarse a una toma de

pared conectada a tierra (para aparatos de

clase I).

• La superficie puede calentarse durante el

uso.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Cable de alimentación con enchufe

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für TriStar BP-2658ER an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie kreppmachine und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum TriStar BP-2658ER oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum TriStar und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere TriStar -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
TriStar
BP-2658ER
kreppmaschine
8713016086853
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu TriStar BP-2658ER unten.

Ist das Handbuch der TriStar BP-2658ER unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der TriStar BP-2658ER ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse