TriStar CM-1235 Bedienungsanleitung

TriStar CM-1235
7.2 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 3 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungTriStar CM-1235

CM1235

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
IT | Manuele utente
PT | Manual de utilizador
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
RU | Руководство по
эксплуатации
1
2
4
5
6
8
9
7
3
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIZIONE DELLE PARTI / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ

SERVICE.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
[WEEE LOGO]

ENInstruction manual

SAFETY

• By ignoring the safety instructions the

manufacturer can not be hold responsible for

the damage.

• If the supply cord is damaged, it must be

replaced by the manufacturer, its service

agent or similarly qualified persons in order to

avoid a hazard.

• Never move the appliance by pulling the cord

and make sure the cord can not become

entangled.

• The appliance must be placed on a stable,

level surface.

• The user must not leave the device

unattended while it is connected to the supply.

• This appliance is only to be used for

household purposes and only for the purpose

it is made for.

• This appliance shall not be used by children

aged less than 8 years. This appliance can be

used by children aged from 8 years and above

and persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of experience and

knowledge if they have been given

supervision or instruction concerning use of

the appliance in a safe way and understand

the hazards involved. Children shall not play

with the appliance. Keep the appliance and its

cord out of reach of children aged less than 8

years. Cleaning and user maintenance shall

not be made by children unless older than 8

and supervised.

• To protect yourself against an electric shock,

do not immerse the cord, plug or appliance in

the water or any other liquid.

• This appliance is intended to be used in

household and similar applications such as:

Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
By clients in hotels, motels and other residential type environments.
Bed and breakfast type environments.
Farm houses.

• Children shall not play with the appliance.

• This appliance shall not be used by children.

Keep the appliance and its cord out of reach

of children.

PARTS DESCRIPTION
1. Cover
2. Funnel
3. Water tank
4. Steel jug
5. Hot plate
6. Hours key
7. Minutes key
8. On/Off button
9. Program key
BEFORE THE FIRST USE
Take the removable filter out of the filter holder rinse the filter and the
jug with hot water. Half-fill the water tank with water and place the filter
and the jug back on the device. Press the on/off button button, the red
RUN light comes on. The device is now flushed with hot water.
Turn the device off and empty the jug. Attention! The water is hot.
Your coffee machine is ready for use.
USE
Fill the reservoir with the desired quantity of clean drinking water.
Place a paper coffee filter in the removable filter or just use the
removable filter only, depending on your needs.
Fill the filter with the desired amount of ground coffee. Place the jug
underneath the filter and press the on/off button.
Make sure the jug is placed correctly on the hotplate.
When you remove the jug from this appliance, a non‑drip valve will
automatically operate and prevents drops of coffee dripping onto the
hotplate.
When the jug has been placed back on the hotplate, the non‑drip
valve automatically opens and allows any remaining coffee to flow into
the jug.
Wait until the brewing process is finished and the filter is empty.
The can can remain on the hotplate, which begins to heat up as soon
as the coffee maker is switched on. The hotplate will keep the coffee
hot until the coffee maker is switched off (NOTE: due to safety
reasons the hot plate will turn off automatically after a while).
Clock/ Timer setting
Set the time on the display by pressing the program button again. The
display shows "CLOCK". Use the time hours button and the timer
minutes button to set the time. Press the program button again, the
display shows "TIMER". Use the timer hours button and the timer
minutes button to set the time in which the device must switch on.
When the on/off button is pressed once, the red RUN light comes on
and the device starts immediately. For starting the device at the preset
time, press the power button again, the green AUTO light comes on.
The device turns on automatically when the preset time is reached.
CLEANING AND MAINTENANCE
Remove the detachable filter out and empty it into the bin. Rinse the
removable filter and the jug after use with hot water. Remove the other
filter regularly and rinse it with warm water. These parts are not
suitable for the dishwasher. Decalcifying the coffee machine prolongs
it’s life span. For decalcification only use products especially made for
decalcification of coffee machines. Always rinse the device with water
after decalcification.
The outside surface of the coffee maker should be cleaned with a
damp cloth.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at service.tristar.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade

voortvloeiend uit het niet opvolgen van de

veiligheidsinstructies.

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het

worden vervangen door de fabrikant, de

onderhoudsmonteur van de fabrikant of door

personen met een soortgelijke kwalificatie om

gevaar te voorkomen.

• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer

te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in

verstrikt kan raken.

• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke

ondergrond worden geplaatst.

• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd

achterlaten wanneer de stekker zich in het

stopcontact bevindt.

• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk

gebruik en voor het doel waar het voor bestemd

is.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door

kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan

worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en

door personen met verminderde lichamelijke,

zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek

aan de benodigde ervaring en kennis indien ze

onder toezicht staan of instructies krijgen over

hoe het apparaat op een veilige manier kan

worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen

die met het gebruik samenhangen. Kinderen

mogen niet met het apparaat spelen. Houd het

apparaat en het netsnoer buiten bereik van

kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en

onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij

ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat

niet onder in water of andere vloeistoffen om

elektrische schokken te voorkomen.

• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en

soortgelijk gebruik, zoals:

Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
Bed&Breakfast-type omgevingen.
Boerderijen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door

kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer

buiten bereik van kinderen.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
1. Deksel
2. Trechter
3. Waterreservoir
4. Glazen kan
5. Warmhoudplaat
6. Uren toets
7. Minuten toets
8. Aan/uit-knop
9. Programmatoets
VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK
Neem het uitneembare filter uit de filterhouder en spoel het filter en de
kan af met warm water. Vul het waterreservoir voor de helft met water en
plaats het filter en de kan terug op het apparaat. Druk op de aan/uit-
knop, het rode RUN lampje gaat branden. Het apparaat wordt nu met
heet water doorgespoeld.
Schakel het apparaat uit en leeg de kan. Let op! Het water is heet.
Uw koffiezetapparaat is klaar voor gebruik.
GEBRUIK
Vul het reservoir met de gewenste hoeveelheid schoon drinkwater.
Plaats een papieren koffiefilter in het uitneembare filter of gebruik alleen
het uitneembare filter, al naargelang uw wensen.
Vul het filter met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie. Plaats de kan
onder het filter en druk op de aan/uit-knop.
Controleer of de glazen kan op juiste wijze op de warmhoudplaat
geplaatst is.
Wanneer u de kan uit het apparaat verwijdert, zal een anti-druppelstop
automatisch dichtgaan, zodat er geen druppels koffie op de
warmhoudplaat vallen.
Wanneer de kan op de warmhoudplaat teruggeplaatst is, zal de anti-
druppelstop automatisch opengaan en kan de resterende koffie weer
doorlopen.
Wacht tot de koffie geheel is doorgelopen en het filter leeg is.
De kan kan op de warmhoudplaat blijven staan. Deze plaat begint warm
te worden zodra het koffiezetapparaat wordt ingeschakeld. De
warmhoudplaat houdt de koffie warm totdat het koffiezetapparaat wordt
uitgeschakeld. (LET OP: om veiligheidsredenen zal de warmhoudplaat
na een tijdje automatisch uitschakelen.)
Klok/timer instellen
Stel de tijd op de display in door nogmaals op de programmeerknop te
drukken. Op de display verschijnt "CLOCK". Stel met de tijdschakelaar
uren toets en de tijdschakelaar minuten toets de tijd in. Druk nogmaals
op de programmeer toets. Op de display verschijnt "TIMER". Stel met de
tijdschakelaar uren toets en de tijdschakelaar minuten toets de gewenste
tijd in dat het apparaat moet inschakelen. Wanneer eenmaal op de aan/
uit-knop gedrukt wordt, gaat het rode RUN lampje branden en start
apparaat onmiddellijk. Als het apparaat op de ingestelde tijd moet
beginnen, druk dan nogmaals op de aan/uit-knop. Het groene AUTO
lampje gaat branden. Het apparaat schakelt automatisch in wanneer de
ingestelde tijd is bereikt.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder het uitneembare filter en leeg het in de afvalbak. Spoel het
uitneembare filter en de kan na gebruik af met warm water. Verwijder het
andere filter regelmatig en spoel het door met warm water. Deze delen
zijn niet vaatwasserbestendig. U dient het koffiezetapparaat regelmatig
te ontkalken, dit verlengt de levensduur van het apparaat. Gebruik voor
het ontkalken de in de handel te verkrijgen ontkalkingsmiddelen voor
koffiezetapparaten. Spoel na het ontkalken het apparaat altijd door met
water.
De buitenkant van het koffiezetapparaat moet worden gereinigd smet
een vochtige doek.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
service.tristar.eu!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ

• Si vous ignorez les instructions de sécurité, le

fabricant ne saurait être tenu responsable des

dommages.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il

doit être remplacé par le fabricant, son

réparateur ou des personnes qualifiées afin

d'éviter tout risque.

• Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le

cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas

entortillé.

• L'appareil doit être posé sur une surface stable

et nivelée.

• Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance

s'il est connecté à l'alimentation.

• Cet appareil est uniquement destiné à des

utilisations domestiques et seulement dans le

but pour lequel il est fabriqué.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des

enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut

être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et

des personnes présentant un handicap

physique, sensoriel ou mental voire ne

disposant pas des connaissances et de

l'expérience nécessaires en cas de surveillance

ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en

toute sécurité et de compréhension des risques

impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer

avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son

cordon d'alimentation hors de portée des

enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la

maintenance utilisateur ne doivent pas être

confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou

plus et sont sous surveillance.

• Afin de vous éviter un choc électrique,

n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil

dans de l'eau ou autre liquide.

• Cet appareil est destiné à une utilisation

domestique et aux applications similaires,

notamment:

coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de
travail
hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
environnements de type chambre d’hôtes
fermes.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec

l'appareil.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par les

enfants. Maintenez l'appareil et son cordon

d'alimentation hors de portée des enfants.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle
2. Entonnoir
3. Réservoir d'eau
4. Verseuse en verre
5. Plaque chauffante
6. Touche heures
7. Touche minutes
8. Bouton marche/arrêt
9. Touche de programme
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez le filtre amovible de son support, puis rincez le filtre et le doseur à
l’eau chaude. Remplissez à moitié le réservoir d’eau, puis remettez en
place le filtre et le doseur dans l’appareil. Appuyez sur le bouton marche/
arrêt, le voyant lumineux rouge RUN s’allumera. L’appareil est
maintenant rempli d’eau chaude.
Éteignez l’appareil et videz le réservoir. Attention! L’eau est brûlante.
Votre machine à café est prête à être utilisée.
UTILISATION
Remplissez le réservoir d’eau potable propre à votre convenance. Vous
pouvez soit mettre un filtre à café dans le filtre amovible, soit utiliser le
filtre amovible seul.
Remplissez le filtre avec la quantité voulue de café moulu. Placez le
doseur sous le filtre et appuyez ensuite sur le bouton marche/arrêt.
Vérifiez que le doseur est posé correctement sur la plaque chauffante.
Quand vous retirez le doseur de l’appareil, un système anti-goutte
évitera que des gouttes de café ne tombent sur la plaque chauffante.
Une fois que vous avez remis en place le doseur sur la plaque
chauffante, le système anti-goutte s’ouvrira automatiquement pour
laisser goutter le café qui reste dans le doseur.
Attendez que le processus de préparation du café soit terminé et que le
filtre soit vide.
La verseuse peut rester sur la plaque chauffante. Celle-ci chauffe dès
que la cafetière est allumée. La plaque chauffante permet de maintenir le
café chaud tant que la cafetière n'est pas éteinte (NOTE : par sécurité, la
plaque chauffante se coupe automatiquement après un moment).
Réglage de l'horloge et de la minuterie
Réglez l’horloge de l’affichage en appuyant encore une fois sur le bouton
Programme. «CLOCK» s’affiche. Utilisez les boutons des heures et des
minutes pour régler l’heure de la minuterie. Appuyez encore une fois sur
le bouton Programme, «TIMER» s’affichera. Utilisez les boutons des
heures et des minutes pour régler l’heure à laquelle la minuterie devra
démarrer. Si vous appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt, le voyant
lumineux rouge RUN s’allumera et l’appareil se mettra en marche
immédiatement. Pour que l’appareil se mette en marche à une heure
préréglée, appuyez encore une fois sur le bouton marche/arrêt, le voyant
lumineux vert AUTO s’allumera. L'appareil s’allumera automatiquement à
l’heure préréglée.Utilisez les boutons des heures et des minutes pour
régler l’heure de la minuterie.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Sortez le filtre amovible et videz-le dans la poubelle. Rincez le filtre
amovible et le doseur à l’eau chaude après utilisation. Retirez l’autre
filtre à intervalles réguliers et rincez-le à l’eau chaude. Ces pièces ne
conviennent pas pour un lavage au lave-vaisselle. Décalcifier la machine
à café prolonge sa durée de vie. N’utilisez que des produits prévus pour
la décalcification de machines à café. Rincez toujours l’appareil à l’eau
claire après décalcification.
L’extérieur de la machine à café doit être nettoyé à l’aide d’un linge
humide.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
service.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT

• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann

der Hersteller nicht für Schäden haftbar

gemacht werden.

• Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom

Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich

qualifizierten Personen ersetzt werden, um

Gefahren zu vermeiden.

• Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen

am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das

Kabel nicht verwickelt.

• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen

Fläche platziert werden.

• Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,

während es am Netz angeschlossen ist.

• Dieses Gerät darf nur für den

Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck

benutzt werden, für den es hergestellt wurde.

• Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8

Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf

von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit

eingeschränkten körperlichen, sensorischen

oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel

an Erfahrung und Kenntnissen verwendet

werden, sofern diese Personen beaufsichtigt

oder über den sicheren Gebrauch des Geräts

unterrichtet wurden und die damit verbundenen

Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit

dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät

und sein Anschlusskabel außerhalb der

Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht

von Kindern vorgenommen werden, es sei

denn, sie sind älter als 8 und werden

beaufsichtigt.

• Tauchen Sie zum Schutz vor einem

Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das

Gerät niemals in Wasser oder sonstige

Flüssigkeiten.

• Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt

und ähnlichen Anwendungen verwendet zu

werden, wie beispielsweise:

In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen
Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.

• Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

• Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet

werden. Halten Sie das Gerät und sein

Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von

Kindern.

TEILEBESCHREIBUNG
1. Abdeckung
2. Trichter
3. Wassertank
4. Glaskanne
5. Kochplatte
6. Taste Stunden
7. Taste Minuten
8. Ein/Aus-Taste
9. Programmtaste
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Den herausnehmbaren Filter aus dem Filterhalter nehmen, den Filter
und die Kanne mit heißem Wasser abspülen. Den Wassertank bis zur
Hälfte mit Wasser füllen und den Filter und die Kanne wieder am Gerät
anbringen. Die Ein/Aus-Taste drücken, die rote RUN Leuchte leuchtet.
Das Gerät wird jetzt mit heißem Wasser gespült.
Schalten Sie das Gerät aus und leeren Sie die Kanne. Achtung! Das
Wasser ist heiß.
Die Kaffeemaschine ist betriebsbereit.
GEBRAUCH
Füllen Sie den Behälter mit der gewünschten Menge sauberem
Trinkwasser. Legen Sie einen Papierkaffeefilter in den entfernbaren
Filter, oder verwenden Sie je nach Ihren Bedürfnissen einfach nur den
entfernbaren Filter.
Füllen Sie den Filter mit der gewünschten Menge gemahlenem Kaffee.
Stellen Sie die Kanne unter den Filter und drücken Sie auf die Ein-/Aus-
Taste.
Die Kanne muss richtig auf die Warmhalteplatte gestellt werden.
Beim Entfernen der Kanne von diesem Gerät wird automatisch ein
nachtropffreies Ventil aktiviert, damit keine Kaffeetropfen auf die
Warmhalteplatte tropfen.
Sobald die Kanne wieder auf die Warmhalteplatte gestellt wird, wird das
nachtropffreie Ventil automatisch geöffnet und der restliche Kaffee kann
in die Kanne fließen.
Warten Sie, bis der Brühvorgang beendet und der Filter leer ist.
Die Kanne kann auf der Heizplatte bleiben, die sich aufheizt, sobald die
Kaffeemaschine eingeschaltet wird. Die Heizplatte hält den Kaffee heiß,
bis die Kaffeemaschine ausgeschaltet wird (HINWEIS: Aus
Sicherheitsgründen schaltet die Heizplatte nach einer Weile automatisch
aus).
Uhr/ Timer einstellen
Stellen Sie die Zeit auf dem Display durch erneuten Druck auf die
Programmtaste ein. Auf dem Display erscheint "UHR". Verwenden Sie
die Timer-Stundentaste und die Timer-Minutentaste, um die Zeit
einzustellen. Drücken Sie erneut auf die Programmtaste; auf dem
Display erscheint "TIMER". Verwenden Sie die Timer-Stundentaste und
die Timer-Minutentaste, um die Zeit einzustellen, in der das Gerät
einschalten soll. Wird die Ein-/Aus-Taste ein Mal gedrückt, leuchtet die
rote BETRIEBSLEUCHTE auf und das Gerät startet sofort. Damit das
Gerät zur voreingestellten Zeit startet, drücken Sie erneut auf die
Einschalttaste; die grüne AUTO-Lampe leuchtet auf. Das Gerät schaltet
automatisch ein, wenn die voreingestellte Zeit erreicht ist.
REINIGUNG UND PFLEGE
Nehmen Sie den entfernbaren Filter heraus und entleeren Sie ihn in
einem Abfalleimer. Spülen Sie den entfernbaren Filter und die Kanne
nach dem Gebrauch mit heißem Wasser. Entfernen Sie regelmäßig den
anderen Filter und spülen ihn mit warmem Wasser. Diese Teile sind
nicht für die Geschirrspülmaschine geeignet. Eine Entkalkung der
Kaffeemaschine verlängert ihre Lebensdauer. Verwenden Sie zur
Entkalkung nur Produkte, die speziell zur Entkalkung von
Kaffeemaschinen entwickelt wurden. Spülen Sie das Gerät nach der
Entkalkung stets mit Wasser durch.
Die Außenfläche der Kaffeemaschine mit einem feuchten Tuch reinigen.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!

ESManual de instrucciones

SEGURIDAD

• Si ignora las instrucciones de seguridad,

eximirá al fabricante de toda responsabilidad

por posibles daños.

• Si el cable de alimentación está dañado,

corresponde al fabricante, al representante o a

una persona de cualificación similar su

reemplazo para evitar peligros.

• Nunca mueva el aparato tirando del cable y

asegúrese de que no se pueda enredar con el

cable.

• El aparato debe colocarse sobre una superficie

estable y nivelada.

• El usuario no debe dejar el dispositivo sin

supervisión mientras esté conectado a la

alimentación.

• Este aparato se debe utilizar únicamente para

el uso doméstico y sólo para las funciones para

las que se ha diseñado.

• Este aparato no debe ser utilizado por niños

menores de 8 años. Este aparato puede ser

utilizado por niños a partir de los 8 años y por

personas con capacidades físicas, sensoriales

o mentales reducidas, o que no tengan

experiencia ni conocimientos, sin son

supervisados o instruidos en el uso del aparato

de forma segura y entienden los riesgos

implicados. Los niños no pueden jugar con el

aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera

del alcance de los niños menores de 8 años.

Los niños no podrán realizar la limpieza ni el

mantenimiento reservado al usuario a menos

que tengan más de 8 años y cuenten con

supervisión.

• Para protegerse contra una descarga eléctrica,

no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en

el agua o cualquier otro líquido.

• Este aparato se ha diseñado para el uso en el

hogar y en aplicaciones similares, tales como:

zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos
de trabajo.
Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
Entornos de tipo casa de huéspedes.

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für TriStar CM-1235 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Kaffeemaschinen und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 7.2 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum TriStar CM-1235 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum TriStar CM-1235 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere TriStar CM-1235-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Monika • 23-4-2021 Keine Kommentare

Kaffee ist lauwarm

Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 1

TriStar CM-1235-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu TriStar CM-1235.

Allgemeines
Marke TriStar
Model CM-1235 | CM-1235
Produkte Kaffeemaschine
EAN 8713016011558
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu TriStar CM-1235 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse