TriStar KB-7147FI Bedienungsanleitung

TriStar KB-7147FI
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungTriStar KB-7147FI

SV Bruksanvisning

FI
SV
EN

Käyttöopas

Bruksanvisning

Instruction manual

service.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

KB-7147FI

VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR
Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten. Förvara
dessa anvisningar, garantibeviset, inköpskvittot och, om möjligt,
förpackningen (även innerförpackningen) på en säker plats.
Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (inkl. barn) med
nedsatta sinnesförmågor, eller nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller
som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte är under tillsyn av eller
erhållit anvisningar om apparatens användning av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig
att aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en förvaringsplats
för apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte
hänger nedåt.
Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för
det syfte den är konstruerad för.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
Alla reparationer måste utföras av en kompetent kvalicerad reparation (*).
Var noga med att förvara apparaten i en torr miljö.
Kontrollera så att apparatens spänning stämmer överens med hemmets
huvudspänning. Märkspänning: AC220-240V 50Hz. Vägguttaget måste
vara minst 16 A eller 10 A trög säkring.
Denna apparat uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält
(EMF). Om den hanteras ordentligt och enligt anvisningarna i denna
bruksanvisning är apparaten säker att använda enligt de vetenskapliga
bevis som nns tillgängliga för närvarande.
Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan
orsaka skador och ogiltiggör eventuella garantier.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att
sladden inte kan trassla sig.
För att undvika eltötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller
apparaten i vatten eller någon annan vätska.
Dra alltid ut kontakten ur uttaget när du ska byta revervdelar eller
utföra underhåll på apparaten.
Använd inte den här apparaten om sladden eller kontakten är skadad
eller om apparaten inte fungerar ordentligt eller om den har skadats på
något sätt. För att undvika faror ska alltid en skadad sladd eller kontakt
bytas av en auktoriserad tekniker (*). Försök inte reparera apparaten själv.
Använd inte apparaten i närheten av direkta värmekällor.
Dra ut kontakten ur uttaget när du inte använder apparaten.
* Kompetent kvalicerad reparation: tillverkarens eller importörens kundtjänst eller en kvalicerad,
godkänd och kompetent person som kan utföra den här typen av reparationer utan att utsätta sig själv
eller andra för faror. Lämna alltid in apparaten till den reparation.
VIKTIGT
Läs igenom bruksanvisningen noggrant så att du lär känna utrustningen innan du börjar använda den.
Förvara bruksanvisningen för framtida bruk.
INSTALLATION AV KYLBOXEN
Installera kylboxen på en stadig, horisontell yta. För att ställa kylboxen plant kan du använda ett
vattenpass eller en behållare med vatten vid behov.
Undvik att installera kylboxen i direkt solljus eller nära någon värmekälla.
Avståndet mellan apparatens baksida och en vägg får inte vara mindre än 10 cm, och det minsta
ventilationsutrymmet på sidorna av kylboxen får aldrig vara mindre än 5 cm.
Under alla omständigheter måste platsen vara skyddad från regn och vattenstänk.
För att garantera en god luftcirkulation får inte ventilationsgallren på övre, undre eller bakre sidan av
apparaten övertäckas.
Genom att följa ovanstående råd säkerställs en eektiv och ekonomisk kylning.
Innan du använder kylboxen för första gången ska du rengöra insidan och utsidan med varmt vatten
och vid behov lite rengöringsmedel. Använd aldrig ett slipande rengöringsmedel.
ANVÄNDNING MED ELNÄTET 220  240V
Använd aldrig någon annan energikälla samtidigt (batteri, gas).
Kontrollera att nätspänningen motsvarar den driftspänning som anges på etiketten (på baksidan av
kylboxen).
Om de elektriska specikationerna är korrekta kan du sätta i säkerhetskontakten i ett jordat vägguttag
som är kopplat enligt specikationerna.
KUVA / FIGUR / FIGURE / 1

FI Käyttöopas

TURVALLISUUSOHJEET
Lue käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä
nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja jos mahdollista myös
pakkauslaatikko ja muut pakkausmateriaalit.
Tätä laitetta ei saa antaa ilman vastuullisen henkilön valvontaa ja
avustusta sellaisten henkilöiden (ml. lasten) käyttöön, jotka eivät
fyysisten tai henkisten rajoitteiden, aistien rajallisuuden tai kokemuksen
ja tietämyksen puutteen vuoksi kykene käyttämään sitä turvallisesti.
Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, valmistaja ei ole vastuussa vahingoista.
Lasten suojaamiseksi sähkölaitteiden vaaroilta varmista, että et
koskaan jätä laitetta valvomatta. Tämän vuoksi on syytä valita laitteelle
säilytyspaikka, jossa lapset eivät pääse siihen käsiksi. Varmista, ettei
johto roiku alaspäin.
Laitetta saa käyttää vain kotitalouksien tarpeisiin ja vain sen
alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
Älä koskaan jätä laitetta valvomatta se ollessa käytössä.
Kaikki korjaukset tulee antaa pätevän ja valtuutetun huoltopalvelun
tehtäviksi(*).
Varmista, että laitetta säilytetään kuivassa ympäristössä.
Laite on ehdottomasti pidettävä aina puhtaana, koska se on suoraan
kosketuksissa ruokaan.
Tarkista, että laitteen jännite vastaa kotisi sähköverkon jännitettä.
Nimellisjännite: AC220-240V 50Hz. Pistorasian on oltava suojattu
vähintään 16A:n tai hitaalla 10 A:n sulakkeella.
Laite noudattaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käsitellään oikein ja käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti, se on nykyisten tutkimustietojen mukaan turvallinen käyttää.
Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita valmistaja ei ole hyväksynyt,
saattaa aiheuttaa loukkaantumisen ja mahdollisen takuun raukeamisen.
Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä johdosta ja varmista, ettei johto
sotkeennu.
Sähköiskujen välttämiseksi älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta
veteen tai muuhun nesteeseen.
Irrota laite pistorasiasta, kun vaihdat varaosia tai huollat laitetta.
Älä käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite
on viallinen tai vahingoittunut. Vaarojen ehkäisemiseksi varmista, että
vahingoittuneen johdon tai pistokkeen vaihtaa pätevä asentaja(*). Älä
korjaa laitetta itse.
Älä käytä laitetta suorien lämmönlähteiden lähellä.
Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
Huomio: Laitetta ei saa kytkeä sähköverkkoon ulkoisen kytkentälaitteen
kuten ajastimen kautta, eikä sitä saa kytkeä verkkoon, joka kytketään
usein päälle tai pois päältä. Tämä saattaa aiheuttaa vaaratilanteen
kytkemällä ylikuumenemissuojan vahingossa pois päältä.
Älä käytä jatkojohtoja tai muita vastaavia varusteita.
Varmista, että johto ei roiku pöydän tai tason reunan yli, kosketa kuumia
pintoja tai joudu suoraan kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa.
Älä sijoita laitetta verhojen tms. alle tai läheisyyteen.
Älä käytä tätä laitetta kylpyhuoneessa tai vedellä täytetyn pesualtaan
lähellä. Jos laite putoaa veteen, älä missään tapauksessa tartu itse
laitteeseen, vaan vedä ensin pistoke pistorasiasta.
* tevä ja valtuutettu huoltopalvelu: valmistajan tai maahantuojan jälkimyyntiosasto tai kuka
tahansa henkilö, joka on pätevä, hyväksytty ja kykenevä suorittamaan korjauksia ilman vaaraa. Joka
tapauksessa laite on palautettava tähän korjauspalveluun.
TÄRKEÄÄ
Lue käyttöohjeet huolellisesti, jotta voit tutustua laitteeseesi ennen sen käytön aloittamista.
Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
LAUKUN ASENNUS
Aseta kylmälaukku tasaiselle vaakasuoralle pinnalle. Säädä tarvittaessa laukku vaakatasoon vesivaa’an tai
vedellä täytetyn astian avulla. Jos haluat jäätä, aseta vedellä täytetty tarjotin jäähdytyselementin päälle.
Vältä laukun asentamista suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden lähelle.
Etäisyyden laukun takaosan ja seinän välillä pitää olla vähintään 10 cm, ja ilmanvaihtotilan laukun
sivuilla tulee olla aina vähintään 5 cm.
Laukku tulee aina suojata sadevedeltä ja roiskeilta. Jotta varmistetaan riittävä ilmanvaihto, älä peitä
yläosassa, alaosassa tai kannen lähellä olevia tuuletusritilöitä.
Varmista tehokas ja taloudellinen jäähdytys noudattamalla yllä olevia ohjeita.
Ennen laukun ensimmäistä käyttökertaa puhdista sisäosa ja kansi lämpimällä vedellä (lisää
tarvittaessa puhdistusainetta). Älä koskaan käytä syövyttäviä tuotteita.
YTTÖ SÄHKÖPISTORASIASTA
Älä koskaan käytä samaan aikaan toista energianlähdettä (akkua tai nestekaasua). Tarkista, että
pistorasian jännite vastaa tyyppikilvessä (laukun takaosassa) ilmoitettua.
Jos sähköiset tiedot ovat oikein, kytke maadoitettu pistoke maadoitettuun pistorasiaan, joka on
johdotettu teknisten tietojen mukaan.
YNNISTYS
Käännä termostaattia myötäpäivään MAX-asentoon asti. Jäähdytysprosessin tulos (haihduttimen
huurtuminen) tulee näkyviin noin tunnin kuluttua.
Kylmälaukun lämpötilaa voi säätää termostaatin avulla (”0” = jäähdytysprosessi pysäytetty).
Riittävän pitkän jäähdytysajan (noin 5 tuntia) kuluttua termostaatti voidaan asettaa keskiasentoon.
Termostaatti säätää lämpötilaa automaattisesti.
Sammutus
Käännä termostaattia vastapäivään 0-asentoon asti.
Vedä pistoke irti pistorasiasta.
YTTÖ AKULLA 12 V TAI 24 V TASAVIRTA
Älä koskaan käytä samaan aikaan toista energianlähdettä (verkkovirtaa tai nestekaasua). Akun ja
kylmälaukun väliseen kaapeliin on asennettava sulake.
12 V jännitteellä sulakkeen arvon pitää olla 6,25 ampeeria. 24 V jännitteellä sulakkeen arvon pitää olla
3,12 ampeeria.
Kaapelin enimmäispituus Kaapelin halkaisija
2,5 mm
2
2.5 m
4,0 mm
2
4.0 m
6,0 mm
2
6.0 m
Napaisuutta ei tarvitse tarkistaa laukun käynnistyksen yhteydessä.
Tarkista, että akun jännite vastaa kylmälaukun jännitettä. Jännite on merkitty tyyppikilpeen. Jos
kylmälaukkua käytetään auton akulla, käytä sitä vain auton liikkuessa.
Jos kylmälaukku kytketään päälle auton ollessa paikallaan, akku voi purkautua, jolloin moottoria ei
voi käynnistää. T
ermostaattisäätö ei ole käytettävissä, kun laukkua käytetään akulla.
Suositus
Jäähdytä kylmälaukku ennen matkaa käyttämällä sitä pistorasiaan kytkettynä.
Käynnistys
Liitä kylmälaukun mukana toimitettu liitin ajoneuvon tupakansytyttimeen.
Laukun irrotus
Irrota liitin tupakansytyttimestä.
YTTÖ NESTEKAASULLA
Kylmälaukun käyttö nestekaasulla on kielletty maantieajoneuvoissa ja veneissä. Samoin nestekaasun
käyttö on kielletty suljetuissa tiloissa. Nestekaasulla käytettäessä kylmälaukkua on säilytettävä ulkotiloissa.
Ulkokäyttö tarkoittaa, että kylmälaukku voidaan asentaa riittävästi tuuletetun teltan katoksen alle tai
tasaiselle puutarhaterassille.
Älä koskaan käytä samaan aikaan toista energianlähdettä (verkkovirtaa tai akkua). Laukun takaosassa
olevassa tyyppikilvessä näkyy kaasun suositeltu syöttöpaine (millibaareina). Laukkua voi käyttää
ainoastaan tyyppikilvessä mainitulla paineella. Paineensäätimen käyttöä suositellaan (butaani 28–30
mbar tai propaani 37 mbar).
Kaasupullojen säilytys
Säilytä kaasupulloa viileässä, kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta. Älä
altista kaasupulloa yli 50 °C:n lämpötilalle.
KYLMÄLAUKUN LIITTÄMINEN NESTEKAASUPULLOON
VAROITUS: Tee tämä toimenpide etäällä avotulen lähteistä. Tupakointi on kielletty.
Liitä KYLMÄLAUKKU seuraavassa järjestyksessä: Kaasupullo > paineensäädin > laukku
Laukun takaosassa oleva kaasun liitäntäletku on suunniteltu normaalille joustavalle NF XPD 36 110
-tyypin butaani-/propaaniletkulle. Laukku pitää liittää kokoonpano- ja liitäntäohjeiden mukaisesti.
Vältä liiallista vääntelyä ja taivuttamista. Kaasuletkuun tehtyjen taivutusten säteen pitää olla yli 40
mm. Letkun pituus ei saa ylittää 1,5 m.
Jos haluat etsiä vuotoja, käytä saippuavettä, älä liekkiä.
Vuotojen etsiminen liekin avulla on ehdottomasti kielletty.
Tupakointi on kielletty: räjähdys- ja palovammavaara.
Kaasupullossa oleva venttiili PITÄÄ sulkea vaihdettaessa kaasupulloa ja/tai irrotettaessa letkua.
Vaihda letku, jos se on vahingoittunut tai muuttunut huokoiseksi sekä ennen kuin letkuun painettu
vanhenemispäivä on ohitettu.
KAASUVENTTIILIN ASENNUS
Kokoonpano koostuu säätölaitteesta, jossa on sisäänrakennettu turvakytkin sekä sähkösytytyksellä
varustettu poltin.
Säätölaite voidaan asettaa kolmeen eri asentoon:
Max Suurin jäähdytys
MIN Pienin jäähdytys
0 pois Sytytysasento/polttimen kaasunsyöttö katkaistu
Turvakytkin syöttää kaasua polttimelle niin kauan kuin on tarpeen. Se katkaisee syötön
automaattisesti, jos liekki sammuu.
NESTEKAASUPOLTTIMEN SYTYTTÄMINEN
Avaa kaasupullon venttiili. Paina säätönuppia ja pidä se paikallaan. Käännä sitä sitten vastapäivään
max-asentoon asti.
Jos laitetta ei ole sytytetty pitkään aikaan tai jos kaasupullo on vaihdettu, putkessa voi olla ilmaa, joka
estää kaasun syttymisen. Katso laukun yläosassa olevasta aukosta, että liekki palaa. Jos liekki ei syty,
yritä uudelleen noin 10 sekunnin kuluttua.
Kun ulkolämpötila on matala, käännä säädin MIN-asentoon kun laite on jäähtynyt tarpeeksi kauan
MAX-asennossa.
Kaasukäyttöisen kylmälaukun irrotus – suoritettava kaukana sytytyslähteistä
Sulje kaasupullo tai paineensäädin. Käännä nuppi OFF-asentoon.
Ruoan säilytys
Säilytä nesteitä kylmälaukussa vain suljetuissa astioissa.
Ilman kiertoa laukun sisällä ei saa estää.
Älä koskaan aseta laukkuun kuumia ruokia tai juomia.
Älä koskaan varastoi kylmälaukkuun palavia nesteitä ja/tai kaasua. Räjähdysvaara.
SULATUS  SUORITETTAVA, JOS LAUKKUA EI OLE TARKOITUS KÄYTTÄÄ PITKÄÄN AIKAAN
Kylmälaukun oikean toiminnan varmistamiseksi se pitää säännöllisesti sulattaa.
Sulata laukku irrottamalla sen käyttövoima ja poistamalla kaikki ruoka sen sisältä. Pyyhi tarvittaessa laite
lämpimään veteen kastetulla kankaalla. Sulatuksen jälkeen siivoa laitteen sisäpuoli pyyhkimällä vesi
kuivalla kankaalla.
Jos kylmälaukkua ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta ja tyhjennä se kokonaan.
Sulatuksen jälkeen siivoa ja kuivaa laukun sisäpuoli. Jätä kansi hieman avoimeksi, jotta estetään
epämiellyttävät tuoksut.
Kun kylmälaukkua ei ole käytetty pitkään aikaan:
Toimenpiteet pitkän käyttämättömyyden jälkeen
Jos laite ei jäähdy eikä sen tausta lämpiä, aseta kylmälaukku yön ajaksi ylösalaisin niin, ettei johto ole
kytkettynä. Tämän jälkeen aseta laite takaisin oikeinpäin ja odota 10 minuuttia, ennen kuin käynnistät
kylmälaukun.
KUNNOSSAPITO
Puhdista kylmälaukku lämpimällä vedellä ja käytä tarvittaessa puhdistusainetta.
Älä koskaan käytä syövyttäviä tuotteita. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä kankaalla.
Käytä vain puhdasta vettä kannen tiivistenauhan puhdistamiseen. Levitä sitten talkkijauhetta
tiivistenauhalle.
Kaikki korjaukset, erityisesti jäähdytysyksikköä tai kaasupoltinta koskevat, tulee jättää pätevien
asentajien tehtäväksi.
HUOLTO
Ongelmatapauksessa tarkista seuraavat:
Onko kylmälaukku asennettu vaaka-asentoon?
Onko ilmanvaihto riittävää?
Käytettäessä 220 V jännitettä varmista, että pistorasian jännite on oikea. Tarkista myös termostaatin
oikea asetus.
Käytettäessä akkua tarkista akku sekä sen liitin.
Käytettäessä kaasua tarkista, onko poltin syttynyt?
Onko sytytin (säädin) asetettu MAX-asentoon?
Onko kaasupullon venttiili ja/tai paineensäädin auki?
Onko pullossa tarpeeksi kaasua? Jos nesteen ääntä ei kuulu pulloa siirrettäessä tai ravistettaessa, pullo
on tyhjä.
Onko valittuna samaan aikaan kaksi energianlähdettä (kaasu ja sähkö)?
Onko laukussa liikaa ruokaa yhdellä kertaa? Aseta ruoka niin, että ilma voi kiertää vapaasti
kylmälaukun sisällä.
Älä käytä pahvia tai muovia erottamaan laukun eri osia. Nesteitä sisältävät astiat on suljettava.
Jos näiden tarkastusten jälkeenkin on tarpeen ottaa yhteyttä huoltoon, kuvaile ongelma, laitteen
tyyppi sekä sen sarjanumero (ne on merkitty tyyppikilpeen).
TAKUU
Tristar ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat seuraavista syistä:
o Laite on pudonnut.
o Omistaja tai muu taho on muuttanut laitetta teknisesti.
o Laitetta ei ole käytetty asianmukaisesti.
o Vika johtuu normaalista kulumisesta.
Korjaukset eivät pidennä alkuperäistä kahden vuoden takuuaikaa eivätkä anna oikeutta uuteen
takuuseen. Takuu on voimassa vain Euroopassa. Tämä takuu ei kumoa EU-direktiiviä 1944/44/EY.
Säilytä aina kuittisi. Ilman kuittia et voi vaatia minkäänlaista takuuta laitteelle.
Vahingot, jotka johtuvat käyttöoppaan noudattamatta jättämisestä, aiheuttavat takuun raukeamisen,
ja jos tästä aiheutuu lisävahinkoa, Tristar ei ole siitä vastuussa.
Tristar ei ole vastuussa aineellisista vahingoista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat
epäasianmukaisesta käytöstä tai siitä, että turvallisuusohjeita ei noudateta.
Tässä oppaassa kuvattu puhdistus on ainoa ylläpitotoimi, jota laite tarvitsee.
Kun laite tarvitsee korjausta, varmista, että korjauksen suorittaa valtuutettu huoltoliike.
Laitetta ei saa muunnella.
Jos laitteessa ilmenee tehdastakuun alaisia vikoja kahden vuoden kuluessa hankintapäivästä, voit
vaihtaa laitteen uuteen liikkeessä, josta ostit sen.
Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat tietoja säädösten noudattamisesta, ota yhteys jälleenmyyjään
“laitteen hankintapaikka.
Laitteella on 24 kuukauden takuu, joka alkaa laitteen ostopäivästä (kuitti).
Tämä takuu kattaa vain materiaali- ja valmistusvirheet.
Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen, palauta koko laite alkuperäisessä pakkauksessa jälleenmyyjälle
kuitin kanssa.
Lisävarusteiden vahingoittuminen ei automaattisesti tarkoita, että koko laite vaihdetaan ilmaiseksi.
Ota tällaisissa tapauksissa yhteys puhelinpalveluumme. Rikkoutuneista lasi- tai muoviosista
veloitetaan aina.
Laitteen kulutustarvikkeet sekä kuluvat osat ja niiden puhdistus, huolto tai vaihto eivät kuulu takuun
piiriin, vaan ovat laitteen käyttäjän kustannettavia!
Takuu raukeaa, jos käyttäjä korjaa tai muuttaa laitetta itse.
Takuuajan päättymisen jälkeen korjaukset suorittaa pätevä jälleenmyyjä tai korjausliike normaalia
maksua vastaan.
YMPÄRISTÖN SUOJELUOHJEET
Käyttöiän lopuksi kylmälaukkua ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimita se sähkö-
ja elektroniikkaromun keräykseen. Tämä symboli laitteessa, pakkauksessa ja ohjekirjassa
muistuttaa tästä tärkeästä aiheesta. Tämän laitteen sisältämä materiaali voidaan kierrättää.
Käytettyjen kodinkoneiden kierrättäminen edistää merkittävällä tavalla ympäristönsuojelua.
Kysy lisätietoja keräämisestä paikallisilta viranomaisilta.
Pakkaukset
Pakkaukset ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä, erottele ne hävitettäessä.
Tuote
Tämä laite on merkitty Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2002/96/
EY mukaisesti (SER). Varmistamalla tuotteen asianmukaisen hävittämisen ehkäiset mahdollisia
haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
EU-vaatimustenmukaisuuslausunto
Laitteen suunnittelu, valmistus ja markkinointi ovat pienjännitedirektiivin ”2006/95/EY”
turvallisuusvaatimusten, EMC-direktiivin 2004/108/EY ”sähkömagneettista säteilyä koskevien
suojausvaatimusten ja direktiivin 93/68/ETY vaatimusten mukaisia.

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für TriStar KB-7147FI an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Kühlbox und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum TriStar KB-7147FI oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum TriStar KB-7147FI und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere TriStar KB-7147FI-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

TriStar KB-7147FI-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu TriStar KB-7147FI.

Allgemeines
Marke TriStar
Model KB-7147FI
Produkte Kühlbox
Sprache Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu TriStar KB-7147FI unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse