TriStar KB-7985 Bedienungsanleitung

TriStar KB-7985
6.2 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungTriStar KB-7985
Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit
apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen
voor het gebruik, schoonmaak en onderhoud van het apparaat. Als u deze
aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u
problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het
apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, het
garantiecerticaat, de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen
doos met de binnenste verpakking om deze indien nodig later te
kunnen raadplegen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of
hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
het gevolg van is.
Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische
apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze
dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg ervoor dat het snoer niet naar
beneden hangt.
Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar
het voor bestemd is.
Reparaties dienen te geschieden door een bekwame gekwaliceerde
dienst(*).
Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat
aansluit. Voltage 220V-240V 50/60Hz. De contactdoos moet met ten
minste 16 A of 10 A traag beveiligd zijn.
Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is
het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke
bewijs.
Gebruik nooit accessoires die niet aanbevolen worden door de
fabrikant. Deze kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en schade
toebrengen aan het apparaat.
Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of
een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische
schok.
Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het
apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet
u het laten vervangen door een geautoriseerd servicecentrum(*) om
gevaar te voorkomen.
Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt
wordt.
Gebruik het apparaat nooit in de buurt van directe hittebronnen.
Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een met water gevulde
gootsteen of iets dergelijks. Pak een apparaat dat in het water
is gevallen nooit zomaar vast, maar trek eerst de stekker uit het
stopcontact.
Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met
het apparaat spelen.
Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
* Bekwame gekwaliceerde dienst: after-sales dienst van de fabrikant of de
invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat
elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst
terug te brengen.
GARANTIEVOORWAARDEN
Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie
is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de
gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd
te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
artikelnummer van het product.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal
inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en
verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoen zijn geschikt voor
hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoen
levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu.
Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal
gescheiden in.
Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt
verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen.
EG-conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht
in overeenstemming met: de veiligheidsdoeleinden van de
“laagspanningsrichtlijn”nr. 73/23/EG, de beschermingsvoorschriften van de
EMC-richtlijn 89/336/EG “Electromagnetische compatibiliteit” en de vereiste
van richtlijn 93/68/EG.
Cher client,
Félicitations et merci d'avoir acheté ce produit de haute qualité. Veuillez lire ce
manuel d'instructions avec attention pour pouvoir proter du meilleur de cet
appareil. Ce manuel contient toutes les instructions et avis nécessaires pour
l'utilisation, le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Si vous suivez ces instructions,
vous avez la garantie d'un excellent résultat, ceci vous économisera du temps et
des soucis. Nous espérons que vous éprouverez beaucoup de plaisir en utilisant cet
appareil.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Veuillez lire attentivement la notice d’emploi avant l’utilisation de
l’appareil. Veuillez conserver cette notice, le certicat de garantie, le
ticket de caisse et si possible, le carton avec l’emballage intérieur.
Cet appareil nest pas destiné à être utilisé par ces personnes (y compris
les enfants) ayant des dicultés physiques, sensorielles ou mentales,
ou sans expérience et connaissance, à moins de leur en donner la
responsabilité ou d'être informés sur l'utilisation de l'appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les
consignes de sécurité ne sont pas respectées.
Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez
à ne jamais laisser les appareils sans surveillance. Par conséquent, il
faudra choisir un lieu de rangement pour l’appareil inaccessible aux
enfants. Veillez à ce que le cordon ne pende pas.
Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et
seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
Toutes les réparations doivent être eectuées par un Centre de
réparation qualié agréé (*).
Vériez si la tension de l'appareil correspond à la tension du secteur de
votre domicile. Tension nominale: 220-240V CA 50/60Hz. La prise doit
être d’au moins 16A ou 10A et à fusible lent.
Cet appareil est conforme à toutes les normes des champs
électromagnétiques (EMF). Lappareil est sans danger à l’utilisation
selon les preuves scientiques disponibles à ce jour, à condition de
manipulation correcte et en respectant les consignes de cette notice
d’emploi.
L’utilisation d’accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant
peut entrainer des blessures et annulera toutes garanties en votre
possession.
Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre
liquide an de vous éviter un choc électrique.
Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés
ou s’il ne fonctionne pas correctement, ou a subi des dégâts
quelconques. An d’éviter tous dangers, veillez à ce qu’un cordon ou
prise endommagés soient remplacés par un technicien agréé (*). Ne
réparez pas vous-même cet appareil.
L’utilisateur ne doit pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est
branché au secteur.
Ne pas utiliser cet appareil à proximité de sources directes de chaleur.
Ne pas utiliser cet appareil dans la salle de bain ou à proximité d’un
évier rempli d’eau. Si cet appareil est tombé dans l’eau il ne faut en
aucun cas le saisir directement. Débranchez d’abord la che de la prise.
Les enfants doivent être supervisés pour être sûr qu’ils ne jouent pas
avec l’appareil.
Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur.
* Centre de réparation qualié agréé: Service après vente du fabricant ou de
l’importateur ou tout autre personne qualiée, agréé et apte à eectuer ce type
de réparation an d’éviter tous dangers. L'appareil doit, dans tous les cas, être
renvoyé à cet Centre de réparation.
GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel
il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de
caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et
le numéro d'article du produit.
Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre
site Internet de service: www.service.tristar.eu
DIRECTIVES POUR LA PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers
lorsqu'il arrive au terme de sa durée de vie. Il doit être mis au rebut dans
un centre de collecte pour le recyclage des équipements ménagers électriques
et électroniques. Le symbole sur l'appareil, les instructions d'utilisation et
sur l'emballage sont là pour vous rappeler ce point important. Les matériaux
utilisés pour la fabrication de l'appareil peuvent être recyclés. En recyclant
les équipements ménagés usés vous contribuez de façon importante à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour obtenir des informations concernant les points de collectes des
environs.
Emballage
L'emballage est recyclable à 100%, mettez-le au rebut en le séparant des
autres déchets.
Produit
Cette appareil est doté d'une marque en fonction de la Directive Européenne
2002.96/EC sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).
En faisant en sorte que le produit soit traité de façon adéquate lors de sa mise
au rebut vous pouvez contribuer à prévenir des eets néfastes pour la santé
humaine et l'environnement.
Déclaration de conformité CE
Cet appareil est conçu, fabriqué et distribué en respectant les objectifs
de sécurité de la Directive Basse Tension no 73/23/EEC, les exigences de
protection de la Directive EMC 89/336/EC "Compatibilité Electromagnétique"
et les exigences de la Directive 93/68/EEC.
Sehr geehrter Kunde,
Wir gratulieren Ihnen und bedanken uns für den Kauf dieses hochwertigen
Produkts. Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung, um das Gerät
bestmöglich nutzen zu können. Diese Anleitung beinhaltet alle erforderlichen
Anweisungen und Empfehlungen für Gebrauch, Reinigung und Wartung des
Geräts. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, garantieren wir ein hervorragendes
Ergebnis, zeitsparend und problemlos. Wir hoen, dass Sie mit diesem Gerät viel
Vergnügen haben werden.
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie
das Gerät verwenden. Bitte bewahren Sie diese Anleitung , die
Garantiekarte, die Rechnung und, wenn möglich, den Karton mit dem
Verpackungsmaterial sorgfältig auf.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt
zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerät zu benutzen ist.
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für
Schäden haftbar gemacht werden.
Um Kinder vor den Gefahren eines Elektrogeräts zu schützen, müssen
Sie darauf achten, dass das Gerät niemals unbeaufsichtigt ist. Aus
diesem Grund müssen Sie für das Gerät einen Aufbewahrungsort
auswählen, den Kinder nicht erreichen können. Achten Sie darauf, dass
das Kabel nicht herunter hängt.
Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für
die es hergestellt wurde, verwendet werden.
Alle Reparaturen müssen durch einen kompetenten, qualizierten
Reparaturzentrum durchgeführt werden(*).
Überprüfen Sie, ob die Gerätespannung mit der Spannung Ihrer
Hausversorgung übereinstimmt. Betriebsspannung: AC 220 -240 V
50/60 Hz. Die Anschlussdose muss mindestens mit 16A oder 10 A
abgesichert sein.
Dieses Gerät stimmt mit allen Standards elektromagnetischer Felder
(EMF) überein. Wenn das Gerät ordnungsgemäß und den Instruktionen
in dieser Bedienungsanleitung entsprechend behandelt wird, ist es
sicher im Gebrauch, da es auf aktuellen wissenschaftlichen Grundlagen
basiert.
Die Benutzung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen
wurde, kann zu Verletzungen führen und den Garantieanspruch
erlöschen lassen.
Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den
Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt
sind, oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, oder auf
irgendeine Weise beschädigt wurde. Um einer Gefahr vorzubeugen,
stellen Sie sicher, dass beschädigte Kabel oder Stecker von einem
autorisierten Techniker (*) ausgetauscht werden. Reparieren Sie das
Gerät nicht selbst.
Trennen Sie das Gerät vom Strom, wenn Sie es nicht verwenden.
Verwenden Sie das Gerät niemals direkt neben einer Wärmequelle.
Benutzen Sie dieses Gerät nicht im Badezimmer oder in der Nähe des
Waschbeckens, das mit Wasser gefüllt ist. Wenn dieses Gerät ins Wasser
gefallen ist, greifen Sie unter keinen Umständen ins Wasser, um das
Gerät herauszuholen, sondern ziehen Sie zuerst den Stecker aus der
Steckdose.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Gerät spielen.
Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
* Kompetenter, qualizierter Reparaturzentrum: nach der Verkaufsabteilung des
Herstellers oder des Importeurs oder jede Person, die qualiziert, genehmigt und
kompetent ist, um diese Art von Reparatur durchzuführen, um alle Gefahren
zu vermeiden. In jedem Falle sollten Sie das Gerät zu diesem Reparaturzentrum
zurückbringen.
GARANTIE
Dieses Produkt ist für 24 Monate garantiert. Ihre Garantie gilt,
wenn das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen
Bestimmungszweck benutzt wird. Im Garantiefall reichen Sie bitte die
Kaufquittung ein, aus welcher das Kaufdatum, der Name des Fachhändlers
und die Gerätenummer hervorgehen müssen.
Detaillierte Garantiebedingungen nden Sie auf unserer Website: www.
service.tristar.eu
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Das Gerät darf am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es an einer Sammelstelle
für Altgeräte ab. Das Symbol auf Gerät, Bedienungsanleitung und
Verpackung gibt Hinweise zur Entsorgung. Die Materialien sind entsprechend
recyclingfähig. Durch Recycling und andere Formen der Wiederverwertung
von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Bitte erfragen Sie die nächste Sammelstelle für Altgeräte bei Ihrer örtlichen
Verwaltung.
Verpackung
Die Verpackungsmaterialien sind 100% recyclingfähig.
Produkt
Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2002/96/EC für elektrische
und elektronische Altgeräte (EAG). Durch korrekte Wiederverwertung helfen
Sie beim Schutz unserer Umwelt.
EU Konformitätserklärung
Dieses Gerät wurde entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC
und der EMC-Richtlinie 89/336/EC sowie der Richtlinie 93/68/EEC gefertigt und
vermarktet.

FR Mode d'emploi DE Bedienungsanleitung

Dear customer,
Congratulations and thank you for purchasing this high quality product. Please
read the instruction manual carefully so that you will be able to make the best
possible use of the appliance. This manual includes all the necessary instructions
and advice for using, cleaning and maintaining the appliance. If you follow these
instructions you will be guaranteed of an excellent result, it saves you time and will
avoid problems. We hope you will have a great deal of pleasure from using this
appliance.
SAFETY INSTRUCTIONS
Please read the instruction manual carefully before using the device.
Please keep these instructions, the guarantee certicate, the sales
receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
This appliance is not intended to be used by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instructions concerning the use of the appliance by a person that is
responsible for their safety.
By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
responsible for the damage.
To protect children against the dangers of electrical appliances, please
make sure that you never leave the appliance unattended. Therefore
you have to select a storage place for the appliance where children
are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a
downward position.
This appliance is only to be used for household purposes and only for
the purpose it is made for.
All repairs should be made by a competent qualied repair service(*).
Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage
of your home. Rated voltage: AC220-240V 50/60Hz. The socket must be
at least 16A or 10 A slow-protected.
This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
elds (EMF). If handled properly and according to the instructions
in this user manual, the appliance is safe to use based on scientic
evidence available today.
The use of accessories that are not recommended by the manufacturer
can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.
To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord,
plug or appliance in the water or any other liquid.
Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the
appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To
avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced
by an Competent qualied repair service(*). Do not repair this appliance
yourself.
Unplug the appliance from the socket when you are not using it.
Do not use this appliance near direct heat sources.
Do not use this appliance in the bathroom or near a sink lled with
water. If this appliance has fallen into the water do not under no
circumstances directly grab this appliance, but rst pull the plug from
the socket.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
Do not use this appliance outdoors.
* Competent qualied repair service: after sales department of the producer or
importer or any person who is qualied, approved and competent to perform
this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the
appliance to this repair service.
GUARANTEE
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if
the product is used in accordance to the instructions and for the purpose
for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales
slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the
retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
www.service.tristar.eu
GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance,
instruction manual and packaging puts your attention to this important
issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used
domestic appliances you contribute an important push to the protection of
our environment. Ask your local authorities for information regarding the
point of recollection
Packaging
The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.
Product
This device is equipped with a mark according to European Directive 2002/96/
EC. On Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that
the product correctly as waste is processed, it helps you may have adverse
consequences for the environment and human health.
EC declaration of conformity
This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the
safety objectives of the Low Voltage Directive “No 73/23/EEC, the protection
requirements of the EMC Directive 89/336/EC “Electromagnetic Compatibility”
and the requirement of Directive 93/68/EEC.
EN Instruction manual NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de usuario
Estimado cliente,
Enhorabuena y gracias por comprar este product de alta calidad. Lea atentamente
el manual de instrucciones para poder utilizar el aparato de la mejor manera
posible. El manual incluye todas las instrucciones y consejos necesarios para
utilizar, limpiar y mantener el aparato. Si sigue estas instrucciones le garantizamos
unos resultados excelentes, ahorrará tiempo y evitará problemas. Esperamos que
disfrute enormemente utilizando este aparato.
PRECAUCIONES IMPORTANTES
Lea el manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el
dispositivo. Guarde estas instrucciones, el certicado de garantía, el
ticket de venta y, si es posible, el cartón con el embalaje interior.
Este aparato no se ha diseñado para ser utilizado por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas
con falta de experiencia y conocimientos (niños incluidos), a no ser que
hayan recibido supervisión o instrucciones respecto al uso del aparato
por parte de una persona responsable de su seguridad.
Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda
responsabilidad por posibles daños.
Para proteger a los niños frente a los peligros de los aparatos eléctricos,
asegúrese de no dejar los aparatos sin vigilancia. Elija un lugar de
almacenamiento para el aparato donde los niños no puedan acceder a
él. Asegúrese de que el cable no cuelgue hacia abajo.
Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo
para las funciones para las que se ha diseñado.
Todas las reparaciones deberá realizarlas un centro de ceparación
competente cualicado (*).
Compruebe si el voltaje del electrodoméstico es igual la tensión
principal de su hogar. Tensión nominal: CA 220-240 V 50/60 Hz. La toma
debe ser de al menos 16 A o 10 A con protección frente a suministros
lentos.
Este aparato cumple con todos los estándares relativos a los campos
electromagnéticos(CEM). Si se manipula correctamente conforme a las
instrucciones de este manual de usuario, el uso del aparato será seguro
según la evidencia cientíca disponible en la actualidad.
El uso de accesorios no son recomendados por el fabricante puede
provocar heridas e invalidar la garantía que pueda tener.
Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja
el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después
de que se haya sufrido una avería o de que se haya dañado de cualquier
manera. Para evitar riesgos, asegúrese de que un técnico autorizado
(*) sustituya el cable o el enchufe dañado. No repare usted mismo el
aparato.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin supervisión cuando esté
conectado a la alimentación.
No utilice este aparato cerca de fuentes de calor directo.
No utilice el dispositivo en el cuarto de baño ni cerca de un fregadero
llenó de agua. Si este aparato se ha caído en el agua, bajo ninguna
circunstancia agarre el aparato, primero saque el enchufe de la toma.
Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el
aparato.
No utilice ese aparato en el exterior.
* Centro de reparación competente cualicado: departamento post-venta
del fabricante o importador o cualquier persona cualicada, autorizada y
competente para realizar este tipo de reparación para evitar cualquier peligro.
En cualquier caso deberá devolver el aparato a este centro de reparación.
GARANTÍA
Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el
producto se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el propósito para
el que se creó. Además, debe enviarse un justicante de la compra original
(factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre
del vendedor y el número de artículo del producto.
Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página
web de servicio: www.service.tristar.eu
NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando
nalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje
de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.
El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el
reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del
medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información
acerca del punto de recogida.
Embalaje
El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje por separado.
Producto
Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU
para Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE). Si se asegura de
que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir posibles
consecuencias negativas para medio ambiente y la salud humana.
Declaración de conformidad EC
Este aparato ha sido diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con
los objetivos de seguridad de la Directiva de Baja Tensión "Nº 2006/95/EC, los
requisitos de protección de la Directiva EMC 2004/108/EC “Compatibilidad
Electromagnética y los requisitos de la Directiva 93/68/EEC.

service.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

KB-7985

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für TriStar KB-7985 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Kühlbox und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6.2 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum TriStar KB-7985 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum TriStar KB-7985 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere TriStar KB-7985-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

TriStar KB-7985-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu TriStar KB-7985.

Allgemeines
Marke TriStar
Model KB-7985
Produkte Kühlbox
EAN 8713016040886
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Merkmale
Eingangsspannung 100 - 240 V
Eingangsfrequenz 50/60 Hz
Eingangsstrom 1.5 A
Einstellbare Ausgangsspannung Nein
Ausgangsspannung 12 V
Ausgangsstrom 5 A
Netzteiltyp Indoor
Starkstromtyp AC-an-DC
Zweck Universal
Stromstecker-Typ Typ C
Ursprungsland China
Design
Produktfarbe Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge 1.75 m
Gewicht 330 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 170 mm
Verpackungstiefe 60 mm
Verpackungshöhe 80 mm
Paketgewicht 400 g
Verpackungsart Box
Menge pro Packung 1 Stück(e)
Logistische Daten
Breite des Versandkartons 250 mm
Länge des Versandkartons 510 mm
Höhe des Versandkartons 525 mm
Gewicht Versandkarton 14400 g
Anzahl Produkte pro Versandkarton 36 Stück(e)
Anzahl pro Europalette 1008 Stück(e)
Produkte pro Palette 1008 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) 8713016040893
Lagenanzahl pro Palette 4 Stück(e)
Kartonanzahl pro Palettenschicht 7 Stück(e)
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu TriStar KB-7985 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse