TriStar KS-4221 Bedienungsanleitung

TriStar KS-4221
9.9 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungTriStar KS-4221
Babytalker KS-4221 www.tristar.eu This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on: www.tristar.eu MD10600379 ECO V1.0
2
2. Käännä laitteen takana olevassa akkulokeron kannessa (11) olevaa
ruuvia ruuviavaimella 90° vastapäivään. Irrota akkulokeron kansi
(12). Älä yritä kääntää ruuvia pidemmälle kuin "auki"-asentoon.
3. Aseta NiMH-paristopakkaus paristolokeroon. Varmista, että
paristopakkauksen (A) liitin on kytketty ja että navat tulevat kuten
kuvassa (B). Punainen johdin = positiivinen (+) napa.
Älä asenna alkaliparistoja!
4. Sulje akkukotelo.
5. Paina päällä/pois päältä -painiketta (2). Virran merkkivalo (7) syttyy.
6. Paina vauvayksikön päällä/pois päältä -painike (2) pohjaan ja pidä
se pohjassa.

2.4 Vanhempien yksikön virtalähde (kuvio A)

1. Kytke muuntajan johto sähköverkon pistorasiaan (230 V / 50 Hz).
Käytä vain mukana tullutta muuntajaa (7V DC / 420mA).
2. Aseta vanhempien yksikkö laturiin. Punainen latausvalo (6) syttyy.
3. Laitteen lataaminen kestää noin 13 tuntia.
4. Paina päällä/pois päältä -painiketta (2). Virran merkkivalo (7) syttyy.
5. Paina vauvayksikön päällä/pois päältä -painike (2) pohjaan, kun
haluat sulkea vanhmpien yksikön. Kun akku alkaa olla lopussa,
LED-merkkivalo (7) vilkkuu.

3 Yhteys

Älä aseta vauvayksikköä tai johtoja lapsen sänkyyn tai lapsen käden
ulottuville (sijoita ne vähintään 1 metrin päähän).
Kun käytät Babytalkeria ensimmäistä kertaa, suosittelemme
yhteyden testaamista.
Asenna vanhempien yksikkö samaan huoneeseen vauvayksikön
kanssa, mutta pidä laitteet ainakin 1 metrin päässä toisistaan.
Kun molemmat laitteet ovatällä, vanhempien yksikkö alkaa
etsiä vauvayksikköä.
Vanhempien yksikön vihreä yhteyden LED-merkkivalo vilkkuu,
kunnes yhteys toimii. Kun yhteys on muodostettu, LED-valo (3) palaa
jatkuvasti. Kun vauvayksikkö ei jonkin ajan kuluttua havaitse ääntä,
LED-valo (3) vilkuu viiden sekunnin välein, koska vauvayksikkö
lopettaa lähetyksen.
Mikrofoniin tuleva ääni kuuluu vanhempien yksiköstä.
Havaitun äänen voimakkuutta osoittavat vanhempien yksikön päällä
olevat LED-merkkivalot (1).
Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimitason, kuuluu piippaus.
Kun yhteys on muodostunut, siirrä vanhempien yksikkö
tarkkailuhuoneeseen, kuitenkin niin, että se on käyttöalueen sisällä.
Testaa käyttöalue uudelleen painamalla nopeasti virtanäppäintä (2).
Kun yhteyttä ei ole, kuuluu varoitusääni (kaksi piippausta) (varoitus
alueelta poistumisesta), ja vihreä yhteyden merkkivalo vilkkuu.
Siirrä vanhempien yksikköä lähemmäs, kunnes yhteys jälleen toimii.
Jos yhteys on olemassa, kuuluu pitkä piippausääni ja vihreä yhteyden
merkkivalo syttyy.

4 Babytalker KS-4221:n käyttö

4.1 Äänenvoimakkuuden säätäminen

Vanhempien yksikössä on 5 äänenvoimakkuustasoa.
Lisää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden
lisäysnäppäintä (9).
Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden
pienennysnäppäintä (8).

4.2 Yövalo

Paina vauvayksikön yövalo-näppäintä (13). Yövalo (17) syttyy.
Sammuta valo painamalla yövalonäppäintä (13) uudelleen.

4.3 Äänimerkki

Vauvan äänen tunnistustaso määritellään vanhempien yksikön päällä
olevien äänenvoimakkuuden merkkivalojen (1) määrän perusteella.
Laite piippaa, kun äänenvoimakkuus on punaisella tasolla vain siinä
tapauksessa, etteivät vanhempien yksikön äänet ole päällä.

4.4 Haku

Jos vanhempien yksikkösi häviää, voit jäljittää sen painamalla
vauvayksikön hakunappia kahden sekunnin ajan. Vanhempien yksikkö
piippaa kimeästi 30 sekunnin ajan, mikä auttaa laitteen löytämisessä.
Katkaise piippaus painamalla nopeasti virtakatkaisinta.

5 Rekisteröinti

Kun vauvayksikön yövalot vilkkuvat ja/tai vauva- ja vanhempien yksiköiden
välille ei saada yhteyttä (vanhempien yksikön vihreä yhteyden merkkivalo
vilkkuu), vanhempien yksikkö on rekisteröitävä vauvayksikköön:
Kun vauvayksiköstä on katkaistu virta, paina sen virtakatkaisinta (14)
ja pidä sitä pohjassa kytkiessäsi virta-adapteria.
Vauvayksikkö käynnistyy ja siirtyy rekisteröintitilaan.
Vapauta virtakatkaisin. Vauvayksikön rekisteröintitilassa yövalo vilkkuu
60 sekunnin ajan.
Kun laite on rekisteröintitilassa, paina vanhempien yksikön
virtakatkaisinta ja pidä sitä pohjassa asettaessasi laitteeseen
ladatut paristot.
Vanhempien yksikön virta- ja 3 merkkivaloa (7) (1) (3) vilkkuvat.
Jos rekisteröinti onnistuu, vauvan laitteen yövalo lakkaa vilkkumasta,
ja laite poistuu rekisteröintitilasta.
Vanhempien yksikön 3 merkkivaloa (7) (1) (3) sammuvat ja laite poistuu
rekisteröintitilasta, jolloin kuuluu vahvistusääni (1 pitkä piippaus).
Jos rekisteröinti epäonnistuu tai rekisteröintitilan aika on päättynyt,
vauvayksikön yövalo lakkaa vilkkumasta ja laite
poistuu rekisteröintitilasta.
Vanhempien yksikön 3 merkkivaloa (7) (1) (3) sammuvat ja laite poistuu
rekisteröintitilasta, jolloin kuuluu virheääni (3 lyhyttä piippausta).
Yritä uudelleen.
Vanhempien- ja vauvayksikön yhteyden tarkistaminen:
Paina vauvayksikön hakunäppäintä 2 sekunnin ajan.
Vanhempien yksiköstä kuuluu pitkä, 30 sekuntia kestävä piippaus.
Katkaise piippaus painamalla mitä tahansa vanhempien yksikön näppäintä.

1 Prima d'iniziare

Grazie per avere acquistato questo prodotto Tristar.
Questo prodotto è stato progettato e montato prestando
la massima cura a voi e all'ambiente. Dato che a noi di
Tristar piace pensare al futuro del nostro pianeta e
dei nostri figli, facciamo del nostro meglio per aiutare a
proteggere l'ambiente. Ecco perché abbiamo deciso di
ridurre il numero di pagine delle nostre guide utente e dei
manuali dei prodotti. Se pensate che ci vogliono fino a
24 alberi per produrre 1 tonnellata di carta, pubblicare
manuali dei prodotti in molte lingue costa al nostro pianeta parecchi alberi.
In questo breve manuale che viene fornito insieme al vostro dispositivo
Tristar potete trovare una breve spiegazione su come installare ed utilizzare
il dispositivo Tristar.Se volete avere maggiori informazioni su tutte le
caratteristiche del vostro nuovo dispositivo Tristar, vi preghiamo di visitare
il nostro sito web (www.Tristar.net) dove potrete scaricare il manuale d'uso
completo nella vostra lingua. In questo modo, Tristar vuole fare la sua parte
per rendere il nostro pianeta un luogo migliore, ma per riuscirci abbiamo
bisogno del vostro aiuto!

2 Installazione

2.1 Installazione della batteria dell'unità bambino (vedi Figura E)

L'unità bambino utilizza o 3 batterie di tipo AA - dimensione batterie
(si raccomanda l'uso di batterie alcaline) o corrente di tipo CA. L'unità
bambino non dispone di funzione di ricarica! Si raccomanda l'utilizzo
di batterie. Farà il backup automaticamente in caso di interruzione
della corrente.
6. Girare di 90° la vite del coperchio batterie (20) sulla parte laterale
dell'unità bambino in senso antiorario con l'aiuto di un cacciavite.
Rimuovere il coperchio batterie (21). Non cercare di svitare oltre la
posizione ‘aperto’.
7. Inserire batterie 3 alcaline di tipo AA secondo la polarità corretta,
come illustrato.
8. Chiudere il vano batterie.
9. Premere il tasto di attivazione/disattivazione (14). Il LED di potenza
(16) si illuminerà.
10. Tenere premuto il tasto di attivazione/disattivazione (14) per
spegnere l'unità bambino.

2.2 Alimentazione dell'unità bambino (vedi Figura E)

1. Collegare la presa piccola dell'adattatore CA al relativo connettore
dell'unità bambino e l'altra estremità del cavo adattatore alla presa
elettrica (230V/50Hz). Utilizzare soltanto l'adattatore in dotazione
(6V CC / 500mA).
2. Premere il tasto di attivazione/disattivazione (14). Il LED di potenza
(16) si illuminerà.
3. Tenere premuto il tasto di attivazione/disattivazione (14) per
spegnere l'unità bambino.

2.3 Installazione della batteria dell'unità genitore (vedi Figura B)

1. Roteare la clip per cintura verso l'alto.
2. Girare di 90° la vite del coperchio batterie (11) sulla parte laterale
dell'unità genitore in senso antiorario con l'aiuto di un cacciavite.
Rimuovere il coperchio batterie (12). Non cercare di svitare oltre la
posizione ‘aperto’.
3. Posizionare il gruppo batterie NiMH nel vano batterie. Assicurarsi che
il connettore del gruppo batterie (A) sia inserito e che la polarità sia
come in figura (B). Cavo rosso = polarità positiva (+). Non inserire
batterie alcaline!
4. Chiudere il vano batterie.
5. Premere il tasto di attivazione/disattivazione (2). Il LED di potenza (7)
si illuminerà.
6. Tenere premuto il tasto di attivazione/disattivazione (2) per spegnere
l'unità genitore.

2.4 Alimentazione dell'unità genitore (vedi Figura A)

1. Collegare il cavo dell'adattatore alla presa di corrente principale
(230V/50Hz). Utilizzare soltanto l'adattatore in dotazione
(7V CC / 420mA).
2. Posizionare l'unità genitore nel caricatore. Si illumina la lucina rossa
(6).
3. Occorrono circa 13 ore per ricaricare l'unità.
4. Premere il tasto di attivazione/disattivazione (2). Il LED di potenza (7)
si illuminerà.
5. Tenere premuto il tasto di attivazione/disattivazione (2) per
spegnere l'unità genitore. Quando la batteria è scarica, il LED di
potenza (7) lampeggerà.

3 Collegamento

Non collocare l'unità bambino o i cavi nella culla o a portata di bambino
(almeno un metro di distanza).
Si consiglia di controllare la connessione quando si utilizza il BabyTalker
per la prima volta.
Installare l'unità genitore nella stessa stanza in cui si mette l'unità
bambino, ma ad una distanza di almeno 1 metro tra le 2 unità.
Quando entrambe le unità sono accese, l'unità genitore cercherà
l'unità bambino.
Il LED verde (3) sull'unità genitore lampeggerà finché le unità non
saranno connesse tra loro. Una volta creato il collegamento, il LED (3)
avrà una luce fissa. Dopo un po', quando l'unità bambino non
percepisce alcun suono, il LED (3) lampeggerà ogni 5 secondi perché
l'unità bambino interrompe la trasmissione.
La voce percepita dal microfono si potrà ascoltare dall'unità genitore.
Il volume della voce percepita viene indicato dai LED (1) posti nella
parte superiore dell'unità genitore.
Quando la voce raggiunge il livello massimo, verrà emesso un
segnale acustico.
Quando si è creata la connessione, spostare l'unità genitore nella
stanza da monitorare, ma sempre nel raggio d'azione.
Testare nuovamente il raggio di azione premendo rapidamente il tasto
dell'alimentazione (2). Quando si perde la connessione, si udirà un
segnale d'allarme (doppio bip - ad indicare che ci si trova fuori portata)
e la connessione LED verde lampeggerà.
Spostare l'unità genitore più vicina sino a ristabilire la connessione. In
presenza della connessione, si udirà un lungo bip e il led verde rimarrà
accesso in modo continuativo.

4 Utilizzo del Babytalker KS-4221

4.1 Regolazione del volume

Sull'unità genitore sono presenti 5 livelli di volume.
Premere il tasto volume su (9) per aumentare il volume.
Premere il tasto volume giù (8) per diminuire il volume.

4.2 Luce notturna

Premere il tasto di luce notturna (13) posto sull'unità bambino. La luce
notturna (17) si illuminerà.
Premere nuovamente il tasto di luce notturna (13) per spegnerla.

4.3 Allarme acustico

Il livello di rilevazione della voce del bimbo è indicato dal numero
dell'indicatore di volume LED (1) posto nella parte superiore
dell'unità genitore.
Soltanto quando il volume dell'unità genitore è impostato su "Disattiva", un
bip segnalerà quando il livello della voce raggiunge la zona rossa del led.

4.4 Cercaportatile

Quando l'unità genitore non si trova, è possibile rintracciarla premendo il
tasto cercaportatile sull'unità bambino per 2 secondi. L'unità genitore
emetterà un segnale acustico acuto per 30 secondi per aiutare a trovare
l'unità genitore.
Premere leggermente il tasto di attivazione/disattivazione per interrompere
il segnale acustico.

5 Sincronizzazione

Quando le luci notturne dell'unità bambino lampeggiano e/o non si può
instaurare una comunicazione tra l'unità bambino e l'unità genitore (il LED
verde sull'unità genitore lampeggerà), l'unità genitore deve essere
registrata all'unità bambino.
Con l'unità bambino spenta, tenere premuto il tasto di attivazione/
disattivazione (14) sull'unità bambino durante il collegamento
dell'adattatore di alimentazione.
L'unità bambino si accenderà e accederà alla modalità registrazione.
Rilasciare il tasto di attivazione/disattivazione. In modalità registrazione
dell'unità bambino la luce notturna lampeggerà per 60 secondi.
In modalità registrazione tenere premuto il tasto di attivazione/
disattivazione sull'unità genitore durante l'inserimento delle
batterie cariche.
L'unità genitore si accenderà e i 3 indicatori a LED (7) (1) (3)
lampeggeranno.
Se la registrazione avrà esito positivo, l'unità bambino smetterà di
lampeggiare e uscirà dalla modalità registrazione.
I 3 indicatori a LED (7) (1) (3) sull'unità genitore si spegneranno e l'unità
uscirà dalla modalità registrazione emettendo un segnale di conferma
(1 lungo segnale acustico).
Se la registrazione non va a buon fine o se è trascorso il tempo della
modalità registrazione, la luce notturna dell'unità bambino smetterà di
lampeggiare e l'unità uscirà dalla modalità registrazione.
I 3 indicatori a LED (7) (1) (3) sull'unità genitore si spegneranno e l'unità
uscirà dalla modalità registrazione emettendo un segnale di errore
(3 brevi segnali acustici).
Riprovare la procedura.
Per verificare la trasmissione tra l'unità genitore e l'unità bambino:
Premere per 2 secondi il tasto Cercaportatile dell'unità bambino.
L'unità genitore emetterà un segnale acustico acuto per 30 secondi.
Premere brevemente un tasto qualsiasi sull'unità genitore per
interrompere il segnale acustico.

1 Iniciar

Obrigado por ter adquirido este produto Tristar. Este
produto foi concebido e montado com o maior cuidado
a pensar em si e no ambiente. Porque na Tristar
gostamos de pensar no futuro do nosso planeta e das
nossas crianças, tentamos fazer o nosso melhor para
ajudar a salvar o ambiente. Por isso, decidimos reduzir
o número de páginas dos nossos manuais de utilizador
e dos produtos. Se tiver em conta que são precisas até
24 árvores para produzir uma tonelada de papel, publicar
manuais em muitas línguas custa ao nosso planeta muitas árvores. Neste
pequeno manual que lhe é fornecido com o seu aparelho Tristar pode
encontrar uma explicação breve sobre como instalar e usar o seu aparelho
Tristar.Se quiser descobrir todas as características do seu novo aparelho
Tristar, por favor visite o nosso site (www.Tristar.net) onde pode fazer o
download do manual do utilizador completo na sua língua. Ao tomar esta
iniciativa, a Tristar espera dar o seu contributo para tornar o nosso planeta
melhor, mas só podemos fazê-lo com a sua ajuda!

2Instalação

2.1 Instalação das pilhas da unidade do bebé (ver Figura E)

A unidade do bebé pode ser usada com 3 pilhas AA (recomendam-se
pilhas alcalinas) ou ligada a uma tomada de corrente doméstica CA.
A unidade do bebé não tem função de carregamento! Recomenda-se
a colocação de pilhas. Em caso de falha de corrente, funcionarão como
reserva automática.
1. Com uma chave-de-parafusos, rode em 90° o parafuso na tampa do
compartimento das pilhas (20), na parte de trás da unidade do bebé,
contra o sentido dos ponteiros do relógio . Retire a tampa do
compartimento das pilhas (21). Não tente rodar o parafuso para
além da posição 'aberto'.
2. Coloque 3 pilhas alcalinas AA, respeitando a polaridade tal
como indicado.
3. Feche o compartimento das pilhas.
4. Prima o botão Ligar/Desligar (14). O LED de potência (16) acende.
5. Prima e mantenha premido o botão Ligar/Desligar (14) para desligar
a unidade do bebé.

2.2 Fonte de alimentação da unidade do bebé (ver Figura E)

1. Ligue a tomada pequena do transformador CA ao conector de
corrente da unidade do bebé e a outra extremidade do cabo do
transformador à tomada eléctrica (230V/50Hz). Use apenas o
transformador fornecido (6V CC / 500mA).
2. Prima o botão Ligar/Desligar (14). O LED de potência (16) acende.
3. Prima e mantenha premido o botão Ligar/Desligar (14) para desligar
a unidade do bebé.

2.3 Instalação das pilhas da unidade do adulto (Ver Figura B)

1. Retire o clipe do cinto para cima.
2. Com uma chave-de-parafusos, rode em 90° o parafuso na tampa do
compartimento das pilhas (11), na parte de trás da unidade do adulto,
contra o sentido dos ponteiros do relógio. Retire a tampa do
compartimento das pilhas (12). Não tente rodar o parafuso para
além da posição ‘aberto’.
3. Coloque o conjunto de pilhas de NiMH no compartimento das pilhas.
Assegure-se de que o conector do conjunto de pilhas (A) se encontra
ligado e que a polaridade corresponde à figura (B). O fio vermelho =
polaridade (+) positiva. Não instale pilhas alcalinas!
4. Feche o compartimento das pilhas.
5. Prima o botão Ligar/Desligar (2). O LED de potência (7) acende.
6. Prima e mantenha premido o botão Ligar/Desligar (2) para desligar a
unidade do adulto.

2.4 Fonte de alimentação da unidade do adulto (ver Figura A)

1. Ligue o cabo do transformador à tomada de corrente eléctrica (230V/
50Hz). Use apenas o transformador fornecido (7V CC / 420mA).
2. Coloque a Unidade do Adulto no carregador. Acende-se a luz
vermelha (6) que indica que a unidade se encontra
em carregamento.
3. Demora cerca de 13 horas a carregar a unidade.
4. Prima o botão Ligar/Desligar (2). O LED de potência (7) acende.
5. Prima e mantenha premido o botão Ligar/Desligar (2) para desligar a
unidade do adulto. Quando as pilhas estiverem quase gastas, o LED
de potência (7) pisca.

3 Ligação

Não coloque a unidade do bebé ou os cabos dentro do berço ou ao alcance
dos braços do bebé (pelo menos 1 metro de distância).
Quando usar o Babytalker pela primeira vez, recomenda-se que teste
a ligação.
Instale a unidade do adulto na mesma sala que a unidade do bebé,
mas com pelo menos 1 metro de distância entre as 2 unidades.
Quando ambas as unidades estiverem ligadas, a unidade do adulto irá
procurar a unidade do bebé.
O LED verde (3) de ligação na Unidade do Adulto irá piscar até ocorrer
comunicação. Assim que a ligação estiver estabelecida, o LED (3)
ficará aceso continuamente. Após algum tempo, quando a unidade do
bebé não captar qualquer som, o LED (3) começa a piscar uma vez a
cada 5 segundos porque a transmissão da unidade do bebé
é interrompida.
A voz capturada pelo microfone será audível na unidade do adulto.
O nível de voz detectado é representado pelo LED (1) na parte de cima
da unidade do adulto.
Quando a voz tiver alcançado o nível máximo, ouve-se um sinal
sonoro (bip).
Quando a ligação estiver estabelecida, mova a unidade do adulto para
a sala de monitorização, mas mantendo o alcance de cobertura.
Teste novamente o alcance premindo brevemente a tecla para ligar (2).
Se não houver ligação, soará um sinal de alerta (bip duplo) (aviso de
fora de cobertura) e o LED verde da ligação ficará a piscar.
Aproxime a unidade do adulto até a ligação ser restabelecida. Se
houver ligação, soará um tom de aviso (bip longo) e o LED verde da
ligação ficará aceso continuamente.

4 Utilizar o Babytalker KS-4221

4.1 Ajustar o volume

Existem 5 níveis de volume na unidade do adulto.
Prima o botão Aumentar o volume (9) para aumentar o nível
do volume.
Prima o botão Diminuir o volume (8) para baixar nível do volume.

4.2 Luz de presença

Prima o botão Luz de presença (13) na unidade do adulto. A luz de
presença (17) acende.
Prima novamente o botão Luz de presença (13) para desligar a luz
de presença.

4.3 Alerta de som

O nível de detecção da voz do bebé é indicado pelo número de LEDs
indicadores de volume (1) no cimo da unidade do adulto.
Apenas quando o volume da unidade do adulto está definido para
‘Desligado’, um bip pode informar quando o nível de voz atingiu a zona do
LED vermelho.

4.4 Paging

Se perder a unidade do adulto, pode encontrá-la premindo o botão Paging
na unidade do bebé durante 2 segundos. A unidade do adulto emite um tom
de aviso agudo durante 30 segundos, para que seja mais fácil encontrá-la.
Prima brevemente o botão Ligar/Desligar para parar o tom de aviso.

5Registo

Quando as luzes de presença da unidade do bebé piscam e/ou não é
possível estabelecer comunicação entre a unidade do bebé e a unidade do
adulto (o LED verde de ligação da unidade do adulto fica intermitente),
é necessário registar a unidade do adulto na unidade do bebé:
Com a unidade do bebé em estado desligado, prima e mantenha
premido o botão Ligar/Desligar (14) ao mesmo tempo que liga o
adaptador de corrente.
A unidade do bebé liga-se e entra em modo de registo.
Solte o botão de Ligar/Desligar. No modo de registo da unidade do
bebé, a luz de presença pisca durante 60 segundos.
No modo de registo, prima e mantenha premido o botão Ligar/Desligar
na unidade do adulto, ao mesmo tempo que coloca pilhas carregadas.
A unidade do adulto liga-se e 3 LED (7) (1) (3) ficam intermitentes.
Caso o registo seja bem sucedido, a luz de presença da unidade do
bebé pára de piscar e a unidade sai do modo de registo.
Os 3 LED (7) (1) (3) da unidade do adulto apagam-se e a unidade
sai do modo de registo enquanto emite um som de confirmação
(1 apito longo).
Caso o registo não seja bem sucedido, ou o tempo disponível para o
registo se tenha esgotado, a luz de presença da unidade do bebé pára
de piscar e a unidade sai do modo de registo.
Os 3 LED (7) (1) (3) da unidade do adulto apagam-se e a unidade sai
do modo de registo enquanto emite um som de erro (3 apitos curtos).
Repita o procedimento.
Para verificar que a ligação entre a unidade do bebé e a unidade do adulto
se encontra estabelecida:
Prima o botão de localização (paging) na unidade do bebé durante
2segundos.
A unidade do adulto emite um apito alto durante 30 segundos.
Prima brevemente qualquer botão sobre a unidade do adulto para
terminar o som.

1Začínáme

Děkujeme vám, že jste si zakoupili produkt Tristar. Tento
produkt byl navržen a smontován s maximální péčí o vás
i životní prostředí. Protože v Tristaru pamatujeme na
budoucnost naší planety a našich dětí, snažíme se ze
všech sil pomáhat životnímu prostředí. Proto jsme se také
rozhodli snížit počet stran našich uživatelských příruček a
příruček k produktům. Uvědomíte-li si, že na výrobu 1 tuny
papíru se spotřebuje 24 stromů, vydávání příruček k
produktům v mnoha jazycích stojí naši planetu spoustu
stromů. V této krátké příručce k zařízení Tristar najdete stručné vysvětlení,
jak zařízení Tristar instalovat a používat.Pokud byste si dále přáli odhalit
všechny vlastnosti svého nového zařízení Tristar, navštivte laskavě naši
webovou stránku (www.Tristar.net), kde si můžete stáhnout kompletní
uživatelskou příručku ve svém jazyce. Pokud toto uděláte, Tristar doufá, že
tímto přispěje k tomu, aby naše planeta byla lepším místem pro život.
Úspěchu ale můžeme dosáhnout pouze s vaší pomocí!

2 Instalace

2.1 Instalace baterií do dětské jednotky (viz obrázek E)

Dětská jednotka může pracovat se 3 bateriemi typu AA (jsou doporučeny
alkalické baterie) nebo na napájení ze sítě. Dětská jednotka nemá funkci
nabíjení! Doporučujeme přidat baterie. V případě výpadku síťového
napájení dojde k automatickému nahrazení bateriemi.
6. Otočte šroub na krytu baterie (20) na zadní straně dětské jednotky
o90° proti směru hodinových ručiček pomocí šroubováku.
Sundejte kryt baterie (21). Nesnažte se otočit šroub dále než
do otevřené pozice.
7. Vložte 3 alkalické baterie typu AA a přitom dodržte
vyznačenou polaritu.
8. Zavřete prostor pro baterie.
9. Krátce stiskněte vypínač (14). LED kontrolka napájení (16) se
rozsvítí.
10. Dětskou jednotku vypnete stisknutím a přidržením vypínače (14).

2.2 Napájení dětské jednotky (viz obrázek E)

1. Zapojte malou zástrčku napájecího adaptéru do síťového konektoru
dětské jednotky a druhý konec do elektrické zásuvky (230 V / 50 Hz).
Používejte výhradně přiložený adaptér (6 V ss / 500 mA).
2. Krátce stiskněte vypínač (14). LED kontrolka napájení (16)
se rozsvítí.
3. Dětskou jednotku vypnete stisknutím a přidržením vypínače (14).

2.3 Instalace baterií do rodičovské jednotky (viz obrázek B)

1. Pootočte sponou pro upevnění na opasek tak, aby byla otočena
směrem nahoru.
2. Otočte šroub na krytu baterie (11) na zadní straně rodičovské
jednotky o 90° proti směru hodinových ručiček pomocí šroubováku.
Sundejte kryt baterie (12). Nesnažte se otočit šroub dále než do
otevřené pozice.
3. Umístěte NiMH baterie do oddílu pro baterie. Ujistěte se, že je
zapojen konektor baterií (A) a že polarita odpovídá obrázku (B).
Červený vodič = kladný (+) pól. Nepoužívejte alkalické baterie!
4. Zavřete prostor pro baterie.
5. Krátce stiskněte vypínač (2). LED kontrolka napájení (7) se rozsvítí.
6. Rodičovskou jednotku vypnete stisknutím a přidržením vypínače (2).

2.4 Napájení rodičovské jednotky (viz obrázek A)

1. Připojte síťový adaptér do síťové zásuvky (230 V / 50 Hz).
Používejte výhradně přiložený adaptér (7 V ss / 420 mA).
2. Vložte rodičovskou jednotku do nabíječky. Červená kontrolka
nabíjení (6) se rozsvítí.
3. Nabíjení jednotky trvá přibližně 13 hodin.
4. Krátce stiskněte vypínač (2). LED kontrolka napájení (7) se rozsvítí.
5. Rodičovskou jednotku vypnete stisknutím a přidržením vypínače (2).
Pokud je úroveň nabití baterie nízká, LED kontrolka napájení (7)
bude blikat.

3 Spojení

Neumisťujte dětskou chůvičku nebo kabely do kolébky nebo v dosahu
dítěte (ve vzdálenosti alespoň 1 metru).
Před prvním použitím chůvičky doporučujeme vyzkoušet spojení.
•Umístěte rodičovskou jednotku do stejného pokoje jako dětskou
jednotku – jednotky však od sebe musí být vzdáleny minimálně 1 metr.
Když jsou obě jednotky zapnuty, rodičovská jednotka začne vyhledávat
dětskou jednotku.
Zelená LED kontrolka (3) indikující spojení na rodičovské jednotce
začne blikat, když spolu komunikují. Jakmile je spojení navázáno,
LED kontrolka (3) se trvale rozsvítí. Po nějaké době, když dětská
jednotka nezachytí žádný zvuk, LED kontrolka (3) se rozbliká v
intervalu 5 sekund, protože dětská jednotka přestane vysílat.
Hlas zachycený mikrofonem bude slyšitelný na rodičovské jednotce.
Hlasitost detekované mluvy je indikována LED kontrolkami (1) v horní
části rodičovské jednotky.
Když hlas dosáhne maximální hlasitosti, zazní pípnutí.
Jakmile je navázáno spojení, přesuňte rodičovskou jednotku do
pokoje na hlídání, který je v dosahu signálu.
•Znovu ověřte dosah – stiskněte krátce tlačítko napájení (2). Jestliže
dojde k přerušení spojení, ozve se výstražný signál (dvojité pípnutí –
varování „mimo dosah“) a zelená LED kontrolka indikující spojení
bude blikat.
•Přibližte rodičovskou jednotku tak, aby bylo spojení znovu navázáno.
Pokud spojení existuje, uslyšíte dlouhé pípnutí a zelená LED kontrolka
indikující spojení začne nepřetržitě svítit.

4 Používání zařízení Babytalker KS-4221

4.1 Nastavení hlasitosti

Rodičovská jednotka má 5 úrovní hlasitosti.
Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti (9).
Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko snížení hlasitosti (8).

4.2 Noční osvětlení

Stiskněte tlačítko pro noční osvětlení (13) na dětské jednotce.
Noční osvětlení (17) se rozsvítí.
Chcete-li noční osvětlení zhasnout, tlačítko noční osvětlení (13)
stiskněte znovu.

4.3 Zvukový signál

Hlasitost detekovaného dětského hlasu je indikována počtem LED
kontrolek hlasitosti (1) v horní části rodičovské jednotky.
Pouze když je hlasitost na rodičovské jednotce nastavena na „Vypnuto“,
pípnutí vás upozorní, když úroveň hlasu dosáhne do červené LED zóny.

4.4 Hledání jednotky

Když ztratíte rodičovskou jednotku, můžete ji najít zmáčknutím tlačítka pro
hledání na dětské jednotce po dobu 2 sekund. Rodičovská jednotka bude
vydávat vysoký pípavý tón po dobu 30 sekund, což vám pomůže ji velmi
snadno najít.
Krátce stiskněte vypínač, abyste zastavili pípání.

5Přihlášení

Když blikají noční světla na dětské jednotce, nebo není navázána
komunikace mezi dětskou a rodičovskou jednotkou (bliká zelená kontrolka
indikující spojení na rodičovské jednotce), je třeba rodičovskou jednotku
přihlásit k dětské jednotce.
Když je dětská jednotka vypnutá, stiskněte a podržte vypínač (14) na
dětské jednotce a připojte napájecí adaptér.
•Dětská jednotka se zapne a přejde do režimu přihlašování.
•Pusťte vypínač. V režimu přihlašování dětské jednotky bliká noč
osvětlení po dobu 60 sekund.
•V průběhu režimu přihlašování stiskněte a podržte vypínač rodičovské
jednotky a vložte do ní nabité baterie.
•Rodičovská jednotka se zapne a rozblikají se 3 kontrolky (7) (1) (3).
Pokud proběhne přihlášení úspěšně, noční osvětlení dětské jednotky
přestane blikat a režim přihlašování bude ukončen.
3 kontrolky (7) (1) (3) na rodičovské jednotce zhasnou a režim
přihlašování bude ukončen potvrzovacím tónem (1 dlouhé pípnutí).
Pokud se přihlášení nezdaří nebo dojde k překročení doby trvání
režimu přihlašování, noční osvětlení dětské jednotky přestane blikat
arežim přihlašování bude ukončen.
3 kontrolky (7) (1) (3) na rodičovské jednotce zhasnou a režim
přihlašování bude ukončen chybovým tónem (3 krátká pípnutí).
Zopakujte postup přihlášení.
Ověření spojení mezi rodičovskou a dětskou jednotkou:
Stiskněte na dětské jednotce na 2 sekundy tlačítko vyhledávání.
•Rodičovská jednotka bude po dobu 30 sekund pískat vysokým tónem.
Pískání zastavíte krátkým stisknutím libovolného tlačítka na
rodičovské jednotce.
1 Τα πρώτα βήματα
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Tristar.
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και συναρμολογηθεί με
πολύ μεγάλο σεβασμό προς το περιβάλλον και τις
ανάγκες σας. Επειδή εμείς στην Tristar θέλουμε να
σκεφτόμαστε το μέλλον του πλανήτη μας και των παιδιών
μας, στόχος μας είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε
για να συμβάλουμε στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Για
το λόγο αυτό αποφασίσαμε να μειώσουμε τον αριθμό των
σελίδων στους οδηγούς χρήσης και τα εγχειρίδια των
προϊόντων μας. Εάν λάβετε υπόψη σας ότι χρειάζονται έως 24 δέντρα για
την παραγωγή ενός τόνου χαρτιού, η έκδοση εγχειριδίων προϊόντων σε
πολλές γλώσσες κοστίζει στον πλανήτη μας πολλά δέντρα. Στο παρόν
περιεκτικό εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή Tristar, μπορείτε να
βρείτε μια σύντομη περιγραφή για τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης της
συσκευής σας Tristar.Εάν θέλετε να εξερευνήσετε όλες τις λειτουργίες της
νέας σας συσκευής Tristar, επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο web
(www.Tristar.net), από την οποία μπορείτε να κάνετε λήψη του πλήρους
εγχειριδίου χρήσης στη γλώσσα σας. Η Tristar ελπίζει ότι αυτή θα είναι η
δική της συνεισφορά στο να γίνει ο πλανήτης μας ένα καλύτερο μέρος, αλλά
για να το πετύχει αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε τη βοήθειά σας!

2 Εγκατάσταση

2.1 Τοποθέτηση μπαταριών στη μονάδα μωρού (βλ. εικόνα E)
Η μονάδα μωρού μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με 3 μπαταρίες μεγέθους
AA (συνιστώνται αλκαλικές μπαταρίες) είτε με εναλλασσόμενο οικιακό
ρεύμα. Η μονάδα μωρού δεν διαθέτει λειτουργία φόρτισης! Συνιστάται
η τοποθέτηση των μπαταριών. Η μονάδα μωρού θα χρησιμοποιήσει
αυτόματα την εφεδρική τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
6. Γυρίστε αριστερόστροφα κατά 90° τη βίδα του καλύμματος
μπαταριών (20) στην πίσω πλευρά της μονάδας μωρού με ένα
κατσαβίδι. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών (21). Μην
επιχειρήσετε να περιστρέψετε τη βίδα πέρα από τη θέση
"ανοιχτό".
7. Τοπο θετ ήστ ε 3 αλκαλικές μπαταρίες AA με την πολικότητα
όπως απεικονίζεται.
8. Κλείστε το χώρο μπαταριών.
9. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (14). Η λυχνία
λειτουργίας (16) ανάβει.
10. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (14) για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα μωρού.
2.2 Τροφοδοτικό για τη μονάδα μωρού (βλ. εικόνα E)
1. Συνδέστε το μικρό βύσμα του τροφοδοτικού AC στην αντίστοιχη
υποδοχή της μονάδας μωρού και το φις του καλωδίου του
τροφοδοτικού στην πρίζα (230 V/50 Hz). Χρησιμοποιήστε
αποκλειστικά το παρεχόμενο τροφοδοτικό (6 V DC / 500 mA).
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (14). Η λυχνία
λειτουργίας (16) ανάβει.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (14) για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα μωρού.
2.3 Τοποθέτηση μπαταριών στη μονάδα γονέα (βλ. εικόνα B)
1. Γυρίστε το κλιπ ζώνης προς τα πάνω.
2. Γυρίστε αριστερόστροφα κατά 90° τη βίδα του καλύμματος
μπαταριών (11) στην πίσω πλευρά της μονάδας γονέα με ένα
κατσαβίδι. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών (12). Μην
επιχειρήσετε να περιστρέψετε τη βίδα πέρα από τη θέση
"ανοιχτό".
3. Τοπο θετ ήστ ε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH στην αντίστοιχη
θέση. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος της επαναφορτιζόμενης
μπαταρίας (A) είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη υποδοχή και ότι η
πολικότητα συμφωνεί με την εικόνα (B). Κόκκινο καλώδιο = θετικός
(+) πόλος. Μην τοποθετείτε αλκαλικές μπαταρίες!
4. Κλείστε το χώρο μπαταριών.
5. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (2). Η λυχνία
λειτουργίας (7) ανάβει.
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (2) για να
απενεργοποιήσετε τη μονάδα γονέα.
2.4 Τροφοδοτικό για τη μονάδα γονέα (βλ. εικόνα A)
1. Συνδέστε το καλώδιο του τροφοδοτικού στην πρίζα (230 V/50 Hz).
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το παρεχόμενο τροφοδοτικό
(7 V DC / 420 mA).
2. Τοπο θετ ήστ ε τη μονάδα γονέα μέσα στο φορτιστή. Η κόκκινη λυχνία
φόρτισης (6) ανάβει.
3. Η φόρτιση της μονάδας διαρκεί περίπου 13 ώρες.
4. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (2). Η λυχνία
λειτουργίας (7) ανάβει.
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
(2) για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα γονέα.
Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, η λυχνία
λειτουργίας (7) αναβοσβήνει.

3 Ζεύξη

Μην τοποθετείτε τη μονάδα μωρού ή τα καλώδια μέσα στην κούνια ή σε
σημείο όπου το μωρό μπορεί να τα φτάσει με τα χέρια του (απόσταση
τουλάχιστον ενός μέτρου).
Κατά την πρώτη χρήση του Babytalker, συνιστάται να δοκιμάσετε τη
σύνδεση.
Εγκαταστήστε τη μονάδα γονέα στον ίδιο χώρο με τη μονάδα μωρού,
αλλά αφήστε μια απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ των δύο
μονάδων.
Μόλις ενεργοποιηθούν και οι δύο μονάδες, η μονάδα γονέα θα αρχίσει
την αναζήτηση για τη μονάδα μωρού.
Η πράσινη λυχνία σύνδεσης (3) στη μονάδα γονέα θα αναβοσβήνει
μέχρι οι δύο μονάδες να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Μόλις επιτευχθεί
ζεύξη, η λυχνία
(3) θα ανάβει σταθερά. Μετά από λίγο, εφ' όσον η
μονάδα μωρού δεν συλλάβει κάποιον ήχο, η λυχνία (3) θα αναβοσβήνει
μία φορά κάθε 5 δευτ., επειδή η μονάδα μωρού σταματά τη μετάδοση.
Η φωνή που συλλαμβάνεται από το μικρόφωνο θα ακούγεται στη
μονάδα γονέα.
Το επίπεδο της ομιλίας που συλλαμβάνεται αναπαριστάται από τις
λυχνίες (1) στην επάνω πλευρά της μονάδας γονέα.
Όταν η ομιλία φτάνει στο ανώτατο επίπεδο, ακούγεται ένας
χαρακτηριστικός ήχος.
Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, μεταφέρετε τη μονάδα γονέα στο δωμάτιο
παρακολούθησης, το οποίο όμως πρέπει να βρίσκεται εντός της
εμβέλειας λειτουργίας.
∆οκιμάστε ξανά την εμβέλεια, πατώντας στιγμιαία το κουμπί
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (2). Εάν δεν υπάρχει σύνδεση,
ακούγεται ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα (διπλό μπιπ,
προειδοποιητικός τόνος εμβέλειας) και η πράσινη λυχνία σύνδεσης
αναβοσβήνει.
Φέρτε τη μονάδα γονέα πιο κοντά μέχρι να αποκατασταθεί η ζεύξη. Εάν
υπάρχει σύνδεση, θα ακουστεί ένα μακρύ ηχητικό σήμα και η πράσινη
λυχνία σύνδεσης θα ανάψει σταθερά.
4 Χρήση του Babytalker KS-4221

4.1 Ρύθμιση έντασης

Η μονάδα γονέα διαθέτει 5 επίπεδα έντασης.
Πατήστε το πλήκτρο αύξησης έντασης (9) για να αυξήσετε το
επίπεδο έντασης.
Πατήστε το πλήκτρο μείωσης έντασης (8) για να μειώσετε το
επίπεδο έντασης.
4.2 Λυχνία λειτουργίας νυκτός
Πατήστε το πλήκτρο λυχνίας λειτουργίας νυκτός (13) στη μονάδα
μωρού. Η λυχνία λειτουργίας νυκτός (17) ανάβει.
Πατήστε ξανά το πλήκτρο λυχνίας λειτουργίας νυκτός (13) για να σβήσει
η λυχνία.

4.3 Ηχητική προειδοποίηση

Το επίπεδο ανίχνευσης φωνής του μωρού υποδεικνύεται από τον αριθμό
των λυχνιών ένδειξης έντασης (1) στο πάνω μέρος της μονάδας γονέα.
Μόνο όταν η ένταση της μονάδας γονέα είναι ρυθμισμένη στο
απενεργοποίηση’, ένας χαρακτηριστικός ήχος σας ενημερώνει μόλις η
ένταση της φωνής φτάσει στη ζώνη των κόκκινων λυχνιών.

4.4 Αναζήτηση

Εάν χάσετε τη μονάδα γονέα, μπορείτε να την εντοπίσετε πιέζοντας το
πλήκτρο αναζήτησης στη μονάδα μωρού για 2 δευτερόλεπτα. Η μονάδα
γονέα εκπέμπει για 30 δευτερόλεπτα έναν υψηλό χαρακτηριστικό τόνο,
οοποίος σας βοηθά να τη βρείτε εύκολα.
Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να
διακόψετε τον τόνο.
5 Καταχώρηση ακουστικού στη βάση
Όταν αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας νυκτός στη μονάδα μωρού ή/και
δεν μπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία ανάμεσα στη μονάδα μωρού και τη
μονάδα γονέα (η πράσινη λυχνία ζεύξης στη μονάδα γονέα θα
αναβοσβήνει), πρέπει να πραγματοποιηθεί καταχώριση της μονάδας γονέα
στη μονάδα μωρού.
Με την μονάδα μωρού απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (14) στη μονάδα
μωρού και κατόπιν συνδέστε το τροφοδοτικό.
Η μονάδα μωρού θα ενεργοποιηθεί και θα τεθεί σε
λειτουργία καταχώρισης.
Αφήστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Στη διάρκεια της
λειτουργίας καταχώρισης της μονάδας μωρού, η λυχνία λειτουργίας
νυκτός θα αναβοσβήνει για 60 δευτερόλεπτα.
Στη διάρκεια της λειτουργίας καταχώρισης, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στη μονάδα
γονέα και κατόπιν τοποθετήστε φορτισμένες μπαταρίες στη μονάδα.
Η μονάδα γονέα θα τεθεί σε λειτουργία και οι τρεις λυχνίες (7) (1) (3)
θα αναβοσβήνουν.
Εάν η καταχώριση ήταν επιτυχής, η λυχνία λειτουργίας νυκτός θα
σταματήσει να αναβοσβήνει και θα πραγματοποιηθεί έξοδος από τη
λειτουργία καταχώρισης.
Οι 3 λυχνίες (7) (1) (3) στη μονάδα γονέα θα σβήσουν και θα
πραγματοποιηθεί έξοδος από τη λειτουργία καταχώρισης, αφού
ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης (ένα μακρόσυρτο "μπιπ").
Εάν η καταχώριση δεν ήταν επιτυχής ή εάν λήξει ο χρόνος της
λειτουργίας καταχώρισης, η λυχνία λειτουργίας νυκτός στη μονάδα
μωρού θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα πραγματοποιηθεί έξοδος
από τη λειτουργία καταχώρισης.
Οι 3 λυχνίες (7) (1) (3) στη μονάδα γονέα θα σβήσουν και θα
πραγματοποιηθεί έξοδος από τη λειτουργία καταχώρισης, αφού
ακουστεί ένας ήχος σφάλματος (τρία σύντομα "μπιπ").
Επαναλάβετε τη διαδικασία.
Για να επιβεβαιώσετε τη ζεύξη ανάμεσα στη μονάδα γονέα και τη
μονάδα μωρού:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναζήτησης στη μονάδα
μωρού για 2 δευτερόλεπτα.
Η μονάδα γονέα θα εκπέμψει έναν δυνατό ήχο "μπιπ" για
30 δευτερόλεπτα.
Πατήστε στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο στη μονάδα γονέα,
για να διακόψετε τον ήχο.

1 Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu firmy Tristar. Produkt ten
został zaprojektowany i wykonany z największą troską o
użytkownika oraz środowisko. Ponieważ w firmie Tristar
myślimy o przyszłości naszej planety oraz naszych dzieci,
naszym celem jest zrobić wszystko, aby pomóc ratować
środowisko naturalne. Dlatego zdecydowaliśmy o
zmniejszeniu liczby stron naszych instrukcji obsługi. Jeżeli
weźmiemy pod uwagę, że na wyprodukowanie 1 tony
papieru potrzeba około 24 drzew, do wydrukowania
instrukcji obsługi w wielu językach trzeba wyciąć dużą liczbę drzew
rosnących na naszej planecie. W tej krótkiej instrukcji dostarczonej z
urządzeniem firmy Tristar można znaleźć zwięzłe informacje na temat jego
instalacji oraz użytkowania.Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o
wszystkich funkcjach swojego nowego urządzenia firmy Tristar, prosimy
odwiedzić naszą stronę internetową (www.Tristar.net), gdzie można pobrać
pełną instrukcję obsługi w wybranym języku. W firmie Tristar mamy
nadzieję, że przyczynimy się w ten sposób do zmiany naszej planety w
lepsze miejsca do życia, ale całkowity sukces odniesiemy tylko z Twoją
pomocą!

2Instalacja

2.1 Wkładanie baterii do jednostki dla dziecka (patrz ilustracja E)
Jednostka dla dziecka może być zasilana za pomocą 3 baterii typu AA
(zalecane baterie alkaliczne) lub za pomocą domowego gniazdka prądu
zmiennego. Jednostka dla dziecka nie ma funkcji ładowania! Zalecane
jest włożenie baterii. Zapobiegnie to przerwie w pracy urządzenia w
przypadku zaniku zasilania.
6. Przy pomocy śrubokręta obróć w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara o 90° śrubę znajdującą się na pokrywie komory
baterii (20) z tyłu jednostki dla dziecka. Zdejmij pokrywę baterii (21).
Nie wolno obracać śruby dalej niż do pozycji „otwarte”.
7. Włóż 3 baterie alkaliczne typu AA, zwracając uwagę na
ich biegunowość.
8. Zamknij komorę baterii.
9. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania (14). Zapali się kontrolka
zasilania (16).
10. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania (14), aby
wyłączyć jednostkę dla dziecka.

2.2 Podłączanie zasilacza do jednostki dla dziecka

(patrz ilustracja E)

1. Podłącz małą wtyczkę zasilacza AC do gniazdka zasilania jednostki
dla dziecka, a drugi koniec kabla zasilacza do gniazdka
elektrycznego (230 V/50 Hz). Używaj tylko dostarczonego
zasilacza (6 V DC/500 mA).
2. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania (14). Zapali się kontrolka
zasilania (16).
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania (14), aby
wyłączyć jednostkę dla dziecka.

2.3 Wkładanie akumulatorków do jednostki dla rodziców

(patrz ilustracja E)

1. Obróć zaczep do paska w górę.
2. Przy pomocy śrubokręta obróć w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara o 90° śrubę znajdującą się na pokrywie komory
baterii (11) z tyłu jednostki dla rodziców. Zdejmij pokrywę baterii (12).
Nie wolno obracać śruby dalej niż do pozycji „otwarte”.
3. Włóż pakiet akumulatorków do komory na baterie. Upewnij się, że
złącze pakietu akumulatorków (A) jest podłączone i że polaryzacja
jest zgodna z ilustracją (B). Czerwony przewód = plus (+). Nie wolno
wkładać baterii alkalicznych!
4. Zamknij komorę baterii.
5. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania (2). Zapali się
kontrolka zasilania (7).
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania (2),
aby wyłączyć jednostkę dla rodziców.

2.4 Podłączanie zasilacza do jednostki dla rodziców (patrz

ilustracja A)

1. Podłącz kabel zasilacza do gniazdka elektrycznego (230 V/50 Hz).
Używaj tylko dostarczonego zasilacza (7 V DC/420 mA).
2. Umieść jednostkę dla rodziców w ładowarce. Zapali się czerwona
kontrolka ładowania (6).
3. Naładowanie akumulatorków zajmie około 13 godzin.
4. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania (2). Zapali się kontrolka
zasilania (7).
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania (2), aby
wyłączyć jednostkę dla rodziców. Gdy poziom baterii będzie niski,
dioda LED (7) zacznie migać.

3Połączenie

Nie wolno umieszczać jednostki dla dziecka lub kabli w łóżeczku ani w
zasięgu rąk dziecka (odległość co najmniej 1 metr).
Podczas pierwszego użycia zalecane jest przetestowanie połączenia.
Ustaw jednostkę dla rodziców w tym samym pomieszczeniu co
jednostkę dla dziecka, ale w odległości co najmniej 1 metra.
Gdy obie jednostki zostaną włączone, jednostka dla rodziców
rozpocznie wyszukiwanie jednostki dla dziecka.
Zielona kontrolka (3) na jednostce dla rodziców będzie migać aż do
nawiązania połączenia. Po nawiązaniu połączenia kontrolka (3) będzie
świecić w sposób ciągły. Po chwili, jeśli jednostka dla dziecka nie
wychwyci żadnego dźwięku, kontrolka (3) zacznie migać co 5 sekund,
ponieważ jednostka dla dziecka przestanie przesyłać sygnał.
•Głos wychwycony przez mikrofon będzie słyszalny w jednostce
dla rodziców.
Poziom wychwyconego dźwięku będzie podawany przez kontrolki (1)
znajdujące si
ę na górze jednostki dla rodziców.
Kiedy poziom dźwięku osiągnie maksimum, urządzenie będzie
generować sygnał dźwiękowy.
•Gdy połączenie zostanie nawiązane, wynieś jednostkę dla rodziców z
pokoju dzieci, ale nie dalej niż pozwala na to zasięg działania.
Ponownie przetestuj zasięg, krótko naciskając przycisk zasilania (2).
Jeżeli nie będzie połączenia, rozlegnie się dźwięk alarmu (podwójny
sygnał — poza zasięgiem) i zacznie migać zielona
kontrolka połączenia.
•Przenieś bliżej jednostkę dla rodziców aż do powtórnego nawiązania
połączenia. Nawiązanie połączenia zostanie zasygnalizowane długim
sygnałem oraz ciągłym świeceniem zielonej kontrolki.

4 Korzystanie z Babytalker KS-4221

4.1 Regulacja głośności
Jednostka dla rodziców ma 5 poziomów regulacji głośności.
•Naciśnij przycisk zwiększania głośności (9), aby podnieść
poziom głośności.
•Naciśnij przycisk zmniejszania głośności (8), aby obniżyć
poziom głośności.

4.2 Oświetlenie nocne

•Naciśnij przycisk oświetlenia nocnego (13) na jednostce dla dziecka.
Zapali się oświetlenie nocne (17).
•Naciśnij ponownie przycisk oświetlania nocnego (13), aby je wyłączyć.

4.3 Alarm dźwiękowy

Poziom wykrycia głosu dziecka wskazywany jest przez ilość wskaźników
głośności LED (1) znajdujących się na górze jednostki dla rodziców.
Tylko w przypadku, gdy głośność jednostki dla rodziców jest wyłączona,
sygnał dźwiękowy może informować, gdy poziom głosu osiągnie czerwoną
strefę.

4.4 Przywołanie

Gdy jednostka dla rodziców zagubi się, możesz ułatwić sobie jej szukanie,
naciskając przez 2 sekundy przycisk przywołania na jednostce dla dziecka.
Przez 30 sekund jednostka dla rodziców będzie wydawać głośne dźwięki,
dzięki którym będzie ją można łatwo odszukać.
Naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć dźwięki.

5 Rejestracja

Gdy oświetlenie nocne jednostki dla dziecka miga i/lub nie można nawiązać
komunikacji pomiędzy jednostkami dla dziecka i dla rodziców (zielona
kontrolka połączenia na jednostce dla rodziców będzie migać), zarejestruj
jednostkę dla rodziców w jednostce dla dziecka.
Gdy jednostka dla dziecka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj
przycisk włączania/wyłączania na jednostce dla dziecka, jednocześnie
podłączając zasilacz.
Jednostka dla dziecka włączy się i przejdzie w tryb rejestracji.
Zwolnij przycisk włączania/wyłączania. Gdy jednostka dla dziecka
będzie w trybie rejestracji, oświetlenie nocne będzie migać przez
60 sekund.
Przy aktywnym trybie rejestracji naciśnij i przytrzymaj przycisk
włączania/wyłączania na jednostce dla rodziców, jednocześnie
wkładając do niej naładowane akumulatorki.
Jednostka dla rodziców włączy się i zaczną migać trzy kontrolki (7) (1)
(3).
Po udanej rejestracji oświetlenie nocne w jednostce dla dziecka
przestanie migać i wyłączy się tryb rejestracji.
•Zgasną 3 kontrolki (7) (1) (3) na jednostce dla rodziców i wyłączy się
tryb rejestracji, czemu będzie towarzyszyć dźwięk potwierdzenia
(1 długi sygnał).
W przypadku nieudanej rejestracji lub po upływie czasu trybu rejestracji
oświetlenie nocne w jednostce dla dziecka przestanie migać i wyłączy
się tryb rejestracji.
•Zgasną 3 kontrolki (7) (1) (3) na jednostce dla rodziców i wyłączy
się tryb rejestracji, czemu będzie towarzyszyć dźwięk błędu
(3 krótkie sygnały).
Wykonaj jeszcze raz procedurę.
Aby sprawdzić połączenie pomiędzy jednostkami dla rodziców i
dla dziecka:
•Naciśnij na 2 sekundy przycisk przywołania na jednostce dziecka.
Jednostka dla rodziców wyemituje 30-sekundowy sygnał dźwiękowy.
•Naciśnij krótko dowolny przycisk na jednostce dla rodziców, aby
wyłączyć dźwięk.

1 Üzembe helyezés

Köszönjük, hogy Tristar terméket vásárolt. Termékünket
vásárlóink és a környezet igényeinek maximális
figyelembevételével terveztük és állítottuk össze. Mivel
mi, a Tristar munkatársai gondolunk bolygónk és
gyermekeink jövőjére, minden tőlünk telhetőt megteszünk
a környezet védelme érdekében. Ezért döntöttünk úgy,
hogy csökkentjük használati útmutatóink és kézikönyveink
oldalainak számát. Belegondolva, hogy 1 tonna papír
előállításához 24 fát kell kivágni, nyilvánvaló, hogy a
kézikönyvek több nyelven történő kiadása sok fa életébe kerül. A jelen
Tristar készülékhez mellékelt kis kézikönyv röviden ismerteti a Tristar
készülék telepítését és használatát.Ha az új Tristar készülék valamennyi
funkciójával meg szeretne ismerkedni, webhelyünkről (www.Tristar.net)
letöltheti a teljes felhasználói útmutató magyar nyelvű verzióját. Bízunk
benne, hogy a Tristar ezzel segít jobb hellyé tenni a Földet – igazi sikert
azonban csak az Önök segítségével érhetünk el!

2 Üzembe helyezés

2.1 Elemek behelyezése a babaegységbe (lásd E ábra)

A babaegység használható 3 db AA méretű elemmel (alkáli elemeket
ajánlunk) vagy hálózati váltakozó feszültségről. A babaegységnek nincs
töltőfunkciója! Ajánlott elemet behelyezni. Áramszünet esetén ez
automatikusan biztosítja az áramellátást.
6. Egy csavarhúzó segítségével forgassa el 90°-kal a babaegység
hátoldalán található elemrekesz fedelén (20) lévő csavart az
óramutató járásával ellentétesen. Vegye le a fedelet (21). Ne
próbálja meg a csavart az „nyitva” helyzeten túl forgatni.
7. A feltüntetett polaritásnak megfelelően helyezzen be 3 db AA méretű
alkálielemet.
8. Zárja le az elemrekeszt.
9. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (14). A tápellátás jelző LED
(16) világít.
10. A babaegység kikapcsolásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló
gombot (14).

2.2 A babaegység működtetése elektromos hálózatról

(lásd E ábra)

1. A babaegység hálózati tápegységének kisebbik csatlakozóját
csatlakoztassa a babaegységhez, a másik oldalon lévőt pedig dugja
a konnektorba (230 V/50 Hz). Feltétlenül a mellékelt tápegységet
(6 V DC/500 mA) használja.
2. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (14). A tápellátás jelző LED
(16) világít.
3. A babaegység kikapcsolásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló
gombot (14).

2.3 Elemek behelyezése a szülőegységbe (lásd B ábra)

1. Fordítsa felfelé az övcsipeszt.
2. Egy csavarhúzó segítségével forgassa el 90°-kal a szülőegység
hátoldalán található elemrekesz fedelén (11) lévő csavart az
óramutató járásával ellentétesen. Vegye le a fedelet (12). Ne
próbálja meg a csavart az „nyitva” helyzeten túl forgatni.
3. Helyezze be a rekeszbe a NiMH akkumulátort. Ügyeljen arra, hogy
az akkumulátor csatlakozója (A) csatlakoztatva legyen, illetve, hogy a
polaritás az ábrának megfeleljen (B). A piros drót = pozitív (+)
polaritás. Ne helyezzen be alkáli elemeket!
4. Zárja le az elemrekeszt.
5. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (2). A tápellátás jelző
LED (7) világít.
6. A szülőegység kikapcsolásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló
gombot (2).
2.4 A szülőegység működtetése elektromos hálózatról

(lásd A ábra)

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a konnektorhoz (230 V/50 Hz).
Feltétlenül a mellékelt tápegységet (7 V DC/420 mA) használja.
2. Helyezze a szülőegységet a töltőbe. A piros töltésjelző
fény (6) világít.
3. Az akkumulátorok kb. 13 óra alatt töltődnek fel.
4. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (2). A tápellátás jelző
LED (7) világít.
5. A szülőegység kikapcsolásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló
gombot (2). Ha az elem töltöttsége alacsony, a tápellátás jelző LED
(7) villog.

3 Kapcsolat

Ne helyezze a babaegységet vagy a kábeleket a gyerekágyba vagy
a baba keze ügyébe (tartson legalább 1 méter távolságot).
Ha először használja a Babytalkert, akkor ajánlatos tesztelni a kapcsolatot.
Helyezze a szülőegységet ugyanabba a szobába, ahol a babaegység
van, de tartson legalább 1 méter távolságot a 2 egység között.
Ha mindkét készüléket bekapcsolja, a szülőegység keresni fogja
a babaegységet.
Amíg a kapcsolat létre nem jön, a szülőegység zöld kapcsolatjelző
lámpája (3) villog. Ha a kapcsolat létrejött, a LED (3) folyamatosan
világít. Egy bizonyos idő után ha a babaegység nem érzékel hangot,
a LED (3) 5 másodpercenként felvillan, mert a babaegység megszünteti
a jeladást.
A mikrofon által vett hang hallható lesz a szülőegységen.
Az észlelt hang intenzitását a szülőegység tetején található
lámpák (1) jelzik.
Ha a hang elérte a maximális szintet, egy csipogást fog hallani.
Ha a kapcsolat létrejött, vigye a szülőegységet a felügyelő szobába,
de maradjon a működési tartományon belül.
A bekapcsoló gomb (2) rövid lenyomásával tesztelje ismét a
tartományt. Ha nincs kapcsolat, egy riasztó jel (kettős csipogás)
hallható (tartományon kívül figyelmeztetés) és a zöld kapcsolatjelző
LED villog.
Vigye olyan közel a szülőegységet, hogy a kapcsolat újra létrejöjjön.
Ha a kapcsolat létrejött, hosszú sípolás hallható és a zöld
kapcsolatjelző LED folyamatosan kezd világítani.

4 A Babytalker KS-4221 használata

4.1 Hangerő beállítása

A szülőegységen 5 hangerőszint található.
A hangerő növeléséhez nyomja meg a hangerőnövelő gombot (9).
A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a hangerőcsökkentő gombot
(8).

4.2 Éjjeli fény

A babaegységen nyomja meg az Éjjeli fény gombot (13). Bekapcsol az
éjjeli fény (17).
A fény kikapcsolásához nyomja le újból az Éjjeli fény gombot (13).

4.3 Hangjelzés

A szülőegység felső részén látható hangerőjelző LED-ek száma (1) a
babahang észlelésének szintjét jelzi.
Ha a szülőegység hangereje „Ki” állásban van, akkor csak egy csipogás
tájékoztatja önt arról, hogy a hangerő szintje elérte a piros
LED zónát.

4.4 Kereső funkció

Ha nem találja a szülőegységet, tartsa 2 másodpercig lenyomva a
babaegységen található keresőgombot. A szülőegység 30 másodpercig
magas sípoló hangot ad, aminek köszönhetően gyorsan megtalálhatja
az egységet.
A sípolás kikapcsolásához nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot.

5 Regisztráció

Amikor a babaegység éjjeli fényjelzése villog és/vagy nincs kapcsolat a
baba- és a szülőegység között (a szülőegységen ilyenkor a zöld LED
villog), a szülői egységet a babaegységhez kell hangolni:
Amikor a babaegység kikapcsolt állapotban van, nyomja le a
be-/kikapcsolási gombot (14), és tartsa lenyomva, míg a töltőhöz
csatlakoztatja az egységet.
A babaegység bekapcsol és regisztrációs üzemmódba lép.
Engedje el a be-/kikapcsoló gombot. A babaegység regisztrációs
üzemmódjában az éjjeli fényjelzés 60 másodpercig villogni fog.
A regisztrációs üzemmódban tartsa lenyomva a szülőegység
be-/kikapcsoló gombját mindaddig, amíg kicseréli az elemeket.
A szülőegység bekapcsol, és 3 LED fény (7) (1) (3) is felvillan.
Ha a regisztráció sikeres, a babaegység éjjeli jelzőfénye abbahagyja
a villogást, és kilép a regisztrációs üzemmódból.
A szülőegység három LED fénye (7) (1) (3) kialszik, és egy megerősítő
hangjelzéssel (1 hosszú sípolás) kilép a regisztrációs üzemmódból.
Ha a regisztráció sikertelen, vagy a regisztrációs idő letelik,
a babaegység éjjeli fénye kialszik, és az egység kilép a
regisztrációs üzemmódból.
A szülőegység három jelző LED fénye (7) (1) (3) kialszik, és
egy hibajelző hangjelzéssel (3 rövid sípolás) kilép a
regisztrációs üzemmódból.
Ismételje meg a folyamatot.
A szülő- és a babaegység közötti kapcsolat megerősítése:
A babaegység keresőgombját tartsa 2 másodpercig lenyomva.
A szülőegység 30 másodpercen keresztül magas sípoló hangot
fog kiadni.
A csipogás leállításához röviden nyomja meg a szülőegység
bármelyik gombját.

1Začíname

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili výrobok značky Tristar.
Tento výrobok bol skonštruovaný a zmontovaný s
maximálnym ohľadom na vaše potreby a životné
prostredie. My v spoločnosti Tristar myslíme na budúcnosť
našej planéty a naše deti, a preto je naším cieľom v
maximálnej možnej miere pomáhať chrániť životné
prostredie. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli znížiť počet
strán našich používateľských príručiek a návodov. Ak si
uvedomíme, že na výrobu jednej tony papiera je
potrebných 24 stromov, publikovanie príručiek v mnohých jazykoch stojí
našu planétu množstvo stromov. V tejto krátkej príručke dodanej s
prístrojom Tristar nájdete stručné vysvetlenie postupu inštalácie a
používania vášho prístroja Tristar.Ak si želáte oboznámiť sa so všetkými
funkciami vášho nového prístroja Tristar, navštívte naše internetové stránky
(www.Tristar.net), kde si môžete prevziať kompletnú používateľskú
príručku vo svojom jazyku. Spoločnosť Tristar je presvedčená, že týmto
prispieva k vytváraniu lepších podmienok na našej planéte, ale uspieť
dokážeme len s vašou pomocou!

2 Inštalácia

2.1 Inštalácia batérie detského modulu (pozri Obr. E)

Detský modul môže byť napájaný buď tromi batériami typu AA (odporúčané
sú alkalické batérie) alebo striedavým prúdom z domácej elektrickej
zásuvky. Detský modul nemá nabíjaciu funkciu! Odporúča sa vložiť
batérie. Budú fungovať automaticky ako náhradný zdroj, keď dôjde k
prerušeniu napájania.
6. Pomocou skrutkovača otočte skrutku krytu batérií (20) na zadnej
strane detského modulu o 90° proti smeru otáčania hodinových
ručičiek. Zložte kryt batérií (21). Skrutku sa nepokúšajte otočiť za
polohu „otvorené“.
7. Vložte 3 alkalické batérie typu „AA“ podľa znázornenej polarity.
8. Zatvorte priestor na batérie.
9. Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. (14). LED indikátor napájania (16)
sa rozsvieti.
10. Stlačením a podržaním tlačidla Zap./Vyp. (14) vypnite detský modul.

2.2 Napájací zdroj detského modulu (pozri Obr. E)

1. Zapojte malú zástrčku sieťového adaptéra do napájacieho konektora
detského modulu a druhý koniec kábla adaptéra do elektrickej zásuvky
(230 V/50 Hz). Používajte iba priložený adaptér (6 V=/500 mA).
2. Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. (14). LED indikátor napájania (16)
sa rozsvieti.
3. Stlačením a podržaním tlačidla Zap./Vyp. (14) vypnite detský modul.

2.3 Inštalácia batérie rodičovského modulu (pozri Obr. B)

1. Otočte sponu na opasok smerom nahor.
2. Pomocou skrutkovača otočte skrutku krytu batérií (11) na zadnej
strane rodičovského modulu o 90° proti smeru otáčania hodinových
ručičiek. Zložte kryt batérií (12). Skrutku sa nepokúšajte otočiť za
polohu „otvorené“.
3. Vložte batériu NiMH do priestoru na batérie. Konektor batérií (A)
musí byť pripojený a polarita batérie musí zodpovedať polarite
znázornenej na obrázku (B). Červený drôt = kladný (+) pól.
Nepoužívajte alkalické batérie!
4. Zatvorte priestor na batérie.
5. Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. (2). LED indikátor napájania (7) sa rozsvieti.
6. Stlačením a podržaním tlačidla Zap./Vyp. (2) vypnite
rodičovský modul.

2.4 Napájací zdroj rodičovského modulu (pozri Obr. A)

1. Pripojte kábel sieťového adaptéra k elektrickej zásuvke (230 V/50 Hz).
Používajte iba priložený adaptér (7 V=/420 mA).
2. Zasuňte rodičovský modul do nabíjačky. Rozsvieti sa červený
indikátor nabíjania (6).
3. Nabitie modulu trvá približne 13 hodín.
4. Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. (2). LED indikátor napájania (7) sa rozsvieti.
5. Stlačením a podržaním tlačidla Zap./Vyp. (2) vypnite rodičovský
modul. Keď je batéria takmer vybitá, LED indikátor napájania (7)
bliká.

3 Spojenie

Neumiestňuje detský modul či káble do kolísky ani v dosahu rúk dieťaťa (vo
vzdialenosť minimálne 1 meter).
Ak Babytalker používate prvýkrát, odporúčame vám, aby ste
otestovali spojenie.
•Rodičovský modul umiestnite do miestnosti s destkým modulom,
ale medzi modulmi nechajte vzdialenosť minimálne 1 meter.
Ak sú oba moduly zapnuté, rodičovský modul vyhľadá detský modul.
Zelený LED indikátor spojenia (3) na rodičovských moduloch bude
blikať až do vytvorenia spojenia. Po vytvorení spojenia, LED indikátor
(3) bude svietiť neprerušovane. Po určitej dobe, keď detský modul
nezachytáva žiaden zvuk, LED indikátor (3) bude blikať každých
5 sekúnd, pretože detský modul prestal vysielať.
Hlas zachytený mikrofónom bude vychádzať z rodičovského modulu.
O úrovni hlasitosti zaznamenanej reči informuje LED indikátor (1) v
hornej časti rodičovského modulu.
•Keď hlasitosť reči dosiahne maximálnu úroveň, ozve sa pípnutie.
Po vytvorení spojenia premiestnite rodičovský modul do monitorovacej
miestnosti, ale v rámci dosahu signálu.
Krátkym stlačením tlačidla napájania (2) znova skontrolujte dosah.
Ak je spojenie prerušené, ozve sa výstražný signál (dve pípnutia)
(výstraha „mimo dosah“) a zelený LED indikátor spojenia bude blikať.
Približujte rodičovský modul k detskému modulu, až kým sa spojenie
neobnoví. Po vytvorení spojenia zaznie dlhé pípnutie a zelený LED
indikátor spojenia bude svietiť neprerušovane.

4 Používanie prístroja Babytalker KS-4221

4.1 Nastavenie hlasitosti

Rodičovský modul má 5 úrovní hlasitosti.
Na zvýšenie úrovne hlasitosti stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti (9).
Na zníženie úrovne hlasitosti stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti (8).

4.2 Nočné osvetlenie

•Stlačte tlačidlo nočného osvetlenia (13) na detskom module. Zapne sa
nočné osvetlenie (17).
Na vypnutie svetla znova stlačte tlačidlo nočného osvetlenia (13).

4.3 Zvuková výstraha

O úrovni detekcie hlasu dieťaťa informuje počet LED indikátorov
hlasitosti (1) v hornej časti rodičovského modulu.
Iba ak je na rodičovskom module nastavená úroveň hlasitosti „vyp.“,
pípnutie vás upozorní, keď úroveň hlasitosti hlasu dosiahne oblasť
červeného LED indikátora.

4.4 Prezvonenie

Ak sa rodičovský modul stratil, môžete ho vyhľadať stlačením tlačidla
prezvonenia na detskom module 2 sekundy. Rodičovský modul bude
30 sekúnd vydávať vysoký pípavý tón, aby sa dal ľahšie nájsť.
Na vypnutie pípanie stlačte tlačidlo Zap./Vyp.

5Registrácia

Ak nočné osvetlenie detského modulu bliká a/alebo nie je možné vytvoriť
spojenie medzi detským a rodičovským modulom (zelený LED indikátor
spojenia na rodičovskom module bliká), rodičovský modul je potrebné
registrovať v detskom module:
Ak je detský modul vypnutý, stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp.
na detskom module ačasne pripojte napájací adaptér.
Detský modul sa zapne a vstúpi do režimu registrácie.
•Uvoľnite tlačidlo Zap./Vyp. Keď detský modul vstúpi do režimu
registrácie, nočné osvetlenie bude blikať 60 sekúnd.
V režime registrácie stlačte a držte tlačidlo Zap./Vyp. na rodičovskom
module a vložte nabité batérie.
•Rodičovský modul sa zapne a začnú blikať 3 LED indikátory (7) (1) (3).
Ak je registrácia úspešná, nočné svetlenie detského modulu prestane
blikať a modul ukončí režim registrácie.
3 LED indikátory (7) (1) (3) na rodičovskom module zhasnú a
modul ukončí režim registrácie, pričom zaznie potvrdzovací tón
(jedno dlhé pípnutie).
Ak je registrácia neúspešná, alebo ak vypršal čas registrácie,
nočné osvetlenie detského modulu prestane blikať a modul ukončí
režim registrácie.
3 LED indikátory (7) (1) (3) na rodičovskom module zhasnú a modul
ukončí režim registrácie, pričom zaznie chybový tón (3 krátke pípnutia).
Zopakujte uvedený postup.
Postup overenia spojenia medzi rodičovským a detským modulom:
•Stlačte tlačidlo prezvonenia na detskom module a podržte ho stlačené
2 sekundy.
•Rodičovský modul bude pípať vysokým tónom počas doby 30 sekúnd.
Na vypnutie pípania krátko stlačte akékoľvek tlačidlo na
rodičovskom module.

ITALIANO

PORTUGUÊS

ČESKY

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

POLSKI

MAGYAR

SLOVENSKY

1
9
8
7
4
2
3
10
6
1
5
11
12
10
17
13 14 15 16
18
19
20
21
A
B
C
D
NEMo
No Emission Mode
N
O
R
A
D
I
A
T
I
O
N
I
N
S
T
A
N
D
B
Y
NEMo
No Emission Mode
N
O
R
A
D
I
A
T
I
O
N
I
N
S
T
A
N
D
B
Y
90° MAX
E
+
+
+
+
-
AA x
1
+
-
A
A
x
1
+
-
AA
x
1
A
B
-
+

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für TriStar KS-4221 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie babymonitore und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.9 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum TriStar KS-4221 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum TriStar und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere TriStar -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
TriStar
KS-4221
babymonitor
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu TriStar KS-4221 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.