Valera Vanity Bedienungsanleitung

Valera Vanity
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungValera Vanity
BRUKSINSTRUKSJONER
Vi ber deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen. Den
inneholder viktige råd om sikkerhet og bruk av apparatet.
Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted.
Også tilgjengelig på www.valera.com
KOMPONENTER
1.På/av-tast
2.Regulerbar arm
3.Rom for 4 batterier av typen AA (ikke vedlagt)
4.Adapterstøpsel 6V - 300 mA (ikke vedlagt)
5.Lyspære 2,5V - 0,3A
ADVARSEL
Dersom apparatet er utstyrt med en strømadapter, må du ikke bruke
det i nærheten av badekaret eller dusjen, og heller ikke over
servanten når vannkranen er åpen.
Ikke bruk apparatet hvis det er defekt. Ikke forsøk å reparere det
elektriske apparatet selv, men henvend deg til en spesialisert
tekniker.
Alle vedlikeholdsoperasjoner og utskifting må alltid utføres når
apparatet er slått AV og koblet fra en eventuell strømadapter.
Gjør barn oppmerksomme på farene ved bruk av elektriske
apparater, og opplys dem om sikkerhetsreglene. Elektriske
apparater må aldri etterlates innen barns rekkevidde.
Apparatets emballasjedeler (plastposer, pappeske osv.) må ikke
etterlates innen barns rekkevidde, da de kan utgjøre en fare.
Ikke utsett apparatet for temperaturer under 0 °C eller over 40 °C.
Unngå langvarig eksponering for direkte sollys.
Apparatet er skjermet og utstyrt med beskyttelsesisolering.
For å skåne miljøet skal du ikke kaste brukte batterier i
husholdningsavfallet, men levere dem til en egnet miljøstasjon.
BRUKSMÅTE
SETTE INN BATTERIENE
Apparatet fungerer med 4 batterier av typen AA på 1,5V
Åpne batterirommet (fig.1 ref.3) under basen.
Sett inn batteriene (vær oppmerksom på polaritet) og lukk lokket
igjen.
Speilet kan også forsynes med strøm via en strømadapter på 6V og
300 mA. (Ikke vedlagt apparatet) ADVARSEL:
Ikke bruk
strømadaptere med andre spesifikasjoner. Bruk kun adaptere som
er godkjent at anerkjente institutter.
Produsenten av apparatet kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes en uegnet strømadapter.
SLÅ PÅ/AV
Trykk på knappen (fig. 1 - ref.1) på basen for å slå på og av
apparatet.
BYTTE LYSPÆRER
Speilet er utstyrt med to skrupærer på 2,5V - 0,3A.
Dersom en lyspære går, slår også den andre seg av, og derfor må
du kontrollere om filamentet er brutt før du skifter dem ut.
Ta av dekselet over lyspæren ved å trekke i tungene under (fig.2)
Bytte lyspæren.
Lukk dekselet igjen ved først å sette inn de øverste tungene og
deretter trykke den nederste delen på plass (fig.3).
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Alle vedlikeholdsoperasjoner og utskifting må alltid utføres når
apparatet er slått AV.
Ikke dypp speilet i vann!
Rengjør både speilet og apparatets overflate med en myk, eventuelt
litt fuktig, klut. Du må aldri bruke løsemidler eller slipende
rengjøringsmidler!
Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid, må du ta ut
batteriene.
AVHENDING
Apparatet må avhendes på en miljømessig måte.
Bring de gamle batteriene til et egnet innsamlingssenter.
BRUKSANVISNIN
Läs noggrant bruksanvisningarna, de innehåller viktiga råd
angående säkerhet och apparatens användning. Bevara
dessa instruktioner.
Finns även på www.valera.com
KOMPONENTER
1.På/av-knapp
2.Reglerbar arm
3.Plats för 4 batterier av typ AA (medföljer ej)
4.Uttag för strömförsörjningsadapter 6V - 300mA (medföljer ej)
5.Lampa 2,5V - 0,3A
VARNING
Om kopplad till strömförsörjningsadapter skall apparaten inte
användas i närheten av badkar eller dusch, och ej heller över
handfat då vatten strömmar ur kranen.
Använd inte apparaten om den är defekt. Försök inte reparera
elektriska apparater själv, utan vänd dig till behörig tekniker.
Alla underhålls- och utbytesarbeten ska utföras när apparaten är
AVSTÄNGD och frånkopplad från elnätet, om
strömförsörjningsdapater finns.
Varna barn angående de faror som kan uppstå med elektriska
apparater och informera om säkerhetsföreskrifter. Låt aldrig
elektriska apparater finnas inom räckhåll för barn.
Förpackningsmaterialet till apparaten (plastpåsar, kartonglådor
m.m.) får inte vara åtkomliga för barn, eftersom de kan utgöra en
potentiell fara.
Utsätt inte apparaten för temperaturer under 0 °C eller över 40 °C,
och undvik att utsätta den för direkt och långvarigt solljus.
Apparaten är avskärmad och försedd med skyddsisolering.
För att skydda miljön, rekommenderar vi att inte slänga förbrukade
batterier bland hushållsavfallet, men att lämna in dem till avsedda
insamlingsställen.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
ATT SÄTTA I BATTERIER
Apparaten fungerar med 4 batterier av typ AA om 1,5V
Öppna batteriutrymmet (fig. 1 ref. 3) under basen.
För in batterierna, var noggrann med polariteten, och stäng locket
igen.
Spegeln kan även strömförsörjas med en strömförsörjningsdapater
om 6V och 300mA. (Medföljer ej apparaten) OBSERVERA:
Använd
inte en strömförsörjningsdapater med annan teknisk specifikation.
Använd endast strömförsörjningsdapater som är godkänd av
erkända institut.
Apparatens tillverkare kan inte anses ansvarig för eventuella skador
som uppstår på grund av användning av felaktig
strömförsörjningsdapater.
ATT SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV
För att slå på och stänga av apparaten, tryck på knappen (fig. 1 - ref.
1) som finns på dess bas.
BYTE AV GLÖDLAMPOR
Spegeln är utrustad med två skruv-glödlampor om 2,5V - 0,3A.
Då en glödlampa går sönder slocknar även den andra lampan -
kontrollera därför, innan även den byts ut, vilken av de två som har
en trasig glödtråd.
Ta loss lampskyddet genom att dra i tungorna undertill (fig. 2)
Byt ut lampan.
Stäng skyddet genom att föra in de övre tungorna och sedan trycka
in den undre delen på sin plats (fig. 3).
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Alla underhålls- och utbytesarbeten ska utföras när apparaten är
AVSTÄNGD.
Sänk inte ned spegeln i vatten!
Rengör spegeln och dess hus med en mjuk duk som eventuellt är
lätt fuktad. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande
rengöringsmedel!
Om apparaten inte skall användas under en tid bör du ta ut
batterierna.
AVFALLSHANTERING
Apparaten ska tas omhand enligt gällande
miljöskyddsbestämmelser.
Lämna uttjänta batterier på uppsamlingsplats för batterier.
KÄYTTÖOHJEET
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, sillä ne sisältävät tärkeitä
laitteen turvallisuus- ja käyttöohjeita. Säilytä ohjeet tulevaa
tarvetta varten.
Ohjeet ovat saatavana myös osoitteesta www.valera.com
OSAT
1.Kytkentä-/sammutuspainike
2.Säädettävä varsi
3.Paristokotelo neljälle AA-paristolle (paristot eivät tule laitteen
mukana)
4.Verkkolaitteen (6 V, 300 mA) liitinaukko (verkkolaite ei tule laitteen
mukana)
5.Lamppu: 2,5 V, 0,3A
VAROITUKSIA
Jos laitteessa on verkkolaite, älä käytä laitetta kylpyammeen tai
suihkun lähellä tai lavuaarin yläpuolella hanan ollessa auki.
Älä käytä vioittunutta laitetta. Älä yritä korjata sähkölaitetta
omatoimisesti, vaan käänny aina asiantuntevan sähköasentajan
puoleen.
Kaikki huolto- ja vaihtotyöt on tehtävä laite kytkettynä pois päältä ja
irrotettuna mahdollisesta verkkolaitteesta.
Varoita lapsia vaaroista, joita sähkölaitteet voivat aiheuttaa, ja opeta
heille turvallisuusmääräykset. Älä jätä sähkölaitteita koskaan lasten
ulottuville.
Älä jätä laitteen pakkausmateriaaleja (muovipussit, pahvilaatikko
jne.) lasten ulottuville, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
Älä altista laitetta alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilalle. Vältä suoraa
ja pitkäaikaista altistusta auringonsäteille.
Laite on suojattu, ja siinä on suojaeristys.
Ympäristön suojelemiseksi käytettyjä paristoja ei saa hävittää
normaalin sekajätteen mukana, vaan ne on toimitettava
asianmukaiseen keräyspisteeseen.
KÄYTTÖ
PARISTOJEN ASENNUS
Laite toimii neljällä 1,5 voltin AA-paristolla.
Avaa jalustan pohjassa oleva paristokotelo (kuva 1, kohta 3).
Asenna paristot oikein päin plus- ja miinusmerkkien mukaisesti ja
sulje kansi.
Peilin virtalähteenä voi käyttää myös verkkolaitetta (6 V, 300 mA).
(Ei toimiteta laitteen mukana) HUOMIO:
Älä käytä verkkolaitetta,
jonka ominaisuudet eivät ole edellä mainitut. Käytä ainoastaan
tunnettujen hyväksyntälaitoksen hyväksymiä verkkolaitteita.
Laitteen valmistaja ei vastaa epäasianmukaisen verkkolaitteen
aiheuttamista mahdollisista vahingoista.
KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄL
Laite kytketään päälle ja pois päältä painamalla jalustassa olevaa
painiketta (kuva 1, kohta 1).
LAMPPUJEN VAIHTAMINEN
Peilissä on kaksi kierrekantaista lamppua: 2,5 V, 0,3 A.
Jos toinen lampuista vioittuu, myös toinen sammuu. Sen vuoksi
ennen lamppujen vaihtamista on tarkastettava, kumman lampun
hehkulanka on poikki.
Irrota lampun suojus vetämällä sen alla olevista kielekkeistä
(kuva 2).
Vaihda lamppu.
Sulje suojus työntämällä ensin ylemmät kielekkeet sisään ja
painamalla sen jälkeen alaosa paikalleen (kuva 3).
PUHDISTUS JA HUOLTO
Kaikki huoltotyöt ja varusteiden vaihto on tehtävä virta katkaistuna
laitteesta.
Älä upota peiliä veteen!
Puhdista peili ja laitteen runko-osa pehmeällä ja tarvittaessa vähän
kostutetulla liinalla. Älä käytä missään tapauksessa liuotinaineita tai
hankaavia puhdistusaineita!
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.
HÄVITTÄMINEN
Laitteen hävittämisessä on noudatettava
ympäristönsuojelumääräyksiä.
Toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.
BRUGERVEJLEDNING
Læs denne brugervejledning grundigt, da den indeholder
vigtige råd om sikkerheden for og brugen af apparatet.
Opbevar brugervejledningen omhyggeligt.
Findes også på siden www.valera.com
DELE
1.Tænd/sluk-knap
2.Indstillelig arm
3.Batterikammer til 4 batterier af typen AA (medfølger ikke)
4.Stik til strømadapter 6V - 300mA (medfølger ikke)
5.Pære 2,5V – 0,3A
ADVARSLER
Hvis apparatet har en strømadapter, må det aldrig anvendes i
nærheden af badekar, brusere og heller ikke over en håndvask,
mens vandet løber.
Brug ikke apparatet, hvis det udviser fejl. Prøv aldrig at reparere
elektriske apparater på egen hånd, men kontakt altid en uddannet
elektriker.
Alle rengørings- og vedligeholdelsesindgreb skal foretages med
SLUKKET apparat, der er taget ud af stikkontakten, hvis der er
tilkoblet en adapter.
Oplys børn om de farer, der kan være ved elektriske apparater, og
fortæl dem om de tilhørende sikkerhedsforanstaltninger. Efterlad
aldrig elektriske apparater inden for børns rækkevidde.
Elementerne i emballagen (plastposer, papæsker osv.) skal holdes
uden for børns rækkevidde, da de udgør en potentiel fare.
Apparatet må ikke udsættes for temperaturer på under 0°C eller
over 40°C. Undgå direkte og længerevarende udsættelse for sollys.
Apparatet er afskærmet og forsynet med beskyttelsesisolering.
For at beskytte miljøet tilrådes det, at man ikke bortskaffer brugte
batterier med husholdningsaffaldet, men at de afleveres på en
specifik affaldsstation.
BRUG
ISÆTNING AF BATTERIERNE
Apparatet bruger 4 batterier af typen AA på 1,5V
Åbn batterikammeret (fig. 1 ref. 3) i bunden af soklen.
Isæt batterierne, og sørg for, at polariteten er korrekt, og sæt
dækslet på igen.
Spejlet kan også få strømforsyning via en adapter på 6V og 300mA.
(leveres ikke med apparatet) PAS PÅ:
Brug ikke en adapter med
andre specifikationer. Brug udelukkende adaptere godkendt af
myndighederne.
Apparatets producent kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle
skader, der skyldes anvendelse af en uegnet adapter.
TÆNDING OG SLUKNING
For at tænde eller slukke apparatet trykkes der på knappen (fig. 1 -
ref. v1) på soklen.
UDSKIFTNING AF PÆRER
Spejlet er forsynet med to pærer med skruefatning på 2,5V - 0,3A.
Når den ene pære går, vil den anden også slukke, derfor skal man
kontrollere, at pærens tråde reelt er brændt over, inden den
udskiftes.
Tag dækslet over pæren af ved at trække i tapperne nedenunder
(fig. 2).
Udskift pæren.
Luk dækslet ved først at føre de øverste tapper ind og dernæst
trykke den nederste del på plads (fig. 3).
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Alle rengørings- og vedligeholdelsesindgreb skal foretages med
SLUKKET apparat.
Nedsænk aldrig spejlet i vand!
Rengør både spejlet og stellet med en blød klud, der eventuelt er let
fugtet. Brug under ingen omstændigheder opløsningsmidler eller
slibemidler!
Hvis apparatet ikke anvendes i længere tid, skal batterierne tages
ud.
BORTSKAFFELSE
Apparatet skal bortskaffes i medfør af reglerne for miljøbeskyttelse.
Aflever de brugte batterier på en specifik affaldsstation.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, mivel
ezek a készülék használatára vonatkozó fontos információkat
tartalmaznak. Őrizze meg a használati utasítást, mert
bármikor szükség lehet rá a későbbiekben.
Elérhető a www.valera.com
oldalon is
RÉSZEGYSÉGEK
1.Be/kikapcsoló gomb
2.Állítható kar
3.a 4 db AA típusú elem helye (nem tartozékok)
4.Aljzat 6V - 300mA betápláláshoz (nem tartozék)
5.2,5V - 0,3A lámpa
FONTOS INFORMÁCIÓK
Vigyázat: áramütés veszély:
Ha van tápegysége, ne használja a készüléket kád vagy zuhanyozó
közelében, vagy a mosdó fölött, ha folyik a víz.
Ne használja a készüléket, ha rendellenességet mutat. Ne próbálja
egyedül megjavítani ezt az elektromos berendezést, forduljon
szakemberhez.
Minden karbantartási és csere műveletet a készülék KIKAPCSOLT
állapotában és, amennyiben tartozik hozzá tápegység, arról
leválasztva kell végezni.
A készüléket csak hajvágásra vagy szakállnyírásra szabad
használni. Bármilyen más célra történő alkalmazása nem
rendeltetésszerűnek és a gyártó által előírt alkalmazási körtől
eltérőnek minősül.
A készülék csomagolásához felhasznált anyagokat (műanyag
zacskók, papírdobozok, stb.) ne hagyjuk kisgyermekek közelében,
mivel azok balesetveszélyesek lehetnek rájuk nézve!
Ne tegye ki a készüléket 0° alatti és 40° fölötti hőmérsékleteknek.
Ne érje a készüléket tartósan közvetlen napsugárzás.
A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kérjük mindig tartsa
szem előtt, hogy az elhasznált akkumulátort tilos a közönséges
háztartási hulladék közé helyezni, hanem a speciálisan erre a célra
kijelölt begyűjtő helyen kell leadni azokat.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
AZ AKKUMULÁTOROK BEHELYEZÉSE
A készülék 4 db AA 1,5V-os elemmel működik.
Nyissa ki alul az elemtartót (1. ábra 3. hiv.).
Tegye be az új akkumulátorokat, közben ügyeljen a jelzett + és -
pozíciókra, majd csukja be a fedelet (2. ábra –B).
A tükröt egy 6 V, 300 mA-es tápegységgel is lehet táplálni. (Ezt nem
szállítjuk a készülékkel együtt) FIGYELEM:
Ne használjon eltérő
tulajdonságú tápegységet. Csak elismert intézmények által
elfogadott tápegységet használjon.
A készülék gyártója nem felel a nem megfelelő tápegység
használata miatt bekövetkező esetleges kárért.
A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg az alsó gombot
(1. ábra - 1. hiv.).
ÉGŐCSERE
A tükörhöz két 2,5V - 0,3A csavaros égő tartozik.
Ha az egyik égő kiég, a másik sem gyullad fel, tehát csere előtt
ellenőrizze, hogy az izzószál tényleg el van-e szakadva.
Az alsó nyelveket meghúzva távolítsa el a lámpa fedelét (2. ábra)
Cserélje ki az égőt.
Zárja vissza a fedelet, először a felső nyelveket helyezze vissza,
majd nyomja helyére az alsó részt (3. ábra).
KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS
Minden karbantartási munkát vagy a kés kicserélését csak a
készülék kikapcsolt állapotában, a töltőről eltávolítva szabad
elvégezni.
Ne merítse a tükröt vízbe!
A tükröt és a készüléktestet is puha, esetleg enyhén nedves ruhával
tisztítsa. Oldószert, vagy súrolószert semmilyen esetben ne
használjon!
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor távolítsa el
belőle az akkumulátorokat.
MEGSEMMISÍTÉS (HULLADÉKKEZELÉS)
A készülék hulladékba helyezését az összes hulladékkezelésre és
környezetvédelemre vonatkozó előírás figyelembe vételével kell
végezni.
A lemerült elemeket a megfelelő gyűjtőhelyen adja le.

English

Nederlands Portoguês

Norsk Svenska Suomi

Dansk

Magyar

Deutsch Français Italiano Español

Lighted Make-Up Magnifying Mirror

Beleuchteter Beauty-Vergrösserungsspiegel

Miroir agrandisseur illuminé pour maquillage

Specchio ingranditore illuminato per make-up

Espejo de aumento iluminado para maquillaje

Verlichte & vergrotende make up spiegel

Espelho de maquilhagem de aumentar com luz

Forstørrelsesspeil m/lys til sminking

Förstoringsspegel för makeup

Valolla varustettu suurentava meikkauspeili

Forstørrelsesspejl med baggrundsbelysning til make-up

Zväčšovacie zrkadlo s osvetlením pre make-up

Distributed by
Ligo Electric SA
6853 Ligornetto / Mendrisio
Switzerland
Valera is a registered trademark of Ligo Electric S.A. - Switzerland
00060463 - 01/2014
EN
DE
FR
IT
ES
NL
PT
NO
SV
FI
DA
HU
CS
RO
PL
HE
EL
TR
SK
UK
RU
AR
ZH
FA
ʺʸʠʥʮʥ ʤʬʩʣʢʮ ʸʥʴʩʠ ʺʠʸʮ
Dette apparatet er i samsvar med EU-direktivene 2004/108/EF, 2009/125/EF,
2006/95/EF og rådsforordningen (EF) N. 1275/2008.
Denna apparat överensstämmer med de europeiska direktiven 2004/108/EG,
2009/125/EG, 2006/95/EG och bestämmelserna (EG) nr 1275/2008.
Tämä laite vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 2004/108/EY,
2009/125/EY, 2006/95/EY sekä asetusta (EY) nro 1275/2008.
Dette apparat er i overensstemmelse med de europæiske direktiver
2004/108/EF, 2009/125/EF, 2006/95/EF og forordning (EF) nr. 1275/2008.
A készülék megfelel a 2004/108/EK, 2009/125/EK, 2006/95/EK irányelveknek és
az (EK) 1275/2008 rendeletnek.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
É aconselhável ler atentamente estas instruções de
utilização, pois contém conselhos importantes relativos à
segurança e à utilização do aparelho. Guarde com cuidado
estas instruções de utilização.
Também disponível em www.valera.com
COMPONENTES
1.Tecla de ligar/desligar
2.Braço regulável
3.Compartimento para 4 pilhas do tipo AA (não fornecidas)
4.Tomada para alimentador 6V - 300mA (não fornecida)
5.Lâmpada 2,5V – 0,3A
ADVERTÊNCIAS
Se o aparelho estiver equipado com alimentador, não o utilize perto
da banheira ou do duche, nem em cima do lavatório com a torneira
da água aberta.
Não utilize o aparelho se este apresentar alguma anomalia. Não
tente reparar o aparelho eléctrico sozinho; contacte um técnico
especializado.
Qualquer operação de manutenção ou de substituição deve ser
efectuada com o aparelho DESLIGADO e sem o alimentador, caso
este esteja incluído no aparelho.
Avise as crianças dos perigos que os aparelhos eléctricos podem
provocar e dê-lhes a conhecer as respectivas normas de segurança.
Nunca deixe os aparelhos eléctricos ao alcance das crianças.
Os elementos que constituem a embalagem do aparelho (sacos de
plástico, caixa de cartão, etc.) não devem ser deixados ao alcance
das crianças, pois representam uma potencial fonte de perigo.
Não exponha o aparelho a temperaturas inferiores a 0°C ou
superiores a 40°C. Evite a exposição directa e prolongada aos raios
solares.
O aparelho está blindado e possui isolamento de protecção.
Para respeitar o meio ambiente, não deve colocar as pilhas usadas
no lixo doméstico; deve antes
MODO DE UTILIZAÇÃO
INTRODUÇÃO DAS PILHAS
O aparelho funciona com 4 pilhas do tipo AA de 1,5V
Abra o compartimento das pilhas (fig.1 ref.3) sob a base.
Introduza as pilhas, tendo em atenção as polaridades, e feche
novamente a tampa (fig. 2 - B).
O espelho também pode ser alimentado com um alimentador de 6V
e 300mA (Não fornecido com o aparelho). ATENÇÃO:
Não utilize
um alimentador com especificações diferentes. Utilize apenas
alimentadores aprovados por institutos reconhecidos.
O fabricante do aparelho não pode ser considerado responsável por
eventuais danos provocados pela utilização de um alimentador
inadequado.
LIGAR E DESLIGAR O APARELHO
Para ligar e desligar o aparelho, prima o botão (fig. 1 - ref.1) situado
na base.
O espelho é dotado de duas lâmpadas de rosca de 2,5V - 0,3A.
Se uma lâmpada ficar queimada, a outra também se apaga. Assim,
antes da substituição, certifique-se de que o filamento está, de
facto, interrompido.
Retire a tampa da lâmpada puxando as linguetas situadas sob a
mesma (fig.2)
Substitua a lâmpada.
Volte a fechar a tampa inserindo primeiro as linguetas superiores e,
depois, premindo a parte inferior para a posição (fig.3).
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Faça a limpeza e a manutenção após cada utilização.
Qualquer operação de manutenção ou de substituição deve ser
efectuada com o aparelho DESLIGADO e sem o alimentador.
Não mergulhe o espelho em água!
Limpe o espelho e o corpo do aparelho com um pano macio
ligeiramente humedecido. Nunca utilize solventes ou detergentes
abrasivos!
Retire as pilhas do aparelho se não o utilizar durante um longo
período.
ELIMINAÇÃO
O aparelho deve ser eliminado de acordo com as normas de
protecção do meio ambiente.
Deposite as pilhas gastas num centro de recolha adequado.
Este aparelho está em conformidade com as directivas europeias 2004/108/CE,
2006/95/CE, 2009/125/CE e o regulamento (CE) N.º 1275/2008.
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Deze gebruiksaanwijzing bevat veel waardevolle adviezen
voor de veiligheid en het gebruik van het apparaat en wij
verzoeken u daarom deze met aandacht te lezen. Bewaar
deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
Ook beschikbaar op www.valera.com
COMPONENTEN
1.Aan/Uit-knop
2 Regelbare arm
3 Behuizing voor 4 batterijen type AA (niet bijgeleverd)
4 Aansluiting voor voedingsunit 6V - 300mA (niet bijgeleverd)
5 Lampje 2,5V – 0,3A
RICHTLIJNEN
Let op - gevaar voor elektrische schokken:
Wanneer het apparaat op de voedingsunit is aangesloten mag het
nooit gebruikt worden in de buurt van een bad of een douche, of
boven de wastafel wanneer er water uit de kraan stroomt.
Gebruik uw apparaat niet wanneer het niet goed functioneert.
Probeer het elektrische apparaat niet zelf te repareren, maar wend u
tot een bevoegde technicus.
Iedere willekeurige onderhouds- of vervangingswerkzaamheid mag
alleen uitgevoerd worden bij een UITGESCHAKELD en van de
voedingsunit losgekoppeld apparaat.
Waarschuw kinderen voor de gevaren die elektrische apparaten met
zich meebrengen en geef ze informatie over de desbetreffende
veiligheidsvoorschriften. Houd elektrische apparaten buiten het
bereik van kinderen.
Houd de verpakkingsmaterialen (plastic zakjes, kartonnen doos,
enz.) buiten het bereik van kinderen omdat zij een mogelijke bron
van gevaar vormen.
Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen beneden 0°C of boven
40°C. Voorkom dat het apparaat langere tijd aan direct zonlicht
wordt blootgesteld.
In het belang van het milieu adviseren wij om de lege batterijen niet
via het gewone huishoudelijk afval af te danken, maar om ze naar
een speciaal afvalverzamelcentrum te brengen.
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
DE BATTERIJEN AANBRENGEN
Het apparaat werkt op 4 batterijen type AA van 1,5 V.
De behuizing voor de batterijen (fig.1 rif.3) onder de basis openen.
Breng de batterijen aan, let daarbij op de polariteit, en sluit het
deksel weer (fig. 2 – B).
De spiegel kan ook met een voedingsunit van 6V en 300mA gevoed
worden. (Niet bij het apparaat geleverd) LET OP:
geen voedingsunit
met andere technische kenmerken gebruiken. Gebruik uitsluitend
een voedingsunit die door een erkende instantie is goedgekeurd.
De fabrikant van het apparaat kan niet aansprakelijk gehouden
worden voor eventuele schade die ontstaan is door gebruik van een
verkeerde voedingsunit.
IN- EN UITSCHAKELEN VAN HET APPARAAT
Het apparaat in- of uitschakelen door op de knop (fig. 1 - rif.1) op de
basis te drukken.
De spiegel is voorzien van twee lampjes van 2,5V - 0,3A met
schroefdraad.
Wanneer één lampje doorbrandt zal vanzelf ook het andere lampje
uitgaan; controleer daarom altijd de bedrading alvorens een lampje
te vervangen.
Verwijder het deksel van het lampje door aan het lipje eronder te
trekken (fig.2).
Vervang het lampje.
Het deksel sluiten door eerst de bovenste lipjes erin te steken en
vervolgens het onderste gedeelte op zijn plaats duwen (fig.3).
REINIGING EN ONDERHOUD
Tijdens alle onderhouds- of vervangingswerkzaamheden moet het
apparaat UITGESCHAKELD en van de oplader afgekoppeld zijn.
De spiegel niet in water onderdompelen!
De spiegel en de basis van het apparaat met een zachte en
eventueel licht vochtige doek reinigen. Nooit oplosmiddelen of
schuurmiddelen gebruiken!
Verwijder de batterijen als het apparaat enige tijd niet wordt gebruikt.
AFDANKEN
Het apparaat moet volgens de geldende milieuvoorschriften worden
afgedankt.
Breng lege batterijen naar een speciaal afvalverzamelcentrum.
Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/EG, 2006/95/EG,
2009/125/EG en aan de verordening (EG) nr. 1275/2008.
USER INSTRUCTIONS
Please read this instructions leaflet carefully: it contains valua-
ble information on the safe use of the appliance. Keep these
instructions for future reference.
Available also on www.valera.com
COMPONENTS
1.ON/OFF button
2.Adjustable arm
3.Compartment for 4 AA type batteries (not supplied)
4.Socket for 6V - 300mA power feeder (not supplied)
5.Lamp 2.5V – 0.3A
IMPORTANT
If the appliance is fitted with a power feeder it must not be used near
a bath or shower, or over the basin when the water is running.
Do not use the appliance if there is any malfunction. Never attempt
to repair this electrical appliance yourself: instead, contact a
specialised technician.
All maintenance and replacement procedures must be carried with
the appliance switched OFF and disconnected from the power
feeder if there is one.
Let the children know the dangers and rules of electrical safety. The
appliance is not intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
The elements used to pack the unit (plastic bags, cardboard box,
etc.) must be kept out of reach of children as they are a potential
danger to them.
Do not expose the appliance to temperatures below 0°C or above
40°C. Avoid exposing the appliance to direct sunlight for prolonged
periods of time.
To safeguard the environment, please do not dispose of the batteries
along with household waste, but take them to a special recycling
centre.
USE
INSERTING THE BATTERIES
The appliance operates with four 1.5 volt AA type batteries.
Open the battery compartment (fig.1 ref.3) under the base.
Insert the batteries, taking care to position the + and - as shown,
then replace the cover.
The mirror can also be powered by a 6V - 300mA power feeder. (Not
supplied with the appliance) WARNING:
Do not use power feeders
of other types. Only use power feeders that have been approved by
recognised bodies.
The manufacturer will not be held liable for any damage or injury
deriving from use of an unsuitable power feeder.
SWITCHING ON AND SWITCHING OFF
To turn the appliance on and off, press the button (fig. 1 – ref.1)
located on the base.
LAMP REPLACEMENT
The mirror is fitted with two screw-mounted lamps, size 2.5V – 0.3A.
If one lamp breaks, the other one will also go out, so always check
that the filament is broken before changing the lamps.
Remove the lamp cover by pulling the tongues under it (fig.2)
Change the lamp.
Close the cover again, inserting the top tongues first and then
pressing the bottom part into position (fig.3).
CARE AND MAINTENANCE
The cleaning and maintenance procedure must be carried out after
every use.
All maintenance or blade change operations must be carried out with
the appliance switched OFF and removed from the charger.
Do not put the mirror into water!
Clean both the mirror and the body of the appliance with a soft cloth,
if necessary slightly damp. Never use solvents or abrasive cleaners!
In the event of prolonged disuse, remove the batteries from the
appliance.
DISPOSAL
Dispose of the appliance in accordance with all regulations
governing waste disposal and the safeguarding of the environment.
Dispose of the batteries by delivering them to a special recycling
centre.
This appliance conforms to European Directives 2004/108/EC, 2006/95/EC,
2009/125/EC and Regulation (EC) No. 1275/2008.
BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam
durch, da sie wichtige Hinweise für die Sicherheit und die
Benutzung des Gerätes enthält. Die Bedienungsanleitung
sorgfältig aufbewahren.
Verfügbar auch auf www.valera.com
BESTANDTEILE
1. Taste zum Ein-Ausschalten
2. Verstellbarer Arm
3. Batteriefach für 4 Batterien vom Typ AA (werden nicht mitgeliefert)
4. Anschluss für Netzgerät 6V - 300mA (wird nicht mitgeliefert)
5. Lampe 2,5V - 0,3A
HINWEISE
Benutzen Sie den mit dem Netzgerät an das Stromnetz
angeschlossenen Spiegel nicht in der Nähe der Badewanne oder
der Dusche und auch nicht über ein gefülltes Waschbecken, oder
wenn das Wasser läuft.
Verwenden Sie das Gerät keinesfall, wenn es nicht einwandfrei
funktioniert. Versuchen Sie nicht, das Elektrogerät selbst zu
reparieren, sondern wenden Sie sich an einen Fachmann.
Jeglicher Wartungseingriff und/oder das Auswechseln von Teilen
darf nur bei ABGESCHALTETEM und gegebenenfalls vom
Netzgerät getrenntem Gerät vorgenommen werden.
Bringen Sie den Kindern den sicheren Umgang mit Elektrogeräten
bei. Kleine Kinder sollten Elektrogeräte nicht ohne Beaufsichtigung
benutzen.
Lassen Sie die Verpackungsteile des Geräts (Plastiktüten,
Pappschachtel usw.) nicht in Reichweite von Kindern liegen, da sie
eine potentielle Gefahrenquelle darstellen.
Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C
aus. Setzen Sie das Gerät nicht direkter und längerer
Sonnenbestrahlung aus.
Im Sinne der Umweltschutzvorschriften weisen wir darauf hin, dass
die leeren Batterien nicht in den Hausmüll gehören, sondern bei
einer Sammelstelle abgegeben werden müssen.
GEBRAUCH DES GERÄT
EINLEGEN DER BATTERIEN
Das Gerät funktioniert mit vier 1,5V-Batterien vom Typ AA.
Das Batteriefach (Abb.1 Pos.3) befindet sich auf der
Geräteunterseite.
Die Batterien mit richtiger Polung einlegen und den Deckel wieder
aufschieben.
Der Spiegel kann auch mit einem 6V-/300mA-Netzgerät gespeist
werden (wird nicht mitgeliefert) ACHTUNG:
Benutzen Sie keinesfalls
Netzgeräte mit anderen Merkmalen. Verwenden Sie ausschließlich
von anerkannten Instituten zertifizierte Netzgeräte.
Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht
werden, die auf ein ungeeignetes Netzgerät zurückzuführen sind.
EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTES
Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes drücken Sie den Druckknopf
(Abb.1 – Pos.1) auf dem Sockel.
AUSTAUSCH DER GLÜHLAMPEN
Der Spiegel ist mit zwei Glühlampen 2,5V - 0,3A mit
Gewinde ausgestattet.
Sollte eine Glühbirne durchbrennen, erlischt auch die
andere. Vergewissern Sie sich deshalb vor dem Auswechseln einer
Glühlampe immer, dass sie wirklich durchgebrannt ist.
Zum Entfernen der Lampenabdeckung ziehen Sie an den
darunter befindlichen Klemmen (Abb.2).
Wechseln Sie die Glühlampe aus.
Zum Aufsetzen der Abdeckung setzen Sie zuerst die
oberen Klemmen ein und drücken dann das untere Teil hinein (Abb.3).
REINIGUNG UND WARTUNG
Reinigung und Wartung sind nach jedem Gebrauch durchzuführen.
Wartungs- oder Austauscharbeiten jeder Art stets nur bei
AUSGESCHALTETEM und vom Netzteil getrennten Gerät
ausführen.
Tauchen Sie den Spiegel niemals in Wasser!
Reinigen Sie Spiegel und Gehäuse mit einem weichen, eventuell
leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Lösemittel
oder scheuernde Reinigungsmittel!
Wird das Gerät längere Zeit nicht gebraucht, müssen die Batterien
herausgenommen werden.
ENTSORGUNG
Das Gerät muss entsprechend den Umweltschutzvorschriften
entsorgt werden.
Entladene Batterien bei einem Altstoff-Sammelzentrum entsorgen
lassen.
Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen der europäischen Richtlinien 2004/108/EG,
2006/95/EG, 2009/125/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008.
MODE D'EMPLOI
Lisez attentivement les instructions contenues dans cette
notice d'utilisation, elles vous donnent des conseils pratiques
et précieux concernant la sécurité et l'utilisation de votre
tondeuse et de ses accessoires. Conservez soigneusement
cette notice pour toute consultation future.
Disponible aussi sur www.valera.com
COMPOSITION
1 Bouton d'allumage/extinction
2 Bras réglable
3 Logement pour 4 piles type AA (non fournies)
4 Prise pour alimentateur 6V - 300mA (non fournie)
5 Lampe 2,5V - 0,3A
AVERTISSEMENTS
Attention – danger de chocs électriques :
Ne pas utiliser l'appareil, doté de son alimentateur, près de la
baignoire, de la douche ou sur le lavabo lorsque le robinet est
ouvert.
Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des anomalies. Ne pas essayer
de réparer tout seul l'appareil électrique mais s'adresser plutôt à un
technicien spécialisé.
Toute opération d'entretien ou de remplacement doit avoir lieu
lorsque l'appareil est ÉTEINT et débranché de son éventuel
alimentateur.
Apprenez aux enfants les dangers et les règles de la sécurité
électrique. Et, ne laissez pas les jeunes enfants utiliser vos appareils
électrique sans surveillance.
Les éléments qui constituent l’emballage de l’appareil (sachets en
plastique, boîte de carton, etc.) ne doivent jamais être laissés à la
portée des enfants car ils représentent une source de danger
potentiel.
Ne pas exposer l’appareil à des températures inférieures à 0°C ou
supérieures à 40°C. Éviter toute exposition directe et prolongée aux
rayons solaires.
Pour protéger l’environnement, nous recommandons de ne pas jeter
les piles épuisées avec les ordures ménagères, mais de les remettre
plutôt à un centre de collecte spécifique.
UTILISATION
INTRODUCTION DES PILES
L'appareil fonctionne avec 4 piles type AA de 1.5V
Ouvrir le logement des piles (fig. 1 réf. 3) sous la base.
Introduire les piles en faisant attention au sens et refermer le
couvercle.
Le miroir peut être également alimenté par un alimentateur de 6V et
300mA. (Non fourni avec l'appareil) ATTENTION:
Ne pas utiliser
d'alimentateur présentant des spécifications différentes. N'utiliser
que des alimentateurs approuvés par des instituts reconnus.
Le fabricant de l'appareil ne saurait être tenu pour responsable des
éventuels dommages dérivant de l'utilisation d'un alimentateur non
approprié.
MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L’APPAREIL
Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton (fig. 1 -
réf. 1) situé sur la base.
REMPLACEMENT DES AMPOULES
Le miroir est doté de deux ampoules à vis de 2,5V - 0,3A.
Toute ampoule grillée provoque l'extinction de l'autre, aussi
convient-il de contrôler, avant le remplacement, laquelle des deux
présente un filament cassé.
Enlever le couvercle de la lampe en tirant les languettes situées au-
dessous de ce dernier (fig. 2)
Remplacer l'ampoule.
Refermer le couvercle en introduisant tout d'abord les languettes
supérieures puis appuyer sur la partie inférieure jusqu'à la bloquer
(fig. 3).
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Effectuez le nettoyage et l'entretien après chaque utilisation.
Ne pas plonger le miroir dans l'eau !
Nettoyer aussi bien le miroir que le corps de l'appareil à l'aide d'un
chiffon moelleux, à la rigueur légèrement humide. N'utiliser en aucun
cas des solvants ou des détergents abrasifs !
En cas de non utilisation pendant un certain laps de temps, retirer
les piles de l'appareil.
ÉLIMINATION
L'élimination de la tondeuse se fera selon la loi antipollution.
Remettre les piles épuisées à un centre de collecte spécifique.
Cet appareil est conforme aux directives européennes 2004/108/CE, 2006/95/CE,
2009/125/CE et au règlement (CE) N. 1275/2008.
ISTRUZIONI PER L’USO
Vi preghiamo di leggere con attenzione le presenti istruzioni
per l’uso, esse contengono preziosi consigli relativi alla
sicurezza ed all’uso dell’apparecchio. Conservate con cura
queste istruzioni per l’uso.
Disponibili anche su www.valera.com
COMPONENTI
1.Tasto di accensione/spegnimento
2.Braccio regolabile
3.Alloggiamento per 4 pile tipo AA (non fornite)
4.Presa per alimentatore 6V - 300mA (non fornita)
5.Lampada 2,5V - 0,3A
AVVERTENZE
Se provvisto di alimentatore non utilizzare l’apparecchio in
prossimità della vasca da bagno o della doccia e nemmeno sopra il
lavabo quando l’acqua scorre.
Non utilizzare il vostro apparecchio se presenta un’anomalia. Non
cercare di riparare l’apparecchio elettrico da soli bensì rivolgersi ad
un tecnico specializzato.
Qualsiasi operazione di manutenzione o sostituzione va eseguita ad
apparecchio SPENTO e scollegato dall’alimentatore se
l’apparecchio ne è provvisto.
Avvertire i bambini dei pericoli che possono derivare dagli
apparecchi elettrici ed informarli delle relative norme di sicurezza.
Non lasciare mai gli apparecchi elettrici a portata di mano dei
bambini.
Gli elementi che costituiscono l’imballo dell’apparecchio (sacchetti di
plastica, scatola di cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla
portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.
Non esporre l’apparecchio a temperature inferiori a 0°C o superiori a
40°C. Evitare l’esposizione diretta e prolungata ai raggi solari.
L’apparecchio è schermato ed è dotato di isolamento protettivo.
Nel rispetto dell’ambiente, raccomandiamo di non smaltire le pile
esauste nei rifiuti domestici, ma di consegnarle ad un apposito
centro di raccolta.
MODALITÀ D’USO
INSERIMENTO DELLE PILE
L’apparecchio funziona con 4 pile tipo AA da 1.5V
Aprire l’alloggiamento per pile (fig.1 rif.3) sotto la base.
Inserire le pile facendo attenzione alla polarità e richiudere il
coperchio.
Lo specchio può essere alimentato anche con un alimentatore da 6V
e 300mA. (Non fornito con l’apparecchio) ATTENZIONE:
Non usare
un alimentatore con specifiche diverse. Utilizzare solamente
alimentatori approvati da istituti riconosciuti.
Il costruttore dell’apparecchio non può essere considerato
responsabile per eventuali danni derivanti dall’impiego di un
alimentatore improprio.
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
Per accendere e spegnere l’apparecchio premere il pulsante (fig. 1 -
rif.1) posizionato sulla base.
SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE
Lo specchio è dotato di due lampadine a vite da 2,5V – 0,3A.
La bruciatura di una lampadina comporta lo spegnimento anche
dell’altra, perciò, prima della sostituzione, controllare che il filamento
sia effettivamente interrotto.
Rimuovere il coperchio della lampada tirando le linguette sotto di
esso (fig.2)
Sostituire la lampadina.
Richiudere il coperchio inserendo prima le linguette superiori e
quindi premendo la parte inferiore in posizione (fig.3).
PULIZIA E MANUTENZIONE
Qualsiasi operazione di manutenzione o sostituzione va eseguita ad
apparecchio SPENTO.
Non immergere lo specchio in acqua!
Pulire sia lo specchio che il corpo dell’apparecchio con un panno
morbido, eventualmente leggermente umido. Non utilizzare in
nessun caso solventi o detergenti abrasivi!
Se l’apparecchio non viene utilizzato per un po’ di tempo, rimuovere
le pile dallo stesso.
SMALTIMENTO
L’apparecchio andrà smaltito nel rispetto delle norme di tutela
dell’ambiente.
Consegnare le pile esaurite presso un apposito centro di raccolta.
Questo apparecchio è conforme alle direttive europee 2004/108/CE, 2009/125/CE,
2006/95/CE ed al regolamento (CE) N. 1275/2008.
INSTRUCCIONES DE USO
Les rogamos leer con atención las presentes instrucciones de
uso ya que contienen consejos preciosos en cuanto a la
seguridad y uso del aparato. Conservar atentamente estas
instrucciones de uso.
Disponibles también en www.valera.com
COMPONENTES
1.Tecla de encendido y apagado
2.Brazo regulable
3.Alojamiento para cuatro pilas AA (no incluidas)
4.Conector para alimentador de 6 V - 300 mA (no incluido)
5.Lámpara de 2,5 V - 0,3 A
ADVERTENCIAS
Atención - peligro de choque eléctrico:
Si el aparato se utiliza con el alimentador, no lo coloque cerca de la
bañera o de la ducha, y tampoco sobre el lavabo cuando el grifo
esté abierto.
No utilice el aparato si nota alguna anomalía. No intente reparar el
aparato, acuda siempre a un técnico especializado.
Todas las operaciones de mantenimiento o sustitución deben
realizarse con el aparato APAGADO y desconectado del
alimentador (si éste se utiliza).
Enseñe a los niños los peligros y las reglas de seguridad eléctrica.
Y, no deje a los pequeños utilizar los aparatos sin vigilancia.
Los elementos del embalaje del aparato (bolsas de plástico, caja de
cartón, etc.) no tienen que dejarse nunca al alcance de los niños ya
que son peligrosos.
No exponga el aparato a temperaturas inferiores a 0°C o superiores
a 40°C. Tampoco lo exponga durante mucho tiempo a los rayos
solares.
El aparato está apantallado y equipado con aislamiento protector.
Respete las normas de protección del medio ambiente. No elimine
la batería gastada con los desechos domésticos, déjela en un punto
de recogida selectiva.
MODALIDADES DE USO
COLOCACIÓN DE LAS PILAS
El aparato funciona con cuatro pilas AA de 1,5 V.
Abra el alojamiento de las pilas (3, fig. 1) situado en la parte inferior
de la base.
Coloque las pilas en el sentido correcto y cierre la tapa .
El espejo también puede funcionar un alimentador de 6 V y 300 mA
(no incluido). ATENCIÓN:
No utilice un alimentador de
características diferentes. Emplee solamente alimentadores
aprobados por institutos reconocidos.
El fabricante del aparato declina toda responsabilidad por daños
derivados del uso de un alimentador inadecuado.
ENCENDIDO Y APAGADO DEL APARATO
Para encender y apagar el aparato, presione el pulsador (1, fig. 1)
situado en la base.
El espejo está dotado de dos lámparas de rosca de 2,5 V y 0,3 A.
Si se quema una de las lámparas, la otra también se apaga. Para
realizar la sustitución, observe cuál es la que tiene el filamento
cortado.
Quite la tapa de la lámpara tirando de las lengüetas situadas en la
parte inferior (fig. 2).
Cambie la lámpara.
Para cerrar la tapa, inserte las lengüetas superiores y presione la
parte inferior hasta su posición (fig. 3).
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Todas las operaciones de mantenimiento o sustitución deben
efectuarse con aparato APAGADO y desconectado del alimentador.
¡No sumerja nunca el espejo en agua!
Limpie el espejo y el cuerpo del aparato con un paño suave, si es
necesario ligeramente húmedo. No utilice en ningún caso
disolventes o detergentes abrasivos.
Si no va a utilizar el aparato por un tiempo, quítele las pilas.
DESGUACE
El aparato deberá ser desguazado respetándose lo establecido por
las normas sobre protección ambiental.
Deposite las pilas gastadas en un contenedor específico.
Este aparato es conforme a las directivas europeas 2004/108/CE, 2006/95/CE,
2009/125/CE y al reglamento (CE) N. 1275/2008.

Vanity

Type

618...

00060463 gen2014:Layout 1 17/01/2014 13.15 Pagina 1

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Valera Vanity an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Kosmetikspiegel und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Valera Vanity oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Valera und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Samsung Galaxy A7-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Valera Vanity-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Valera Vanity.

Allgemeines
Marke Valera
Model Vanity
Produkte Kosmetikspiegel
EAN 7610558618003
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp PDF
Technische Details
Produktfarbe Silber
Leistung
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien 4
Akku-/Batterietyp AA
Akku-/Batteriespannung 1.5 V
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Valera Vanity unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse