Varta POWERLCD Bedienungsanleitung

Varta POWERLCD
8.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungVarta POWERLCD
Používání nabíječky
Připojte nabíječku k jednomu z těchto zdrojů energie:
a) AC 100-240V adaptérem do sítě.
b) DC 12V autodaptérem.
c) DC 5V (500mA) USB kabelem.
VARTA logo slouží jako indikátor pokud je nabíječka v elektřině, ale bez
baterií.
Do přihrádky pro baterie vložte 2 nebo 4 dobíjecí baterie typu AA nebo
AAA. Ujistěte se, že baterie jsou vloženy dle správné polarity a že každá
baterie se dotýká obou kontaktů.
Kontrolu skutečné úrovně počátečního vybití baterie zjistíte pomocí až tří
čárek pro každou baterii a trvá pouze 10 sekund. Výsledek se ukáže na
modrém LCD displeji.
Na počátku nabíjení se zobrazí symboly baterií s čárkami, které symbolizují
další nabíjení baterií. Značí toto:
a) nabíjení : čárky v symbolech baterií se pohybují.
b) konec nabíjení : symboly baterií jsou plné.
c) nabíječka nenabíjí (chyba) : symboly baterií jsou prázdné.
Čas nabíjení je asi 120 minut (2 AA baterie), 240 minut (4 AA baterie) a 150
minut (2 nebo 4 AAA baterie) a závisí na počáteční kapacitě a podmínkách
nabíjení.
Čas nabíjení s pomocí USB-In funkce je asi 5 hodin pro dvě baterie a asi
10 hodin pro 4 baterie.
Automatická kontrola nabíjení zabrání přebíjení baterií. Udržovací mód
umožňuje uchování kapacity baterií.
Tipy pro správné nabíjení
Nabíjení nízkým proudem (tzv. trickle charge) zaručí, že Vaše nabíjecí baterie
budou stále čerstvé a plně nabité a z tohoto důvodu byste je měli nechávat
v nabíječce. Při výměně baterií v přístroji prázdné baterie co nejdříve dobi-
jte, abyste je měli připravené pro další použití. Pro nejlepší výsledek nabíjení
používejte nabíječku Varta s nabíjecími bateriemi Varta “Rechargeable Power
Accu” a Varta “Ready2Use. Tato nabíječka baterií je vyrobená tak, aby ji bylo
možné používat kdekoliv ve světě (100-240V, 50-60Hz). Může se stát, že v určité
zemi budete potřebovat adaptér.
Bezpečnost
Tato nabíječka baterií je určena pouze pro použití s nabíjecími bateriemi.
Nabíjení jiných typů baterií (alkalických, RAM, zinkouhlíkových baterií) může
způsobit výbuch baterií a v nejhorším případě také zranění. Nabíječka je vy-
bavena bezpečnostním časovým spínačem, funkcí delta V-přerušení a funkcí
kontroly teploty. Nepokoušejte sa nabíjet zkorodované, poškozené nebo vyte-
kající baterie. V případě poškození nebo nesprávné funkce se prosím obraťte
na svého prodejce výrobků Varta. Tato nabíječka Varta má tříletou záruku.
Další informace
Přesné časy nabíjení u příslušných kapacit můžete nalézt na poslední straně
příručky. Můžete také navštívit naše internetové stránky www.varta-consumer.
com, kde se dozvíte užitečné informace o kompletní řadě nabíjecích výrobků
společnosti Varta.
Chraňte naše životní prostředí
Další informace o likvidaci baterií jsou dostupné na
internetových stránkách www.varta-consumer.com.
Verwenden des Ladegeräts
Schließen Sie das Ladegerät mit Hilfe des passenden Kabels (Liefer-
umfang) an eine der möglichen Stromquellen an:
a) Steckdose 100–240V
b) KFZ-Anschluss 12V
c) USB Anschluss 5V.
Nach dem Anschluss leuchtet das VARTA Logo im LCD-Display.
Legen Sie entweder 2 oder 4 AA- oder 2 oder 4 AAA-Akkus in das Ladefach
ein. Die Akkus müssen paarweise geladen werden und sollten daher einen
ähnlichen Ladezustand aufweisen. Sie können Akkus der Größe AA und
AAA zusammen laden. Stellen Sie sicher, dass die Akkus ihrer Polarität ent-
sprechend eingelegt werden und dass jeder Akku beide Kontakte berührt.
Der aktuelle Ladezustand der Batterien wird durch die Batteriesymbole
im LCD-Display angezeigt. Diese Zustandsmessung dauert 10 Sekunden.
Anschließend wird nach Erreichen jedes weiteren Drittels der Kapazität ein
neuer Balken in den Batteriesymbolen fi xiert. Das LCD-Display arbeitet
folgendermaßen:
a) rollende Balken = Batterien werden geladen
b) 3 konstant leuchtende Balken = Batterien sind vollständig geladen
c) leere Batteriesymbole = es liegt ein Fehler vor.
Die Ladezeit beträgt etwa 120 Minuten für 2 AA Akkus, 240 Minuten für
4 AA Akkus und 150 Minuten für 2/4 AAA Akkus und hängt von den Lade-
bedingungen und der zu ladenden Kapazität ab.
Die Ladezeit per USB-IN Funktion beträgt 5 Stunden für 2 Akkus und
10 Stunden für 4 Akkus.
Die automatische Ladekontrolle schützt die Akkus vor Überladung, die
Erhaltungsladung liefert jederzeit vollständig geladene Akkus.
Tipps zum richtigen Laden
Die Erhaltungsladung garantiert Ihnen frische und vollständig geladene Akkus
zu jeder Zeit. Belassen Sie daher die Akkus im Ladegerät, wenn Sie diese nicht
benötigen. Laden Sie leere Akkus, die Sie aus einem Gerät entnommen haben,
möglichst schnell wieder auf, damit Sie diese rasch wieder verwenden kön-
nen. Laden Sie in Ihrem Varta-Ladegerät immer „Rechargeable Power Accu“
und „Ready2Use“ von Varta auf, um bestmögliche Ladeergebnisse zu erzielen.
Dieses Ladegerät kann auf der ganzen Welt verwendet werden (100–240 V,
50–60 Hz). Sie benötigen ggf. noch zusätzlich einen länderspezifi schen Adapter.
Sicherheit
Dieses Ladegerät ist nur für das Laden von Akkus vorgesehen. Das Aufl aden
anderer Batterietypen (Alkali-, RAM-, Zink-Kohle-Batterien) kann zum Explo-
dieren der Zellen und im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen. Dieses
Ladegerät verfügt über eine Sicherheitszeitabschaltung, eine Delta-V-Abschal-
tung und über eine Temperaturüberwachung. Versuchen Sie nicht, korrodierte,
beschädigte oder ausgelaufene Akkus wieder aufzuladen. Bei Schäden oder
Funktionsstörungen kontaktieren Sie bitte Ihren Varta-Händler. Sie erhalten auf
dieses Varta-Ladegerät eine Garantie von 3 Jahren.
Weitere Informationen
Die genauen Ladezeiten für die entsprechenden Kapazitäten fi nden Sie auf
der letzten Seite der Bedienungsanleitung. Besuchen Sie auch unsere Website
unter www.varta-consumer.com, um die gesamte Palette wiederaufl adbarer
Produkte von Varta kennenzulernen.
Schützen Sie unsere Umwelt
Nähere Informationen zur Entsorgung fi nden Sie
unter www.varta-consumer.com.
Sådan bruger du batteriopladeren
Tilslut opladeren med en af de mulige tilslutninger:
a) AC 100-240V via strømforsyning
b) DC 12V via biladaptor
c) DC 5V (500mA) via USBkabel
Når opladeren tændes men der ikke er batterier i: fremkommer VARTA
logo som tegn på at opladeren er tændt.
Indsæt enten 2 eller 4 AA eller AAA genopladelige batterier i batteri-
holderen. Batterierne skal oplades parvis. En kombination af AA og
AAA batterier er mulig. Vær opmærksom på, at batterierne skal placeres
korrekt i forhold til polerne, og at hvert batteri skal berøre begge kontakter.
Opladningsniveauet vises af op til 3 indikatorer på hvert batterisymbol.
Dette strømcheck varer kun 10 sekunder. Resultatet vises i det blå LCD
display.
Efter opstart af opladning vil en ny indikator vise kapaciteten for hver 1/3.
Indikatoren viser følgende:
a) Rullende indikator = opladning
b) Alle tre indikatorer = opladning afsluttet
c) Tomt batterisymbol = ingen opladning (fejl)
Opladningstiden er ca. 120 min for 2 AA celler, 240 min. For 4 AA celler og
150 min for 2 eller 4 AAA celler og afhænger af kapacitet og opladnings-
vilkår.
Opladningstid med USB-In funktionen er ca. 5 timer for 2 batterier og
ca. 10 timer for 4 batterier.
Den automatiske opladningskontrol forhindrer batterierne i at blive over-
opladet. Batterikapaciteten opretholdes af vedligeholdelsesladningen.
Tips til korrekt opladning
Vedligeholdelsesladning sikrer, at dine genopladelige batterier altid er friske
og fuldstændig opladte, hvorfor du bør efterlade batterierne i opladeen-
heden, hvis du ikke skal bruge dem straks. Når du udskifter batterierne i et
apparat, bør du genoplade de tomme batterier så hurtigt som muligt, så de
er klar næste gang, du skal bruge dem. Du får det bedste resultat, hvis du
altid bruger Varta-opladeren sammen med Vartas „Rechargeable Power Accu”
eller Vartas „Ready2Use”. Denne batterioplader er konstrueret til brug overalt
i verden (100-240V, 50-60 Hz). Det kan imidlertid være nødvendigt at bruge en
adapter i nogle lande.
Sikkerhed
Denne oplader er kun beregnet til genopladelige batterier. Opladning af andre
typer batterier (alkaline, RAM, zink-carbon) kan få cellerne til at sprænges og i
værste fald forårsage skader. Opladeren er udstyret med en sikkerhedstimer,
en delta V-afbryderfunktion og en temperaturkontrolfunktion. Forsøg ikke at
genoplade tærede, beskadigede eller utætte batterier. Kontakt venligst din
Varta-forhandler i tilfælde af skader eller fejl. Denne Varta-oplader er dækket
af en 3-årig garanti.
Yderligere information
Nøjagtige ladetider for de relevante batteristørrelser fi ndes på sidste side i
manualen. Du kan også gå ind på www.varta-consumer.com og se mere om
hele Vartas sortimentet af genopladelige produkter.
Beskyt miljøet
Du fi nder fl ere oplysninger om bortskaffelse
af batterier på www.varta-consumer.com.
Utilización del cargador
Conecte el cargador siguiendo una de las tres opciones posibles:
a) AC 100-240V con el adaptador de corriente
b) DC 12V con el adaptador de coche
c) DC 5V (500mA) con el cable USB
Encienda el cargador sin baterías y espere a que se ilumine el logo VARTA.
Inserte 2 o 4 pilas recargables AA o AAA en el compartimiento para pilas.
Las pilas deben cargarse de dos en dos. Es posible combinar pilas AA con
pilas AAA, pero no en el mismo par (dos de la izquierda o dos de la
derecha). Asegúrese de que las pilas estén insertadas respetando la
polaridad y que cada pila toque ambos contactos.
El nivel de carga de las baterías se indica con un máximo de tres barras en
cada uno de los símbolos de la pantalla LCD azul. Solo se necesitan 10
segundos para comprobar el nivel de carga.
Una vez iniciada la carga, las barras en cada uno de los símbolos de la
pantalla pueden indicar lo siguiente:
a) Secuencia de las barras: indica que la batería se está cargando.
b) Tres barras en posición fi ja: indica que la carga ha fi nalizado.
c) Símbolo sin barras: la batería no se está cargando (error).
El tiempo de carga aproximado es de 120 minutos para dos baterías AA,
240 minutos para cuatro baterías AA y 150 minutos para dos o cuatro
baterías AAA. Los tiempos de carga variarán dependiendo de la capacidad
de las baterías y las condiciones de carga.
El tiempo de carga usando el cable USB es de 5 horas para dos baterías y
de 10 horas para cuatro.
El cargador dispone de un dispositivo automático que evita que las
baterías sean sobrecargadas. Las baterías se mantendrán totalmente
cargadas y listas para usar si se dejan en el cargador enchufado.
Consejos para una carga correcta
La carga de mantenimiento garantiza que sus pilas recargables estén recién
cargadas por completo en todo momento. Por este motivo, cuando no las
vaya a utilizar inmediatamente, déjelas colocadas en la unidad de carga. Al
sustituir las pilas vacías de un dispositivo, cárguelas lo antes posible para
tenerlas listas para su próximo uso. Para lograr un resultado óptimo de car-
ga, utilice su cargador Varta junto con las pilas “Rechargeable Power Accu” y
“Ready2Use” de Varta. Este cargador de pilas está diseñado para su uso en
cualquier lugar del mundo (100-240V, 50-60Hz). Sin embargo, si es necesario,
es posible que necesite un adaptador para el país correspondiente.
Seguridad
Este cargador de pilas está pensado para su uso exclusivo con pilas recar-
gables. La carga de otro tipo de pilas (alcalinas, RAM, zinc-carbono) puede
provocar su explosión y, en el peor de los casos, ocasionar lesiones. El car-
gador está provisto de un control de temporizador de seguridad, una función
de corte de carga por delta V y otra de control de temperatura. No intente
recargar pilas corroídas, dañadas o que goteen. Póngase en contacto con su
distribuidor Varta en caso de daño o mal funcionamiento. Este cargador Varta
tiene una garantía de tres años.
Información adicional
Los tiempos de carga exactos para las correspondientes capacidades pueden
consultarse en la última página del manual. También puede visitar nuestra
página web www.varta-consumer.com para conocer la gama completa de
productos recargables Varta.
Protección del medio ambiente
Puede encontrar más información sobre eliminación
de pilas en www.varta-consumer.com.
Utilisation
Brancher le chargeur. 3 sources d‘énergies sont utilisables :
a) AC 100-240V via le chargeur secteur
b) DC 12V via le cordon allume-cigare
c) DC 5V (500 mA) via le cordon USB.
Allumer le chargeur sans y placer les accus. Si le chargeur est
correctement branché, le logo VARTA doit s‘allumer.
Insérer 2 ou 4 piles rechargeables AA ou AAA dans le chargeur. Les piles
rechargeables doivent être chargées par paire. Il est possible de recharger
en même temps une paire de 2 AA et une paire de 2 AAA. Assurez-vous de
respecter le sens de polarité et de bien positionner les extrémités de la pile
rechargeable à chaque contact du chargeur.
Le niveau de charge des accus sera indiqué sur l‘ecran LCD situé au
dessus des plots (cela vous prendra 10 secondes). Les temoins LCD sont
représentés par un symbole «pile». Chaque symbole représente l‘accu
placé en dessous.
Une fois le chargement commencé, les témoins LCD vous permettront de
suivre l‘avancée du chargement de vos accus. Comprendre les indicateurs :
a) barres en mouvement : chargement en cours
b) 3 barres fi xes : chargement terminé
c) pas de barre, symbole vide : le chargement ne s‘effectue pas (erreur)
Les Temps de charge : 2 AA = 2h / 4 AA = 4h / 2 ou 4 AAA = 2h30. Ces
temps de charge varient selon la charge initiale des accus et les conditions
de chargement.
En chargeant via le cordon USB, il vous faudra 5h pour 2 accus et 10h pour
4 accus.
L‘écran de contrôle LCD vous permet de vérifi er l‘état de chargement de
vos accus afi n d‘éviter une surcharge éventuelle. Ce système novateur
vous permet de conserver et préserver les performances maximales de
vos accus.
Conseils pour charger correctement les piles rechargeables
En laissant les piles rechargeables dans le chargeur branché sur le secteur,
vous bénéfi ciez en permanence de piles rechargeables totalement chargées,
grâce à une charge de maintenance. Lorsque vous remplacez les piles rechar-
geables de vos appareils, pensez à recharger aussitôt les piles rechargeables
«vides» afi n de pouvoir en disposer lors de la prochaine utilisation. Pour des
performances de charge optimales, utilisez votre chargeur Varta avec les piles
rechargeables Varta «Rechargeable Power Accu» et Varta «Ready2Use». Ce
chargeur est parfaitement adapté pour un usage mondial (100-240V, 50-60Hz).
En cas de besoin, vous pouvez vous équiper d’adaptateurs spécifi ques selon
les pays.
Informations de sécurité
Ce chargeur est prévu uniquement pour recharger des piles rechargeables.
Recharger toute autre pile non rechargeable (Alcaline, Alcaline rechargeable,
Saline…) pourrait causer des dommages et accidents corporels et / ou endom-
mager le chargeur lui-même. Ce chargeur est équipé d’une minuterie de sécu-
rité, d’une fonction d’arrêt en cas d’un différentiel de tension (delta V) et d’une
fonction de contrôle de température. Ne pas essayer de recharger des piles
rechargeables défectueuses, corrodées ou ayant coulées. En cas d’incident ou
dysfonctionnement, veuillez contacter la société Varta. Ce chargeur Varta est
couvert par une garantie de 3 ans.
Laturin käyttö
Yhdistä latauslaite johonkin seuraavista virtalähteistä:
a) AC 100-240V virtajohdon avulla
b) DC 12V autosovittimen avulla
c) DC 5V (500mA) USB-liittimen avulla
Jos latauslaite on kytkettynä virtalähteeseen, mutta latauslaitteessa ei ole
akkuparistoja, VARTA logo ilmestyy näytölle.
Syötä kaksi tai neljä AA tai AAA ladattavaa akkua akkulokeroon. Akut on
ladattava pareittain. Laturissa voi ladata yhtäaikaisesti AA- ja AAA -akkuja.
Varmista, että akut on kiinnitetty navat oikein päin ja että jokainen akku on
kosketuksissa molempiin koskettimiin.
Lataustaso ilmoitetaan paristokuvalla, jossa enimmillään 3 pykälää.
Latauslaite tarkistaa lataustason 10 sekunnissa, ja tulos näkyy sinisessä
LCD näytössä.
Latauksen alettua uusi pykälä ilmestyy paristokuvaan osoittaen, että 1/3
kapasiteetista on latauksessa. Latausta voi seurata seuraavasti.
a) liikkuva(t) pykälä(t) = lataus käynnissä
b) kaikki kolme pykälää näkyvillä = lataus valmis
c) tyhjä paristokuva = ei latausta (virhe)
Latausaika on noin 120min (2 AA akkuparistoa), 240min (4 AA
akkuparistoa) ja 150min (2 tai 4 AAA akkuparistoa). Latausaika riippuu
alkukapasiteetista ja latausoloista.
Lataaminen USB-In toiminnolla kestää noin 5 tuntia 2 akkuparistolle
ja noin 10 tuntia 4 akkuparistolle.
Automaattinen latauksenvalvonta toiminto estää akkuparistojen
ylilatautumisen. Ylläpitolataus pitää akkuparistot valmiina käyttöön.
Vinkkejä sujuvaan lataukseen
Ylläpitovaraus takaa, että ladattavat akut ovat aina täydessä latauksessa. Tä-
män vuoksi on hyvä jättää akut laturiin, jos et tarvitse niitä käyttöösi heti. Ak-
kuja vaihdettaessa kannattaa aina ladata tyhjät akut niin pian kuin mahdollista
– näin ne ovat heti valmiina seuraavaa käyttöä varten. Saadaksesi parhaan
lataustuloksen käytä aina Varta-laturiasi yhdessä Varta Rechargeable Power
Accu -ladattavien akkujen ja Varta Ready2Use -ladattavien akkujen kanssa.
Tämä laturi on suunniteltu käytettäväksi kaikkialla maailmassa (100-240V,
50-60Hz). Tarvittaessa käytä kuitenkin kyseisen maan pistorasioihin soveltuvaa
adapteria.
Turvallisuus
Tämä laturi on tarkoitettu käytettäväksi vain ladattavien akkujen kanssa. Mui-
den paristojen ja akkujen lataaminen (alkaliparistot, RAM-akut, sinkkihiiliparis-
tot) voi aiheuttaa pariston tai akun räjähtämisen, ja pahimmassa tapauksessa
vammoja. Laturissa on turva-ajastin, delta V -latauksen katkaisutoiminto ja
lämpötilantarkkailutoiminto. Älä yritä ladata ruostunutta, vahingoittunutta tai
vuotavaa akkua. Jos laite on vahingoittunut tai toimii väärin, ota yhteys Varta-
jälleenmyyjään. Tällä Varta-laturilla on 3 vuoden takuu.
Lisätietoja
Akkujen tarkat latausajat kaikille varauskyvyille löytyvät käyttöohjeen
viimeiseltä sivulta. Voit myös käydä osoitteessa www.varta-consumer.com
saadaksesi lisätietoja Vartan ladattavien tuotteiden valikoimasta.
Suojele yhteistä ympäristöämme
Lisätietoja akkujen hävittämisestä on saatavana
osoitteessa www.varta-consumer.com.
Using the charger
Connect the charger with one of the three possible power sources:
a) AC 100-240V by power adaptor
b) DC 12V by car cord
c) DC 5V (500mA) by USB cord
Power on but no batteries in the charger: VARTA logo as power indicator.
Insert either 2 or 4 AA or AAA rechargeable batteries into the battery
compartment. The batteries must be loaded in pairs and should therefore
have similar charge status. A mix of AA and AAA batteries is possible.
Make sure that the batteries are inserted according to the correct polarity
and that each battery is touching both contacts.
The actual charging level is indicated by up to three bars per battery
symbol. It will only take 10 seconds to do this power check. The result will
be displayed on the blue LCD.
After starting the charging, a new bar fi xes its position at the fi lling of a
further 1/3 capacity. Indication works as follows
a) rolling bar(s) = charging
b) all three bars fi xed = charging fi nished
c) empty battery symbol = no charge (error)
The charging time is about 120mins (2 AA cells), 240mins (4 AA cells) and
150mins (2 or 4 AAA cells) and depends on the initial capacity and
charging conditions.
Charging time with USB-In function is around 5 hours for 2 and around
10 hours for 4 batteries.
The automatic charging control function prevents the batteries from being
overcharged. The battery performance is maintained by trickle charge.
Tips for correct charging
The trickle charge ensures that your rechargeable batteries are always freshly
and completely charged at all times, which is why you should leave the batte-
ries in the charger unit, if you do not need them immediately. When replacing
batteries in a device charge the empty batteries as soon as possible in order
to have them ready for your next usage. For best charging results, use always
your Varta charger in combination with Varta “Rechargeable Power Accu” and
Varta “Ready2Use. This battery charger is designed for use anywhere in the
world (100-240V, 50-60Hz). If necessary, you may however need an adapter
for the respective country.
Safety
This battery charger is intended for use only with rechargeable batteries.
Charging other types of batteries ( alkaline, RAM, zinc-carbon ) may cause the
cells to burst and in the worst case result in injuries. The charger is equipped
with a safety timer control, a delta V cut-off function and a temperature control
function. Do not attempt to recharge any corroded, damaged or leaking batte-
ries. Please contact your Varta dealer in the event of damage or malfunction.
This Varta charger is covered by a 3-year warranty.
Further information
The precise charging times for the corresponding capacities can be found on
the last page of the manual. You can also visit us at www.varta-consumer.com
to fi nd out about the complete range of Varta Rechargeable products.
Protect our environment
Further information on battery disposal
is available at www.varta-consumer.com.
Χρήση του φορτιστή
Συνδέστε τον φορτιστή με μία απ τις 3 πιθανές πηγές ενέργειας:
α. AC 100-240V με μετατροπέα τάσης ρεύματος
β. DC 12V με καλώδιο αυτοκινήτου
γ. DC 5V με καλώδιο USB
Ανοιχτ αλλά χωρίς μπαταρίες στο φορτιστή:Το λογτυπο της VARTA
ως ένδειξη τάσης.
Τοπθετήστε 2 με 4 επαναφορτιζμενες μπαταρίες AA ή AAA στη θήκη
μπαταριών. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται σε ζεύγη. Δεν
επιτρέπεται η ανάμειξη μπαταριών AA και AAA. Βεβαιωθείτε τι οι
μπαταρίες τοποθετούνται με τη σωστή πολικτητα και τι κάθε μία απ
αυτές εφάπτεται και στις δύο επαφές.
Το ακριβές επίπεδο φρτισης καταγράφεται με μέχρι τρεις μπάρες στο
σύμβολο της μπαταρίας. Θα πάρει μλις 10 δευτερλεπτα για
να ελένξετε τη φρτιση.Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην μπλε
οθνη LCD.
Μετά την έναρξη της φρτισης, μία νέα μπάρα καθορίζει την πλήρη
φρτιση. Οι ενδείξεις είναι οι ακλουθες
α. μπάρες που ανεβοκατεβαίνουν = φρτιση
A töltő használata
Csatlakoztassa töltőjét a három lehetséges energiaforrás egyikéhez:
a) AC 100-240V hálózati csatlakozóval
b) DC 12V 12V adapterrel
c) DC 5V (500mA) USB vezetékkel
Töltő bekapcsolásával, a cellák behelyezése előtt kigyullad a VARTA logó.
Helyezzen 2 vagy 4 AA vagy AAA újratölthető akkumulátort az akkumu-
látortartóba. Az akkumulátorokat párokban kell behelyezni. Lehetőség
van az AA és az AAA akkumulátorok vegyes használatára is. Győződjön
meg róla. hogy az akkumulátorok a helyes polaritásnak megfelelően
vannak behelyezve, és hogy mindegyik akkumulátor érintkezik mindkét
érintkezővel.
A cellák aktuális töltöttségi szintjét a cella szimbólumban megjelenő csíkok
jelzik. Kb. 10 mp-t vesz igénybe a cellák töltöttéségi szintjének ellenőrzése.
Az eredmény ezután megjelenik a kék LCD-n.
A töltés megkezdésével az első csík a cellaszimbólum alsó
egyharmadában jelenik meg. Töltés folyamatának kijelzése az alábbiak
szerint működik:
a) mozgó csíkok = töltés folyamatban
b) mindhárom csík befi xálva = töltés kész
c) üres cella szimbólum = nincs töltés (hiba)
A töltési idő kb.120 perc (2 AA cella), 240 perc (4 AA cella) ill 150 perc
(2 vagy 4 AAA cella), továbbá függ a cella kiinduló kapacitásától és a
töltési körülményektől.
Töltési idő USB-In funkcióval 2 cella esetén kb. 5 óra, ill. 4 cella esetén
10 óra.
Az automatikus töltés-kontroll megelőzi a cellák túltöltöttségét.
Csepptöltési funkció.
Tippek a helyes töltéshez
A csepptöltés garantálja, hogy az újratölthető akkumulátorok mindig frissen
és teljesen fel legyenek töltve, ezért az akkumulátorokat mindig hagyja a
töltőkészülékben, ha nincs rájuk azonnal szüksége. Amikor akkumulátort cserél
egy készülékben, akkor a lehető leghamarabb töltse fel az üres akkumulátoro-
kat, hogy azok készen álljanak a következő használatra. A legjobb töltési ered-
mények elérése érdekében használjon Varta töltőjéhez Varta “Rechargeable
Power Accu” és Varta “Ready2Use” akkumulátorokat. Ezt az akkumulátortöltőt
úgy tervezték, hogy bárhol a világon használható legyen (100-240V, 50-60Hz).
Az adott országban azonban szükség esetén esetleg adapterre lehet szüksége.
Biztonság
Ezt az akkumulátortöltőt kizárólag újratölthető akkumulátorokkal történő
használatra szánták. Egyéb típusú (alkáli, RAM, cink-szén) akkumulátorok
töltése a cellák felrobbanását okozhatja, és a legrosszabb esetben sérüléshez
vezethet. A töltő biztonsági időzítővel, delta feszültségkikapcsoló funkcióval és
hőmérsékletszabályozó funkcióval van felszerelve. Ne próbáljon újratölteni
korrodált, sérült vagy lyukas akkumulátorokat. A készülék sérülése vagy hibás
működése esetén kérjük, hogy lépjen kapcsolatba Varta márkakereskedőjével.
Jelen Varta töltőre 3-éves garancia érvényes.
További információ
A megfelelő kapacitásokhoz tartozó pontos töltési idők a használati utasítás
utolsó oldalán találhatóak. A Varta újratölthető termékek teljes vertikumáról
történő tájékozódáshoz látogasson el a www.varta-consumer.com weboldal-
ra.
Védje környezetünket
Az akkumulátorok leselejtezéséről szóló további információk
érhetők el a www.varta-consumer.com weboldalon.
Upotreba punjača
Spojite punjač na jedan od tri moguća izvora struje:
a) AC 100-240 V (izmjenična) pomoću adaptera
b) DC 12 V (istosmjerna) pomoću kabela u automobilu
c) DC 5V (500mA) pomoću USB kabela
Uključen, ali bez baterija u punjaču: VARTA logo kao indikator napajanja.
Umetnite 2 ili 4 AA ili AAA punjive baterije u odjeljak za baterije. Baterije
se moraju puniti u paru. Moguća je mješavina AA i AAA baterija.
Osigurajte da su baterije umetnute prema pravilnom polaritetu i da svaka
baterija dodiruje oba kontakta.
Trenutna razina napunjenosti se vidi s najviše do tri stupca na baterijskim
simbolima. Potrebno je samo 10 sekundi za provjeru razine napunjenosti.
Rezultat će biti prikazan na plavom LCD-u.
Nakon početka punjenja novi stupac će se pozicionirati ispunjavajući
slijedeću 1/3 kapaciteta. Indikacija radi kako slijedi:
a) stupac(ci) se okreću = punjenje
b) sva tri stupca su nepomična = punjenje završeno
c) prazan simbol baterije = nema punjenja (greška)
Vrijeme punjenja je oko 120 minuta (2 AA baterije), 240 minuta (4 AA
baterije) i 150 minuta (2 ili 4 AAA baterije), te ovisi o početnom kapacitetu i
uvjetima punjenja.
Vrijeme punjenja s USB-om je oko 5 sati za dvije i oko 10 sati za četiri
baterije.
Funkcija automatske kontrole punjenja isključuje mogućnost
prekomjernog punjenja baterija. Učinkovitost baterije se održava pomoću
ravnomjernog punjenja.
Savjeti za pravilno punjenje
Intervalno punjenje ili tzv. punjenje na kapaljku osigurava da su vaše pun-
jive baterije uvijek osvježene i potpuno napunjene sve vrijeme, što je razlog
zbog kojeg trebate ostaviti baterije u jedinici za punjenje ako ih ne trebate
istog trenutka. Pri zamijeni baterija u uređaju, napunite prazne baterije čim
prije kako bi bile spremne za narednu uporabu. Za najbolje rezultate punjenja,
uvijek koristite vaš Varta punjač zajedno s Varta “Rechargeable Power Accu”
i Varta “Ready2Use” punjivim baterijama. Baterijski punjač namijenjen je za
upotrebu bilo gdje u svijetu (100-240V, 50-60Hz). Ako je potrebno, možda ćete
ipak trebati adapter za određenu zemlju.
Utilizzo del caricabatterie
Connettere il caricatore utilizzando una delle tre modalità possibili:
a) AC 100-240V tramite la presa di corrente
b) DC 12V tramite l’adattatore auto
c) DC 5V (500mA) tramite il cavo USB
Con la corrente attivata ma senza batterie inserite, il logo VARTA serve da
indicatore di accensione.
Inserire 2 o 4 pile ricaricabili del tipo AA o AAA nell‘apposito vano. Le pile
devono essere ricaricate a coppie. È possibile ricaricare contemporanea-
mente pile AA e pile AAA. Verifi care che le pile siano inserite rispettando la
corretta polarità e che ciascuna pila tocchi entrambi i contatti. Caricare pile
con livelli di carica simili per migliori risultati.
Il livello di carica attuale è indicato dalle tre barre del simbolo della
batteria. Sono necessari solamente 10 secondi per effettuare questo
controllo della carica. Il risultato è visibile sul display LCD.
Dopo l’inizio della carica, una prima barra fi ssa indica il riempimento di
1/3 di capacità. Le indicazioni hanno i seguenti signifi cati:
a) barre oscillanti = in carica
b) le tre barre fi sse= carica terminata
c) simbolo della batteria vuota = nessuna carica (errore)
Il tempo di carica è circa 120mins (2 celle AA), 240mins (4 celle AA) e
150mins (2 o 4 celle AAA) e dipende dalla capacità residua iniziale e dalle
condizioni di carica.
Il tempo di carica con la funzione USB-In è di circa 5 ore per 2 batterie
e circa 10 ore per 4 batterie.
La funzione automatica di controllo della carica previene la sovraccarica.
La capacità e la prestazione della batteria sono assicurate dalla carica di
mantenimento.
Suggerimenti per una ricarica corretta
La carica di mantenimento garantisce che le pile ricaricabili siano sempre
completamente cariche in qualsiasi momento; per questo motivo, è pratico
lasciare le pile nel caricatore attaccato alla presa di corrente, se non servono
subito. Quando si sostituiscono le pile di un dispositivo, caricare quelle sca-
riche quanto prima per averle pronte all‘uso per il prossimo utilizzo. Per una
ricarica ottimale, utilizzare sempre il caricabatterie Varta con le pile ricaricabili
Varta “Rechargeable Power Accu” e con le pile ricaricabili pronte per l’uso
“Ready2Use”. Questo caricabatterie è progettato per essere utilizzato ovunque
nel mondo (100-240V, 50-60Hz). Tuttavia, a seconda del Paese in cui ci si trova,
potrebbe essere necessario un adattatore.
Sicurezza
Questo caricabatterie deve essere utilizzato esclusivamente con pile ricarica-
bili Ni-Mh. La ricarica di altri tipi di pile (alcaline, RAM, zinco-carbone) può
determinare l’esplosione delle pile e, nei peggiori casi, causare infortuni. Il
caricatore è dotato di timer di sicurezza, di una funzione di spegnimento per
differenza di tensione e di una funzione di controllo della temperatura. Evitare
di ricaricare pile corrose, danneggiate o che presentino perdite. Contattare il
rivenditore Varta in caso di danni o malfunzionamenti. Questo caricabatterie
Varta è garantito per 3 anni.
Sulle batterie ricaricabili contenute:
ATTENZIONE: Ricaricare prima dell’uso e seguendo le istruzioni del caricatore.
Utilizzare caricatori per pile con tecnologia al Nichel Metal-Idruro (Ni-Mh). Ris-
pettare la polarità (+/-), non gettare nel fuoco, non aprire, non utilizzare insie-
me a pile non Ni-Mh. Potrebbero surriscaldarsi, esplodere o perdere sostanze
dannose e causare danni. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Ulteriori informazioni
I tempi precisi di ricarica per le corrispondenti capacità sono disponibili
nell‘ultima pagina del manuale. Potete inoltre visitare il nostro sito all‘indirizzo
www.varta-consumer.it per saperne di più sulla gamma completa di prodotti
ricaricabili Varta.
Proteggete l‘ambiente
Ulteriori informazioni sullo smaltimento delle pile
sono disponibili all‘indirizzo www.varta-consumer.it.
Ai sensi dell‘art. 13 D.Lgs. 151/2005:
Non smaltire come rifi uto urbano, fare la raccolta differenziata tramite:
1) smaltimento gratuito presso i centri di raccolta comunali 2) ritiro gratuito dai
distributori, in ragione di uno contro uno, e sostituzione dell’apparecchiatura
usata con apparecchiatura equivalente per tipo e prestazioni 3) sistemi di
raccolta di RAEE organizzati su base individuale/collettiva da produttori/
terzi. L‘utilizzo improprio di apparecchiature o loro parti nonchè la presenza
di sostanze pericolose nelle apparecchiature medesime può determinare
danni all‘ambiente/salute umana. Il simbolo del cassonetto barrato indica la
raccolta separata di apparecchiature elettriche/elettroniche. Lo smaltimento
abusivo comporta l‘applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
normativa vigente.
β. Τρεις γεμάτες μπάρες = Τέλος φρτισης
γ. Άδειο σύμβολο μπαταρίας = καμία φρτιση (σφάλμα)
Ο χρνος φρτισης είναι περίπου 120 λεπτά (μπαταρίες 2ΑΑ), 240 λεπτά
(μπαταρίες 4ΑΑ) και 150 λεπτά (2 ή 4 ΑΑΑ) και εξαρτάται απ την αρχική
χωρητικτητα και τις συνθήκες φρτισης.
Ο χρνος φρτισης με USB - Σε λειτουργία είναι περίπου 5 ώρες για
2 μπαταρίες και περίπου 10 ώρες για 4 μπαταρίες.
Ο αυτματος έλεγχος λειτουργίας της φρτισης αποτρέπει τις μπαταρίες
απ υπερφρτιση. Η απδοση της μπαταρίας διατηρείται με μικρ
αριθμ φορτίσεων.
Συμβουλές για μια σωστή φρτιση
Η βραδεία φρτιση εξασφαλίζει τι οι επαναφορτιζμενες μπαταρίες σας θα
είναι πάντα πλήρως φορτισμένες. Γι αυτν ακριβώς το λγο θα πρέπει να
αφήνετε τις μπαταρίες στο φορτιστή, αν δεν τις χρειάζεστε αμέσως. 7ταν
αντικαθιστάτε τις μπαταρίες σε μια συσκευή, φορτίστε τις άδειες μπαταρίες
το συντομτερο δυνατ για να τις έχετε έτοιμες για την επμενη χρήση.
Για καλύτερα αποτελέσματα φρτισης, χρησιμοποιείτε πάντα το φορτιστή
Varta σε συνδυασμ με τις μπαταρίες Varta “Rechargeable Power Accu” και
Varta “Ready2Use”. Αυτς ο φορτιστής μπαταριών είναι σχεδιασμένος για
χρήση οπουδήποτε στον κσμο (100-240V, 50-60Hz). Υπάρχει ωστσο και το
ενδεχμενο να χρειαστείτε μετασχηματιστή για ορισμένες χώρες.
Ασφάλεια
Αυτς ο φορτιστής μπαταριών προορίζεται για χρήση μνο με
επαναφορτιζμενες μπαταρίες. Η φρτιση άλλου τύπου μπαταριών
(αλκαλικών, RAM, ψευδαργύρου-άνθρακα) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη των
στοιχείων της μπαταρίας και να οδηγήσει σε τραυματισμούς. Ο φορτιστής
διαθέτει σύστημα χρονοδιακπτη ασφαλείας, λειτουργία αποκοπής τάσης
και λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας. Μην επιχειρείτε να επαναφορτίσετε
διαβρωμένες, κατεστραμμένες μπαταρίες ή μπαταρίες με διαρροή.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή της Varta σε περίπτωση βλάβης
ή δυσλειτουργίας. Αυτς ο φορτιστής της Varta καλύπτεται απ εγγύηση 3
ετών.
Περισστερες πληροφορίες
Μπορείτε να βρείτε τους ακριβείς χρνους φρτισης για τις αντίστοιχες
χωρητικτητες στην τελευταία σελίδα του εγχειριδίου. Μπορείτε επίσης να
μας επισκεφθείτε στη διεύθυνση www.varta-consumer.com και να μάθετε
περισστερα για την πλήρη γκάμα των επαναφορτιζμενων προϊντων της
Varta.
Προστασία του περιβάλλοντος
Περισστερες πληροφορίες για την απρριψη των μπαταριών
θα βρείτε στη διεύθυνση www.varta-consumer.com.
Bruk av laderen
Laderen kobles til med en av tre mulige energikilder:
a) AC 100–240V via adapteren
b) DC 12V via bilkabelen
c) DC 5V (500mA) via USB-kabelen
Strømmen er på, men det er ingen batterier i laderen: VARTA-logoen
fungerer som strømindikator.
Sett inn 2 eller 4 oppladbare AA eller AAA batterier inn i batterihylstret.
Batteriene må lades parvis. AA og AAA batterier kan lades samtidig. Vær
sikker på å ha satt inn batteriet på riktig sted og at hvert batteri har kontakt
med begge kontaktene.
Det faktiske ladenivået indikeres av opptil tre streker per batterisymbol.
Det tar bare 10 sekunder å utføre denne strømkontrollen. Resultatet vises
på den blå LCD-skjermen.
Etter at man har startet laderen, kommer det opp en strek som viser 1/3
kapasitet. Indikatoren fungerer på følgende måte.
a) strek = lading
b) alle tre streker vises = lading fullført
c) tomt batterisymbol = ingen lading (feil)
Ladetiden er ca. 120 min (2 AA-celler), 240 min (4 AA-celler) og 150 min
(2 eller 4 AAA-celler) og avhenger av startkapasiteten og ladeforholdene.
Ladetiden med USB-inn-funksjonen er ca. 5 timer for 2 batterier og 10
timer for 4 batterier.
Den automatiske ladekontrollen beskytter batteriene mot å bli overladet.
Batteriytelsen opprettholdes av vedlikeholdsladingen.
Tips for riktig lading
Oppbevaringsenheten i laderen sikrer at de oppladbare batteriene alltid er
ferdig ladet til en hver tid. Derfor er det viktig å oppbevare batteriene i laderen
hvis du ikke bruker dem. Når du skifter batterier i apparater, lad opp de tom-
mer batteriene så fort som mulig, slik at de er klare til neste bruk. For å oppnå
de beste resultater ved lading; bruk alltid Varta lader i kombinasjon med Varta
”Rechargeable Power Accu“ og Varta ”Ready2Use“ batterier. Denne laderen er
laget for bruk over hele verden (100-240V, 50-60Hz). Det kan være nødvendig å
bruke en adapter som passer til de respektive land.
Sikkerhet
Denne batteriladeren er kun beregnet på oppladbare batterier. Ved lading av
andre batterier (alkaline, RAM, Zinc-carbon) kan dette føre til at batteriene blir
hullete eller i verste fall ødelagte. Oppladeren er utstyrt med en sikkerhets-
timer, en delta V cut-off kontrollfunksjon, og temperaturkontroll. Ikke prøv å
lade opp rustede, skadede eller lekkende batterier. Vennligst kontakt din Varta
forhandler hvis laderen er skadet eller ødelagt. Denne Varta laderen har 3 års
garanti.
Informations complémentaires
Les durées de charge indicatives pour chaque capacité sont mentionnées en
dernière page du mode d‘emploi. Vous pouvez également visiter notre site
www.varta.fr pour découvrir la gamme complète des produits Varta Rechar-
geable.
Protection de l’environnement
Vous trouverez de plus amples informations sur
le recyclage des piles sur www.varta.fr.
Sigurnost
Baterijski punjač namijenjen je za uporabu samo s punjivim baterijama.
Punjenje drugih tipova baterija (alkalnih, RAM, cink-ugljičnih) može uzroko-
vati oštećenja baterija te u najgorem slučaju rezultirati ozljedama. Punjač je
opremljen sigurnosnom tajmer kontrolom, delta V funkcijom isključivanja i
funkcijom nadzora temperature. Ne pokušavajte nadopunjavati korodirane,
oštećene ili baterije koje cure. Molimo kontaktirajte vašeg Varta trgovca u
slučaju oštećenja ili neispravnosti. Varta punjač je pokriven jamstvom od 3
godine.
Daljnje informacije
Točna vremena punjenja za odgovarajuće kapacitete mogu se naći na posljednjoj
stranici priručnika. Također nas možete posjetiti na www.varta-consumer.com
kako biste pronašli kompletan asortiman proizvoda za punjenje Varta.
Zaštita okoliša
Više informacija o zbrinjavanju baterija
dostupno je na www.varta-consumer.com.
57070_Manual.indd 157070_Manual.indd 1 05.10.2008 19:17:43 Uhr05.10.2008 19:17:43 Uhr

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Varta POWERLCD an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Batterien und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 8.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Varta POWERLCD oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Varta POWERLCD und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Varta POWERLCD-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Varta POWERLCD-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Varta POWERLCD.

Allgemeines
Marke Varta
Model POWERLCD
Produkte Batterie
EAN 4008496641321
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Leistung
Eingangsfrequenz - Hz
Akkuladezeit 4 h
Eingangsspannung 100 - 240 V
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien 4 Stück(e)
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter Ja
Menge pro Packung 1 Stück(e)
Verpackungsbreite 122 mm
Verpackungstiefe 230 mm
Verpackungshöhe 90 mm
Paketgewicht 422 g
Mitgelieferte Kabel USB
Verpackungsart Sichtverpackung
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien 4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen AA,AAA
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energiequelle AC,Cigar lighter
Geeignet für Haushaltsbatterie
Leistungen
Typ Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Design
Eingebautes Display Ja
Produktfarbe Blue,Silver
Bildschirmtechnologie LCD
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Varta POWERLCD unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse