Vitek VT-1176 BK

Vitek VT-1176 BK Bedienungsanleitung

(1)
 • FIERBĂTOR
  Descriere
  1. Balon fierbătorului
  2. Filtru cu sită
  3. Buton de deschidere a capacului
  4. Capac
  5. Gradaţie a nivelului de apă
  6. Mâner
  7. Buton de conectare/deconectare cu iluminare
  8. Suport
  9. Locaş pentru rularea cablului de alimentare
  Atenţie!
  Pentru protecţie suplimentară se recomandă insta-
  larea unui disjunctor de protecţie (ECB) cu curent
  nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul de ali-
  mentare electrică. Pentru instalarea ECB adresaţi-
  vă unui specialist.
  MĂSURI DE SIGURANŢĂ
  Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune înainte de
  utilizarea aparatului şi păstraţi-o pentru consul-
  tări ulterioare.
  Folosiţi fierbătorul electric conform destinaţiei şi
  în scopurile menţionate în prezenta instrucţiune.
  Utilizarea greşită a aparatului poate duce la defec-
  tarea acestuia, cauzarea de prejudicii utilizatorului
  şi proprietăţii lui.
  Asiguraţi-vă tensiunea de funcţionare a apa-
  ratului corespunde tensiunii din reţeaua elec-
  trică.
  Cablul de alimentare este dotat cu fişă de tip
  «euro»; conectaţi doar la prize prevăzute cu
  împământare sigură.
  Pentru a evita riscul incendierii nu utilizaţi pie-
  se intermediare pentru conectarea aparatu-
  lui la reţea.
  Nu folosiţi fierbătorul în baie. Nu-l utilizaţi în
  apropierea piscinelor sau a altor recipiente
  umplute cu apă.
  Nu folosiţi fierbătorul în apropierea surselor de
  căldură sau a flăcării deschise.
  Nu folosiţi fierbătorul în afara încăperilor.
  Nu apucaţi carcasa sau mînerul fierbătorul cu
  mâinile umede.
  Nu lăsaţi fierbătorul conectat nesupravegheat.
  Plasaţi fierbătorul pe o suprafaţa plană şi stabi-
  lă, nu-l puneţi pe marginea mesei.
  Înainte de a porni fierbătorul, asiguraţi-vă
  acesta este aşezat pe suport fără înclinări.
  Folosiţi numai suportul care este inclus în set.
  Nu lăsaţi cablul de alimentare atîrne de
  pe masă, şi asiguraţi-vă el nu se atinge de
  suprafeţe fierbinţi. Lungimea cablului de ali-
  mentare poate fi reglată prin înfăşurarea lui în
  jurul suportului.
  Nu conectaţi fierbătorul fără apă.
  Nu umpleţi fierbătorul cu apă dacă acesta deja
  se află pe suport.
  Nu utilizaţi fierbătorul cu capacul neînchis.
  Utilizaţi fierbătorul numai pentru fierberea apei,
  este interzisă încălzirea sau fierberea altor
  lichidelor în fierbător.
  Aveţi grijă ca nivelul apei din fierbător să nu se
  situeze sub nivelul minim «0.5L» şi nu depă-
  şească nivelul maxim «MAX». În caz de umple-
  re dincolo de nivelul maxim apa se poate vărsa
  în timpul fierberii.
  Pentru a nu vă opări cu aburii emişi nu aple-
  caţi de asupra orificiului de scurgere a apei a
  fierbătorului pus în funcţiune.
  Nu deschideţi capacul în timpul fierberii apei.
  Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale fierbătorului,
  apucaţi-l doar de mîner.
  Respectaţi precauţie cînd deplasaţi fierbătorul
  plin cu apă fiartă.
  Deconectaţi aparatul de la reţea înainte de
  curăţare, sau dacă nu îl folosiţi. Pentru deco-
  nectare de la reţea nu trageţi de cablul electric,
  trageţi întotdeauna de fişă.
  Pentru a evita şocul electric nu scufundaţi dis-
  pozitivul şi suportul în apă sau alte lichide.
  Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de
  spălat vase.
  Nu permiteţi copiilor folosească fierbătorul
  în calitate de jucarie.
  Din motive de siguranţa copiilor nu lăsaţi pungi-
  le de polietilenă, utilizate în calitate de ambalaj
  fără supraveghere.
  • Atenţie! Nu permiteţi copiilor să se joace
  cu pungile de polietilenă sau pelicula pentru
  ambalare. Pericoldeasfixiere!
  Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru
  a fi utilizat de către copii şi persoane cu diza-
  bilităţi. Aceştia pot utiliza dispozitivul doar în
  cazuri în care persoana responsabilă pentru
  siguranţa acestora le-a explicat instrucţiunile
  corespunzătoare de utilizare a dispozitivului şi
  pericolele legate de utilizarea necorespunza-
  toare a acestuia.
  Verificaţi periodic starea izolaţiei cablului şi a
  fişei de alimentare ca acestea nu prezin-
  te semne de deteriorare. Nu folosiţi fierbăto-
  rul dacă corpul fierbătorului, suportul, fişa sau
  cablul de alimentare prezintă defecţiuni.
  Este interzisă repararea dispozitivului de sine
  stătător. În caz de defecţiuni deconectaţi fier-
  bătorul de la reţeaua electrică şi apelaţi la un
  service autorizat.
  APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
  CASNIC
  ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
  În caz de transportare sau păstrare a apara-
  tului la temperaturi joase este necesară ţine-
  reaacestuialatemperaturacamereicelpuţin
  douăore.
  Scoateţi fierbătorul din ambalaj.
  Asiguraţi-vă că tensiunea de lucru a aparatului
  corespunde cu tensiunea din reţeaua electrică.
  Introduceţi fişa cablului de alimentare în pri-
  ză electrică.
  Pentru umplerea fierbătorului cu apă luaţi-l
  de pe suport (8), deschideţi capacul fierbăto-
  rului (4), apăsînd butonul pentru deschiderea
  capacului (3).
  Umpleţi fierbătorul cu apă pînă la marca
  «МАХ» a gradaţiei nivelui de apă (5), închideţi
  capacul (4), plasaţi fierbătorul pe suport (8).
  Asiguraţi-vă capacul fierbătorului (4) este
  închis etanş.
  Conectaţi fierbătorul apăsînd pe butonul (7),
  iluminarea butonul (7) se va aprinde.
  Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconec-
  ta automat. Goliţi de apă şi repetaţi fierberea
  de 2-3 ori.
  Remarcă: La utilizarea fierbătorului asiguraţi-vă
  butonul de conectare/deconectare (7) nu este
  blocat de obiecte străine, iar capacul (4) este bine
  închis, în caz contrar deconectarea automată a
  fierbătorului va fi imposibilă.
  UTILIZAREA
  Introduceţi fişa cablului de alimentare în pri-
  ză electrică.
  Pentru umplerea fierbătorului cu apă luaţi-l
  de pe suport (8), deschideţi capacul fierbăto-
  rului (4), apăsînd butonul pentru deschiderea
  capacului (3).
  Aşezaţi fierbătorul cu apă pe suport (8).
  Conectaţi fierbătorul apăsînd pe butonul (7),
  iluminarea butonul (7) se va aprinde.
  Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconec-
  ta automat.
  Ridicând fierbătorul de pe suport (8), asiguraţi-
  vă că acesta este oprit.
  După oprirea fierbătorului aşteptaţi 10-20 de
  secunde, după care puteţi porni din nou fierbă-
  torul pentru a fierbe apa.
  Dacă aţi pornit accidental fierbătorul, iar nive-
  lul apei în acesta este mai jos de limita minimă,
  va acţiona siguranţa termică automată şi fier-
  bătorul se va opri. În acest caz, ridicaţi fierbă-
  torul de pe suport (8) şi lăsaţi-l să se răcească
  5-10 minute, apoi umpleţi fierbătorul cu apă şi
  porniţi-l, aparatul va funcţiona în regim normal.
  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
  Înainte de curăţare deconectaţi dipozitivul de
  la reţea, vărsaţi apa şi lăsaţi fierbătorul se
  răcească.
  Ştergeţi suprafaţa exterioară a fierbătorului cu
  o cârpă umedă sau un burete. Pentru înlătu-
  rarea murdăriei folosiţi detergenţi delicaţi, nu
  folosiţi perii de metal şi detergenţi abrazivi.
  Nu scufundaţi fierbătorul şi suportul în apă sau
  în alte lichide.
  Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de
  spălat vase.
  Curăţaţi cu regularitate filtrul cu sită (2) de mur-
  dărie şi de depunerile de calacar. Întoarceţi
  fierbătorul cu orifciul de scurgere spre sine,
  deschideţi capacul (4), luaţi filtrul de partea de
  sus şi extrageţi-l. Se recomandă spălarea fil-
  trul cu sită (2) sub jet de apă, curăţînd puţin cu
  ajutorul unei perii. Instalaţi filtrul cu sită (2) în
  poziţia iniţială, apăsaţi pe partea de sus a filtru-
  lui (2) până la clicul fixatoarelor.
  Îndepărtarea depunerelor de calcar
  Depunerile de calcar din interiorul fierbătorului
  influenţează calităţile gustative ale apei, pre-
  cum şi schimbul de căldură dintre apă şi ele-
  mentul de încălzire.
  Pentru înlăturarea depunerilor de calcar
  umpleţi fierbătorul pînă la nivelul maxim cu
  apă, în care dizolvaţi oţet de bucătărie în pro-
  porţie de 2:1. Soluţia se aduce la fierbere şi
  apoi se lasă stea peste noapte. Dimineaţa
  vărsaţi lichidul, umpleţi fierbătorul cu apă pînă
  la nivelul maxim, fierbeţi-o şi vărsaţi-o.
  Pentru a îndepărta depunerele de calcar puteţi
  utiliza substabţe speciale pentru curăţarea fier-
  bătorelor electrice, urmând strict instrucţiunile
  de utilizare a acestora.
  Curăţaţi fierbătorul de depunerile de calacar
  în mod regulat.
  PĂSTRARE
  Înainte de a plasa fierbătorul pentru păstrare
  pe termen lung, decnectaţi-l de la reţea, vărsaţi
  apă şi lăsaţi să se răcească.
  Fixaţi cablul de alimentare în locaşul pentru
  rularea cablului (9).
  Păstraţi aparatul la un loc uscat şi răcoros,
  inaccesibil pentru copii.
  SET DE LIVRARE
  Fierbător cu filtru – 1buc.
  Suport – 1 buc.
  Intrucţiune – 1 buc.
  CARACTERISTICI TEHNICE
  Alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz
  Putere: 1850-2200 W
  Volumul maxim de apă: 1,7 l
  Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
  caracteristicile dispozitivelor fără anunţare pre-
  alabilă.
  Duratadefuncţionareaaparatului–5ani
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul
  dat, rugăm adresaţi la distribuitorul regi-
  onal sau la compania, unde a fost procurat pro-
  dusul dat. Serviciul de garanţie se realizează cu
  condiţia prezentării bonului de plată sau a oricărui
  alt document financiar, care confirmă cumpărarea
  produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor EMC, întoc-
  mite în conformitate cu Directiva 2004/108/ЕС i
  Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă ten-
  siune (2006/95/ЕС).
  romÂnĂ/Moldovenească
  6
  ШАЙНЕК
  Сипаттамасы
  1. Шәйнектің колбасы
  2. Торлы сүзгіш
  3. Қақпақты ашу пернесі
  4. Қақпақ
  5. Су деңгейінің бағаны
  6. Тұтқа
  7. Жарығы бар қосу/өшіру пернесі
  8. Тұғыр
  9. Желілік бауды орайтын орын
  Назар аударыңыз!
  Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегіне
  қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30
  мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу
  тоғымен орнатқан дұрыс. ҚАҚ орнатқан кезде
  маманға хабарласқан жөн.
  ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
  Электршайнекті пайдаланбас бұрын, осы пайда-
  лану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны
  анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін
  сақтап қойыңыз.
  Электрлік шайнекті берілген нұсқаулықта
  көрсетілгендей тек оның тікелей міндеті бойынша
  ғана пайдаланыңыз. Приборды дұрыс қолданбау
  оның бұзылуына және пайдаланушыға немесе
  оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
  Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге
  сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
  Желілік бау еуроайыртетікпен жабдықталған,
  оны сенімді жерлендіру түйіспесі ашалыққа
  қосыңыз.
  Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін
  құрылғыны электр розеткасына қосқан кезде
  өткізушы тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
  Шайнекті жуынатын бөлмелерде
  пайдаланбаңыз. Оны бассейндердің неме-
  се су толтырылған басқа да ыдыстардың
  жанында пайдаланбаңыз.
  Шайнекті тікелей жылу көзіне немесе ашық
  отқа жақын жерде пайдаланбаңыз.
  Шайнекті бөлмеден тыс жерде пайдалануға
  тыйым салынады.
  Шайнектің корпусын немесе тұтқасын су
  қолыңызбен ұстамаңыз.
  Іске қосылған шайнекті қараусыз
  қалдырмаңыз.
  Шайнекті тегіс және тұрақты бетте
  пайдаланыңыз, шайнекті үстелдің шетіне
  қоймаңыз.
  Іске қосу алдында, шайнек тұғырда қисық
  орнатылмағанына көз жеткізіңіз.
  Тек жеткізу жинағына кіретін тұғырды
  пайдаланыңыз.
  Электр бауының үстелден салбырауына
  жол бермеңіз, сонымен қатар, оның ыстық
  беттермен жанаспауын байқаңыз. Желілік
  баудың ұзындығын тіреуге орап реттеуге
  болады.
  Шайнекті сусыз пайдаланбаңыз.
  Тіреуде тұрған шайнекке су құймаңыз.
  Қақпағы тығыз жабылмаған шайнекті
  пайдаланбаңыз.
  Шайнекті тек суды қайнату үшін
  пайдаланыңыз, кез келген басқа
  сұйықтықтарды қыздыруға немесе қайнатуға
  тыйым салынады.
  Шайнектегі судың деңгейі «0.5L» минимал-
  ды белгісінен төмен және «MAX» максимал-
  ды белгіден жоғары болмауын қадағалаңыз.
  Максималды белгі деңгейінен асып кеткен
  жағдайда қайнап жатқан су қайнау кезінде
  шашырауы мүмкін.
  Ыстық буға күйіп қалмас үшін жұмыс
  істеп тұрған шайнектің шүмегінің үстіне
  еңкеймеңіз.
  Су қайнап жатқан кезде шайнектің қақпағын
  ашуға тыйым салынады.
  Шайнектің ыстық беттеріне қол тигізбеңіз,
  сабынан ғана ұстаңыз.
  Қайнаған суға толы шайнекті жылжытқан кез-
  де абай болыңыз.
  Приборды тазалау алдында, сондай ақ оны
  пайдаланбайтын болған жағдайда желіден
  ажыратып отырыңыз. Желілік баудың
  айыртетігін ашалықтан суырғанда баудан
  тартпаңыз, айыртетіктен қолмен ұстаңыз.
  Электр тоғының соғу қаупін болдырмас үшін
  приборды және тұғырды суға немесе кез кел-
  ген басқа да сұйықтыққа батырмаңыз.
  Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
  салмаңыз.
  Шайнекті балаларға ойыншық ретінде
  бермеңіз.
  Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама
  ретінде пайдаланылатын полиэтилен
  пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.
  • Назараударыңыз! Балаларға полиэтилен
  пакеттермен немесе қаптама үлдірмен
  ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығуқаупі!
  Балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі
  адамдардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін
  тұлғамен аспапты қауіпсіз пайдалану және
  оны дұрыс пайдаланбаған кезде пай-
  да болатын қауіптер туралы сәйкес және
  түсінікті нұсқаулықтар берілген болмаса,
  берілген құрылғы олардың пайдалануына
  арналмаған.
  Желілік баудың және желілік айыртетіктің
  оқшаулануының күйін мезгілімен тексеріп
  тұрыңыз. Шайнектің корпусының, тұғырдың,
  желілік ашаның немесе желілік шнурдың
  бүлінген жерлері бар болған жағдайда,
  шайнекті пайдаланбаңыз.
  Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тый-
  ым салынады. Ақаулар табылған жағдайда
  құрылғыны желіден ажыратыңыз да,
  рұқсаты бар (уәкілетті) сервис орталығына
  жолығыңыз.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
  ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
  АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
  Құрылғыны төмен температура кезінде
  тасымалдаған немесе сақтаған жағдайда
  оныбөлметемпературасындаекісағаттан
  кемемесуақытұстағанжөн.
  Шайнекті қораптан шығарыңыз.
  Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге
  сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
  Желілік шнурдың ашасын электр розеткасы-
  на сұғыңыз.
  Шайнекті суға толтыру үшін оны тіреуден (8)
  шешіңіз, қақпақты ашу пернесін (3) басып,
  шайнек қақпағын (4) ашыңыз.
  Шайнекті су деңгейінің бағанындағы (5)
  «МАХ» белгісіне дейін суды толтырыңыз,
  қақпақты (4) жабыңыз, шайнекті тұғырға
  (8) қойыңыз. Шайнектің қақпағы (4) толық
  жабылғанына көз жеткізіңіз.
  Батырманы (7) басып, шайнекті іске қосыңыз,
  сол кезде қосу/айыру пернесі (7) көмескілеуі
  жанады.
  Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді.
  Суды төгіңіз және суды қайнату рәсімін 2-3
  рет қайталаңыз.
  Ескерту: Шайнекті пайдаланған кезде, іске
  қосу/өшіру батырмасын (7) бөтен заттар
  бөгеттеп тұрмағанына, ал қақпақ (4) тығыз
  жабылғанына көз жеткізіңіз, кері жағдайда
  шайнектің автоматты сөнуі мүмкін болмайды.
  ПАЙДАЛАНУ
  Желілік шнурдың ашасын электр розеткасы-
  на сұғыңыз.
  Шайнекті суға толтыру үшін оны тіреуден (8)
  шешіңіз, қақпақты ашу пернесін (3) басып,
  шайнек қақпағын (4) ашыңыз.
  Толтырылған шайнекті тіреуге (8) орнатыңыз.
  Батырманы (7) басып, шайнекті іске қосыңыз,
  сол кезде қосу/айыру пернесі (7) көмескілеуі
  жанады.
  Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді.
  Шайнекті тұғырдан (8) ала отырып, оның
  сөндірулі екенін тексеріңіз.
  Шайнек сөнгеннен кейін 10-20 секунд күтіңіз,
  осыдан кейін сіз оны суды қайта қайнату үшін
  қайтадан қоса аласыз.
  Егер сіз шайнекті абайсызда қосып қалсаңыз,
  ал су деңгейі минималды белгіден төмен
  болса, онда автоматты термосақтандырғыш
  іске қосылады да, шайнек ажыратылады.
  Бұл жағдайда шайнекті тұғырдан (8) алып
  қойыңыз да, 5-10 минут бойы оны суытыңыз,
  одан кейін шайнекті суға толтырыңыз да оны
  қосыңыз, прибор қалыпты жағдайда жұмыс
  істейтін болады.
  ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМІ
  Тазалау алдында құрылғыны желіден
  ажыратыңыз, суын төгіңіз және шәйнекке
  салқындауға беріңіз.
  Шәйнектің сыртқы бетін дымқыл шүберекпен
  немесе ысқышпен сүртіңіз. Кірді кетіру үшін
  жұмсақ тазартқыш заттарды пайдаланыңыз,
  металдан жасалған қылшақтарды және
  қажайтын жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
  Шайнек пен тұғырды суға немесе кез келген
  басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
  Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
  салмаңыз.
  Торлы сүзгіні (2) үнемі кірден және тұрып
  қалған қақтан тазартып отырыңыз.
  Шайнектің шүмегін өзіңізге қаратыңыз,
  қақпақты (4) ашыңыз, сүзгіні үстіңгі жағынан
  ұстап, шығарып алыңыз. Торлы сүзгішті
  (2) қылшақпен сәл тазалап, ағын сумен
  жуу ұсынылады. Торлы сүзгіні (2) орнына
  орнатыңыз, сүзгіні (2) үстіңгі жағынан ұстап,
  бекіткіштері шертілгенше басыңыз.
  Қақты жою
  Шайнектің ішінде түзілетін қақ, судың дәмдік
  сапасына әсер етеді, сондай-ақ су мен
  қыздырғыш элементтің арасындағы жылу
  алмасуды бұзады.
  Қақты кетіру үшін ас сірке суы 2:1 пропорция-
  сы бойынша араластырылған суды шайнектің
  ең жоғарғы деңгейіне дейін толтырыңыз.
  Сұйықтықты қайнатыңыз да, оны шәйнектің
  ішінде түнге қалтырыңыз. Таңертең ерітіндіні
  төгіп тастаңыз, шайнекті ең жоғарғы деңгейге
  дейін сумен толытырыңыз да, оны қайнатып,
  содан кейін төгіп тастаңыз.
  Қақты жою үшін электрлік шайнек-
  терге арналған арнайы заттарды
  пайдалануға болады, пайдалану бойынша
  нұсқаулықтарды қатаң сақтаңыз.
  Шайнекті қақтан мезгілімен тазартып
  тұрыңыз.
  САҚТАУ
  Құрылғыны ұзақ уақытқа сақтап қойғанға
  дейін, оны желіден ажыратыңыз, суын төгіңіз
  және құрылғыға салқындауға уақыт беріңіз.
  Желілік шнурды шнур оралатын жерге (9)
  бекітіңіз.
  Шайнекті құрғақ, салқын, балалардың
  қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
  ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ
  Сүзігіші бар шайнек – 1дн.
  Тіреу – 1 дн.
  Нұсқаулық – 1 дн.
  ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫ
  Электрқорегі: 220-240 В ~ 50 Гц
  Қуаты: 1850-2200 Вт
  Судың максималды көлемі: 1,7 л
  Өндіруші құрылғылардың сипаттамала-
  рын алдын-ла хабарлаусыз өзгерту құқығын
  сақтайды.
  Аспаптыңқызмететумерзімі–5жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
  ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
  шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе кви-
  танциясын көрсетуi қажет.
  ҚАЗАҚША
  5
  ЧАЙНИК
  Описание
  1. Колба чайника
  2. Сетчатый фильтр
  3. Кнопка открытия крышки
  4. Крышка
  5. Шкала уровня воды
  6. Ручка
  7. Клавиша включения/выключения с подсвет-
  кой
  8. Подставка
  9. Место намотки сетевого шнура
  Внимание!
  Для дополнительной защиты целесообразно в
  цепи питания установить устройство защитного
  отключения (УЗО) с номинальным током сраба-
  тывания, не превышающим 30 мА, для установ-
  ки УЗО обратитесь к специалисту.
  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  Перед началом эксплуатации электрочайника
  внимательно прочитайте настоящую инструк-
  цию по эксплуатации и сохраните её для
  использования в качестве справочного мате-
  риала.
  Используйте электрочайник только по его
  прямому назначению, как изложено в данной
  инструкции. Неправильное обращение с при-
  бором может привести к его поломке, причи-
  нению вреда пользователю или его имуществу.
  Убедитесь в том, что рабочее напряжение
  электрочайника соответствует напряжению
  сети.
  Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; вклю-
  чайте её в розетку, имеющую надежный кон-
  такт заземления.
  Во избежание риска возникновения пожара
  не используйте переходники при подключе-
  нии прибора к электрической розетке.
  Не используйте чайник в ванных комнатах.
  Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или
  других емкостей, наполненных водой.
  Не используйте чайник в непосредственной
  близости от источников тепла или открыто-
  го пламени.
  Запрещается использовать чайник вне
  помещений.
  Не беритесь за корпус или ручку чайника
  мокрыми руками.
  Не оставляйте включенный чайник без при-
  смотра.
  Используйте чайник на ровной и устойчи-
  вой поверхности, не ставьте чайник на край
  стола.
  Перед включением убедитесь в том, что чай-
  ник установлен на подставке без перекосов.
  Используйте только ту подставку, которая
  входит в комплект поставки.
  Не допускайте, чтобы сетевой шнур свеши-
  вался со стола, а также следите, чтобы он не
  касался горячих поверхностей. Длину сете-
  вого шнура можно регулировать, наматывая
  его на подставку.
  Не включайте чайник без воды.
  Не наливайте воду в чайник, уже стоящий
  на подставке.
  Не используйте чайник с неплотно закры-
  той крышкой.
  Используйте чайник только для кипячения
  воды, запрещается подогревать или кипя-
  тить любые другие жидкости.
  Следите, чтобы уровень воды в чайнике был
  не ниже минимальной отметки «0.5L» и не
  выше максимальной отметки «MAX». При
  превышении уровня максимальной отметки
  кипящая вода может выплеснуться во вре-
  мя кипячения.
  Во избежание получения ожога горячим
  паром не наклоняйтесь над носиком рабо-
  тающего чайника.
  Запрещается открывать крышку чайника во
  время кипячения воды.
  Не прикасайтесь к горячим поверхностям
  чайника, беритесь только за ручку.
  Соблюдайте осторожность при переносе
  чайника, наполненного кипятком.
  Всякий раз отключайте устройство от элек-
  тросети перед чисткой , отключать устрой-
  ство следует и в том случае, если вы чайни-
  ком не пользуетесь. Отключая устройство от
  электросети, не тяните за сетевой шнур, а
  держитесь за вилку сетевого шнура.
  Во избежание удара электрическим током
  не погружайте устройство и подставку в
  воду или в любые другие жидкости.
  Не помещайте чайник и подставку в посудо-
  моечную машину.
  Не разрешайте детям использовать чайник
  в качестве игрушки.
  Из соображений безопасности детей
  не оставляйте полиэтиленовые пакеты,
  используемые в качестве упаковки, без над-
  зора.
  • Внимание! Не разрешайте детям играть с
  полиэтиленовыми пакетами или упаковоч-
  ной плёнкой. Опасность удушья!
  Данное устройство не предназначено для
  использования детьми и людьми с огра-
  ниченными возможностями, если только
  лицом, отвечающим за их безопасность,
  им не даны соответствующие и понятные
  им инструкции о безопасном пользова-
  нии устройством и тех опасностях, кото-
  рые могут возникать при его неправильном
  использовании.
  Периодически проверяйте состояние изо-
  ляции сетевого шнура, на вилке сетевого
  шнура не должно быть никаких поврежде-
  ний. При наличии повреждений корпуса
  чайника, корпуса подставки, сетевой вил-
  ки или сетевого шнура пользоваться чайни-
  ком нельзя.
  Запрещается самостоятельно ремонтиро-
  вать устройство. При обнаружении неис-
  правностей отключите чайник от сети и
  обратитесь в авторизованный (уполномо-
  ченный) сервисный центр.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
  БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
  После транспортировки или хранения
  устройства при пониженной температуре
  необходимо выдержать его при комнатной
  температуре не менее двух часов.
  Извлеките чайник из упаковки.
  Убедитесь в том, что рабочее напряже-
  ние устройства соответствует напряжению
  электросети.
  Вставьте вилку сетевого шнура в электриче-
  скую розетку.
  Для наполнения чайника водой снимите его
  с подставки (8), откройте крышку чайника
  (4), нажав на кнопку открытия крышки (3).
  Наполните чайник водой до отметки «МАХ»
  на шкале уровня воды (5), закройте крыш-
  ку (4), установите чайник на подставку (8).
  Убедитесь в том, что крышка чайника (4)
  плотно закрыта.
  Включите чайник, нажав на клавишу (7), при
  этом загорится подсветка клавиши (7).
  Когда вода закипит, чайник автоматически
  отключится. Слейте воду и повторите про-
  цедуру кипячения воды 2-3 раза.
  Примечание: При использовании чайника убе-
  дитесь в том, что клавишу включения/выключе-
  ния (7) не блокируют посторонние предметы, а
  крышка (4) плотно закрыта, в противном слу-
  чае автоматическое отключение чайника будет
  невозможно.
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
  Вставьте вилку сетевого шнура в электриче-
  скую розетку.
  Для наполнения чайника водой снимите его
  с подставки (8), откройте крышку чайника
  (4), нажав на кнопку открытия крышки (3).
  Установите наполненный чайник на под-
  ставку (8).
  Включите чайник, нажав на клавишу (7), при
  этом загорится подсветка клавиши (7).
  Когда вода закипит, чайник автоматически
  отключится.
  Снимая чайник с подставки (8), убедитесь в
  том, что он выключен.
  После отключения чайника подождите 10-20
  секунд, после чего его можно снова вклю-
  чить для повторного кипячения воды.
  Если вы случайно включили чайник, а уро-
  вень воды оказался ниже минимальной
  отметки, сработает автоматический тер-
  мопредохранитель, и чайник отключится. В
  этом случае снимите чайник с подставки (8),
  дайте ему остыть в течение 5-10 минут, затем
  заполните чайник водой и включите, прибор
  будет работать в нормальном режиме.
  ЧИСТКА И УХОД
  Перед чисткой отключите устройство от
  электросети, слейте воду и дайте чайнику
  остыть.
  Протрите внешнюю поверхность чайника
  влажной тканью или губкой. Для удаления
  загрязнений используйте мягкие чистящие
  средства, не используйте металлические
  щетки и абразивные моющие средства.
  Не погружайте чайник и подставку в воду
  или в любые другие жидкости.
  Не помещайте чайник и подставку в посудо-
  моечную машину.
  Регулярно очищайте сетчатый фильтр (2) от
  загрязнений и отложений накипи. Поверните
  чайник носиком к себе, откройте крышку (4),
  возьмите фильтр за верхнюю часть и извле-
  ките его. Рекомендуется промывать сет-
  чатый фильтр (2) под струёй воды, слегка
  почистив его щеткой. Установите сетчатый
  фильтр (2) на место, нажмите на верхнюю
  часть фильтра (2) до характерного щелчка
  фиксаторов.
  Удаление накипи
  Накипь, образующаяся внутри чайника,
  влияет на вкусовые качества воды, а также
  нарушает теплообмен между водой и нагре-
  вательным элементом.
  Для удаления накипи наполните чайник до
  максимального уровня водой с разведен-
  ным в ней столовым уксусом в пропорции
  2:1. Доведите раствор до кипения и оставьте
  его в чайнике на ночь. Утром слейте раствор,
  наполните чайник водой до максимального
  уровня, прокипятите и слейте воду.
  Для удаления накипи можно использовать
  специальные средства, предназначенные
  для электрочайников, строго придержива-
  ясь инструкции по использованию.
  Регулярно очищайте чайник от накипи.
  ХРАНЕНИЕ
  Перед тем как убрать чайник на длитель-
  ное хранение, отключите его от электросе-
  ти, слейте воду и дайте устройству остыть.
  Сетевой шнур закрепите в месте намотки
  (9).
  Храните чайник в сухом, прохладном месте,
  недоступном для детей.
  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
  Чайник с фильтром – 1 шт.
  Подставка – 1 шт.
  Инструкция – 1 шт.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
  Мощность: 1850-2200 Вт
  Максимальный объём воды: 1,7 л
  Производитель оставляет за собой право
  изменять характеристики устройств без
  предварительного уведомления.
  Срок службы прибора – 5 лет
  Данное изделие соответствует всем
  требуемым европейским и россий-
  ским стандартам безопасности и
  гигиены.
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  Сделано в Китае
  РУССКИЙ
  4
  WASSERKOCHER
  Beschreibung
  1. Wasserkocherkolben
  2. Siebfilter
  3. Taste der Deckelöffnung
  4. Deckel
  5. Wasserstandsanzeiger
  6. Handgriff
  7. Ein-/Ausschalttaste mit Beleuchtung
  8. Untersatz
  9. Kabelaufbewahrung
  Achtung!
  Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den
  FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im
  Stromversorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie sich
  dafür an einen Spezialisten.
  SICHERHEITSMAßNAHMEN
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Wasserkochers
  lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam
  durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz
  auf.
  Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsmäßig
  und laut der Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsge-
  mäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung füh-
  ren, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden
  beim Nutzer hervorrufen.
  Vergewissern Sie sich, dass die Spannung des
  Wasserkochers mit der Netzspannung überein-
  stimmt.
  Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausge-
  stattet; schalten Sie diesen in die Steckdose mit
  sicherer Erdung ein.
  Verwenden Sie keine Adapterstecker beim
  Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um
  Brandrisiko zu vermeiden.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im
  Badezimmer zu benutzen. Benutzen Sie ihn in
  der Nähe von Schwimmbecken oder anderen mit
  Wasser gefüllten Behältern nicht.
  Benutzen Sie den Wasserkocher in der Nähe von
  Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher draußen
  zu benutzen.
  Berühren Sie das Gehäuse oder den Griff des
  Wasserkochers mit nassen Händen nicht.
  Lassen Sie den eingeschalteten Wasserkocher nie
  unbeaufsichtigt.
  Benutzen Sie den Wasserkocher auf einer gera-
  den und stabilen Oberfläche, stellen Sie ihn an
  den Tischrand nicht auf.
  Vor der Einschaltung des Geräts vergewissern Sie
  sich, dass der Wasserkocher auf dem Untersatz
  aufrecht steht.
  Benutzen Sie nur den mitgelieferten Untersatz.
  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch
  nicht frei hängt und heiße Oberflächen nicht
  berührt. Die Länge des Netzkabels kann man
  regeln, indem man es um den Untersatz wickelt.
  Schalten Sie den Wasserkocher ohne Wasser
  nicht ein.
  Es ist nicht gestattet, Wasser in den Wasserkocher
  einzugießen, wenn er auf dem Untersatz steht.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher mit
  undicht geschlossenem Deckel zu benutzen.
  Benutzen Sie den Wasserkocher nur fürs
  Wasserkochen. Es ist nicht gestattet, andere
  Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzuko-
  chen.
  Achten Sie darauf, dass der Wasserstand
  im Wasserkocher nicht unter der minimalen
  Wasserstandsmarke «0.5L» und nicht über der
  maximalen Wasserstandsmarke «MAX» liegt. Das
  kochende Wasser kann sich beim Übersteigen
  der maximalen Wasserstandsmarke während des
  Kochens ausgießen.
  Beugen Sie sich über der Tülle wäh-
  rend des Wasserkocherbetriebs nicht, um
  Dampfverbrühung zu vermeiden.
  Öffnen Sie den Deckel während des Kochens
  nicht.
  Berühren Sie die heißen Oberflächen des
  Wasserkochers nicht, halten Sie ihn nur am Griff.
  Seien Sie beim Übertragen des mit kochendem
  Wasser befüllten Wasserkochers vorsichtig.
  Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz vor der
  Reinigung immer ab; das Gerät ist auch dann
  vom Stromnetz abzutrennen, wenn Sie den
  Wasserkocher nicht benutzen. Es ist nicht gestat-
  tet, das Gerät beim Abtrennen vom Stromnetz am
  Netzkabel zu ziehen. Halten Sie den Stecker.
  Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz
  ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das
  Stromschlagrisiko zu vermeiden.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und
  den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu
  waschen.
  Es ist nicht gestattet, Kindern den Wasserkocher
  als Spielzeug zu geben.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
  Plastiktüten, die als Verpackung verwendet wer-
  den, nie ohne Aufsicht.
  • Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
  Folien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
  Dieses Gerät darf von Kindern und behinder-
  ten Personen nicht genutzt werden, außer wenn
  die Person, die für ihre Sicherheit verantwort-
  lich ist, ihnen entsprechende und verständliche
  Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts
  und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung
  gibt.
  Prüfen Sie periodisch den Zustand der
  Netzkabelisolierung, der Netzstecker muss
  nicht beschädigt sein. Es ist nicht gestat-
  tet, den Wasserkocher zu benutzen, wenn das
  Gehäuse des Wasserkochers, das Gehäuse des
  Untersatzes, der Netzstecker oder das Netzkabel
  beschädigt sind.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstän-
  dig zu reparieren. Bei der Feststellung von
  Beschädigungen trennen Sie den Wasserkocher
  vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen
  autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
  HAUSHALT GEEIGNET
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Nachdem das Gerät unter niedrigen Temperaturen
  transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie
  es vor der Nutzung bei der Raumtemperatur für
  nicht weniger als zwei Stunden bleiben.
  Nehmen Sie den Wasserkocher aus der
  Verpackung heraus.
  Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung
  des Geräts und die Netzspannung übereinstim-
  men.
  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
  Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, neh-
  men Sie ihn vom Untersatz (8) ab, öffnen Sie den
  Deckel (4), indem Sie die Taste der Deckelöffnung
  (3) drücken.
  Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis
  zur Marke „MAX“ am Wasserstandsanzeiger (5)
  auf, schließen Sie den Deckel (4) zu, stellen Sie
  den Wasserkocher auf den Untersatz (8) auf.
  Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (4) des
  Wasserkochers dicht geschlossen ist.
  Schalten Sie den Wasserkocher mit der Taste (7)
  ein, dabei leuchtet die Beleuchtung der Taste (7).
  Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der
  Wasserkocher automatisch ab. Gießen Sie das
  Wasser ab und wiederholen Sie die Kochprozedur
  zwei- bis dreimal.
  – Anmerkung: Bei der Nutzung des Wasserkochers
  vergewissern Sie sich, dass die Ein-/
  Ausschalttaste (7) mit anderen Gegenständen
  nicht blockiert ist und der Deckel (4) dicht
  geschlossen ist, anderenfalls ist automatische
  Abschaltung des Wasserkochers unmöglich.
  VERWENDUNG
  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
  Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, neh-
  men Sie ihn vom Untersatz (8) ab, öffnen Sie den
  Deckel (4), indem Sie die Taste der Deckelöffnung
  (3) drücken.
  Stellen Sie den befüllten Wasserkocher auf den
  Untersatz (8) auf.
  Schalten Sie den Wasserkocher mit der Taste (7)
  ein, dabei leuchtet die Beleuchtung der Taste (7).
  Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der
  Wasserkocher automatisch ab.
  Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des
  Wasserkochers vom Untersatz (8), dass er aus-
  geschaltet ist.
  Warten Sie nach dem Ausschalten des
  Wasserkochers 10-20 Sekunden ab, danach kön-
  nen Sie ihn wieder einschalten, um Wasser noch-
  mals aufzukochen.
  Falls Sie den Wasserkocher zufällig eingeschal-
  tet haben, jedoch der Wasserstand darin unter
  der minimalen Wasserstandsmarke ist, spricht
  das Sicherungselement automatisch an, und der
  Wasserkocher schaltet sich aus. In diesem Fall
  nehmen Sie den Wasserkocher vom Untersatz (8)
  ab, lassen Sie ihn 5-10 Minuten lang abkühlen,
  dann füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser,
  das Gerät wird im normalen Betrieb funktionieren.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom
  Stromnetz ab, gießen Sie Wasser aus und lassen
  Sie den Wasserkocher abkühlen.
  Wischen Sie die Außenoberfläche des
  Wasserkochers mit einem feuchten Tuch
  oder einem Schwamm ab. Für Entfernung
  von Verschmutzungen nutzen Sie weiche
  Reinigungsmittel, aber keine Metallbürsten und
  Abrasivmittel.
  Tauchen Sie den Wasserkocher und seinen
  Untersatz ins Wasser oder andere Flüssigkeiten
  nicht ein.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und
  den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu
  waschen.
  Reinigen Sie regelmäßig den Siebfilter (2) von
  Verschmutzungen und Kalkablagerungen. Drehen
  Sie den Wasserkocher mit der Tülle zu Ihnen, öff-
  nen Sie den Deckel (4), nehmen Sie den Filter am
  Oberteil und nehmen Sie ihn heraus. Es ist emp-
  fohlen, den Siebfilter (2) unter dem Wasserstrahl
  abzuspülen, indem Sie ihn mit der Bürste leicht
  reinigen. Setzen Sie den Siebfilter (2) zurück ein,
  pressen Sie auf den Oberteil des Filters (2) bis
  zum Knallen der Sperren.
  Kalkentfernung
  Der Kalkstein, der sich innerhalb des
  Wasserkochers bildet, beeinflusst die
  Geschmackseigenschaften des Wassers und ver-
  letzt den Wärmeaustausch zwischen Wasser und
  dem Heizelement.
  Um den Kalkstein zu entfernen, füllen
  Sie den Wasserkocher bis zur maximalen
  Wasserstandsmarke mit Wasser-Essig-Lösung
  (2:1) auf. Bringen Sie die Lösung zum Kochen
  und lassen Sie diese im Wasserkocher über Nacht
  bleiben. Am Morgen gießen Sie die Lösung ab,
  befüllen Sie den Wasserkocher erneut mit Wasser
  bis zur maximalen Wasserstandsmarke, lassen
  Sie es aufkochen und gießen Sie das Wasser ab.
  Zur Entkalkung können Sie unter Beachtung
  der Betriebsanleitung spezielle für elektrische
  Wasserkocher geeignete Entkalkungsmittel ver-
  wenden.
  Führen Sie die Entkalkung des Wasserkochers
  regelmäßig aus.
  AUFBEWAHRUNG
  Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung
  wegpacken, trennen Sie es vom Stromnetz ab,
  gießen Sie Wasser ab und lassen Sie das Gerät
  abkühlen.
  Befestigen Sie das Netzkabel in der
  Kabelaufbewahrung (9).
  Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trocke-
  nen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
  LIEFERUMFANG
  Wasserkocher mit Filter – 1 St.
  Untersatz – 1 St.
  Bedienungsanleitung – 1 St.
  TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
  Leistung: 1850-2200 W
  Maximales Fassungsvermögen: 1,7 l
  Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
  und technische Eigenschaften des Geräts ohne
  Vorbenachrichtigung zu verändern.
  Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 5 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
  kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft
  hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
  soll man während der Laufzeit der vorliegenden
  Gewährleistung den Check oder die Quittung über
  den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht den
  Forderungen der elektromagnetischen
  Verträglichkeit, die in 2004/108/EC - Richtlinie
  des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über
  die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  KETTLE
  Description
  1. Kettle body
  2. Mesh filter
  3. Lid opening button
  4. Lid
  5. Water level scale
  6. Handle
  7. Illuminated On/Off button
  8. Base
  9. Cord storage
  Attention!
  For additional protection it is reasonable to install a
  residual current device (RCD) with nominal opera-
  tion current not exceeding 30 mA. To install RCD
  contact a specialist.
  SAFETY MEASURES
  Before using the electric kettle, read this instruc-
  tion carefully. Keep this instruction for further ref-
  erence.
  Use the electric kettle for intended purposes only,
  as specified in this manual. Mishandling the unit
  can lead to its breakage and cause harm to the
  user or damage to his/her property.
  Make sure that the kettle operating voltage
  corresponds to the voltage of your mains.
  Power cord is equipped with “euro plug”; plug
  it into the socket with reliable grounding con-
  tact.
  To avoid fire or electric shock do not use
  adapters for plugging the unit in.
  Do not use the kettle in bathrooms. Do not use
  it near swimming pools or other containers
  filled with water.
  Do not use the kettle near heat sources and
  open flame.
  Do not use the kettle outdoors.
  Do not touch the kettle body or handle with
  wet hands.
  Do not leave the operating kettle unattended.
  Place the kettle on a flat stable surface; do not
  place the kettle on the edge of the table.
  Before switching the kettle on make sure that it
  is placed on the base evenly.
  Use only the base supplied with the unit.
  Do not let the cord hang from the edge of the
  table and make sure it does not touch hot sur-
  faces. You can adjust the power cord length,
  winding it around the base.
  Do not switch the kettle on if it is empty.
  Do not fill the kettle with water when it already
  stands on the base.
  Do not use the kettle if the lid is not closed
  tightly.
  Use the kettle only for water boiling. It is pro-
  hibited to heat or boil other liquids.
  Ensure that water level in the kettle is not below
  the minimal mark «0.5L» and not above the
  maximal mark «MAX». If water level exceeds
  the maximal mark, boiling water can splash
  out.
  To avoid burns by hot steam, do not bend over
  the kettle’s spout while it is operating.
  Do not open the kettle lid while water boiling.
  Do not touch hot surfaces of the kettle, take it
  only by the handle.
  Be careful while carrying the kettle filled with
  boiling water.
  Always unplug the unit before cleaning; the
  unit should be also unplugged when you do
  not use the kettle. When unplugging the unit
  pull the plug but not cord.
  To avoid electric shock do not immerse the unit
  and base into water or any other liquids.
  Do not wash the kettle and base in a dishwash-
  ing machine.
  Do not allow children to use the kettle as a toy.
  For children safety reasons do not leave poly-
  ethylene bags, used as a packaging, unat-
  tended.
  • Attention! Do not allow children to play with
  polyethylene bags or packaging film. Danger
  of suffocation!
  This unit is not intended for usage by children
  or disabled persons unless they are given all
  the necessary and understandable instruc-
  tions by a person who is responsible for their
  safety on safety measures and information
  about danger that can be caused by improper
  usage of the unit.
  From time to time check the power cord insula-
  tion, the power plug should not have any dam-
  ages. Do not use the kettle if its body, base,
  power plug or power cord have damages.
  Do not repair the unit by yourself. If you find
  any damages, unplug the kettle and apply to
  an authorized service center.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE
  ONLY
  BEFORE THE FIRST USE
  After unit transportation or storage at low
  temperature it is necessary to keep it for at
  least two hours at room temperature before
  switching on.
  Unpack the kettle.
  Make sure that operating voltage of the unit
  corresponds to voltage of your mains.
  Insert the power plug into the mains socket.
  To fill the kettle with water take it off the base
  (8) and open the lid (4) by pressing the lid
  opening button (3).
  Fill the kettle with water till the «MAX»-mark on
  the water level scale (5), close the lid (4), place
  the kettle on the base (8). Make sure that the
  kettle lid (4) is closed tightly.
  Switch the kettle on by pressing the button (7),
  the button (7) will be illuminated.
  Once water starts boiling, the kettle will switch
  off automatically. Pour out water and repeat
  the boiling procedure 2-3 times.
  Note: Before using the kettle make sure that the
  On/Off button (7) is not blocked by any foreign
  objects, and the lid (4) is tightly closed, otherwise
  auto switch off of kettle is not possible.
  USAGE
  Insert the power plug into the mains socket.
  To fill the kettle with water take it off the base
  (8) and open the lid (4) by pressing the lid
  opening button (3).
  Place the filled kettle on the base (8).
  Switch the kettle on by pressing the button (7),
  the button (7) will be illuminated.
  Once water starts boiling, the kettle will switch
  off automatically.
  Before removing the kettle from the base (8)
  make sure that it is switched off.
  After switching the kettle off wait for 10-20 sec-
  onds, then you can switch it on again for water
  re-boiling.
  If you accidentally switched the kettle on, but
  the water level appeared to be below the mini-
  mal mark, the automatic thermal switch will be
  on and the kettle will switch off. In this case
  take the kettle from the base (8), let it cool
  down for 5-10 minutes, then fill it with water
  and switch it on, the kettle will operate in nor-
  mal mode.
  CLEANING AND CARE
  Before cleaning, disconnect the unit from the
  mains, pour out water and let the kettle cool
  down.
  Wipe the outer surface of the kettle with a
  damp cloth or a sponge. Use soft detergents
  to remove dirt; do not use metal brushes and
  abrasives.
  Do not immerse the kettle and base into water
  or any other liquids.
  Do not wash the kettle and base in a dishwash-
  ing machine.
  Regularly clean the mesh filter (2) from dirt and
  scale. Place the kettle in a way that the spout is
  turned towards you, open the lid (4), take the
  filter by its upper part and draw it out. It is rec-
  ommended to wash the mesh filter (2) under
  water jet, after slightly cleaning it with a brush.
  Install the mesh filter (2) to its place, press the
  upper part of the filter (2) till you hear the dis-
  tinctive click of the clamps.
  Descaling
  Scale, appearing inside the kettle, influences
  the water taste and disturbs the heat exchange
  between water and heating element.
  To remove scale, fill the kettle with a mixture of
  one part ordinary vinegar and two parts water
  till the maximal water level mark. Boil the solu-
  tion and leave it in the unit overnight. In the
  morning pour out the solution, fill the kettle
  with water till the maximal mark, boil and pour
  the water out.
  You can use special detergents for electric
  kettles to remove scale, strictly following the
  instructions on their usage.
  Clean the kettle from scale regularly.
  STORAGE
  Before taking the kettle away for long stor-
  age, unplug it, pour out water and let the unit
  cool down.
  Fix the power cord in the cord storage (9).
  Keep the kettle away from children in a dry
  cool place.
  DELIVERY SET
  Kettle with filter – 1 pc.
  Base – 1 pc.
  Instruction manual – 1 pc.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
  Power: 1850-2200 W
  Maximal water capacity: 1.7 l
  The manufacturer preserves the right to change
  the specifications of the unit without a preliminary
  notification.
  Unit operating life is 5 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can be
  obtained from the dealer from whom the appliance
  was purchased. The bill of sale or receipt must be
  produced when making any claim under the terms
  of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the Council
  Directive 2004/108/ЕС and to the Low Voltage
  Regulation (2006/95/ЕС)
  ENGLISH
  2
  1
  3
  2
  4
  5
  6
  7
  9
  8
  VT-1176_IM.indd 1 05.11.2013 14:47:00
Vitek VT-1176 BK

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Vitek VT-1176 BK oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Vitek VT-1176 BK-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Vitek VT-1176 BK an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Wasserkocher und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Duits, Engels, Russisch, Roemeens, Oekraïens. Haben Sie eine Frage zum Vitek VT-1176 BK oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Vitek VT-1176 BK-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Vitek
Model VT-1176 BK
Produkte Wasserkocher
EAN 9120048694526
Sprache Duits, Engels, Russisch, Roemeens, Oekraïens
Dateityp PDF
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank 1.7 l
Wasserstandsanzeige Ja
Verborgenes Heizelement Ja
Filterung Ja
Heizelementmaterial Edelstahl
Produktfarbe Black,Red
Überhitzungsschutz -
Regelbare Temperatur Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Leistung
Leistung 2200 W
Ergonomie
Kabelaufwicklung Ja
Automatische Abschaltung Ja
Drahtlos Ja
Anzeigelicht Ja