Vitek VT-1328 CR Bedienungsanleitung

Vitek VT-1328 CR
5.2 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungVitek VT-1328 CR
USCĂTOR DE PĂR VT-1328
Uscătorul de păr este eschipat cu un generator de ioni
încărcat negativ, care reduc încărcătura statică a pă-
rului şi majorează absorbţia umidităţii din fi rele de păr.
Datorită acestui fapt părul Dvs. va fi mai moale şi lucios.
Descriere
1. Duză - concentrator
2. Plasa colectorului de aer
3. Buton pentru aer «rece» «
»
4. Comutator al regimului de încălzire
5. Comutator al vitezei de livrare aerului
6. Duză - difuzor
7. Ansă pentru agăţare uscătorului de păr
ATENŢIE!
- Nu utilizaţi dispozitivul dat în apropierea rezervoa-
relor cu apă (cum ar fi baie, piscină şi etc.).
- În cazul utilizării uscătorului de păr în camera de
baie, deconectaţi dispozitivul de la reţeaua electrică
după exploatare, extrăgând fi şa cablului electric din
priză, pentru că afl area lui în apropierea apei pre-
zintă pericol, chiar şi atunci când aparatul este de-
conectat de la întrerupător.
- Pentru protecţie suplimentară este raţională insta-
larea unui disjunctor de protecţie (ECB) cu curent
nominal de acţiune nu mai mare de 30 mA, în lanţul
de alimentare cu curent electric a camerei de baie;
pentru instalare adresaţi-vă unui specialist.
Măsuri de precauţie
Înainte de a utiliza uscătorul de păr citiţi cu aten-
ţie instrucţiune de exploatare şi păstraţi-o tot timpul
de utilizare.
Pentru a evita riscul electrocutării:
Înainte de conectare asiguraţi-vă că tensiunea în
reţeaua electrică corespunde cu tensiunea de lu-
cru a dispozitivului.
Utilizaţi dispozitivul doar conform destinaţiei sale şi
utilizaţi doar duzele incluse în setul de livrare.
Niciodată nu lăsaţi uscătorul conectat fără supra-
veghere.
Nu conectaţi uscătorul în locuri unde sunt împroş-
caţi aerosoli sau unde se utilizează lichide uşor in-
fl amabile.
Întotdeauna deconectaţi uscătorul de la reţea după
utilizare şi înainte de curăţare.
Extrăgând cablul electric din priză, nu trageţi de ca-
blu, ci apucaţi fi şa.
Nu atingeţi fi şa cablului electric cu mâinile umede.
Nu lăsaţi şi nu păstraţi aparatul în locuri de unde ar
putea cădea în lavoar sau în cada cu apă, nu scu-
fundaţi dispozitivul în apă sau alte lichide.
Nu utilizaţi dispozitivul în timp ce faceţi baie.
La utilizarea uscătorului de păr în camera de baie,
deconectaţi dispozitivul de la reţeaua electrică după
exploatare, anume: extrageţi fi şa cablului electric
din priză, pentru că apropierea apei prezintă peri-
col, chiar şi atunci când aparatul este deconectat
de la întrerupător.
Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageţi imediat
fi şa din priză şi doar apoi puteţi să scoateţi dispo-
zitivul din apă.
Fiţi deosebit de precaut atunci când dispozitivul
este utilizat de către copii sau persoane cu diza-
bilităţi.
Utilizarea dispozitivul de câtre copii este permisă
numai sub supraveghere unui adult.
Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru a fi uti-
lizat de către copii şi persoane cu dizabilităţi. Aceş-
tia pot utiliza dispozitivul doar în cazul în care per-
soana responsabilă pentru siguranţa acestora le-a
explicat instrucţiunile corespunzătoare de utilizare
a dispozitivului şi pericolele legate de utilizarea ne-
corespunzătoare a acestuia.
Pungi de polietilenă, folosite în calitate de amba-
laj, pot fi periculoase. Pentru a preveni nenorocirea
păstraţi ambaljul departe de copii şi nou-noscuţi.
Pungă nu este o jucărie.
Nu utilizaţi uscătorul dacă vă afl aţi în stare confuză.
Luaţi dispozitivul funcţionat numai în zone mâne-
rului.
Nu utilizaţi dispozitivul pentru coafarea părului
umed sau perucilor sintetice.
Nu orientaţi aerul fi erbinte în ochi sau spre alte părţi
sensibile ale corpului.
Evitaţi contactul suprafeţelor fi erbinţi ale dispoziti-
vului cu faţa, gâtul şi alte părţi ale corpului.
Duzele se încălzesc în timpul funcţionării a dispo-
zitivului. Înainte de a le scoate, lăsaţi-le să se ră-
cească.
Nu scăpaţi şi nu introduceţi obiecte străine în orica-
re dintre orifi ciile de pe carcasa dipozitivului.
Este interzisă acoperirea orifi ciilor externe ale uscă-
torului, nu-l plasaţi pe suprafeţe moi (pat sau cana-
pea), unde orifi ciile pentru aer se pot astupa. În ori-
ciile pentru aer nu trebuie să fi e puf, praf, păr, etc.
Evitaţi pătrunderea părului în plasa colectorului de
aer în timpul operării cu dispozitivul.
La exploatarea dispozitivului se recomandă desfă-
şurarea cablului în toată lungimea sa.
Cablul electric nu trebuie:
- să se atingă de obiecte fi erbinţi,
- să treacă peste margini ascuţite,
- să fi e utilizat în calitate de mâner pentru depla-
sarea dispozitivului.
Verifi caţi periodic starea izolarei cablului de alimen-
tare.
Se interzice utilizarea uscătorului în cazul deterio-
rării cablului electric sau a fi şei, dacă funcţionea-
ză necorespunzător (cu întreruperi) sau după că-
derea lui. Pentru orice întrebări în legătură cu re-
paraţia dispozitivului adresaţi-vă unui centru auto-
rizat de service.
Înainte de a stoca uscătorul de păr pentru păstrare,
lăsaţi-l să se răcească şi niciodată nu înfăşuraţi ca-
blul în jurul său.
DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ
ÎN CONDIŢII CASNICE.
Conectarea uscătorului
Înainte de conectare, asiguraţi-vă că tensiunea în re-
ţeaua electrică corespunde tensiunii de lucru a uscă-
torului de păr.
- Desfăşuraţi totalmente cablul electric.
- Introduceţi fi şa cablului electric în priză.
- Setaţi viteza necesară de livrare a aerului cu ajuto-
rul comutatorului (5):
«0» – uscător de păr deconectat;
– viteză joasă;
– viteză înaltă..
- Cu ajutorul comutatorului (4) setaţi temperatura ne-
cesară a jetului de aer:
încălzire uşoară,
încălzire medie,
– încălzire maximă.
Îngrijirea părului
Pentru a atinge rezultate optime (înainte de uscare şi
coafare) spălaţi părul cu şampon, ştergeţi-l cu proso-
pul pentru înlăturarea surplusului de apă şi pieptănaţi-l.
Uscare rapidă
Setaţi întrerupătorul (5) în poziţia de încălzire maximă
(poziţia
), selectaţi viteza necesară de livrare a aeru-
lui cu ajutorul comutatorului (5) şi uscaţi parul. Cu mâna
sau cu pieptenele scuturaţi din păr surplusul de apă şi
mişcaţi uscătorul permanent deasupra părului.
Îndreptarea părului
Setaţi comutatorul (4) în poziţia de încălzire maximă
(poziţia ), cu ajutorul comutatorului (5) alegeţi viteza
respectivă de livrare a aerului şi uscaţi părul în preala-
bil. Atunci când părul va fi aproape uscat, montaţi duza-
concentrator (1), cu ajutorul comutatorului (4) micşoraţi
gradul de încălzire a aerului, cu ajutorul comutatorului
(5) micşoraţi viteza de livrare a aerului.
Separaţi părul în şuviţe şi în straturi, începeţi cu îndrep-
tarea straturilor inferioare. Utilizând o perie rotundă sau
plată, pieptănaţi părul de sus în jos şi concomitent ori-
entaţi spre el aerul fi erbinte care iese din duza-concen-
trator. Astfel, lent, îndreptaţi fi ecare şuviţă de păr în par-
te, de la rădăcină până la vârf. Când veţi fi nisa să în-
dreptaţi stratul inferior de păr, treceţi la cel mediu şi în-
cheiaţi procesul cu îndreptarea şuviţelor din stratul su-
perior de păr.
Aspect de păr ondulat natural
Setaţi comutatorul (4) în poziţia de încălzire uşoară (po-
ziţia ), alegeţi viteză joasă de livrare a aerului, stabilind
comutatorul (5) în poziţia , apucaţi strâns între degete
şuviţe de păr, rotiţi-le în direcţia de ondulare naturală şi us-
caţi-le, orientând jetul de aer între degete. Atunci când aţi
obţinut efectul dorit, apăsaţi pe butonul de livrare a aerului
« rece » «
» (3) şi fi xaţi fi ecare şuviţă.
Crearea stilului coafurii
Setaţi comutatoarele (4, 5) în poziţia de încălzire uşoa-
ră/viteză şi montaţi pe uscător duza-concentrator (1)
pentru orientarea fl uxului de aer.
Separaţi părul în şuviţe şi creaţi stilul necesar cu ajuto-
rului unei perii rotunde pentru aranjarea părului. În tim-
pul coafării orientaţi jetul de aer nemijlocit asupra păru-
lui, în direcţia necesară.
În caz de necesitate, orientaţi jetul de aer asupra fi ecă-
rei şuviţe în decurs de 2-5 secunde pentru fi xare. Tim-
pul necesar pentru coafarea şuviţelor se alege în mod
individual şi depinde de tipul părului.
Livrarea «aerului rece»
În modelul dat este prevăzută funcţia de livrare a aerului
«rece», folosita pentru fi xarea coafurii Dvs. Apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul de livrare a aerului «rece» «
»(3) – acest
lucru vă permite fi xarea stilului coafurei create.
Difuzor
Fluxul de aer dispersat prin difuzor contribuie la usca-
rea moale şi conferă părului înfoială. «Degetele» spe-
ciale fac coafura mai volumenoasă, pentru asta fl uxul
de aer se direcţionează către rădăcinile fi relor de păr.
Funcţie «Ionic» (ionizare)
Generatorul încorporat generează ioni încărcat negativ,
care reduc încărcătura statică a părului şi majorez ab-
sorbţia umidităţii din fi rele de păr. Datorită acestui fapt
părul Dvs. devine mai moale şi lucios.
Protecţie împotriva supraîncălzirii
Uscătorul de păr este prevăzut cu funcţie de protecţie
împotriva supraîncălzirii, care va deconecta dispozitivul
în cazul depăşirii nivelului de temperatură a aerului li-
vrat. Dacă uscătorul de păr se deconectează în timpul
utilizării, deconectaţi uscătorul prin intermediul comuta-
torului (5), plasându-l în poziţia «0», extrageţi fi şa cabu-
lui electric din priză, verifi caţi dacă orifi ciile de intrare şi
de ieşire a aerului nu sunt blocate, lăsaţi uscătorul de
păr să se răcească timp de 5-10 minute, iar apoi co-
nectaţi-l din nou. Nu blocaţi orifi ciile pentru aer în timpul
utilizării uscătorului de păr şi evitaţi nimerirea părului în
plasa colectorului de aer.
Îngrijire şi întreţinere
- Setaţi comutatorul (5) în poziţia «0» şi deconectaţi
uscătorul de la reţeaua electrică.
- Carcasa uscătorului poate fi ştearsă cu o bucată de
ţesătură umedă, după care ea trebuie să fi e ştear-
să până la uscare.
- Este interzisă scufundarea aparatului în apă sau în
alte lichide.
- Este interzisă utilizarea substanţelor abrazive şi di-
zolvanţilor pentru curăţare.
Păstrare
- Dacă uscătorul nu se utilizează, obligatoriu extra-
geţi fi şa cablului din priză.
- După utilizare lăsaţi uscătorul să se răcească şi
păstraţi-l în loc uscat şi răcoros, inaccesibil pen-
tru copii.
- Niciodată nu înfăşuraţi cablul electric în jurul uscă-
torului, pentru că acest fapt poate duce la defec-
tarea lui. Manipulaţi cu atenţie cu cablul electric,
străduiţi-vă să nu-l smunciţi, deformaţi sau întindeţi,
mai ales în apropierea fi şei şi în locul de pătrunde-
re a lui în carcasa uscătorului. Dacă cablul se de-
formează în timpul utilizării este necesar sa îl în-
dreptaţi periodic.
- Pentru comoditatea utilizării este prevăzută o ansă
specială pentru agăţare (7) cu ajutorul căruia puteţi
păstra uscătorul cu condiţia că în această poziţie el
nu va contacta cu apa.
Set de livrare
1. Uscător de păr – 1 buc.
2. Duză - concentrator – 1 buc.
3. Duză - difuzor – 1 buc.
4. Instrucţiune – 1 buc.
Caracteristici tehnice
Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Putere: 2200 W
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifi ca caracte-
risticile dispozitivului fără anunţare prealabilă.
Termenul de funcţionare a uscătorului de păr – 3 ani
Gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji, można otrzymać w
punkcie sprzedaży, w którym nabyliście Państwo dane
urządzenie. W przypadku zgłaszania roszczeń z tytułu
zobowiązań gwarancyjnych, należy okazać rachunek
lub fakturę poświadczające zakup.
Dany wyrób jest zgodny z wymagani-
ami odnośnie elektromagnetycznej kom-
patybilności, przewidzianej dyrektywą
89/336/EEC Rady Europy oraz przepisem
73/23 EEC o nizkowoltowych urządze-
niach.

ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ

6

ФЕН VT-1328

Фен теріс зарядталған иондардың генераторымен

жабдықталған, ол шаштардағы статикалық

зарядты азайтады жəне шаштың ылғалды сіңіруін

ұлғайтады. Осының арқасында сіздің шашыңыз

анақұрлым жұмсақ жəне жылтыр болады.

СИПАТТАМАСЫ

1. Концентратор-саптама

2. Ауатартқыш торы

3. «

» “салқын ауа” беру батырмасы

4. Қыздыру деңгейінің ауыстырғышы

5. Ауаны беру жылдамдығының ауыстырғышы

6. Диффузор-саптама

7. Қыстыруға арналған ілгекше

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Суы бар ыдыстардың қасында бұл аспапты

пайдаланбаңыз (ванна, бассейн жəне т.с.с.).

- Фенді жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде,

оны пайдаланып болғаннан кейін, аспапты

желіден сөндіру, яғни желілік баудың айыр

тетігін ашалықтан ажырату керек;

- Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі

қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу

құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номиналды

іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде

маманға хабарласқан жөн;

Сақтандыру шаралары

Пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып

шығыңыз, оның көрсетілімдерін сақтаңыз.

Берілген нұсқаулықты пайдалану мерзімі бойы

сақтаңыз!

Өрттің пайда болуына немесе электр тоғымен

зақымдануға жол бермеу үшін:

• Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі

құрылғының жұмыс кернеуіне сəйкес келетініне

көз жеткізіңіз.

Құрылғыны тек оның тікелей міндеті бойынша

пайдаланыңыз, жеткізілім жинағына кіретін

қондырмаларды ғана қолданыңыз.

• Ешқашан жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз

қалдырмаңыз.

Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын

сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде аспапты

іске қоспаңыз.

• Əрқашан пайдаланып болғаннан кейін жəне

тазалау алдында аспапты желіден ажыратыңыз.

Желілік бауды ашалықтан суырғанда, оны

бауынан тартпаңыз, айыртетіктен ұстаңыз.

Желілік баудың айыр тетігін сулы қолмен

ұстамаңыз.

Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа түсіп

кете алатын жерлерде аспапты қоймаңыз жəне

сақтамаңыз.

Ваннада жуыну кезінде аспапты

пайдаланбаңыз.

• Фенді жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде

оны пайдаланып болғаннан кейін желіден

ажырату қажет, яғни: желілік баудың айыртетігін

ашалықтан суыру қажет, себебі судың

жақындығы құрылғы айырғышпен ажыратылған

жағдайда да қауіп төндіреді.

Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік айыр

тетікті ашалықтан жедел суырыңыз, содан кейін

ғана фенді судан шығаруға болады.

Аспапты балалар немесе мүмкіндігі шектеулі

тұрлғалар пайдаланған кезде аса назар

болыңыз.

• Берілген құрылғыны балалардың қолдануына,

егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану

жəне олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін

тұлғамен оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда

бола алатын қауіптер туралы оларға түсінікті

нұсқаулықтар берілген болмаса рұқсат етілмейді.

Орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен

қаптар, қауіп төндіруі мүмкін. Тұншығуға жол

бермеу үшін орауды сəбилер мен балалардан

алшақ ұстаңыз. Қап – ойыншық емес.

• Егер сіз ұйқылы-ояу болған жағдайда

құрылғыны пайдаланбаңыз.

Жұмыс істеп тұрған құрылғыны сабынан ғана

ұстаңыз.

• Сулы шаштарды немесе синтетикалық

париктерді тарау үшін құрылғыны

пайдаланбаңыз.

• Ыстық ауаны көзге немесе басқа жылусезгіш

дене мүшелеріне бағыттамаңыз.

• Аспаптың ыстық бөліктерінің бетке,

мойынға жəне басқа дене мүшелеріне тиюін

болдырмаңыз.

• Саптама қатты қызады. Шешу алдында оның

сууына уақыт беріңіз.

• Феннің корпусының кез-келген тесіктеріне бөтен

заттарды түсірмеңіз жəне салмаңыз.

• Феннің ауа өтетін тесіктерін жабуға тыйым

салынады, оны ауа өтетін тесіктері бітеліп

қала алатын жұмсақ заттарға (төсекке немесе

диванға) қоймаңыз. Ауа өтетін тесіктерде жүн,

шаң, шаш жəне т.с.с. болмауы керек.

• Феннің жұмыс істеуі кезінде ауатартқыштың

торына шаштың түсуін болдырмаңыз.

• Аспапты пайдалану кезінде желілік бауды бүкіл

ұзындығына тарқату ұсынылады.

• Желілік бау:

- ыстық заттармен жанаспауы,

- үшкір шеттермен таралмауы,

- құрылғыны тасымалдау үшін қолсап ретінде

пайдаланымауы керек.

• Баудың тұтастығын мезгілімен тексеріп

тұрыңыз.

Желілік айыр тетіктің немесе баудың бүлінуі

кезінде, егер ол іркіліспен істегенде немесе

суға түскеннен кейін фенді пайлануға тыйым

салынады. Барлық жөндеу сұрақтары бойынша

туындылас қызмет көрсету орталығына

хабарласыңыз.

• Аспапты жинап қойғанға дейін оның

суытылуына мүмкіндік беріңіз жəне ешқашан

бауды оған орамаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН.

Феннің іске қосылуы

- Іске қосу алдында электр желісінің кернеуі

феннің жұмыс кернеуіне сəйкес келетініне көз

жеткізіңіз.

- Желілік бауды толық тарқатыңыз.

- Желілік баудың айыр тетігін электрлік ашалыққа

қосыңыз.

- Ауаны беру жылдамдығының ауыстырғышы (5)

көмегімен қажетті жылдамдықты орнатыңыз:

«0» - фен сөндірілген.

- төмен жылдамдық;

- жоғары жылдамдық;

- Ауыстырғыштың (4) көмегімен ауа ағынының

қажет температурасын белгілеңіз.

- əлсіз қыздыру

- орташа қыздыру

- максималды қыздыру

Шаштың күтімі

Оптималды нəтижеге жету үшін (кептіру жəне

тарау алдында) шашты сабынсумен жуыңыз, артық

ылғалды жою үшін оларды сүлгімен сүртіңіз жəне

тараңыз.

Жедел құрғату

Ауыстырғышты (4) максималды қызу күйіне

(

күйіне) орнатыңыз, ауыстырғышпен (5) ауа берудің

қажетті жылдамдығын орнатыңыз. Қолыңызбен

немесе тарақпен артық ылғалды сілкіңіз жəне феннің

орнын шашыңызда үздіксіз ауыстырыңыз.

Түзету

Ауыстырғышты (4) максималды қызу күйіне

(

күйіне) орнатыңыз, ауа берудің қажетті

жылдамдығын ауыстырғышпен (5) таңдаңыз жəне

шашыңызды алдын-ала кептіріңіз. Шаш кебетіндей

болғанда, концентратор саптаманы орнатыңыз

(1), ауаны қыздыру дəрежесін ауыстырғышпен (4)

жəне ауаны беру жылдамдығын ауыстырғышпен (5)

азайтыңыз.

Шашты тарамдарға жəне қабаттарға таратыңыз,

төменгі қабаттардан түзетуді бастаңыз. Дөңгелек

немесе жазық қылшақты пайдаланып, шашты

төменнен жоғары қарай тараңыз жəне бір мезгілде

оларға концентратор-саптамадан шығатын

ыстық ауаны бағыттаңыз. Осылайша, баяу əрбір

тарамды түбірінен ұшына дейін түзетіңіз. Төменгі

қабаттың тарамдарын түзетіп болғаннан кейін,

орташа қабаттың тарамдарын түзете бастаңыз

жəне шаштың жоғарғы қабатының тарамдарын

түзетумен аяқтаңыз.

Шаштың табиғи толқын тəрізді құрылымы

Ауыстырғышты (4) ауаны сəл қыздыру күйіне

(
күйіне), ауыстырғышты (5) күйіне белгілеңіз,

шаш тарамдарын саусақтардың арасында қатты

қысып, оларды табиғи оралатын жаққа бұраңыз

жəне ауа ағынын саусақтардың арасына бағыттап,

оларды құрғатыңыз. Сіз қажетті нəтижеге жеткенде,

«

» “салқын” ауа беру батырмасына (3) басыңыз

жəне əрбір тарамды бекітіңіз.

Шаш үлгісін жасау

Ауыстырғышты (4, 5) баяу қызу/жылдамдық күйіне

орнатыңыз, ауаны бағыттау үшін концентратор-

қондырманы (1) орнатыңыз.

Шашты тарамдарға бөліңіз жəне шашты жатқызуға

арналған дөңгелек қылшақ көмегімен қажеті үлгіні

жасаңыз. Шаш үлгісін жасаған кезде ауа ағынын

тікелей шашқа қажетті бағытта бағыттаңыз.

Қажет болғанда, шашты бекіту үшін ауа ағынын

əрбір тарамға 2-5 секунд бойы бағыттаңыз. Шашты

жатқызуға қажетті уақыт əркіммен өздігінше

таңдалады жəне шашты түріне байланысты

болады.

“Салқын” ауаны беру

Берілген модельде сіздің шаш үлгіңізді бекіту үшін

«

» “салқын” ауаны беру (3) қызметі көзделген –

бұл шаш үлгісінің сəнін сақтауға мүмкіндік береді.

Диффузор

Диффузор сейілген ауа ағыны жұмсақ құрғатуға

көмектеседі жəне шашқа қолан береді. Арнайы

«саусақшалар» шаш үлгісін көлемді етеді, бұл үшін

ауа ағыны шаштың түбірлеріне бағытталады.

«Ionic» (ионизация) қызметі

Фен теріс зарядталған иондардың генераторымен

жабдықталған, ол шаштардағы статикалық

зарядты азайтады жəне шаштың ылғалды сіңіруін

ұлғайтады. Осының арқасында сіздің шашыңыз

анақұрлым жұмсақ жəне жылтыр болады.

Қызып кетуден қорғаныс

Феннің қызып кетуден қорғанысы бар, ол

шығатын ауаның температусы асып кеткенде

құрылғыны сөндіреді. Егер фен пайдаланып

жатқанда сөніп қалса, фенді ажыратқышпен

(5) «0» күйіне белгілеңіз, желілік айыртетікті

ашалықтан суырыңыз, кіретін жəне шығатын ауа

саңылауларының бөгеттелмегенін тексеріңіз, фенге

5-10 минут салқындауға уақыт беріңіз, содан кейін

оны қайталап іске қосыңыз. Фенді пайдаланған

кезде ауа саңылауларын бөгеттемеңіз жəне оның

ауатартқыш саңылауларына шаштың түсуіне жол

бермеңіз.

Күтімі жəне қызмет көрсетілуі

- Ауыстырғышты (5) «0» күйіне орнатыңыз жəне

фенді желіден ажыратыңыз.

- Феннің корпусын ылғалды матамен сүртуге рұқсат

етіледі, одан кейін оны құрғатып сүрту керек.

- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға

батыруға тыйым салынады.

- Құрылғыны тазалауға қажайтын жуғыш

заттарды жəне еріткіштерді пайдалануға тыйым

салынады.

Сақталуы

- Егер фен пайдаланылмаса, əрқашан желілік

айыр тетікті ашалықтан суырыңыз.

- Пайдаланып болғаннан кейін феннің

салқындауына уақыт беріңіз жəне оны құрғақ

салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде

сақтаңыз.

- Ешқашан желілік бауды фенге орамаңыз, себебі

бұл оның бүлінуіне əкелуі мүмкін. - Желілік

бауға ұқыптылықпен қараңыз, əсіресе айыр

тетіктің қасында жəне феннің корпусына енетін

жерінде тартпауға, бұрамауға жəне созбауға

тырысыңыз. Егер бау - фенді пайдаланған

кезде бұралып қалса, оны мезігілмен түзетіп

отырыңыз.

- Пайдалану ыңғайлығы үшін қыстыруға арналған

ілгекше (7) көзделген, мұндай күйде фенді су

тимейтін жағдайда сақтауға болады.

Жеткізілім жинағы

1. Фен – 1 дн.

2. Саптама-концентратор – 1 дн.

3. Саптама-диффузор – 1 дн.

4. Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрқорегі: 220-240В ~ 50/60 Гц

Қуаты: 2200 Вт

Өндіруші құрылғылардың сипаттамаларын алдын-

ала хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды

Феннің қызмет ету мерзімі - 3 жыл

Өндіруші алдын ала хабарламастан аспаптың

сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

Гарантиялық мiндеттiлiгi

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер

дилерден тек сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы

гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда

төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi қажет.

Бұл тауар ЕМС – жағдайларға

сəйкес келедi негiзгi Мiндеттемелер

89/336/EEC Дерективаның

ережелерiне енгiзiлген Төменгi

Ережелердiң Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5
ФЕН VT-1328
Фен снабжен генератором отрицательно заряженных
ионов, которые уменьшают статический заряд на во-
лосах и увеличивают поглощение волосами влаги.
Благодаря этому ваши волосы будут более мягкими и
блестящими.
Описание
1. Насадка-концентратор
2. Решетка воздухозаборника
3. Кнопка подачи «холодного» воздуха «
»
4. Переключатель степени нагрева
5. Переключатель скорости подачи воздуха
6. Насадка-диффузор
7. Петля для подвешивания фена
ВНИМАНИЕ!
- Не используйте это устройство вблизи емкостей,
содержащих воду (таких как ванна, бассейн и т. д.).
- При использовании фена в ванной комнате следу-
ет отключать устройство от сети сразу после его
эксплуатации, отсоединив вилку сетевого шнура от
розетки, так как близость воды представляет опас-
ность, даже когда фен выключен выключателем.
- Для дополнительной защиты в цепь питания ванной
комнаты целесообразно установить устройство за-
щитного отключения (УЗО) с номинальным током
срабатывания, не превышающим 30 мА; при уста-
новке следует обратиться к специалисту.
Меры предосторожности
Перед использованием фена внимательно озна-
комьтесь с инструкцией по эксплуатации. Сохра-
няйте данную инструкцию в течение всего срока
эксплуатации.
Во избежание риска поражения электрическим
током:
Перед включением убедитесь, что напряжение в
электрической сети соответствует рабочему на-
пряжению устройства.
Используйте устройство только по его прямому
назначению, применяйте только те насадки, кото-
рые входят в комплект поставки.
Никогда не оставляйте работающее устройство
без присмотра.
Не включайте устройство в местах, где распыля-
ются аэрозоли либо используются легковоспла-
меняющиеся жидкости.
Всегда отключайте устройство от сети после ис-
пользования и перед чисткой.
Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не тя-
ните за шнур, а держитесь за вилку.
Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми ру-
ками.
Не кладите и не храните устройство в местах, где
оно может упасть в ванну или раковину, наполнен-
ную водой, не погружайте устройство в воду или
любую другую жидкость.
Не используйте устройство во время принятия
ванны.
При использовании фена в ванной комнате сле-
дует отключать его от сети сразу после эксплуа-
тации, а именно: вынимать вилку сетевого шнура
из розетки, так как близость воды представляет
опасность даже в тех случаях, когда устройство
выключено выключателем.
Если устройство упало в воду, немедленно извле-
ките сетевую вилку из розетки, и только после это-
го можно достать устройство из воды.
Будьте особенно осторожны, когда устройством
пользуются дети или люди с ограниченными воз-
можностями.
Дети могут использовать устройство только под
наблюдением взрослых.
Данное устройство не предназначено для исполь-
зования детьми и людьми с ограниченными воз-
можностями. Использование устройства разреша-
ется только в том случае, если лицом, отвечающим
за их безопасность, даны соответствующие и по-
нятные им инструкции о безопасном использовании
устройства и тех опасностях, которые могут возни-
кать при его неправильном использовании.
Полиэтиленовые пакеты, используемые в каче-
стве упаковки, могут представлять опасность. Что-
бы предотвратить беду, держите упаковку подаль-
ше от младенцев и детей. Пакет – не игрушка.
Не используйте устройство, если вы находитесь в
сонном состоянии.
Беритесь за работающее устройство только в зоне
рукоятки.
Не используйте устройство для укладки мокрых
волос или синтетических париков.
Не направляйте горячий воздух в глаза или на дру-
гие теплочувствительные части тела.
Избегайте соприкосновения горячих поверхно-
стей устройства с лицом, шеей и другими частя-
ми тела.
Насадки во время работы устройства сильно на-
греваются. Перед снятием насадок дайте им
остыть.
Не роняйте и не вставляйте посторонние предме-
ты в любые отверстия корпуса устройства.
Запрещается закрывать воздушные отверстия
фена, не кладите его на мягкую поверхность (на кро-
вать или диван), где воздушные отверстия могут
быть заблокированы. В воздушных отверстиях не
должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
Избегайте попадания волос в решетку воздухоза-
борника во время работы устройства.
При эксплуатации устройства рекомендуется раз-
мотать сетевой шнур на всю его длину.
Сетевой шнур не должен:
- соприкасаться с горячими предметами,
- протягиваться через острые кромки,
- использоваться в качестве ручки для переноски
устройства.
Периодически проверяйте состояние изоляции
сетевого шнура.
• Запрещается использовать устройство при по-
вреждении сетевой вилки или шнура, если оно ра-
ботает с перебоями, а также после его падения.
По всем вопросам ремонта обращайтесь в авто-
ризованный (уполномоченный) сервисный центр.
Прежде чем убрать фен на хранение, обязательно
дайте ему остыть и никогда не обматывайте его се-
тевым шнуром.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДО-
МАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Включение фена
Перед включением убедитесь, что напряжение в элек-
трической сети соответствует рабочему напряжению
фена.
- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Установите нужную скорость подачи воздуха пере-
ключателем (5):
«0» – фен отключен;
– низкая скорость;
– высокая скорость.
- С помощью переключателя (4) установите необхо-
димую температуру воздушного потока:
– слабый нагрев;
– средний нагрев;
– максимальный нагрев.
Уход за волосами
Для достижения оптимальных результатов (перед
сушкой и укладкой) волосы следует вымыть шампу-
нем, вытереть полотенцем для удаления избыточной
влаги и расчесать.
Быстрая сушка
Установите переключатель (4) в положение макси-
мального нагрева (положение
), выберите необхо-
димую скорость подачи воздуха переключателем (5) и
просушите волосы. Рукой или расческой стряхивайте
с волос избыточную влагу и постоянно перемещайте
фен над волосами.
Выпрямление
Установите переключатель (4) в положение макси-
мального нагрева (положение
), с помощью пере-
ключателя (5) выберите соответствующую скорость
подачи воздуха и предварительно просушите волосы.
Когда волосы почти высохнут, установите насадку-кон-
центратор (1), с помощью переключателя (4) умень-
шите степень нагрева воздуха, с помощью переключа-
теля (5) уменьшщите скорость подачи воздуха.
Распределите волосы на пряди и слои, начните выпрям-
ление с нижних слоев. Используя круглую или плоскую
щетку, расчесывайте волосы сверху вниз и одновремен-
но направляйте на них горячий воздух, выходящий из на-
садки-концентратора. Таким образом, медленно рас-
прямляйте каждую прядь волос от корней до кончиков.
Когда вы распрямите пряди нижнего слоя волос, начните
распрямлять пряди среднего слоя и завершите процесс
распрямлением прядей верхнего слоя волос.
Естественная волнистая структура волос
Установите переключатель (4) в положение слабого
нагрева воздуха (положение ), выберите низкую ско-
рость подачи воздуха, установив переключатель (5)
в положение , крепко зажмите пряди волос между
пальцами, поверните их в сторону естественного за-
кручивания и высушите их, направляя поток воздуха
между пальцами. Достигнув желаемого эффекта, на-
жмите кнопку подачи «холодного» воздуха «
» (3) и
закрепите каждую прядь.
Создание стиля прически
Установите переключатели (4, 5) в положение слабого
нагрева/скорости и установите на фен насадку-концен-
тратор (1) для направленного потока воздуха.
Распределите волосы на пряди и создавайте нужный
стиль с помощью круглой щетки для укладки волос. Во
время создания прически направляйте воздушный по-
ток непосредственно на волосы в желаемом направ-
лении.
При необходимости, направляйте струю воздуха на каж-
дую прядь в течение 2-5 секунд для закрепления волос.
Время, необходимое для укладки прядей волос, выбира-
ется самостоятельно и зависит от типа волос.
Подача «холодного» воздуха
В данной модели предусмотрена функция подачи «хо-
лодного» воздуха, используемого для фиксации вашей
прически. Нажмите и удерживайте кнопку подачи «хо-
лодного» воздуха «
»(3) - это позволит зафиксировать
созданный стиль прически.
Диффузор
Рассеянный диффузором поток воздуха способствует
мягкой сушке и придает волосам пышность. Специаль-
ные «пальчики» делают прическу объемной, для этого
поток воздуха направляется к самым корням волос.
Функция «Ionic» (ионизация)
Встроенный генератор вырабатывает отрицательно
заряженные ионы, которые уменьшают статический
заряд на волосах и увеличивают поглощение волоса-
ми влаги, благодаря чему ваши волосы становятся бо-
лее мягкими и блестящими.
Защита от перегрева
Фен имеет защиту от перегрева, которая отключит
устройство при превышении температуры выходящего
воздуха. Если фен отключится во время использования,
выключите фен переключателем (5), установив его в по-
ложение «0», извлеките сетевую вилку из розетки, про-
верьте, не заблокированы ли входные и выходные воз-
душные отверстия, дайте фену остыть 5–10 минут, после
чего включите его снова. Не блокируйте воздушные от-
верстия во время использования фена и избегайте попа-
дания волос в его воздухозаборное отверстие.
Уход и обслуживание
- Установите переключатель (5) в положение «0» и от-
ключите фен от сети.
- Корпус фена можно протирать влажной тканью, по-
сле чего его необходимо протереть насухо.
- Запрещается погружать устройство в воду или дру-
гие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки устройства
абразивные моющие средства и растворители.
Хранение
- Если фен не используется, обязательно вынимайте
сетевую вилку из розетки.
- После использования дайте фену остыть и храни-
те его в сухом прохладном месте, недоступном для
детей.
- Никогда не наматывайте сетевой шнур вокруг фена,
так как это может привести к повреждению шнура.
Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, ста-
райтесь не дергать, перекручивать или растягивать
его, особенно около вилки и в месте ввода в кор-
пус фена. Если во время использования фена шнур
перекручивается, периодически распрямляйте его.
- Для удобства в использовании предусмотрена спе-
циальная петля для подвешивания (7), с помощью
которой можно хранить фен при условии, что в этом
положении на фен не будет попадать вода.
Комплект поставки
1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 1 шт.
3. Насадка-диффузор – 1 шт.
4. Инструкция – 1 шт.
Технические характеристики
Электропитание: 220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 2200 Вт
Производитель оставляет за собой право изменять
характеристики устройств без предварительного уве-
домления
Срок службы фена - 3 года
Производитель оставляет за собой право изменять
характеристики приборов без предварительного уве-
домления
Данное изделие соответствует всем тре-
буемым европейским и российским
стандартам безопасности и гигиены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае.

РУССКИЙ

4
HAARTROCKNER VT-1328
Der eingebaute Generator erzeugt negativ geladene Io-
nen, die die statische Ladung von Haaren verringern und
die Feuchtigkeitsaufnahme von Haaren erhöhen. Dadurch
werden Ihre Haare sanfter und glänzend.
Beschreibung
1. Aufsatz-Konzentrator
2. Lufteinlassgitter
3. Taste der Kaltluftzufuhr «
»
4. Schalter der Stufe der Aufheizung
5. Schalter der Lüftergeschwindigkeiten
6. Aufsatz-Diffusor
7. Öse für Aufhängen
ACHTUNG!
Das Gerät darf nicht neben Behältern mit Wasser be-
nutzt werden (Badewanne, Schwimmbad usw.).
Während der Nutzung des Geräts im Badzimmer schal-
ten Sie das Gerät nach dem Betrieb vom Stromnetz ab,
und zwar, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus
der Steckdose, weil die Nähe zum Wasser gefährlich
ist, wenn sogar der Haartrockner mittels Schalter aus-
geschaltet ist;
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-
Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversor-
gungskreis des Badezimmers aufzustellen; wenden
Sie sich dafür an einen Spezialisten.
Sicherheitsmaßnahmen
Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Haar-
trockners diese Betriebsanleitung aufmerksam
durch. Behalten Sie diese Anweisung während der
ganzen Betriebsperiode.
Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:
Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass
die Spannung des Geräts mit der Netzspannung
übereinstimmt.
Nutzen Sie das Gerät bestimmungsgemäß, verwen-
den Sie nur jene Aufsätze, die zum Lieferungsumfang
gehören.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeauf-
sichtigt.
Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo Sprays
oder leicht entfl ammbare Flüssigkeiten verwendet
werden.
Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor
der Reinigung vom Stromnetz immer ab.
Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausneh-
men, ziehen Sie das Kabel nicht, sondern halten Sie
den Stecker.
Ziehen Sie nie den Netzstecker mit nassen Händen
aus der Steckdose.
Es ist nicht gestattet, das Gerät an den Plätzen auf-
zubewahren, von denen es in die mit Wasser gefüllte
Wanne oder Waschbecken stürzen könnte, tauchen
Sie es nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Bads zu
nutzen.
Während der Nutzung des Geräts im Badezimmer
schalten Sie das Gerät nach dem Betrieb vom Strom-
netz ab, und zwar: ziehen Sie den Netzstecker des
Geräts aus der Steckdose, weil die Nähe zum Wasser
gefährlich ist, wenn der Haartrockner sogar mittels
Schalter ausgeschaltet ist.
Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie
unvermeidlich den Stecker aus der Steckdose, nur
danach dürfen Sie das Gerät aus dem Wasser her-
ausnehmen.
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn das Gerät von
Kindern oder von behinderten Personen benutzt wird.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen
angesagt, wenn Kinder das Gerät nutzen.
Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Per-
sonen nicht genutzt werden. Die Kinder und behin-
derte Personen dürfen das Gerät nur dann benutzen,
wenn Sie entsprechende und ihnen verständliche
Anweisungen über gefahrlose Benutzung des Geräts
und über die Gefahren bei falscher Benutzung des
Geräts bekommen haben.
Plastiktaschen, die als Verpackung genutzt werden,
können gefährlich sein. Um das Ersticken zu ver-
meiden, halten Sie die Verpackung von Säuglingen
und kleinen Kindern fern. Die Plastiktasche ist kein
Spielzeug.
Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind.
Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur am Hand-
griff.
Nutzen Sie nie das Gerät fürs Styling von nassen Haa-
ren oder synthetischen Perücken.
Richten Sie nie heiße Luft in die Augen oder auf ande-
re wärmeempfi ndliche Körperteile.
Vermeiden Sie die Berührung von heißen Teilen des
Geräts mit dem Gesicht, Hals und anderen Körper-
teilen.
Die Aufsätze des Geräts können sich während des
Betriebs erhitzen. Bevor Sie die Aufsätze abnehmen,
lassen Sie diese abkühlen.
Stecken Sie keine fremden Gegenstände in die
Luftaustrittsöffnungen des Geräts.
Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittsöffnungen
des Haartrockners abzudecken, legen Sie das
Gerät nie auf weiche Oberflächen (Bett oder
Sofa), wo die Luftaustrittsöffnungen blockiert
werden können. Darin soll kein Flaum, Staub,
Haare u.ä. gelangen.
Vermeiden Sie das Verstopfen des Lufteinlassgitters
mit Haaren während des Betriebs des Geräts.
Es wird empfohlen, das Netzkabel während der Nut-
zung des Geräts auf die gesamte Länge abzuwickeln.
Das Netzkabel soll:
- mit heißen Gegenständen nicht in Berührung kommen,
- über scharfe Kanten nicht gezogen werden,
- als Griff beim Tragen des Geräts nicht benutzt
werden.
Prüfen Sie von Zeit zu Zeit den Abschluß des Netzka-
bels.
Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das
Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn
Störungen auftreten und wenn es heruntergefal-
len ist. Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten
(bevollmächtigten) Kundendienst, falls Probleme mit
dem Gerät auftreten.
Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie es abküh-
len, wickeln Sie nie das Kabel um das Gerät.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUS-
HALT GEEIGNET.
Inbetriebnahme des Haartrockners
Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme,
dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung
übereinstimmt.
Wickeln Sie das Netzkabel komplett ab.
Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die Steck-
dose.
Stellen Sie die gewünschte Lüftergeschwindigkeit mit
dem Schalter (5) ein.
“0” – der Haartrockner ist ausgeschaltet;
niedrige Geschwindigkeit;
hohe Geschwindigkeit.
Stellen Sie die gewünschte Temperatur des Luftstroms
mit dem Schalter (4) ein.
– schwache Aufheizung
mittlere Aufheizung
maximale Aufheizung
Haarpfl ege
Um optimale Ergebnisse zu erzielen (vor dem Trocknen
und Styling), waschen Sie Ihre Haare mit Shampoo, wi-
schen Sie mit einem Handtuch zur Entfernung der Feuch-
tigkeit und kämmen Sie diese.
Schnelles Trocknen
Stellen Sie den Schalter (4) in die Position der maximalen
Aufheizung (Position
), stellen Sie die gewünschte Lüf-
tergeschwindigkeit mit dem Schalter (5) ein und trocknen
Sie Ihre Haare. Schütteln Sie die überfl üssige Feuchtig-
keit von den Haaren mit der Hand oder dem Kamm, dabei
bewegen Sie den Haartrockner ständig über den Haaren.
Haarglätten
Stellen Sie den Schalter (4) in die Position der maxima-
len Aufheizung(Position ), stellen Sie die gewünschte
Lüftergeschwindigkeit mit dem Schalter (5) ein und trock-
nen Sie Ihre Haare. Wenn die Haare fast ausgetrocknet
sind, stellen Sie den Aufsatz-Konzentrator (1) mittels des
Schalters (4) ein und reduzieren Sie die Stufe der Aufhei-
zung, reduzieren Sie die Lüftergeschwindigkeit mittels
des Schalters (5).
Verteilen Sie die Haare in Strähnen und Schichten, begin-
nen Sie das Haarglätten von unteren Schichten. Kämmen
Sie die Haare mit runder und fl acher Bürste von oben nach
unten und richten Sie gleichzeitig heiße, aus dem Aufsatz-
Konzentrator austretende Luft auf die Haare. Auf diese
Weise glätten Sie jede einzelne Strähne der Haare von
Wurzeln bis zu den Spitzen. Wenn Sie die Strähnen der
unteren Schicht geglättet haben, beginnen Sie die Sträh-
nen der mittleren Schicht zu glätten, dann glätten Sie die
Strähnen der oberen Schicht der Haare.
Natürliche gewellte Haarstruktur
Stellen Sie den Schalter (4) in die Position der schwachen
Aufheizung (Position ), stellen Sie die niedrige Lüfter-
geschwindigkeit mit dem Schalter (5), indem Sie ihn in
die Position stellen, drücken Sie die Haarsträhnen
zwischen den Fingern zusammen, drehen Sie diese in
die Richtung ihres natürlichen Ondulierens und trocknen
Sie diese, wobei Sie den Luftstrom zwischen den Fingern
richten. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis geleistet ha-
ben, drücken Sie die Taste der Kaltluftzufuhr «
» (3) und
xieren Sie jede einzelne Strähne.
Stylingstil
Stellen Sie die Schalter (4, 5) in die Position «1», setzen
Sie die Aufsatz-Konzentrator (1) auf den Haartrockner
zwecks des gerichteten Luftstroms.
Verteilen Sie die Haare in Strähnen und schaffen Sie den
gewünschten Stil mit der runden Stylingbürste. Während
des Stylings richten Sie den Luftstrom unmittelbar auf die
Haare in der gewünschten Richtung.
Bei der Notwendigkeit richten Sie den Luftstrom ca. 2-5
Sekunden auf jede einzelne Strähne, um die Haare zu fi -
xieren. Die Zeit, die für das Haarstyling notwendig ist, wird
selbständig gewählt und hängt vom Haartyp ab.
Kaltluftzufuhr
In diesem Modell ist die Funktion der Kaltluftzufuhr vor-
gesehen, die fürs Fixieren Ihrer Frisur notwendig ist. Drü-
cken und halten Sie die Taste der Kaltluftzufuhr «
» (3) -
das ermöglicht die Fixierung des Stylingstils.
Diffusor
Der durch Diffusor zerstreute Luftstrom ist fürs weiche
Haartrocknen geeignet und macht die Haare voll. Spezi-
elle «Zinken» machen die Frisur voll, richten Sie dafür den
Luftstrom bis zu den Wurzeln.
Funktion «Ionic» (Ionisation)
Der eingebaute Generator erzeugt negativ geladene Io-
nen, die die statische Ladung von Haaren verringern und
die Feuchtigkeitsaufnahme von Haaren erhöhen, dadurch
werden Ihre Haare sanft und glänzend.
Überhitzungsschutz
Der Haartrockner ist mit dem automatischen Überhit-
zungsschutz ausgestattet, der das Gerät beim Überstei-
gen der Temperatur der eintretenden Luft schützt. Falls
sich der Haartrockner während der Nutzung ausschaltet,
schalten Sie ihn mit dem Schalter (5) aus, indem Sie ihn
in die Position „0“ stellen, ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose heraus, und prüfen Sie, ob die Eingangs-
und Austrittsöffnungen mit irgendwelchen Gegenständen
nicht abgesperrt sind, danach lassen Sie den Haartrock-
ner 5-10 Minuten abkühlen und schalten Sie ihn wieder
ein. Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittsöffnungen des
Haartrockners zu blockieren, vermeiden Sie das Ver-
stopfen des Lufteinlassgitters mit Haaren während des
Betriebs.
Reinigung und Pfl ege
Stellen Sie den Schalter (5) in die Position «0» und schal-
ten Sie den Haartrockner vom Stromnetz ab.
Wischen Sie das Gehäuse des Haartrockners mit einem
feuchten Tuch, danach trocknen Sie es.
Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser oder andere
Flüssigkeiten zu tauchen.
Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die
Reinigung des Geräts zu nutzen.
Aufbewahrung
Wenn das Gerät nicht benutzt wird, nehmen Sie immer
den Stecker aus der Steckdose heraus.
Nach der Nutzung lassen Sie den Haartrockner ab-
kühlen, bewahren Sie ihn an einem trockenen und für
Kinder unzugänglichem Ort.
Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät, da es zu
seiner Beschädigung führen kann. Gehen Sie vorsich-
tig mit dem Netzkabel um, überdrehen Sie oder deh-
nen Sie es nicht ab, insbesondere am Netzstecker und
an der Anschlussstelle am Gehäuse des Haartrock-
ners. Wenn sich das Netzkabel während der Nutzung
des Haartrockners überdreht, richten Sie es ab und
zu auf.
Zwecks der bequemen Nutzung wurde am Gerät eine
Öse für Aufhängen (7) vorgesehen, worauf man den
Haartrockner unter der Bedingung aufhängen kann,
dass kein Wasser in dieser Position ins Gerät eindrin-
gen wird.
Lieferumfang
1. Haartrockner – 1 St.
2. Ondulierdüse – 1 St.
3. Aufsatz-Diffusor – 1 St.
4. Bedienungsanleitung – 1 St.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 220-240 V ~50/60 Hz
Leistung: 2200 W
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Veränderungen
in der Konstruktion des Geräts ohne vorzeitige Benach-
richtigung vorzunehmen.
Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.
Der Produzent behält sich das Recht vor, die Charakteristi-
ken der Geräte ohne Vorankündigung zu ändern.
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man
beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei
beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Lauf-
zeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die
Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den Forde-
rungen der elektromagnetischen Verträglichkeit,
die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den
Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannungsgeräte
vorgesehen sind.Normen für die Niederspannungsausrüs-
tung
(73/23 EEC).

DEUTSCH

3

HAIRDRYER VT-1328

Built-in generator produces negatively charged ions,

which reduce the static charge in the hair and increas-

es absorption of moisture by the hair. This will make

your hair softer and more shining.

Description

1. Concentrator attachment

2. Air inlet grid

3. Cool shot button “

4. Temperature rate switch

5. Air supply speed switch

6. Attachment-diffuser

7. Hairdryer hanging loop

ATTENTION!

- Do not use the device near objects filled with water

(bath, swimming pool etc.).

- When using the hairdryer in a bathroom, discon-

nect it immediately after usage, pull the plug out of

the socket, because when water is in close prox-

imity it constitutes danger even when the device

switch is in off position.

- For additional protection it is advisable to install a

residual current device (RCD) with nominal current

of operation, not exceeding 30 mA into the mains

of the bathroom; when installing, contact a spe-

cialist.

Safety precautions

Read this instruction carefully before using the

device. Keep this instruction during the whole op-

eration period.

For the avoidance of risk of electric shock:

Before switching on make sure that, the voltage

of the electric network corresponds to the oper-

ating voltage of the device.

Use the device only for the intended purpose; use

only those attachments that are supplied with the

device.

Do not leave the operating device unattended.

Do not use the device in places where aerosols or

inflammable liquids are used.

Always unplug the device immediately after us-

age and before cleaning.

When unplugging, do not pull the cord, take the

plug.

Do not touch the cable plug with wet hands.

• Do not keep the device in places where it can fall

into a bath or a sink, filled with water; do not im-

merse the device into water or other liquids.

Do not use the device while bathing.

When using the hairdryer in a bathroom, unplug

the device immediately after usage that is: take

the plug out of the socket, as when water is near it

is dangerous even if the device switch is off.

If the device falls into water, unplug it immediate-

ly. And only then you can take it out of the water.

Special care should be taken when children or

disabled persons are using the device.

Children can use the device only under control of

adults.

• This device is not intended for usage by children

or disabled persons. Usage of the device by such

persons is allowed only if the person responsi-

ble for their safety gives them all the necessary

instructions on safety measures and information

about danger, which can be caused by improper

usage of the device.

Polyethylene bags, used as packaging, can be

dangerous. To prevent trouble keep the packag-

ing away from babies and children. Such plastic

bag is not a toy.

Do not use the device if you feel drowsy.

The working device should be held only by the

handle.

Do not use the device to styling wet hair or syn-

thetic wigs.

• Do not direct hot air into your eyes or other parts

of your body, which are sensitive to heat.

• Avoid contact the hot surfaces with your face,

neck and other parts of your body.

The attachments get hot during operation of the

device. Let the attachments cool down before re-

moval.

Never drop or insert any object into any openings

of the device housing.

• Never block the air openings of the device or

place it on a soft surface, such as a bed or couch,

where the air openings may be blocked. Keep the

air openings free of lint, dust and hair, etc.

• Avoid hair getting into air inlet grid during opera-

tion of the device.

When using the device, we recommend unwind-

ing the power cord at full length.

The power cord should not:

- touch hot objects,

- run through sharp edges,

- be used as a carrying handle.

Periodically check the integrity of the power cord.

Never use the device if the power cord or the plug

is damaged; if the device malfunctions or after it

fell. Apply to the authorized service center for all

repair issues.

Let the device cool down completely before tak-

ing the device away for keeping and never wind

the power cord over the device.

THE DEVICE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE

ONLY.

Switching on the hairdryer

Before switching on make sure that, the voltage of the

electric network corresponds to the operating voltage

of the device.

- Unwind the power cord completely.

- Insert the network cord plug into the socket.

- Use the air supply speed switch (5) to set the re-

quired speed:

0” – off;

– low speed;

– high speed.

- Using the switch (4) set the necessary air tem-

perature:

low temperature;

medium temperature;

— maximum temperature.

Hair care

To get the best results (before drying or styling) wash

your hair with shampoo, dry it with a towel and comb

your hair.

Quick drying

Set the switch (4) into the position of maximum tem-

perature (position

), choose the necessary air speed

using the switch (5) and dry your hair. Shake off from

your hair excessive moisture with your hand or a comb

and constantly move the hairdryer over your hair.

Straightening

Set the switch (4) into the position of maximum tem-

perature (position

), choose the necessary air speed

using the switch (5), choose the necessary air speed

and begin drying your hair. When the hair is almost

dry, fix the concentrator attachment (1), using the

switch (4) lower the air temperature, using the switch

(5) lower the air speed.

Divide hair into strands and layers, begin straighten-

ing from the lowest layers. Using a round or flat brush

comb hair downwards and simultaneously direct hot

air into hair going out of the concentrator attachment.

Acting in such a way straighten each strand from roots

to tips. When you have straightened the lower layer

strands, begin straightening the medium layer strands

and finish with straightening the upper layer strands.

Natural wavy hair structure

Set the switch (4) into the position of low tempera-

ture (position ), choose the low air speed, set the

switch (5) into position , firmly squeeze hair strands

between fingers, turn the hair into the side of its natu-

ral waiving and dry it, directing the air flow between

the fingers. Having achieved the desired effect, press

the button of “cooling” air supply “

” (3) and fix each

strand.

Styling

Set the switches (4, 5) to the position of low tempera-

ture/speed, fix the concentrator attachment (1) on the

device for directed air flow.

Divide hair into strands and create a style you want

using a round brush for styling. While creating a style

direct the air flow at the hair in the desired direction.

If necessary, direct the air flow at each strand during

2–5 seconds to fix your hair. Time that is necessary

for styling should be selected individually and

depends upon the type of your hair.

“Cool” air supply

This model has a “cool” air supply function for fixing

up your hair. Press and hold the button of “cool” air

supply “

” (3) — this will allow to fix the created

hairstyle.

Diffuser

Air scattered by the diffuser contributes to soft drying

and makes your hair voluminous. Special “fingers”

make your hairstyle voluminous, to achieve this effect

the air flow is directed to the hair roots.

“Ionic” function (ionization)

Built-in generator produces negatively charged

ions, which reduce the static charge in the hair and

increases absorption of moisture by the hair, thanks

to it, your hair is softer and shining.

Protection from overheating

This hairdryer has protection from overheating which

will switch off the hairdryer if the outlet air is hot. If the

hairdryer stops working switch it off by the switch (5)

setting it to the “0” position, unplug the hairdryer,

provide that the inlets and outlets are unblocked and

let the hairdryer cool off for 5-10 minutes. After that,

you can switch it on. Do not block the air openings

during operation of the device and avoid getting of

hair into the air inlet opening.

Clean and care

- Set the switch (5) to the “0” position and discon-

nect the hairdryer from the mains.

- The housing of the hairdryer can be cleaned with a

wet cloth then it is necessary to wipe it dry.

- Never immerse the device into water or other li-

quids.

- Do not use abrasives and solvents to clean the de-

vice.

Storage

- Always unplug the device if it is not being used.

- After using let the hairdryer to cool down and keep

it in a dry cool place away from children.

- Never wind the cord around the hairdryer. It can

cause damage to the hairdryer. Handle the cord

with care, do not pull, twist or strain the cord es-

pecially in the area near the plug and at the place

where the hairdryer is entering the housing. Peri-

odically strengthen the cord if it is overturned dur-

ing usage.

- For convenience there is a hanger loop (7) on the

housing of the hairdryer, you can keep the device

being hanged up by this loop, provided that no wa-

ter gets inside.

Delivery set

1. Hair dryer — 1 pc.

2. Concentrator attachment — 1 pc.

3. Attachment-diffuser— 1 pc.

4. Instruction manual — 1 pcs.

Technical specifications

Power supply: 220-240 V, ~ 50/60 Hz

Capacity: 2200 W.

The manufacture preserves the right to change the

specifications of the device without a preliminary

notification.

Service life of the device is 3 years.

The manufacturer preserves the right to change the de-

sign and specifications of the unit without a preliminary

notification.

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be ob-

tained from the dealer from whom the appliance was

purchased. The bill of sale or receipt must be produced

when making any claim under the terms of this guaran-

tee.

This product conforms to the EMC-Require-

ments as laid down by the Council Directive

89/336/EEC and to the Low Voltage Regu-

lation (73/23 EEC)

ENGLISH

2
1
7
3
4
5
6
2
VT-1328.indd 1VT-1328.indd 1 13.09.2011 17:12:1013.09.2011 17:12:10

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Vitek VT-1328 CR an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie haartrockner und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.2 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Vitek VT-1328 CR oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Vitek und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Vitek -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Vitek
VT-1328 CR | 1328-VT-01
haartrockner
9120048690191
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Leistung
Leistung2200 W
AC Eingangsspannung220-240 V
AC Eingangsfrequenz50 - 60 Hz
Leistungen
Cool Shot FunktionJa
IonenfunktionJa
Anzahl Geschwindigkeiten2
Anzahl der Heizstufen3
FilterungJa
Design
ProduktfarbeGrey, Pink
ÜberhitzungsschutzJa
Kabellänge1.8 m
HängeartHängeschlaufe
AufhängbarJa
Lieferumfang
KonzentratordüseJa
Diffuser-AusgießerJa
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Vitek VT-1328 CR unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.