Vitek VT-1328 CR Bedienungsanleitung

Vitek VT-1328 CR
5.2 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungVitek VT-1328 CR
FЕN VT-1328
Fеngа qo’yilgаn mаnfi y quvvаtlаngаn iоn gеnеrаtоridаn
chiqаdigаn iоnlаr sоchdаgi stаtik quvvаtni kаmаytirib
sоch nаm singdirishini оshirаdi. Nаtijаdа sоchingiz
yumshоq vа yaltirоq bo’lаdi.
Аsоsiy qismlаri
1. Kоnsеntrаtоr birikmа
2. Hаvо оlish jоyi pаnjаrаsi
3. «Sоvuq» hаvо bеrish tugmаsi «
»
4. Hаrоrаtni o’zgаrtirish murvаti
5. Hаvо tеzligini o’zgаrtirish murvаti
6. Diffuzоr birikmа
7. Fеn ilib qo’yilаdigаn ilmоq
DIQQАT!
- Jihоzni suv to’ldirilgаn jоylаr (vаnnа, bаssеyn vа
hk.) yaqinidа ishlаtmаng.
- Fеnni vаnnахоnаdа ishlаtgаndа, ishlаtib bo’lgаch
uni elеktrdаn uzib qo’yish, ya’ni elеktr shnur
vilkаsini rоzеtkаdаn chiqаrib оlish kеrаk, sаbаbi fеn
tugmаsi bоsilib o’chirilgаni bilаn suv yaqin bo’lgаni
uchun хаvfl i bo’lаdi;
- Qo’shimchа himоya bo’lishi uchun vаnnахоnаdаgi
elеktr tаrmоg’i zаnjirigа nоminаl ishlаb kеtish
tоki 30mА dаn ko’p bo’lmаgаn himоya qiluvchi
o’chirish vоsitаsini (HO’V) o’rnаtish to’g’ri bo’lаdi;
uni o’rnаtish uchun mutахаssisgа murоjааt qiling.
Хаvfsizlik qоidаlаri
Fеnni ishlаtishdаn оldin qo’llаnmаsini diqqаt bilаn,
to’liq o’qib chiqing. Fеnni ishlаtgаn vаqtingizdа
qo’llаnmаsini sаqlаb оlib qo’yingj.
Elеktr tоki urmаsligi uchun:
Ishlаtishdаn оldin fеn ishlаydigаn elеktr quvvаti
elеktr tаrmоg’idаgi quvvаtgа to’g’ri kеlishini
tеkshirib ko’ring.
Fеnni fаqаt mo’ljаllаngаn mаqsаdigа qаrаb
ishlаting, fаqаt jihоz bilаn qo’shib bеrilаdigаn
birikmаlаrni ishlаting.
Hеch qаchоn ishlаyotgаn fеnni qаrоvsiz
qоldirmаng.
Fеnni аerоzоl purkаlаyotgаn, tеz yonаdigаn
suyuqliklаr ishlаtilаyotgаn jоydа ishlаtmаngj.
Ishlаtib bo’lgаndаn kеyin vа tоzаlаshdаn оldin
jihоzni аlbаttа o’chirib qo’ying.
Elеktr vilkаsini chiqаrgаndа shnuridаn emаs,
vilkаsini ushlаb tоrting.
Elеktr shnurini хo’l qo’l bilаn ushlаmаng.
Jihоzni suv sоlingаn vаnnаgа yoki qo’l yuvgichgа
tushib kеtishi mumkin bo’lgаn jоygа qo’ymаng, uni
suvgа yoki bоshqа suyuqlikkа sоlmаng.
Vаnnаgа tushgаndа fеnni ishlаtmаng.
Jihоz vаnnахоnаdа ishlаtilgаndа ishlаtib bo’lish
bilan uni elеktrdаn аjrаtib qo’yish, ya’ni elеktr
vilkаsini rоzеtkаdаn chiqаrib оlish kеrаk, sаbаbi
suv yaqin bo’lgаni uchun jihоz tugmаsi bоsib
o’chirilgаn bo’lsа hаm хаvfl i bo’lаdi
Аgаr fеn suvgа tushib kеtsа elеktr vilkаsini tеz
rоzеtkаdаn chiqаrib оling, fаqаt shundаn kеyinginа
fеnni suvdаn оlish mumkin bo’lаdi
Jihоzni bоlаlаr yoki imkоniyati chеklаngаn insоnlаr
ishlаtgаnda аyniqsа ehtiyot bo’ling.
Bоlаlаr jihоzni fаqаt kаttаlаr qаrаb turgаndа
ishlаtishlаri mumkin.
Jihоz bоlаlаr yoki imkоniyati chеklаngаn
insоnlаrning ishlаtishi uchun mo’ljаllаnmаgаn,
ulаrning хаvfsizligi uchun jаvоb bеrаdigаn shахs
jihоzni хаvfsiz ishlаtishni, nоto’g’ri ishlаtgаndа
qаndаy хаvf bo’lishi mumkinligini sоddа vа аniq
qilib tushuntirgаndа ulаr jihоzni ishlаtishlаri
mumkin.
Jihоz o’rаlgаn pоlietilеn pаkеtlаr хаvfl i bo’lishi
mumkin. Bоlаlаr, go’dаklаr bo’g’ilib qоlmаsliklаri
uchun qutisini ulаrdаn uzоqrоqqа qo’ying. Pаkеt
o’yinchоq emаs.
Uyqungiz kеlib turgаndа fеnni ishlаtmаng.
Ishlаyotgаn jihоzni fаqаt dаstаgidаn ushlаng.
Jihоzni хo’l sоchni yoki sun’iy yasаmа sоchni
turmаklаshgа ishlаtmаng.
Issiq hаvоni ko’zgа yoki issiqqа tа’sirchаn bоshqа
а’zоlаrgа qаrаtmаng.
Jihоzning issiq jоylаri bo’yingа, yuzgа vа bоshqа
а’zоlаrgа tеgishidаn ehtiyot bo’ling.
Birikmаlari ishlаyotgаn vаqtidа qizib kеtаdi.
Chiqаrib оlishdаn оldin sоvushini kutib turing.
Tushirib yubоrmаng, jihоz kоrpusidаgi оchiq
jоylаrgа yot jismlаrni kiritmаng.
Fеnning hаvо kirаdigаn jоylаrini bеrkitib qo’yish
tа’qiqlаnаdi, uni hаvо kirаdigаn jоylаri bеrkilib
qоlishi mumkin bo’lgаn yumshоq jоylаrgа (krоvаt,
divаngа) qo’ymаng. Hаvо kirish jоyidа pаr, chаng,
sоch tоlаlаri vа hk. bo’lmаsligi kеrаk.
Jihоz ishlаyotgаnidа hаvо kirish jоyigа sоch tushib
qоlishidаn ehtiyot bo’ling.
Ishlаyotаyotgаndа elеktr shnurini to’liq chiqаrib
qo’yish kеrаk.
Elеktr shnuri:
- issiq yuzаlаrgа tеgmаsligi kеrаk;
- o’tkir qirrаlаrdаn o’tkаzilmаsligi kеrаk;
- jihоzni ko’tаrish uchun ishlаtilmаsligi kеrаk.
Vаqti-vаqti bilаn elеktr shnuri izоlyasiyasini
tеkshirib turing.
Elеktr vilkаsi, shnuri shikаstlаngаn, bir ishlаb bir
ishlаmаyotgаn, suvgа tushib kеtgаn fеnni ishlаtish
tа’qiqlаnаdi. Tа’mirlаtish uchun fаqаt vаkоlаtli
хizmаt mаrkаzigа оlib bоring.
Sаqlаb оlib qo’yishdаn оlin sоvushini kutib turing,
hеch qаchоn fеnning аtrоfi gа elеktr shnurini
o’rаmаng.
JIHОZ FАQАT UY SHАRОITIDА ISHLАTISHGА
MO’LJАLLАNGАN
Fеnni ishlаtish
Ishlаtishdаn оldin elеktr tаrmоg’idаgi quvvаt fеn
ishlаydigаn quvvаtgа to’g’ri kеlishini tеkshirib ko’ring.
- Elеktr shnurini to’liq qilib o’rаmidаn chiqаring.
- Elеktr vilkаsini rоzеtkаgа ulаng.
- Murvаtini (5) surib kеrаkli hаvо tеzligigа qo’ying.
«0» – fеn o’chirilgаn;
– tеzligi pаst;
– tеzligi yuqоri.
- Murvаtini (4) surib kеrаkli hаvо hаrоrаtigа qo’ying.
– qizishi pаst;
– qizishi o’rtаchа;
– qizishi bаlаnd.
Sоchni pаrvаrish qilish
Nаtijаsi оptimаl bo’lishi uchun (quritishdаn,
turmаklаshdаn оldin) sоchni shаmpun bilаn yuving,
sоchiq bilаn аrtib оrtiqchа nаmlikni kеtkаzing vа
sоchingizni tаrаng.
Tеz quritish
Murvаtni (4) issiqlik eng bаlаnd bo’lаdigаn hоlаtgа
(
hоlаtigа) qo’ying, murvаtni (5) surib hаvо tеzligini
kеrаklichа qilib o’zgаrtiring vа sоchingizni quriting.
Bаrmоg’ingiz yoki tаrоq bilаn sоchdаgi оrtiqchа
nаmlikni tushiring, fеnni bоshingiz ustidа аylаntirib
sochingizni quriting.
Sоchni to’g’rilаsh
Murvаtni (4) hаrоrаt bаlаnd bo’lаdigаn tоmоngа
(
hоlаtigа) o’tkаzib hаvо tеzligini o’zgаrtirish uchun
murvаtni (5) kеrаkli tоmоngа suring vа sоchingizni
quritib оling. Sоch dеyarli qurigаndаn kеyin
kоnsеntrаtоr birikmаni (1) biriktiring, murvаtni (4) surib
hаvоning hаrоrаtini, kеyingi murvаt (5) bilаn esа hаvо
chiqishi tеzligini kаmаytiring.
Sоchingizni tutаmlаrgа аjrаtib chiqing, sоchni pаstki
tutаmdаn bоshlаb to’g’rilаng. Dumаlоq yoki yassi
cho’tkа bilаn sоchingizni yuqоridаn pаstgа tаrаng vа
shu vаqtdа sоch tutаmigа kоnsеntrаtоr birikmаdаn
chiqаyotgаn issiq hаvоni yo’nаltiring. SHundаy
qilib hаr bittа sоch tutаmini ildizidаn uchigаchа
to’g’rilаb chiqаsiz. Pаstdаgi sоch tutаmlаrini to’g’rilаb
bo’lgаningizdаn kеyin o’rtаdаgi tutаmlаrgа, охiridа esа
yuqоridаgi tutаmlаrgа o’tаsiz.
Sоchgа tаbiiy to’lqinsimоn ko’rinish bеrish
Murvаtni (4) hаvо hаrоrаti pаst bo’lаdigаn tоmоngа
( hоlаtigа) surib qo’ying, kеyingi murvаtni (5) esа
tоmоngа o’tkаzib pаst hаvо tеzligigа qo’ying, sоch
tutаmini bаrmоg’ingiz оrаsigа оlib qаttiq qising vа tаbiiy
to’lqinsimоn bo’lаdigаn tоmоngа аylаntiring, bаrmоq
оrаsidаgi sоchgа hаvо оqimini yo’nаltiring. Sоchgа
kеrаkli ko’rinish bеrgаningizdаn kеyin «sоvuq» hаvо
«
» bеrish tugmаsini (3) bоsing vа hаr bittа sоch
tutаmini qоtiring.
Sоchni turmаklаsh
Murvаtlаrni (4, 5) kаm isitish/tеzlik hоlаtigа o’tkаzing,
hаvо оqimini yo’nаltirish uchun fеngа kоnsеntrаtоr
birikmаni (1) biriktiring.
Sоchni tutаmlаrgа bo’lib chiqing vа dumаlоq
cho’tkа bilаn sоchni kеrаkli qilib turmаklаng. Sоchni
turmаklаgаndа hаvо оqimini kеrаkli tоmоngа qilib
sоchning o’zigа to’g’rilаng.
Lоzim bo’lsа, sоchni qоtirish uchun, 2-5 sеkundа hаr
bittа sоch tutаmigа hаvо оqimini qаrаtib turing. Sоch
turmаklаsh uchun kеrаk bo’lаdigаn vаqtni sоch turigа
qаrаb o’zingiz tаnlаysiz.
«Sоvuq» hаvо bеrish
Bu mоdеlgа sоch turmаgini qоtirish uchun «sоvuq»
hаvо bеrish funksiyasi qo’yilgаn. «Sоvuq» hаvо «
»
tugmаsini (3) bоsib ushlаb turаsiz, shundа sоch
turmаgi buzilmаsdаn turаdi.
Diffuzоr
Diffuzоrdаn tаrqаlib o’tаdigаn hаvо sоchni yеngil
quritаdi vа sоch hаjmini оshirаdi. Mаxsus «bаrmоqlаri»
sоch turmаgini hаjmli qilаdi, buning uchun sоch ildizigа
hаvо purkаlаdi.
«Ionic» (iоnlаsh) funksiyasi
Fеngа qo’yilgаn mаnfi y quvvаtlаngаn iоn gеnеrаtоridаn
chiqаdigаn iоnlаr sоchdаgi stаtik quvvаtni kаmаytirib
sоch nаm singdirishini оshirаdi. Nаtijаdа sоchingiz
yumshоq vа yaltirоq bo’lаdi.
Оrtiqchа qizib kеtishdаn himоya
Fеngа chiqаyotgаn hаvо hаrоrаti оshib kеtgаndа
jihоzni o’chirаdigаn оrtiqchа qizib kеtishdаn himоya
qilish vоsitаsi qo’yilgаn. Аgаr ishlаyotgаn vаqtidа fеn
o’chib qоlsа tugmаsini (5) «0» tоmоngа o’tkаzib fеnni
o’chiring, elеktr vilkаsini rоzеtkаdаn chiqаrib оling,
hаvо kirаdigаn-chiqаdigаn jоylаri bеrkilib qоlmаgаnini
tеkshirib ko’ring, 5-10 dаqiqа fеn sоvushini kutib turing,
shundаn kеyin uni yanа ishlаting. Fеn ishlаyotgаndа
hаvо kirish jоylаrini bеrkitib qo’ymаng, hаvо оlish
jоyigа sоch tushirmаng.
Tоzаlаsh vа ehtiyot qilish
Fеn fаqаt uy shаrоitidа ishlаtishgа mo’ljаllаngаn.

- Murvаtni (6) «0» tоmоngа o’tkаzing, fеnni elеktrdаn

uzing.
- Fеn kоrpusini nаm mаtо bilаn аrtish mumkin,
shundаn kеyin qurigunchа аrtib оlish kеrа.k
- Jihоzni suvgа yoki bоshqа suyuqlikkа sоlish
tа’qiqlаnаdi.
- Jihоzni tоzаlаsh uchun qirib tоzаlаydigаn

vоsitаlаr, eritgichlаr ishlаtish tа’qiqlаnаdi.

Sаqlаsh
- Аgаr ishlаtilmаyotgаn bo’lsа elеktr vilkаsini аlbаttа
rоzеtkаdаn chiqаrib оling.
- Ishlаtib bo’lgаndаn kеyin fеn sоvushini kutib turing
vа quruq, sаlqin, bоlаlаrning qo’li yеtmаydigаn
jоygа qo’yib sаqlаng.
- Hеch qаchоn elеktr shnurini fеngа o’rаmаng,
sаbаbi bu uni shikаstlаntirishi mumkin. Elеtktr
shnurini ehtiyot qilib ishlаting, tоrtmаng,
аylаntirmаng, аyniqsа vilkа bilаn kоrpusgа ulаngаn
jоyidа cho’zmаng. Аgаr fеn ishlаtilаyotgаndа shnuri
аylаnib kеtgаn bo’lsа uni to’g’rilаb turing.
- Qulаy bo’lishi uchun fеngа ilmоq (7) qo’yilgаn, lеkin
fеn suvgа tushib kеtmаydigаn jоydа ilmоqqа ilingаn
bo’lishi kеrаk
To’plаmi
1. Fеn – 1 dоnа.
2. Kоnsеntrаtоr birikmа – 1 dоnа.
3. Diffuzоr birikmа – 1 dоnа.
4. Qo’llаnmа – 1 dоnа.
Tехnik хususiyatlаri
Ishlаydigаn elеktr quvvаti: 220-240 V ~50/60 Hz
Quvvаti: 2200 W
Ishlаb chiqаruvchi оldindаn хаbаr bеrmаy jihоzning
хnik хususiyatlаrini o’zgаrtirish huquqini sаqlаb
qоlаdi.
Fеnning ishlаsh muddаti 3 yil
Ishlab chiqaruvchi oldindan ogohlantirmasdan jihoz
dizayni va texnik xususiyatlarini o’zgartirish huquqini
saqlab qoladi
Kafolat shartlari
Ushbu jihozga kafolat berish masalasida hududiy diler
yoki ushbu jihoz xarid qiningan kompaniyaga murojaat
qiling. Kassa cheki yoki xaridni tasdiqlaydigan boshqa
bir moliyaviy hujjat kafolat xizmatini berish sharti
hisoblanadi.
Ushbu jihoz 89/336 YAES Ko’rsatmasi
asosida belgilangan va Quvvat kuchini
belgilash Qonunida (73/23 YAES)
aytilgan YAXS talablariga muvofi q keladi

ЎЗБЕК

10
ФЕН VT-1328
Фен забяспечаны генератарам адмоўна
зараджаных іёнаў, якія памяншаюць статычны
зарад на валасах і павялічваюць паглынанне
валасамі вільгаці. Дзякуючы гэтаму, вашы валасы
будуць мяккімі і бліскучымі.
Апісанне
1. Насадка-канцэнтратар
2. Рашотка паветразаборніка
3. Кнопка падачы «халоднага» паветра «
»
4. Перамыкач ступені нагрэву
5. Перамыкач хуткасці падачы паветра
6. Насадка-дыфузар
7. Завеса для падвешвання фена
ЎВАГА!
- Не выкарыстоўвайце гэтую прыладу зблізку
ёмістасцяў, якія змяшчаюць ваду (такіх як ванна,
басейн і г. д.).
- Пры выкарыстанні фена ў ванным пакоі варта
адключаць прыладу ад сеткі адразу пасля яе
эксплуатацыі, адлучыўшы вілку сеткавага шнура ад
разеткі, таму што блізкасць вады ўяўляе небяспеку,
нават калі фен выключаны выключальнікам.
- Для дадатковага захісту ў ланцуг сілкавання
ваннага пакоя мэтазгодна ўсталяваць прыладу
ахоўнага адключэння (СУВЯЗЕ) з намінальным
токам спрацоўвання, які не перавышае 30 мА;
пры ўсталёўцы трэба звярнуцца да адмыслоўца.
Меры засцярогі
Перад выкарыстаннем фена ўважліва
азнаёмцеся з інструкцыяй па эксплуатацыі.
Захоўвайце дадзеную інструкцыю на працягу
ўсяго тэрміна эксплуатацыі.
У пазбяганне рызыкі паразы электрычным
токам:
Перад уключэннем пераканайцеся, што напруга
ў электрычнай сетцы адпавядае працоўнай
напрузе прылады.
Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прамым
прызначэнні, выкарыстоўвайце толькі тыя
насадкі, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі.
Ніколі не пакідайце працуючую прыладу без
нагляду.
Не ўключайце прыладу ў месцах, дзе
распыляюцца аэразолі або выкарыстоўваюцца
лёгкаўзгаральныя вадкасці.
Заўсёды адключайце прыладу ад сеткі пасля
выкарыстання і перад чысткай.
Вымаючы вілку сеткавага шнура з разеткі, не
цягніце за шнур, а трымайцеся за вілку.
Не бярыцеся за вілку сеткавага шнура мокрымі
рукамі.
Не кладзіце і не захоўвайце прыладу ў месцах,
дзе яна можа зваліцца ў ванну ці ракавіну,
напоўненую вадой, не апускайце прыладу ў
ваду ці любую іншую вадкасць.
Не выкарыстоўвайце прыладу падчас прыняцця
ванны.
Пры выкарыстанні фена ў ванным пакоі
варта адключаць яго ад сеткі адразу пасля
эксплуатацыі, а менавіта: вымаць вілку
сеткавага шнура з разеткі, таму што блізкасць
вады ўяўляе небяспеку нават у тых выпадках,
калі прылада выключана выключальнікам.
Калі прылада звалілася ў ваду, неадкладна
выміце сеткавую вілку з разеткі, і толькі пасля
гэтага можна дастаць прыладу з вады.
Будзьце асабліва асцярожныя, калі прыладай
карыстаюцца дзеці ці людзі з абмежаванымі
магчымасцямі.
Дзеці могуць выкарыстоўваць прыладу толькі
пад назіраннем дарослых.
Дадзеная прылада не прызначана
для выкарыстання дзецьмі і людзьмі з
абмежаванымі магчымасцямі. Выкарыстанне
прылады дазваляецца толькі ў тым выпадку,
калі асобай, якая адказвае за іх бяспеку,
дадзены адпаведныя і зразумелыя інструкцыі
пра бяспечнае выкарыстанне прылады і тых
небяспеках, якія могуць узнікаць пры яе
няправільным выкарыстанні.
Поліэтыленавыя пакеты, якія выкарыстоўваюцца
ў якасці пакавання, могуць уяўляць небяспеку.
Каб прадухіліць бяду, трымайце пакаванне
далей ад немаўлятаў і дзяцей. Пакет - не цацка.
Не выкарыстоўвайце прыладу, калі вы
знаходзіцеся ў сонным стане.
Бярыцеся за працуючую прыладу толькі ў зоне
дзяржальні.
Не выкарыстоўвайце прыладу для ўкладкі
мокрых валасоў ці сінтэтычных парыкоў.
Не накіроўвайце гарачае паветра ў вочы ці на
іншыя цеплаадчувальныя часткі цела.
Пазбягайце судотыку гарачых паверхняў
прылады з тварам, шыяй і іншымі часткамі цела.
Насадкі падчас працы прылады моцна
награваюцца. Перад здыманнем насадак дайце
ім астыць.
Не губляйце і не ўстаўляйце староннія прадметы
ў любыя адтуліны корпуса прылады.
Забараняецца зачыняць паветраныя адтуліны
фена, не кладзіце яго на мяккую паверхню (на ложак
ці канапу), дзе паветраныя адтуліны могуць быць
заблакаваны. У паветраных адтулінах не павінна
быць пуху, пылу, валасоў і да т.п.
Пазбягайце траплення валасоў у рашотку
паветразаборніка падчас працы прылады.
Пры эксплуатацыі прылады рэкамендуецца
разматаць сеткавы шнур на ўсю яго даўжыню.
Сеткавы шнур не павінен:
- датыкацца да гарачых прадметаў,
- працягвацца праз вострыя беражкі,
- выкарыстоўвацца ў якасці ручкі для пераноскі
прылады.
Перыядычна правярайце стан ізаляцыі
сеткавага шнура.
Забараняецца выкарыстоўваць прыладу пры
пашкоджанні сеткавай вілкі ці шнура, калі
яна працуе з перабоямі, а таксама пасля
яе падзення. Па ўсіх пытаннях рамонту
звяртайцеся ў аўтарызаваны (упаўнаважаны)
сэрвісны цэнтр.
Перш чым прыбраць фен на захоўванне,
абавязкова дайце яму астыць і ніколі не
абмотвайце яго сеткавым шнурам.
ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ ХАТНЯГА
ВЫКАРЫСТАННЯ.
Уключэнне фена
Перад уключэннем пераканайцеся, што напруга ў
электрычнай сетцы адпавядае працоўнай напрузе
фена.
- Цалкам разматайце сеткавы шнур.
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў разетку.
- Усталюйце патрэбную хуткасць падачы паветра
перамыкачом (5):
«0» – фен адключаны;
– нізкая хуткасць;
– высокая хуткасць.
- З дапамогай перамыкача (4) усталюйце
неабходную тэмпературу паветранага струменя:
– слабы нагрэў;
– сярэдні нагрэў;
– максімальны нагрэў.
Догляд за валасамі
Для дасягнення аптымальных вынікаў (перад
сушкай і ўкладкай) валасы варта вымыць шампунню,
выцерці ручніком для выдалення залішняй вільгаці і
расчасаць.
Хуткая сушка
Ўсталюйце перамыкач (4) у становішча максімальнага
нагрэву (становішча
), абярыце неабходную
хуткасць падачы паветра перамыкачом (5) і
прасушыце валасы. Рукой ці грабянцом стрэсвайце з
валасоў залішнюю вільгаць і ўвесь час перасоўвайце
фен над валасамі.
Выпростванне
Ўсталюйце перамыкач (4) у становішча
максімальнага нагрэву (становішча
), з дапамогай
перамыкача (5) абярыце адпаведную хуткасць
падачы паветра і папярэдне прасушыце валасы.
Калі валасы амаль высахнуць, усталюйце насадку-
канцэнтратар (1), з дапамогай перамыкача (4)
паменшыце ступень нагрэву паветра, з дапамогай
перамыкача (5) паменшыце хуткасць падачы
паветра.
Размяркуйце валасы на пасмы і пласты, пачніце
выпростванне з ніжніх пластоў. Выкарыстоўваючы
круглую ці плоскую шчотку, расчэсвайце валасы
зверху ўніз і адначасова накіроўвайце на іх гарачае
паветра, якое выходзіць з насадкі-канцэнтратара.
Такім чынам, павольна распроствайце кожную
пасму валасоў ад каранёў да кончыкаў. Калі вы
распрастаеце пасмы ніжняга пласта валасоў,
пачніце распростваць пасмы сярэдняга пласта
і завершыце працэс распростваннем пасмаў
верхняга пласта валасоў.
Натуральная хвалістая структура валасоў
Усталюйце перамыкач (4) у становішча слабага
нагрэву паветра (становішча
), абярыце нізкую
хуткасць падачы паветра, усталяваўшы перамыкач
(5) у становішча
, дужа зацісніце пасмы валасоў
паміж пальцамі, павярніце іх у бок натуральнага
закручвання і высушыце іх, накіроўваючы струмень
паветра паміж пальцамі. Дасягнуўшы жаданага
эфекту, націсніце кнопку падачы «халоднага»
паветра «
» (3) і замацуйце кожную пасму.
Стварэнне стылю прычоскі
Ўсталюйце перамыкачы (4, 5) у становішча слабага
нагрэву/хуткасці і ўсталюйце на фен насадку-
канцэнтратар (1) для накіраванага струменя
паветра.
Размяркуйце валасы на пасмы і стварайце
патрэбны стыль з дапамогай круглай шчоткі для
ўкладкі валасоў. Падчас стварэння прычоскі
накіроўвайце паветраны струмень непасрэдна на
валасы ў жаданым кірунку.
Пры неабходнасці, накіроўвайце брую паветра
на кожную пасму на працягу 2-5 секунд для
замацавання валасоў. Час, неабходны для ўкладкі
пасмаў валасоў, выбіраецца самастойна і залежыць
ад тыпу валасоў.
Падача «халоднага» паветра
Ў дадзенай мадэлі прадугледжана функцыя падачы
«халоднага» паветра, якая выкарыстоўваецца для
фіксацыі вашай прычоскі. Націсніце і ўтрымлівайце
кнопку падачы «халоднага» паветра «
» (3) - гэта
дазволіць зафіксаваць створаны стыль прычоскі.
Дыфузар
Расеяным дыфузарам струмень паветра спрыяе
мяккай сушцы і надае валасам пышнасць.
Адмысловыя «пальчыкі» робяць прычоску аб’ёмнай,
для гэтага струмень паветра накіроўваецца да
самых каранёў валасоў.
Функцыя «Ionic» (іянізацыя)
Убудаваны генератар выпрацоўвае адмоўна
зараджаныя іёны, якія памяншаюць статычны зарад
на валасах і павялічваюць паглынанне валасамі
вільгаці, дзякуючы чаму, вашы валасы становяцца
мяккімі і бліскучымі.
Захіст ад перагрэву
Фен мае захіст ад перагрэву, які адключыць
прыладу пры перавышэнні тэмпературы
выходзільнага паветра. Калі фен адключыцца падчас
выкарыстання, выключыце фен перамыкачом (5),
усталяваўшы яго ў становішча «0», выміце сеткавую
вілку з разеткі, праверце, ці не заблакаваны ўваходныя
і выходныя паветраныя адтуліны, дайце фену астыць
5-10 хвілін, пасля чаго ўключыце яго зноў. Не блакуйце
паветраныя адтуліны падчас выкарыстання фена і
пазбягайце траплення валасоў у яго паветразаборную
адтуліну.
Догляд і абслугоўванне
- Усталюйце перамыкач (5) у становішча «0» і
адключыце фен ад сеткі.
- Корпус фена можна праціраць вільготнай
тканінай, пасля чаго яго неабходна працерці
насуха.
- Забараняецца апускаць прыладу ў ваду ці іншыя
вадкасці.
- Забараняецца выкарыстоўваць для чысткі
прылады абразіўныя мыйныя сродкі і
растваральнікі.
Захоўванне
- Калі фен не выкарыстоўваецца, абавязкова
вымайце сеткавую вілку з разеткі.
- Пасля выкарыстання дайце фену астыць і
захоўвайце яго ў сухім прахалодным месцы,
недаступным для дзяцей.
- Ніколі не намотвайце сеткавы шнур вакол фена,
таму што гэта можа прывесці да пашкоджання
шнура. Акуратна звяртайцеся з сеткавым
шнурам, імкніцеся не тузаць, перакручваць ці
расцягваць яго, асабліва каля вілкі і ў месцы
ўводу ў корпус фена. Калі падчас выкарыстання
фена шнур перакручваецца, перыядычна
распроствайце яго.
- Для выгоды ў выкарыстанні прадугледжана
адмысловая завеса для падвешвання (7), з
дапамогай якой можна захоўваць фен пры
ўмове, што ў гэтым становішчы на фен не будзе
трапляць вада.
Камплект пастаўкі
1. Фен - 1 шт.
2. Насадка-канцэнтратар - 1 шт.
3. Насадка-дыфузар - 1 шт.
4. Інструкцыя - 1 шт.
Тэхнічныя характарыстыкі
Электрасілкаванне: 220-240 В ~50/60 Гц
Магутнасць: 2200 Вт
Вытворца пакідае за сабой права змяняць
характарыстыкі прылад без папярэдняга
апавяшчэння
Тэрмін службы фена - 3 гады
Вытворца пакiдае за сабой права змяняць
характарыстыкi прыбораў без папярэдняга
паведамлення.
Тэрмін службы прыбора не менш за 3 гады
Гарантыя
Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага
абслугоўвання могут быць атрыманы у таго дылера,
ў якога была набыта тэхніка. Пры звароце за
гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павінна
быць прад'яўлена купчая альбо квітанцыя аб аплаце.
Дадзены выраб адпавядае
патрабаванням ЕМС, якiя выказаны ў
дырэктыве ЕС 89/336/ЕЕС, i палажэнням
закона аб прытрымлiваннi напружання
(73/23 EC)

БЕЛАРУСКI

9
ФЕН VT-1328
Фен забезпечений генератором негативно зарядже-
них іонів, які зменшують статичний заряд на волоссі
і збільшують поглинання волоссям вологи. Завдяки
цьому ваші волосся буде більш м’яким і блискучим.
Опис
1. Насадка-концентратор
2. Решітка повітрозабірника
3. Кнопка подачі «холодного» повітря «
»
4. Перемикач ступеня нагріву
5. Перемикач швидкості подачі повітря
6. Насадка-дифузор
7. Петелька для підвішування фена
УВАГА !
- Не використовувати цей пристрій поблизу
ємностей, що містять воду (ванна, басейн тощо).
- При використанні фену у ванній кімнаті слід
відключати пристрій від мережі після його
експлуатації, а саме від’єднавши вилку мережево-
го шнура від розетки, так як близькість води небез-
печна, навіть коли фен вимкнений вимикачем;
- Для додаткового захисту доцільно встанови-
ти пристрій захисного відключення (ПЗВ) з
номінальним струмом спрацьовування, що не
перевищує 30 мА, в колі живлення ванної кімнати;
при встановленні слід звернутися до фахівця.
Заходи безпеки
Перед використанням фену уважно прочитайте
інструкцію по експлуатації. Зберігайте дану ін-
струкцію протягом всього терміну експлуатації.
Щоб уникнути ризику ураження електричним
струмом:
Перед включенням переконайтеся, що напруга
електричної мережі відповідає робочій напрузі
пристрою.
Використовуйте пристрій виключно за його пря-
мим призначенням, застосовуйте тільки ті насад-
ки, які входять у комплект поставки.
Ніколи не залишайте працюючий пристрій без на-
гляду.
Не вмикайте пристрій у місцях, де розпорошують-
ся аерозолі чи використовуються легкозаймисті
рідини.
Завжди відключайте пристрій від мережі після ви-
користання і перед чищенням.
Виймаючи вилку мережевого шнура з розетки, не
тягніть за шнур, а потягнути за штепсель.
Не беріться за вилку мережевого шнура мокрими
руками.
Не кладіть і не зберігайте пристрій у місцях, де
він може впасти у ванну або раковину, наповне-
ну водою, Не занурюйте пристрій у воду або іншу
рідину.
Не користуйтеся пристрій під час приймання ван-
ни.
При використанні пристрою у ванній кімнаті слід
відключати його від мережі після експлуатації, а
саме виймати вилку мережевого шнура з розетки,
так як близькість води становить небезпеку, навіть
коли пристрій вимкнений вимикачем.
Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть ме-
режеву вилку з розетки, тільки після цього можна
дістати пристрій із води.
Будьте особливо уважні, коли пристроєм корис-
туються діти або люди з обмеженими можливос-
тями.
Діти повинні використовувати пристрій тільки під
наглядом дорослих.
Цей пристрій не призначений для використання
дітьми та людьми з обмеженими можливостями,
якщо тільки особою, яка відповідає за їхню без-
пеку, їм не дано відповідні та зрозумілі інструкції
щодо безпечного користування пристроєм і тієї
небезпеки, яка може виникнути при його непра-
вильному використанні.
Поліетиленові пакети, що використовуються як
упаковка, можуть становити небезпеку. Щоб за-
побігти удушення тримайте упаковку подалі від
немовлят і дітей. Пакет - не іграшка.
Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитеся
в сонному стані.
Беріться за працюючий пристрій тільки в зоні ру-
коятки.
Не використовуйте пристрій для укладання мокро-
го волосся або синтетичних перук.
Не направляйте гаряче повітря в очі або на інші те-
плочутливі частини тіла.
Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з
обличчям, шиєю та іншими частинами тіла.
Насадка-концентратор під час роботи нагріваєть-
ся. Перед зняттям дайте їй охолонути.
Не кидайте і не вставляйте сторонні предмети в
будь-які отвори корпусу пристрою.
Забороняється закривати повітряні отвори фена,
не кладіть його на м’яку поверхню (на ліжко або
диван), де повітряні отвори можуть бути заблоко-
вані. У повітряних отворах не повинно бути пуху,
пилу, волосся і тому подібне.
Уникайте потрапляння волосся в решітку повітро-
забірника під час роботи пристрою.
При експлуатації пристрою рекомендується роз-
мотати мережевий шнур на всю його довжину.
Мережевий шнур не повинен:
- стикатися з гарячими предметами,
- простягатися через гострі кромки,
- використовуватися в якості ручки для перенесен-
ня пристрою.
Періодично перевіряйте стан ізоляції мережевого
шнура.
Забороняється використовувати пристрій при по-
шкодженні мережевої вилки або шнура, якщо воно
працює з перебіями, а також після його падіння. З
усіх питань ремонту звертайтеся до авторизова-
ного (уповноваженого) сервісного центру.
Перш ніж прибрати фен на зберігання, обов’язково
дайте йому охолонути і ніколи не обмотуйте навко-
ло нього мережевий шнур.
ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬО-
ГО ВИКОРИСТАННЯ.
Включення фену
Перед включенням переконайтеся, що напруга елек-
тричної мережі відповідає робочій напрузі фену.
- Повністю розмотайте мережевий шнур.
- Вставте вилку мережевого шнура в розетку.
- Встановіть потрібну швидкість подачі повітря пере-
микачем (5):
«0» – фен відключений;
– низька швидкість;
– висока швидкість.
- За допомогою перемикача (4) встановите необхідну
температуру повітряного потоку:
слабкий нагрів;
середній нагрів;
– максимальній нагрів.
Догляд за волоссям
Для досягнення оптимальних результатів (перед су-
шінням і укладкою) вимийте волосся шампунем, ви-
тріть їх рушником для видалення надлишкової вологи
і розчешіть.
Швидке сушіння
Встановіть перемикач (4) в положення максимального
нагріву (положення
), виберіть необхідну швидкість
подачі повітря перемикачем (5) і просушіть волосся.
Рукою або гребінцем струшуйте з волосся надлишко-
ву вологу і постійно переміщайте фен над волоссям.
Випрямлення
Встановіть перемикач (4) в положення максимального
нагріву (положення
), за допомогою перемикача (5
виберіть відповідну швидкість подачі повітря і попере-
дньо просушіть волосся. Коли волосся майже висо-
хне, встановіть насадку концентратор (1), за допомо-
гою перемикача (4) зменшить ступінь нагріву повітря,
за допомогою перемикача (5) зменшить швидкість
подачі повітря.
Розподіліть волосся на пасма і шари, почніть випрям-
лення з нижніх шарів. Використовуючи круглу або
пласку щітку, розчісуйте волосся зверху донизу і одно-
часно направляйте на нього гаряче повітря, що вихо-
дить з насадки-концентратора. Таким чином, повільно
розпрямляйте кожне пасмо волосся від коренів до кін-
чиків. Коли ви розпрямите прядки нижнього шару во-
лосся, почніть розпрямляти прядки середнього шару
і завершить процес розпрямленням пасом верхнього
шару волосся.
Звичайна хвиляста структура волосся
Встановіть перемикач (4) в положення слабкого на-
гріву повітря (положення ), виберіть низьку швидкість
подачі повітря, встановивши перемикач (5) в положен-
ня , міцно затисніть пасма волосся між пальцями,
поверніть їх у бік природного закручування і висушіть
їх, направляючи потік повітря між пальцями. Досягнув-
ши бажаного ефекту, натисніть кнопку подачі «холод-
ного» повітря «
» (3) і закріпіть кожне пасмо.
Створення стилю зачіски
Встановіть перемикачі (4, 5) в положення слабкого на-
гріву / швидкості і встановіть на фен насадку-концен-
тратор (1) для направленого потоку повітря.
Розподіліть волосся на пасма і створюйте потрібний
стиль за допомогою круглої щітки для укладання во-
лосся. Під час створення зачіски направляйте потік
повітря безпосередньо на волосся в бажаному на-
прямку.
При необхідності, направляйте струмінь повітря на
кожну прядку продовж 2-5 секунд для закріплення
волосся. Час, необхідний для укладки пасом волосся,
вибирається самостійно і залежить від типу волосся.
Подача «холодного» повітря
У даній моделі передбачена функція подачі «холодно-
го» повітря, використовуваного для фіксації вашої за-
чіски. Натисніть і утримуйте кнопку подачі «холодного»
повітря «
»(3) - це дозволить зафіксувати створений
стиль зачіски.
Дифузор
Розсіяний дифузором потік повітря сприяє м’якої
сушці і надає волоссю пишність. Спеціальні «пальчи-
ки» роблять зачіску об’ємною, для цього потік повітря
спрямовується до самих коренів волосся.
Функція «Ionic» (іонізація)
Вбудований генератор виробляє негативно заряджені
іони, які зменшують статичний заряд на волоссі і збіль-
шують поглинання волоссям вологи, завдяки чому
ваші волосся стає більш м’якими і блискучими.
Захист від перегріву
Фен має захист від перегріву, який відключить при-
стрій при перевищенні температури повітря. Якщо
фен відключиться під час використання, вимкніть фен
вимикачем (5), встановивши його в положення «0»,
вийміть мережеву вилку з розетки, перевірте, чи не
заблоковані вхідні та вихідні повітряні отвори, дайте
фену охолонути 5-10 хвилин, після чого ввімкніть його
знову. Не блокуйте повітряні отвори під час викорис-
тання фена і уникайте попадання волосся в його пові-
трозабірний отвір.
Догляд та обслуговування
- Встановіть перемикач (5) в положення «0» і відключіть
фен від мережі.
- Корпус фена допускається протирати вологою тка-
ниною, після цього необхідно витерти його насухо.
- Забороняється занурювати пристрій у воду або інші
рідини.
- Забороняється використовувати для чищення при-
строю абразивні миючі засоби та розчинники.
Зберігання
- Якщо фен не використовується, виймайте штепсель
з розетки.
- Після використання дайте фену охолонути і зберігай-
те його в сухому прохолодному місці, недоступному
для дітей.
- Ніколи не обмотуйте мережевий шнур навколо фена,
так як це може призвести до його псування. Обереж-
но поводьтеся з мережевим шнуром, намагайтеся не
смикати, перекручувати або розтягувати його, осо-
бливо біля вилки та в місці введення в корпус фена.
Якщо шнур перекручується під час використання
фена, періодично розпрямляйте його.
- Для зручності у використанні передбачена петля для
підвішування (7), на якій можна зберігати фен за умо-
ви, що в цьому положенні на фен не буде потрапляти
вода.
Комплект постачання
1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 1 шт.
3. Насадка-дифузор – 1 шт.
4. Інструкція – 1 шт.
Технічні характеристики
Електроживлення 220-240 В ~50/60 Гц
Потужність: 2200 Вт
Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн
і технічні характеристики пристрою без попереднього
повідомлення.
Термін служби фена - 3 роки
Виробник залишає за собою право змінювати харак-
теристики приладів без попереднього повідомлення.
Гарантія
Докладні умови гарантії можна отримати в дилера,
що продав дану апаратуру. При пред’явленні будь-
якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто
пред’явити чек або квитанцію про покупку.
Даний виріб відповідає вимогам
до електромагнітної сумісності, що
пред’являються директивою 89/336/
ЄЕС Ради Європи й розпорядженням
73/23 ЄЕС по низьковольтних апарату-
рах.

УКРАЇНЬСКИЙ

8
FÉN NA VLASY VT-1328
Fén je vybaven generátorem záporně nabitých iontů,
snižujících statický náboj ve vlasech a zvyšujících
absorpční schopnost vlasů. Díky tomu vaše vlasy
budou jemnější a zářivější.
Popis
1. Tryska-koncentrátor
2. Mřížka proudění vzduchu
3. Tlačítko zapnutí proudění «studeného» vzduchu
«
»
4. Přepínač stupně zahřátí
5. Přepínač rychlosti proudění vzduchu
6. Tryska-difuzor
7. Poutko na zavěšení fénu
POZOR!
-
Nepoužívejte přístroj v blízkosti vodní nádrže: vana,
bazén, atp.
-
Při použití fénu v koupelně třeba odpojovat ho od sítě
hned po jeho použití vytažením napájecího kabele
ze zásuvky, protože blízkost vody skýtá nebezpečí i
když fén je vypnut spínačem.
-
Pro dodatečnou ochranu je vhodně instalovat
v elektrickém obvodu koupelny proudový chránič
bezpečného vypnutí (RCD) s jmenovitým proudem
provozu, nepřesahujícím 30 mA, při instalaci obraťte
se na odborníka.
Bezpečnostní opatření
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto
uživatelskou příručku. Zachovejte ji po celou
dobu životnosti fénu.
Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým
proudem:
Dřív, než začněte přístroj používat, zkontrolujete
zda napětí elektrické sítě odpovídá provoznímu
napětí zařízení.
Používejte přístroj pouze k určenému použití
, používejte jenom trysky, které jsou součástí
balení.
Nikdy nenechávejte fungující přístroj bez
dohledu.
Nepoužívejte přístroj v místech, kde se používají
aerosole nebo hořlavé kapaliny.
Vždy odpojte přístroj od sítě po použití a před
čistěním.
Když odpojujete napájecí kabel, netáhnete za
šnůru, ale uchopte zásuvku.
Netáhněte zásuvku mokrýma rukama.
Nepokládejte ani neponechávejte přístroj v
místech, kde by mohl spadnout do vany nebo
umyvadla s vodou, neponořujte do vody nebo jiné
tekutiny.
Nepoužívejte přístroj při koupání
Při použití fénu v koupelně třeba odpojovat ho od
sítě hned po jeho použití vytažením napájecího
kabele ze zásuvky, protože blízkost vody skýtá
nebezpečí i když sušič je vypnut spínačem.
Pokud přístroj spadl do vody, okamžitě vytáhněte
zástrčku ze zásuvky než vytáhnete přístroj z vody.
Buďte zvlášť opatrní, když zařízení používají děti
nebo zdravotně postižené osoby.
Děti mohou používat fén jen pod dohledem
dospělé osoby.
Tento výrobek není určen pro děti a zdravotně
postižené osoby. Použití přístroje je povoleno
jen v případech, když osoba, odpovědná za
jejích bezpečí, může dát vhodné a jasné pokyny
pro bezpečné používání zařízení a varovat o
nebezpečí, která můžou vzniknout při jeho
nesprávném použití.
Igelitové sáčky, používané jako balení fénu,
můžou být nebezpečné. Aby se zabránilo
neštěstí, schovávejte obal co nejdál od kojenců a
dětí. Sáček není hračka.
Nepoužívejte přístroj ve stavu ospalosti.
Uchopte fungující přístroj pouze v oblasti držadla.
Nepoužívejte přístroj pro styling vlhkých vlasů
nebo syntetických paruk.
Nesměřujte horký vzduch do očí nebo jiných
tepelně citlivých částí těla.
Vyhněte se kontaktu horkých povrchů zařízení s
obličejem, krkem a jinými částmi těla.
Trysky během práce silně zahřívají se. Před
vyjmutím nechte je vychládnout.
Zabraňte pádu nebo strkání předmětu do všech
otvorů přístroje.
Nezakrývejte vzdušné otvory sušiče, nepokládejte
ho na měkké povrchy (na gauč nebo postel), kde
otvory můžou být zablokovány. Do otvorů se
nesmějí dostat peří, prach, vlasy atp.
Zabraňte tomu, aby se vlasy dostaly do mřížky
proudění vzduchu během práce přístroje.
Během provozu doporučuje se rozmotat sítový
kabel na celou jeho délku.
Napájecí kabel nesmí:
- Dotýkat se horkých předmětů,
- Procházet přes ostré okraje,
- Používat se jako držadlo k přenášení přístroje.
Pravidelně kontrolujte izolaci napájecího kabele.
Zakazuje se používat přístroj při poškozeném
napájecím kabelu nebo zásuvce, v případě
přerušovaného chodu, a také po jeho pádu.
V případě poruchy obraťte se na nejbližší
autorizované (pravomocné) servisní středisko.
ed uskladněním nechte fén vychládnout a nikdy
neomotávejte kabel kolem přístroje.
ZAŘÍZENÍ JE URČENO JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.
Zapnutí fénu
Dřív, než začněte fén používat, zkontrolujete zda
napětí elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí
zařízení.
-
Úplně rozmotejte napájecí kabel
-
Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
-
Nastavte potř
ebnou rychlost proudění vzduchu
přepínačem (5):
«0» – sušič je vypnut;
– nízká rychlost;
– vysoká rychlost
- Pomocí přepínače (4) nastavte potřebnou teplotu
proudění vzduchu:
slabé zahřátí;
průměrné zahřátí;
– maximální zahřátí.
Péče o vlasy
Pro dosažení nejlepších výsledků (před
vysoušením a stylingem) umyjte vlasy šamponem,
utřete je ručníkem pro odstranění zbytečné vlahy
a rozčešte.
Rychlé sušení
Nastavte přepínač (4) do polohy maximálního zahřátí
(poloha
), zvolte si potřebnou rychlost proudění
vzduchu a vysušujte vlasy. Rukou nebo hřebenem
setřepávejte nadměrnou vlhkost a stále pohybujte
fénem nad vlasy.
Rovnání vlasů
Nastavte přepínač (4) do polohy maximálního zahřátí
(poloha
), zvolte si potřebnou rychlost proudění
vzduchu a předem vysušte vlasy. Když vlasy budou
skoro suché, nasuňte trysku-koncentrátor (1),
pomocí přepínače (4) snižte stupeň ohřívaní vzduchu,
pomocí přepínače (5) snižte rychlost proudění
vzduchu.
Rozdělte vlasy na prameny a vrstvy a začněte rovnání
nižších vrstev. Kulatým nebo plochým kartáčem
češte vlasy seshora dolů a současně sušte je horkým
vzduchem, vycházejícím z trysky-koncentrátoru.
Podobným způsobem pomalu narovnávejte každý
pramen od kořenů ke koncům. Když ukončete
rovnání dolních vrstev vlasů, můžete přejít k rovnání
prostřední vrstvy a následně – k horní vrstvě vlasů.
Přírodní vlnitá struktura vlasů.
Nastavte přepínač (4) do polohy slabého zahřátí
(poloha ), zvolte si nízkou rychlost proudění
vzduchu nastavením přepínače do polohy , pevně
držte pramene vlasů mezi prsty, otočte je ve směru
přirozeného kroucení a vysušte je, směruje proudění
vzduchu mezi prsty. Po dosažení potřebného účinku
stlačte knoflík «studeného» vzduchu «
» (3) a
zafixujte každý pramen vlasů.
Modelování stylu účesu
Nastavte přepínače (4,5) do polohy slabého zahřátí/
rychlosti, nasaďte trysku-koncentrátor (1) pro
určení směru proudění vzduchu. Rozdělte vlasy
na prameny a vrstvy a začněte vytvářet potřebný
účes pomocí kulatého kartáče. Během modelování
účesu nastavujte proudění vzduchu přímo na vlasy
v požadovaném směru.
Pokud je to nutné, miřte proud vzduchu na každý
pramen během 2-5 sekund pro lepší fixaci. Čas,
potřebný na modelování pramenů vlasů, musíte určit
samostatně podle typu vlasů.
Proudění studeného vzduchu
Tento model je vybaven funkcí přívodu «studeného»
vzduchu, používaného k fixaci vašeho účesu. Stlačte
a udržujte knoflík přívodu «studeného» vzduchu «
»
(3), umožní to fixaci vytvořeného účesu.
Difuzor
Rozptýlený difuzorem proud vzduchu přispívá
měkkému sušení vlasů a dodává vlasům lesk a objem.
Funkce «Ionic» (ionizace)
Vestavený generátor produkuje záporně nabité
ionty, snižující statický náboj ve vlasech a zvyšující
absorpční schopnost vlasů. Díky tomu vaše vlasy
budou jemnější a zářivější.
Ochrana proti přehřátí
Fén má automatickou ochranu proti přehřátí, která
vypne přístroj při převýšení teploty proudícího
vzduchu. Pokud sušič se vypnul za provozu,
vypněte ho nastavením přepínače (5) do polohy «0»
a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Zkontrolujte,
zda nejsou zablokovány vstupní a výstupní otvory,
nechte fén vychladnout 10-15 minut a potom zapněte
ho znova. Neblokujte vzdušné otvory během práce
přístroje a snažte se, aby se vlasy nedostávaly do
sacího otvoru .
Čistění a údržba
-
Nastavte přepínač (5) do polohy «0» a odpojte fén
od sítě.
-
Kryt fénu se dá čistit vlhkým hadříkem, potom utřít
do sucha.
-
Zakazuje se ponořovat přístroj do vody nebo jiných
kapalin.
-
Zakazuje se používat k čistění přístroje abrazivní
prostředky nebo rozpouštědla.
-
Uskladnění
-
Pokud fén se nepoužívá, vytáhněte napájecí kabel
ze zásuvky.
-
Po použití nechte fén vychládnout a uschovávejte
přístroj na suchém, chladném místě mimo dosah
dětí.
-
Nikdy neomo
távejte kabel kolem fénu, protože
to může způsobit jeho poškození. Buďte opatrní
s síťovým kabelem, netrhejte ho, nezkrocujete
a neroztahujte, zvlášť kolem zástrčky a v místě
spojení kabelu s fénem. Pokud je napájecí kabel
skroucený při používání fénu, pravidelně ho
vyrovnávejte.
- Pro pohodlné použití fén je vybaven speciálním
poutkem pro zavěšení (7), můžete takovým
způsobem fén uschovávat za podmínky že na něj
nekape voda.
Kompletace balení
1. Fén na vlasy - 1ks.
2. Tryska-koncentrátor - 1ks.
3. Tryska-difuzor - 1ks.
4. Návod k použití - 1 ks.
Technické charakteristiky:
Napětí: 220 -240V~ 50/60Hz
Výkon: 2200 W
Výrobce si vyhrazuje právo měnit konstrukci a
technické parametry zařízení bez předchozího
upozornění.
Životnost fénu na vlasy: 3 roky.
Výrobce nechává za sebou právo měnit charakteristiky
vybavení bez předběžného uvědomění.
Záruka
Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce pří-
stroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je
třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.
Tento výrobek odpovídá požadavkům
na elektromagnetickou kompatibilitu,
stanoveným direktivou 89/336/EEC a
předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapě-
ťových přístrojích.

ČESKÝ

7
GB
A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial
number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example,
serial number 0606ххххххх means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.
DE
Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dar-
gestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das
Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxxx, dass die Ware im Juni (der
sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.
RUS
Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными.
Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры
которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606ххххххх означает, что
изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.
KZ
Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген.
Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы,
сериялық нөмір 0606ххххххх болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай)
жасалғанын білдіреді.
PL
Data produkcji wyrobu zawarta w numerze seryjnym podana jest na tabliczce z danymi technicznymi.
Numer seryjny składa się z liczby jedynastocyfrowej, w ktorej pierwsze cyfry oznaczają datę produkcji.
Na przykład, numer seryjny 0606xxxxxxx oznacza, że wyrób został wyprodukowny w czerwcu (szósty
miesiąc) 2006 roku.
CZ
Datum výroby spotřebiče je uveden v sériovém čísle na výrobním štítku s technickými údaji. Sériové
číslo je jedenáctimístní číslo, z nichž první čtyři číslice znamenají datum výroby. Například sériové číslo
0606xxxxxxx znamená, že spotřebič byl vyroben v červnu (šestý měsíc) roku 2006.
UA
Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серій-
ний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають
дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606ххххххх означає, що виріб був виготовлений
в червні (шостий місяць) 2006 року.
BEL
Дата вытворчасці вырабу паказана ў серыйным нумары на таблічке з тэхнічнымі дадзенымі.
Серыйны нумар прадстаўляе сабою адзінаццатае чысло, першыя чатыры лічбы якога абазначаюць
дату вытворчасці. Напрыклад, серыйны нумар 0606ххххххх азначае, што выраб быў зроблен ў
чэрвені (шосты месяц) 2006 года.
UZ
Mаhsulоt ishlаb chiqаrilgаn muddаt tехnik хususiyatlаri yozilgаn yorliqdаgi sеriya rаqаmidа ko’rsаtilgаn. Sеriya
rаqаmi o’n bittа rаqаmdаn ibоrаt bo’lаdi, birinchi to’rttа sоn ishlаb chiqаrilgаn sаnаni bildirаdi. Misоl uchun, sеriya
rаqаmi 0606ххххххх bo’lsа, mаhsulоt iyun (оltinchi оy) 2006 yili ishlаb chiqаrilgаn bo’lаdi.

VT-1328

Фен

Hairdryer

VT-1328.indd 2VT-1328.indd 2 13.09.2011 17:12:1213.09.2011 17:12:12

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Vitek VT-1328 CR an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie haartrockner und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.2 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Vitek VT-1328 CR oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Vitek und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Vitek -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Vitek
VT-1328 CR | 1328-VT-01
haartrockner
9120048690191
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Leistung
Leistung2200 W
AC Eingangsspannung220-240 V
AC Eingangsfrequenz50 - 60 Hz
Leistungen
Cool Shot FunktionJa
IonenfunktionJa
Anzahl Geschwindigkeiten2
Anzahl der Heizstufen3
FilterungJa
Design
ProduktfarbeGrey, Pink
ÜberhitzungsschutzJa
Kabellänge1.8 m
HängeartHängeschlaufe
AufhängbarJa
Lieferumfang
KonzentratordüseJa
Diffuser-AusgießerJa
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Vitek VT-1328 CR unten.

Ist das Handbuch der Vitek VT-1328 CR unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Vitek VT-1328 CR ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse