Vitek VT-2274 VT Bedienungsanleitung

Vitek VT-2274 VT
6.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungVitek VT-2274 VT

USCĂTOR DE PĂR

DESCRIERE

1. Comutator al vitezei de livrare a aerului

(0-1-

2)
2.

Comutator al nivelului de temperatură (1-2-3)

3. Buton de livrare a „aerului rece”

4. Plasa detasabilă a colectorului de aer

5. Ansă pentru agăţare

6. Duză-concentrator

ATENŢIE! Nu utilizaţi dispozitivul în apropiere de

recipiente cu apă (cadă, piscină, etc.).

• În cazul utilizării uscătorului de păr în came-

ra de baie, deconectaţi aparatul de la reţeaua

electrică după utilizare, extrăgând fi sa cablului

electric din priză, pentru că afl area dispoziti-

vului în apropierea apei este periculoasă chiar

si atunci când comutatorul este pus în poziţia

"OFF";

• Pentru protecţie suplimentară este recoman-

dabilă instalarea unui disjunctor de protecţie

(ECB) cu curent nominal nu mai mare de 30

mA în circuitul de alimentare electrică a came-

rei de baie; pentru instalare adresaţi-vă unei

persoane autorizate;

MĂSURI IMPORTANTE DE PRECAUŢIE

La utilizarea aparatelor electrice, în special în

prezenţa copiilor, trebuie respectate principalele

măsuri de siguranţă, inclusiv următoarele:

ÎNAINTE DE UTILIZAREA USCĂTORULUI DE

PĂR CITIŢI CU ATENŢIE TOATE INSTRCŢIU-

NILE.

Pentru a evita riscul de electrocutare:

• Înainte de conectare, asiguraţi-vă că tensiunea

în reţeaua electrică corespunde cu tensiunea

de lucru a uscătorului de păr.

• Întotdeauna deconectaţi dispozitivul de la re-

ţea după utilizare.

• Nu plasaţi si nu păstraţi dispozitivul în locuri

de unde acesta ar putea cădea în cadă sau în

lavoar, sau în alte recipiente care conţin apă.

• Nu utilizaţi dispozitivul în timp ce faceţi baie.

• Nu scufundaţi dispozitivul în apă sau în alte

lichide.

• Dacă uscătorul de păr a căzut în apă, extrageţi

imediat fi sa electrică din priză si doar apoi pu-

teţi scoate aparatul din apă.

• Nu lăsaţi niciodată dispozitivul conectat fără

supraveghere.

• Fiţi deosebit de precauţi atunci când dispoziti-

vul este utilizat de către copii sau persoane cu

dizabilităţi.

• Utilizaţi uscătorul de păr doar conform desti-

naţiei, utilizaţi numai duzele incluse în setul de

livrare.

• Se interzice utilizarea dispozitivului dacă fi sa

sau cablul electric sunt deteriorate sau dacă

aparatul funcţionează cu întreruperi si, de ase-

menea, după căderea acestuia în apă. Pentru

orice întrebări în legătură cu reparaţia dispo-

zitivului adresaţi-vă unui centru autorizat de

service.

• Ţineţi cablul electric departe de suprafeţe fi er-

binţi.

• Se interzice acoperirea orifi ciilor pentru aer ale

uscătorului de păr, nu-l plasaţi pe suprafeţe

moi (pat sau canapea), unde orifi ciile pentru

aer ar putea fi blocate. În orifi ciile pentru aer

nu trebuie să fi e puf, praf, păr, etc.

• Nu utilizaţi dispozitivul în stare de somnolen-

ţă.

• Nu scăpaţi si nu introduceţi obiecte străine în

oricare dintre orifi ciile de pe carcasa uscătoru-

lui de păr.

• Nu conectaţi uscătorul de păr în locuri unde

sunt pulverizaţi aerosoli sau unde se utilizează

lichide usor infl amabile.

• Nu orientaţi jetul de aer fi erbinte în ochi sau

spre alte părţi ale corpului, sensibile la tempe-

raturi înalte.

• În timpul funcţionării duzele se încălzesc. Îna-

inte de scoaterea duzelor, lăsaţi-le să se ră-

cească.

• Evitaţi nimerirea părului în plasa colectorului

de aer în timpul funcţionării dispozitivului.

Păstraţi această instrucţiune

CONECTAREA USCĂTORULUI DE PĂR

Înainte de conectare, asiguraţi-vă că tensiunea

în reţeaua electrică corespunde cu tensiunea de

lucru a uscătorului de păr.

• Introduceţi fi sa cablului electric în priză.

• Setaţi viteza necesară cu ajutorul comutatoru-

lui vitezei de livrare a aerului (1):

1 = viteză mare;

2 = viteză mică;

0 =deconectat.

• Cu ajutorul comutatorului nivelului de tempe-

ratură (2) setaţi temperatura necesară a jetului

de aer.

1 = temperatură joasă

2 = temperatură medie

3 = temperatură maximă

Îngrijirea părului

Pentru a obţine rezultate optime (înainte de us-

care si coafare) spălaţi părul cu sampon, uscaţi-l

puţin cu ajutorul unui prosop pentru a îndepărta

excesul de apă si pieptănaţi-l.

Uscare rapidă

Setaţi comutatorul (2) în poziţia de temperatură

maximală (poziţia 3), alegeţi viteza necesară de

livrare a aerului prin intermediul comutatorului

(1) si uscaţi părul. Cu mâna sau cu ajutorul unui

pieptene scuturaţi din păr excesul de apă si per-

manent schimbaţi poziţia uscătorului deasupra

părului.

Îndreptare

Setaţi comutatorul (2) în poziţia de temperatură

maximală (poziţia 3), alegeţi viteza necesară de

livrare a aerului prin intermediul comutatorului

(1) si uscaţi părul parţial. Atunci când părul va

fi aproape uscat, montaţi duza-concentrator (6),

micsoraţi temperatura aerului cu ajutorul comuta-

torului (2) si viteza de livrare a aerului cu ajutorul

comutatorului (1).

Separaţi părul în suviţe si în straturi, începeţi cu

îndreptarea straturilor inferioare. Utilizând o perie

rotundă sau plată, pieptănaţi părul de sus în jos si

concomitent orientaţi spre el aerul fi erbinte care

iese din duza-concentrator. Astfel, lent, îndreptaţi

fi ecare suviţă de păr în parte, de la rădăcină până

la vârf. Când veţi fi nisa să îndreptaţi stratul infe-

rior de păr, treceţi la cel mediu si încheiaţi pro-

cesul cu îndreptarea suviţelor din stratul superior

de păr.

Coafarea părului ondulat natural

Setaţi comutatorul (2) în poziţia de temperatu-

ră joasă (poziţia 1), comutatorul (1) în poziţia 1,

apucaţi strâns între degete suviţe de păr, rotiţi-le

în direcţia de ondulare naturală si uscaţi-le, ori-

entând jetul de aer între degete. Atunci când aţi

obţinut efectul dorit, apăsaţi pe butonul de livrare

a aerului rece COOL (3) si fi xaţi fi ecare suviţă.

Ridicare si volum

Utilizând uscătorul de păr în regim de temperatu-

ră/viteză de la slab până la maxim, uscaţi părul la

rădăcină, începând cu porţiunea cefei.

Crearea coafurii

Setaţi comutatoarele (1,2) în poziţia de tempera-

tură/viteză mică si montaţi pe uscător duza-con-

centrator (6) pentru orientarea fl uxului de aer.

Separaţi părul în suviţe si creaţi stilul necesar

cu ajutorului unei perii rotunde pentru coafare.

În timpul coafării orientaţi jetul de aer nemijlocit

asupra părului, în direcţia necesară.

În caz de necesitate, orientaţi jetul de aer asupra

fi ecărei suviţe în decurs de 2

-5 secunde pentru

fi xare. Timpul necesar pentru coafarea suviţelor

se alege în mod individual si depinde de tipul pă-

rului.

Livrarea „aerului rece”

Acest model este prevăzut cu funcţia de livrare

a „aerului rece”, care se utilizează pentru fi xarea

coafurii dumneavoastră. Apăsaţi si ţineţi apăsat

butonul de livrare a „aerului rece” (3) – acest lucru

va permite fi xarea coafurii create.

Protecţie împotriva supraîncălzirii

Uscătorul de păr este prevăzut cu funcţie de pro-

tecţie împotriva supraîncălzirii, care va deconecta

aparatul în cazul depăsirii nivelului de temperatu-

ră a aerului livrat. Dacă uscătorul de păr se deco-

nectează în timpul utilizării, deconectaţi uscătorul

prin intermediul comutatorului (1), plasându-l în

poziţia „0”, extrageţi fi sa cabului electric din priză,

verifi caţi dacă orifi ciile de intrare si de iesire a ae-

rului nu sunt blocate, lăsaţi uscătorul de păr să se

răcească timp de 5-10 minute, iar apoi conectaţi-l

din nou. Nu blocaţi orifi ciile pentru aer în timpul

utilizării uscătorului de păr si evitaţi nimerirea pă-

rului în plasa colectorului de aer.

Îngrijire si menţinere

Dispozitivul este destinat doar pentru uz în con-

diţii casnice.

• Se recomandă scoaterea si curăţarea periodi-

că a plasei colectorului de aer (4).

• Setaţi comutatorul (1) în poziţia „0” si deconec-

taţi uscătorul de păr de la reţeaua electrică.

• Apăsaţi usor pe proeminenţele de pe plasă (4)

si scoateţi-o. Curăţaţi plasa cu ajutorul unei pe-

rii si plasaţi-o la loc.

• Carcasa uscătorului de păr poate fi stearsă cu

o bucată de ţesătură umedă, iar apoi cu o bu-

cată de ţesătură uscată.

Păstrare

• Dacă nu utilizaţi dispozitivului, întotdeauna ex-

trageţi fi sa cablului electric din priză.

• Niciodată nu înfăsuraţi cablul electric în jurul

uscătorului de păr, pentru că aceasta poate

duce la deteriorarea lui. Mânuiţi cablul electric

cu atenţie, străduiţi-vă să nu-l smunciţi, răsuciţi

sau întindeţi, în special în apropierea fi sei si în

locul de intrare a cablului în carcasa uscătoru-

lui. Dacă cablul se răsuceste în timpul utilizării,

îndreptaţi-l periodic.

• Pentru comoditatea utilizării este prevăzută o

ansă specială pentru agăţare (5), care poate fi

utilizată pentru a agăţa uscătorul de păr pe du-

rata păstrării, cu condiţia că în această poziţie

dispozitivul nu va contacta cu apa.

• Păstraţi dispozitivul în loc uscat si răcoros, in-

accesibil pentru copii.

Setul de livrare

1. Uscător de păr – 1 buc.

2. Duză-concentrator – 1 buc.

3. Instrucţiune – 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiunea de alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz

Putere: 1500-1800 W

Producătorul îi rezervează dreptul de a schimba

caracteristicile aparatelor fără anunţare prealabi-

lă.

Termenul a produsului - 3 ani.

Garanţie

În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul

dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul regional

sau la compania, unde a fost procurat produsul

dat. Serviciul de garanţie se realizează cu condi-

ţia prezentării bonului de plată sau a oricărui alt

document fi nanciar, care confi rmă cumpărarea

produsului dat.

Acest produs corespunde cerinţelor

EMC, întocmite în conformitate cu

Directiva 89/336/EEC i Directiva cu

privire la electrosecuritate/joasă tensi-

une (73/23 EEC).

ROMÂNĂ

6
ФЕН

СИПАТТАМАСЫ

1. Ауа жіберу жылдамдығының

ауыстырғышы (0-1-2)

2. Қызу деңгейінің ауыстырғышы (1-2-3)

3. «Салқын ауа» жіберу түймешесі

4. Ауа жинағыштың алынбалы торкөзі

5. Іліп қоюға арналған ілмек

6. Шоғырландырғыш саптама

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны су

толтырылған сыймалардың жанында(ванна,

бассейн жəне т.б.) қолданбаңыз.

• Фенді ванна бөлмесінде қолданып

болғаннан кейін, құрылғыны желіден

ажырату керек, яғни, желі бауының ашасын

розеткадан шығару керек, өйткені судың

жақындығы фен сөндіргіш арқылы сөніп

тұрғанның өзінде қауіп төндіреді; Қосымша

қорғаныс үшін қосылу номиналды тоғы 30

мА аспайтын, қорғаныс сөндіру құрылғысын

(ҚСҚ) ванна бөлмесінің қуаттану тізбегіне

орнатқан жөн; орнату барысында маманға

хабарласқан дұрыс

Қауіпсіздіктің маңызды шаралары

Электр құрылғыларын қолдану барысында,

əсіресе, балалар жүрген жерде, негізгі

қаупсіздік шараларын сақтаған дұрыс ,

келесіні есептегенде:

ФЕНДІ ҚОЛДАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ

ҚОЛДАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫН МҰҚИЯТ ОҚЫП

ШЫҒЫҢЫЗ.

Электр тоғымен зақымданудың алдын алу

үшін:

Қосу алдында феннің жұмыс кернеуі желінің

кернеуіне сəйкес келетінін тексеріңіз.

Фенді қолданып болғаннан кейін үнемі

желіден ажыратып қойыңыз.

Фенді суға толтырылған ванна немесе

раковинаға құлап кету қаупі бар жерде

сақтамаңыз жəне қоймаңыз

Фенді ванна қабылдау барысында

қолданбаңыз.

Құрылғыны суға немесе өзге сұйықтыққа

батырмаңыз.

Егер фен суға құлап кетсе, желі ашасын тез

арада розеткадан шығарыңыз, тек содан

кейін фенді судан алуға болады.

Іске қосылып тұрған фенді қараусыз

қалдырмаңыз.

Егер фенді балалар немесе мүмкіндігі

шектелген тұлғалар қолданып жатса,аса сақ

болыңыз.

• Фенды тек тікелей мақсатымен қолданыңыз,

тек жеткізу топтамасына кіретін

жабдықтарды қолданыңыз.

• Егер фен суға қулап кетсе, егер ол

ақаумен жұмыс істеп тұрса, немесе желі

бауы немесе ашасы зақымданса, оны

қолдануға болмайды. Жөндеу жөніндегі

барлық мəселелер туралы қызмет көрсету

орталығына хабарласыңыз.

• Желі бауын

ыстық беттерден аулақ

ұстаңыз;

Феннің ауа тесіктерін жабуға тиым

салынады, оны жұмсақ жерлерге «төсек

немесе диван) қоймаңыз, оның тесіктері

бітеліп қалуы мүмкін. Ауа тесіктерінде жүн,

шаш, шаң немесе т.б. болмау керек.

Фенді ұйқылы ояу кезіңізде ешқашан

қолданбаңыз.

• Фенді құлатпаңыз, оның кез келген

тесіктеріне бөгде заттарды салмаңыз.

Фенді аэрозоль немесе тез оттанатын

заттар шашылатын жерде қолданбаңыз.

Ыстық ауаны көзіңізге немесе ыстыққа

сезімтал өзге жерлеріңізге бағыттамаңыз.

Саптамалар жұмыс барысында қызады.

Оларды алу алдында суытып алыңыз

.

Феннің жұмыс барысында ауа жинағыш

торына шаштың кіріп кетпеуін қадағалаңыз.

Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

ФЕНДІ ҚОСЫҢЫЗ

Қосы алдында феннің жұмыс кернеуі желінің

кернеуіне сəйкес келетінін тексеріңіз.

Желі бауының ашасын розеткаға салыңыз.

Қажетті жылдамдықты ауа жіберу

жылдамдығын ауыстырғышы (1) арқылы

орнатыңыз:

1 = жоғары жылдамдық;

2 = төмен жылдамдық;

0 = сөндірулі .

Қызу деңгейінің ауыстырғышы (2) арқылы

ауа ағымының қажетті температурасын

орнатыңыз.

1 = əлсіз жылу

2 = орташа жылу

3 = максималды жылу

Шаш күтімі

Жақсы нəтижеге жету үшін (кептіру жəне

қалыптау алдында) шашыңызды су сабынмен

жуып, оларды артық ылғалын сыңыру үшін

сүлгімен сүртіп алыңыз да, тарап жіберіңіз.

Жылдам кептіру

Ауыстырғышты (2) қызудың максималды

жағдайына (3 жағдайы) орнатыңыз, ауа

жіберу жылдамдығын ауыстырғыш (1) арқылы

таңдаңыз да, шашыңызды алдын ала кептіріп

алыңыз. Шаштың артық суын сілкіп жіберіңіз

де, фенді шаш үстімен баяу жылжытыңыз.

Түзету

Аустырғышты (2) қызудың максималды

жағдайына (3 жағдайы) орнатыңыз, ауа

жіберу жылдамдығын ауыстырғыш (1) арқылы

таңдаңыз да, шашыңызды алдын ала кептіріп

алыңыз. Шашыңыз кебуге сəл қалғанда,

шоғырландырғыш саптаманы (6) орнатып,

ауаның қызу деңгейін ауыстырғыш арқылы (2)

жəне ауа жіберу жылдамдығын ауыстырғыш (1)

арқылы бəсеңдетіп алыңыз. Түзедуді шаштың

астыңғы қабатынан бастаңыз. Дөңгелек немесе

жалпақ тарақты қолданыңыз. Шашыңызды

жоғарыдан төменге қарай тараңыз, сол уақытта,

саптама шоғырландырғыштан шығатын ыстық

ауаны шашқа бағыттаңыз. Осылай, түбінен

ұшына дейін əрбір шаш тарамын баяу тегістеп

шығыңыз. Төменгі қабаттың шаштарын аяқтап

болған соң, ортаңғы қабаттың шашына кірісіңіз

де үрдісті жоғарғы қабаттағы шаштарды

тегістеумен аяқтайсыз.

Шаштың табиғи толқын құрылымы

Аустырғышты (2) қызудың əлсіз жағдайына

(1 жағдайы) орнатыңыз, ауыстырғышты (1) 1

жағдайына орнатыңыз, шаш тарамын саусақ

арасына қатты қысып тұрып, табиғи қалыпы

бұралған жағына қарай бұрып, ауаны саусақ

арасына бағыттап, оларды кептіріп шығыңыз.

Қажетті нəтижеге жетсеңіз, суық ауа жіберу

түймешесіне COOL (3) басыңыз да əрбір

тарамды бекітіңіз.

Шашты көтеру жəне көлем беру

Фенды əлсіз жəне максималды жылдамдық/

қызу тəртіптерінде қолданып, шаштың

түптерін, бастың артқы жағынан бастап

кептіріп шығыңыз.

Шаштың сəнін келтіру

Ауыстырғыштарды (1,2) əлсіз қызу/жылдамдық

жағдайына қойып, фенге шоғырландырғыш (6)

саптаманы ауа ағымын бағыттау үшін кигізіңіз.

Шашты тарамдарға бөліңіз де шашты

қалыптайтын дөңгелек щетканың көмегімен

шаштың сəнін келтіріңіз. Шашты қалыптау

барысында ауа ағымын тікелей шашқа қалаған

бағытта жіберіңіз.

Қажет болған жағдайда, ауа ағымын əрбір

тарамға 2-5 секунд аралығында шашты

нығайту үшін бағыттаңыз. Шаш тарамдарын

қалыптауға кететін уақытты шаштың түріне

байланысты өзіңіз таңдаңыз.

“Суық ауа ” жіберу

Бұл модельде шаш қалыпын нығайту үшін

«суық ауа» жіберу қызметі көзделген. «Суық

ауа» жіберу түймешесін (3) басып тұрыңыз

– ол сізге жасаған шаш сəнін сақтап қалуға

көмектеседі.

Қызып кетуден сақтау

Фен шыққан ауаның температурасы артып

кеткен жағдайда, құрылғыны сөндіретін, қызып

кетуден қорғаныс қызметімен жабдықталған.

Егер фен қолдану барысында сөніп қалса,

фенді сөндіргішін (1) «0» жағдайына қойып

өшіру керек, желі ашасын розеткадан

шығарыңыз, кіріс жəне шығыс ауа тесіктері

бітеліп қалмағанын тексеріңіз де, 5-10 минут

суытып алып, қайта қосыңыз. Фенді қолдану

барысында ауа тесіктерін бітемеңіз жəне ауа

жинағыш тесікке шаш кіріп кетуден сақтаңыз.

Күту жəне қызметтеу

Фен тек үйдегі қолданысқа арналған.

Мерзім арасында ауа жинағыш (4) тор көзді

шешіп тазалап тұрған жөн.

• Ауыстырғышты (1) «0» жағдайына орнатыңыз

жəне фенды желіден ажыратыңыз.

• Торкөздің шығыңқы ұштарына ақырын

басып (4) оны шешіп алыңыз. Щеткамен

тазалап, орнына орнатыңыз.

Феннің корпусын ылғал матамен сүртуге

болады, содан кейін, оны құрғақтап сүртіп

шығу керек.

Сақтау

Егер фен қолданылмаса, желі ашасын

розеткадан шығарып қойыңыз.

Ешқашан желі бауын фенды айналдыра

орамаңыз, өйткені, одан ол зақымданып

қалуы мүмкін. Желі бауын ақырын ұстаңыз,

оны тартқыламауға, бұрамауға , əсіресе аша

жанында жəне феннің корпусына кіретін

жерінде созбауға тырысыңыз. Егер бау

фенды қолдану барысында оралып кетіп

жатса, уақыт арасында оны түзеп қойыңыз.

• Қолдануды ыңғайлату мақсатында іліп

қою (5) ілмегі жасалған, фенге су тимейтін

жағдайда фенды осылай сақтауға болады.

Фенды құрғақ салқын, балалардың қолы

жетпейтін жерде сақтау керек.

Жеткізу топтамасы

1. Фен – 1 дана

2. Шоғырландырғыш саптама - 1 дана

3. Нұсқаулық – 1 дана

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Қуаттану кернеуі: 220-240 V ~ 50 Гц

Қуаты: 1500-1800 W

Өндiрушi прибордың характеристикаларын

өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын

сақтайды

Прибордын қызмет - 3 дейiн

Гарантиялық мiндеттiлiгi

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан

бөлшектер дилерден тек сатып алынған

адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық

мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда

төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi

қажет.

Бұл тауар ЕМС – жағдайларға

сəйкес келедi негiзгi

Мiндеттемелер 89/336/EEC

Дерективаның ережелерiне

енгiзiлген Төменгi Ережелердiң

Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5
ФЕН
ОПИСАНИЕ
1. Переключатель скорости подачи воздуха
(0-1-2)
2. Переключатель степени нагрева (1-2-3)
3. Кнопка подачи “холодного воздуха”
4. Съемная решетка воздухозаборника
5. Петелька для подвешивания
6. Насадка-концентратор
ВНИМАНИЕ! Не использовать этот прибор
вблизи емкостей, содержащих воду (ванна,
бассейн и т. д.).
• При использовании фена в ванной комнате
следует отключать прибор от сети после его
эксплуатации, а именно отсоединив вилку
сетевого шнура от розетки, так как близость
воды представляет опасность, даже когда
фен выключен выключателем;
Для дополнительной защиты целесооб-
разно установить устройство защитного
отключения (УЗО) с номинальным током
срабатывания, не превышающим 30 мА, в
цепь питания ванной комнаты; при установ-
ке следует обратиться к специалисту;
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании электроприборов, осо-
бенно в присутствии детей, необходимо сле-
довать основным мерам предосторожности,
включая следующие:
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУК-
ЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕНА
Во избежание риска поражения электрото-
ком:
Перед включением убедитесь, что напря-
жение электрической сети соответствует
рабочему напряжению фена.
Всегда отключайте фен от сети после ис-
пользования.
Не кладите и не храните прибор в местах,
где он может упасть в ванну или раковину,
наполненную водой.
Не пользуйтесь феном во время принятия
ванны.
• Не погружайте прибор в воду или иную жид-
кость.
Если фен упал в воду, немедленно выньте
сетевую вилку из розетки, только после это-
го можно достать фен из воды.
Никогда не оставляйте работающий фен без
присмотра.
Необходимо особое внимание, когда феном
пользуются дети или люди с ограниченны-
ми возможностями.
Используйте фен только по его прямому на-
значению, применяйте только те насадки,
которые входят в комплект фена.
Запрещается использование фена при пов-
реждении сетевой вилки или шнура, если он
работает с перебоями или после падения в
воду. По всем вопросам ремонта обращай-
тесь в авторизованный сервисный центр.
Держите сетевой шнур вдали от горячих по-
верхностей.
Запрещается закрывать воздушные отвер-
стия фена, не кладите его на мягкую повер-
хность (на кровать или диван), где воздуш-
ные отверстия могут быть заблокированы.
В воздушных отверстиях не должно быть
пуха, пыли, волос и т.п.
Не используйте фен, если вы находитесь в
сонном состоянии.
Не роняйте и не вставляйте посторонние
предметы в любые отверстия корпуса
фена.
Не включайте фен в местах, где распыляют-
ся аэрозоли либо используются легковос-
пламеняющиеся жидкости.
Не направляйте горячий воздух в глаза или
на другие теплочувствительные части тела.
Насадки во время работы нагреваются. Пе-
ред снятием дайте им остыть.
Избегайте попадания волос в решетку воз-
духозаборника во время работы фена.
Сохраните эту инструкцию
ВКЛЮЧЕНИЕ ФЕНА
Перед включением убедитесь, что напряжение
электрической сети соответствует рабочему
напряжению фена.
Вставьте вилку сетевого шнура в электри-
ческую розетку.
Установите нужную скорость переключате-
лем скорости подачи воздуха (1):
1 = высокая скорость;
2 = низкая скорость;
0 = выключен.
Установите переключателем степени нагре-
ва (2) необходимую температуру воздушно-
го потока.
1 = слабый нагрев
2 = средний нагрев
3 = максимальный нагрев
Уход за волосами
Для достижения оптимальных результатов
(перед сушкой и укладкой) вымойте волосы
шампунем, вытрите их полотенцем для удале-
ния избыточной влаги и расчешите.
Быстрая сушка
Установите переключатель (2) в положение
максимального нагрева (положение 3), выбе-
рите необходимую скорость подачи воздуха
переключателем (1) и просушите волосы. Ру-
кой или расческой стряхивайте с волос избы-
точную влагу и постоянно перемещайте фен
над волосами.
Выпрямление
Установите переключатель (2) в положение
максимального нагрева (положение 3), вы-
берите соответствующую скорость подачи
воздуха переключателем (1) и предваритель-
но просушите волосы. Когда волосы почти
высохнут, установите насадку-концентратор
(6), уменьшите степень нагрева воздуха пе-
реключателем (2) и скорость подачи воздуха
переключателем (1).
Распределите волосы на пряди и слои, начните
выпрямление с нижних слоев. Используя круг-
лую или плоскую щетку, расчесывайте волосы
сверху вниз и одновременно направляйте на
них горячий воздух, выходящий из насадки-
концентратора. Таким образом, медленно
распрямляйте каждую прядь волос от корней
до кончиков. Когда вы распрямите пряди ниж-
него слоя волос, начните распрямлять пряди
среднего слоя и завершите процесс распрям-
лением прядей верхнего слоя волос.
Естественная волнистая структура волос
Установите переключатель (2) в положение
слабого нагрева воздуха (положение 1), пере-
ключатель (1) в положение 1, крепко зажмите
пряди волос между пальцами, поверните их в
сторону естественного закручивания и высу-
шите их, направляя поток воздуха между паль-
цами. Когда вы достигли желаемого эффекта,
нажмите кнопку подачи холодного воздуха
COOL (3) и закрепите каждую прядь.
Подъем и объем
Используя фен в режимах нагрева/скорости
от слабого до максимального, просушите кор-
ни волос, начиная с задней стороны головы.
Создание стиля прически
Установите переключатели (1, 2) в положение
слабого нагрева/скорости и установите на
фен насадку-концентратор (6) для направлен-
ного потока воздуха.
Распределите волосы на пряди и создавайте
нужный стиль с помощью круглой щетки для
укладки волос. Во время создания прически
направляйте воздушный поток непосредс-
твенно на волосы в желаемом направлении.
При необходимости, направляйте струю воз-
духа на каждую прядь в течение 2-5 секунд для
закрепления волос. Время, необходимое для
укладки прядей волос, выбирается самостоя-
тельно и зависит от типа волос.
Подача “холодного воздуха”
В данной модели предусмотрена функция по-
дачи “холодного воздуха”, используемого для
фиксации вашей прически. Нажмите и удер-
живайте кнопку подачи “холодного воздуха”
(3) - это позволит им сохранить созданный
стиль прически.
Защита от перегрева
Фен имеет защиту от перегрева, которая от-
ключит прибор при превышении температуры
выходящего воздуха. Если фен отключится во
время использования, выключите фен выклю-
чателем (1), установив его в положение «0»,
выньте сетевую вилку из розетки, проверьте,
не заблокированы ли входные и выходные
воздушные отверстия, дайте фену остыть 5-
10 минут, после чего включите его снова. Не
блокируйте воздушные отверстия во время
использования фена и избегайте попадания
волос в его воздухозаборное отверстие.
Уход и обслуживание
Фен предназначен только для домашнего ис-
пользования.
Периодически рекомендуется снимать ре-
шетку воздухозаборника (4) для ее очист-
ки.
Установите переключатель (1) в положение
«0» и отключите фен от сети.
Слегка нажмите на выступы на решетке (4)
и
снимите ее. Очистите решетку с помощью
щетки, и вновь закройте.
• Корпус фена допускается протирать влаж-
ной тканью, после этого необходимо проте-
реть его насухо.
Хранение
Если фен не используется, всегда вынимай-
те сетевую вилку из розетки.
Никогда не обматывайте сетевой шнур вок-
руг фена, так как это может привести к его
порче. Аккуратно обращайтесь с сетевым
шнуром, старайтесь не дергать, перекру-
чивать или растягивать его, особенно около
вилки и в месте ввода в корпус фена. Если
шнур перекручивается во время использо-
вания фена, периодически распрямляйте
его.
Для удобства в использовании предусмот-
рена петля для подвешивания (5), на кото-
рой можно хранить фен при условии, что в
этом положении на фен не будет попадать
вода.
• Храните фен в сухом прохладном месте, не-
доступном для детей
Комплект поставки
1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220-240 В ~50 Гц
Мощность: 1500-1800 Вт
Производитель оставляет за собой право
изменять характеристики приборов без пред-
варительного уведомления
Срок службы прибора - 3 года
Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и россий-
ским стандартам безопасности и
гигиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

РУССКИЙ

4
HAARTROCKNER
Beschreibung
1. Schalter der Lüftergeschwindigkeiten (012)
2. Schalter der Heizstufen (123)
3. Taste der Kaltstufe
4. Abnehmbares Lufteinlassgitter
5. Aufhängeöse
6. Ondulierdüse
ACHTUNG! Es ist nicht gestattet, das Gerät in der
Nähe von Badewanne, Wasserbecken und ande-
ren mit Wasser befüllten Becken zu nutzen.
Während der Nutzung des Geräts im Badzim-
mer schalten Sie das Gerät nach dem Betrieb
vom Stromnetz ab, und zwar, ziehen Sie den
Netzstecker des Geräts aus der Steckdose,
weil die Wassernähe gefährlich ist, wenn sogar
der Haartrockner mittels Schalter ausgeschal-
tet ist.
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig,
den FISchalter mit Nennstrom bis 30 mA im
Stromversorgungskreis des Badezimmers auf-
zustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spe-
zialisten;
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Beim Gebrauch der elektrischen Geräte sind
wichtige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten,
unter anderem:
VOR DER NUTZUNG DES HAARTROCKNERS LE-
SEN SIE AUFMERKSAM DIESE BEDIENUNGSAN-
LEITUNG.
Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:
• Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetrieb-
nahme, dass die Spannung des Geräts mit der
Netzspannung übereinstimmt.
Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch
vom Stromnetz immer ab.
Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen
aufzubewahren, von denen er in die mit Was-
ser gefüllte Wanne oder Waschbecken stürzen
könnte.
Es ist nicht gestattet, das Gerät während des
Badens zu nutzen.
Tauchen Sie nie das Gerät ins Wasser oder an-
dere Flüssigkeiten.
Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen, zie-
hen sofort den Netzstecker aus der Steckdose,
bevor das Gerät aus dem Wasser geholt wird.
Lassen Sie den Haartrockner nie unbeaufsich-
tigt.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den
Fällen angesagt, wenn Kinder oder behinderte
Personen das Gerät nutzen.
Verwenden Sie den Haartrockner bestim-
mungsgemäß, verwenden Sie nur jene Auf-
sätze und Zubehör, die zum Lieferungsumfang
gehören.
Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen,
wenn das Netzkabel oder der Netzstecker be-
schädigt sind, wenn Störungen auftreten und
wenn es ins Wasser gefallen ist. Bitte wenden
Sie sich an ein autorisiertes Kundenservice-
dienst, falls Probleme mit dem Gerät auftre-
ten.
Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberfl ä-
chen fern.
Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittsöff-
nungen des Haartrockners abzudecken, legen
Sie das Gerät nie auf weiche Oberfl ächen (Bett
oder Sofa), wo die Luftaustrittsöffnungen blo-
ckiert werden können. Darin sollen kein Flaum,
Staub, Haare u.ä. gelangen.
Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig
sind.
• Stecken Sie keine fremden Gegenstände in die
Luftaustrittsöffnungen des Haartrockners.
Benutzen Sie nie den Haartrockner an den
Stellen, wo Sprays oder leicht entfl ammbare
Flüssigkeiten verwendet werden.
• Richten Sie nie heiße Luft in die Augen oder auf
andere wärmeempfi ndliche Körperteile.
Die Aufsätze erhitzen sich während des Be-
triebs. Bevor Sie die Aufsätze abnehmen, las-
sen Sie diese abkühlen.
• Vermeiden Sie das Verstopfen des Lufteinlass-
gitters mit Haaren während des Betriebs.
Bewahren Sie sorgfältig diese Bedienungsanlei-
tung.
INBETRIEBNAHME DES HAARTROCKNERS
Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetrieb-
nahme, dass die Spannung des Geräts mit der
Netzspannung übereinstimmt.
Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels
in die Steckdose.
Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit
der Kaltstufe (1):
1 = hoch;
2 = niedrig;
0 = ausgeschaltet.
Stellen Sie mittels des Schalters der Heizstufe
(2) die gewünschte Temperatur der Lüfterstu-
fe:
1 = schwache Heizung
2 = mittlere Heizung
3 = maximale Heizung
Haarpfl ege
Um optimale Ergebnisse zu erzielen (vor dem
Trocknen und Styling), waschen Sie Ihre Haare
mit Schampo, wischen Sie mit einem Handtuch
zur Entfernung der Feuchtigkeit und kämmen Sie
diese.
Schnelles Trocknen
Stellen Sie den Schalter (2) in die Position des
maximalen Heizung (Position 3), wählen Sie die
gewünschte Geschwindigkeit der Luftstufe mit-
tels des Schalters (1) und trocknen Sie vorher
Ihre Haare ab. Schütteln Sie die überfl üssige
Feuchtigkeit von den Haaren mit der Hand oder
dem Kamm, dabei bewegen Sie den Haartrock-
ner ständig über den Haaren.
Glätten
Stellen Sie den Schalter (2) in die Position des
maximalen Heizung (Position 3), wählen Sie die
gewünschte Geschwindigkeit der Luftstufe mit-
tels des Schalters (1) und trocknen Sie vorher
Ihre Haare ab. Nachdem Ihre Haare fas komplett
austrocknen, setzen Sie die Ondulierdüse (6) auf,
verkleinern Sie die Heizstufe der Luft mit dem
Schalter (2) und die Geschwindigkeit der Lüfter-
stufe mit dem Schalter (1).
Verteilen Sie die Haare in Strähne und Partien,
beginnen Sie mit dem Glätten von unteren Par-
tien. Nutzen Sie dabei die runde oder fl ache Bürs-
te, kämmen Sie die Haare von oben nach unten
und gleichzeitig richten Sie darauf heiße Luft der
Ondulierdüse. Somit glätten Sie langsam jede
Haarsträhne von Wurzeln bis Spitzen. Nachdem
Sie die unteren Haarpartien glätten, beginnen Sie
mit den mittleren Partien und beenden Sie das
Glätten mit den oberen Haarpartien.
Natürliche Wellenstruktur der Haare
Stellen Sie den Schalter (2) in die Position des
schwachen Heizung (Position 1) und den Schalter
(1) in die Position „1“, drücken Sie die Haarsträh-
ne zwischen den Fingern zusammen, drehen Sie
die Haarsträhne in die Richtung der natürlichen
Drehung und trocknen Sie diese ab, richten Sie
dabei den Luftstrom zwischen den Fingern. Wenn
Sie den gewünschten Effekt erzielen, drücken Sie
die Taste der Kaltluftstufe COOL (3) und machen
Sie jede Haarsträhne fest.
Anhebung und Volumen der Haare
Während der Nutzung des Haartrockners im Be-
trieb der Heiz/Lüfterstufen von schwach bis ma-
ximal trocknen Sie Ihre Haarwurzeln, beginnen
Sie den Prozess vom hinteren Teil des Kopfes.
Stylingstil
Stellen Sie die Schalter (1,2) in die Position der
niedrigen Heiz/Lüfterstufe und setzen Sie die
Ondulierdüse (6) auf den Haartrockner zwecks
des gerichteten Luftstroms.
Verteilen Sie die Haare in Strähnen und schaffen
Sie den gewünschten Stil mit der runden Sty-
lingbürste. Während des Stylings richten Sie den
Luftstrom unmittelbar auf Haare in der gewünsch-
ten Richtung.
Bei der Notwendigkeit richten Sie den Luftstrom
ca. 25 Sekunden auf jede einzelne Strähne, um
die Haare zu fi xieren. Die Zeit, die für das Haarsty-
ling notwendig ist, wird selbständig gewählt und
hängt vom Haartyp ab.
Taste der Kaltluftstufe
In diesem Modell ist die Funktion der Kaltstufe
vorgesehen, die fürs Fixieren Ihrer Frisur notwen-
dig ist. Drücken und halten Sie die Taste der Kalt-
luftstufe (3), dadurch wird der gewählte Stylingstil
erhalten.
Überhitzungsschutz
Der Haartrockner ist mit dem Überhitzungsschutz
ausgestattet, der das Gerät beim Übersteigen der
Temperatur der eintretenden Luft schützt. Falls
sich der Haartrockner während der Nutzung aus-
schaltet, schalten Sie ihn mit der Ausschalttaste
(1) aus, indem Sie ihn in die Position „0“ stellen,
ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
heraus, und prüfen Sie, ob die Eingangs und
Austrittsöffnungen mit irgendwelchen Gegen-
ständen nicht abgesperrt sind, danach lassen Sie
den Haartrockner 510 Minuten abkühlen, da-
nach schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht ge-
stattet, die Luftaustrittsöffnungen des Haartrock-
ners zu blockieren, vermeiden Sie das Verstopfen
des Lufteinlassgitters mit Haaren während des
Betriebs.
Reinigung und Pfl ege
Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
geeignet.
Es wird empfohlen, das Lufteinlassgitter (4)
zwecks der Reinigung des Siebfi lters abzuneh-
men, der sich darunter befi ndet.
Vor der Reinigung stellen Sie den Schalter (1)
in die Position «0» und schalten Sie das Gerät
vom Stromnetz ab.
Drücken Sie leicht die Aussparungen auf dem
Einlassgitter (4), nehmen Sie es ab. Reinigen
Sie das Gitter mit der Bürste, und schließen Sie
es wieder zu.
Wischen Sie das Gehäuse des Haartrockners
mit einem feuchten Tuch, danach trocknen Sie
es.
Aufbewahrung
Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab,
wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät,
da es zu seiner Beschädigung führen kann.
Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um,
überdrehen Sie oder dehnen Sie es nicht ab,
insbesondere am Netzstecker und an der
Anschlussstelle am Gehäuse. Wenn sich das
Netzkabel während der Nutzung des Haart-
rockners überdreht, richten Sie es ab und zu
auf.
Zwecks der bequemen Nutzung wurde am Ge-
rät eine Aufhängeöse (5) vorgesehen, worauf
man den Haartrockner unter der Bedingung
aufhängen kann, dass kein Wasser in dieser
Position ins Gerät eindringen wird.
Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen
und für Kinder unzugänglichem Ort auf.
Lieferumfang
1. Haartrockner – 1 St.
2. Ondulierdüse – 1 St.
3. Bedienungsanleitung – 1 St.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 220240 V ~ 50 Hz
Leistung: 1500-1800 W
Dieses Erzeugnis entspricht allen erforderlichen
europäischen und russischen Vorsichts und hy-
gienischen Vorschriften.
Benutzungsdauer der Teekanne - 3 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte
verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
Anspruchserhebung soll man während der
Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
Check oder die Quittung über den Ankauf vor-
zulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht
den Forderungen der elektromagne-
tischen Verträglichkeit, die in 89/336/
EWG -Richtlinie des Rates und den
Vorschriften 73/23/EWG über die
Niederspannungsgeräte vorgesehen
sind.

DEUTSCH

3

HAIR DRYER

DESCRIPTION

1. Airflow speed switch (0-1-2)

2. Heating degree switch (1-2-3)

3. “Cool shot” button

4. Detachable air inlet grill

5. Eyelet for hanging

6. Concentrating nozzle

Attention! Do not use the appliance near

by any reservoirs containing water (bathtub,

swimming pool, etc.).

When using inside a bathroom, always dis-

connect the appliance from wall outlet after

usage; in particular, unplug power cord from

wall outlet, as proximity to water is danger-

ous even if the appliance is switched off.

For additional protection, it is reasonable

to install residual current device (RCD) with

rated operating current no higher then 30

mA into power supply circuit of your bath-

room. Apply to competent specialist for in-

stallation.

Important safety measures

When using electric devices, especially in

presence of children, follow the basic safety

measures including the following:

Read all operating instructions before us-

ing the hair dryer.

In order to avoid risk of electric shock:

• Before switching hair dryer on, make sure

power supply voltage meets operating volt-

age of the appliance.

• Disconnect hair dryer from wall outlet after

usage.

Do not put, leave or store the appliance at

places from where it would fall down into

bathtub or basin filled with water.

Do not use hair dryer while taking bath.

• Do not immerse the appliance into water or

any other liquid.

In case of appliance falling into water, first

unplug power cord from wall outlet, only af-

terwards you can take the appliance out of

water.

• Do not leave operating hairdryer unattend-

ed.

• Special care should be taken when the ap-

pliance is operated by invalids or children.

• Use the appliance only for its intended pur-

poses. Use only the nozzles included into

delivery set.

It is forbidden to use the appliance if its

power cord plug is damaged, operation is

interrupted from time to time or after appli-

ance falling into water. Apply to authorized

service center in case of any problem.

• Keep power cord at distance from hot sur-

faces.

Closing air outlets of the appliance is for-

bidden. Do not put hair dryer on soft sur-

faces, for instance, on bed or sofa where air

inlets or outlets would be blocked. Watch air

openings are not polluted with dust, hairs,

fluff, etc.

Do not use the appliance if you feel sleepy.

• Do not drop or insert foreign objects into

openings in the appliance housing.

Do not switch the appliance on at the places

where aerosols are spread or highly inflam-

mable liquids are used.

Do not direct hot air to your eyes or any oth-

er parts of your body sensitive to heating.

• Nozzles become hot during operation. Let

them cool down before detaching.

Avoid your hair getting into air inlet grill dur-

ing hair dryer operation.

Keep these instructions for future refer-

ence.

Switching hair dryer on

Before switching the appliance on make sure

power supply voltage meets operating voltage

of the appliance.

Insert power cord plug into wall outlet.

• Select operating speed you need using air-

flow speed switch (1):

1 = high speed;

2 = low speed;

0 = switched off.

Select airflow temperature you need using

heating degree switch (2).

1 = slight heating

2 = medium heating

3 = maximal heating

Taking care about your hair

Before drying and setting your hair, wash them

with shampoo, dry with towel to remove exces-

sive moisture and brush for better results.

Fast drying

Set switch (2) into position of maximal heating

(position 3), select airflow speed you need us-

ing switch (1) and dry your hair out a little bit.

Shake off excessive moisture by hand or using

a brush and continuously move the hair dryer

over your hair.

Straightening your hair

Set switch (2) into position of maximal heating

(position 3), select airflow speed you need us-

ing switch (1) and dry your hair out a little bit.

When your hair are almost dry, install concen-

trating nozzle (6), reduce degree of air heating

by switch (2) and airflow speed by switch (1).

Divide your hair in locks and layers, and start

straightening them from lower layers up-

wards. Bruch hair downright using round or

flat brush, simultaneously directing hot air

blowing from concentrating nozzle on them.

Straighten each lock from root to tip this way.

After you have finished straitening locks of the

lower layer, start processing the locks of me-

dium layer, and so on, and finish with straiten-

ing locks of the upper layer.

Natural waving structure of your hair

Set switch (2) into position of slight heating

(position 1), then set switch (2) into position 1,

hold a lock between your fingers tightly, turn

it to direction of its natural curliness, then dry

the lock out by directing air jet between the fin-

gers. After getting the shape you need, press

cool shot button COOL (2) and fix each lock.

Rising up and volume

Using hair dryer in any mode of heating/any

speed from slight to maximal, dry out hair

roots beginning from backside of your head.

Styling your hair

Set switches (1,2) into positions of slight heat-

ing and slow speed correspondingly, attach

concentrating nozzle (6) to provide directed

airflow.

Divide your hair into locks and start creating

hairstyle you need using round brush for set-

ting hair. While styling, direct airflow straight

on your hair in any direction you want.

If necessary, direct air jet on each lock for 2-

5 seconds to fix it. Time of setting locks you

should determine on your own taking into ac-

count type of your hair.

Cool shot”

This model is equipped with function of “cool

shot”, which can be used for fixing your hair-

style. Press and hold “cool shot” button (3).

This option helps to protect the hairstyle you

have created.

Protection against overheating

The appliance is equipped with function of

protection against overheating. This function

switches the appliance off if temperature of

outgoing air is higher then admitted. If hair

dryer is switched off during operation, turn it

off by setting switch (1) into position “0”, take

power cord plug out of wall outlet, examine if

air inlet or outlet openings are blocked, leave

the appliance for a while for cooling down for

5-10 minutes, then switch it on again. Do not

block air openings while using hair dryer and

avoid your hair getting inside its air inlet open-

ing.

Cleaning and maintenance

This hair dryer is intended for household us-

age only.

• It is recommended to remove air inlet grill

(4) and clean it from time to time.

Set switch (1) into position “0” and discon-

nect the appliance from power supply.

Press slightly on lugs located on the grill (4)

and detach the grill. Clean the grill by brush

and close air inlet by it again.

Wipe hair dryer housing with damp cloth

and wipe it dry afterwards.

Storage

• Unplug power cord from wall outlet when

hair dryer is not in use.

• Do not wind power cord around the appli-

ance as doing so may cause cord’s mal-

function. Handle power cord carefully, do

not pull, twist or stretch it, especially near

the plug and the place of connection with

appliance housing. If power cord is twisted

during operation, straighten it from time to

time.

• Eyelid for hanging (5) is provided for con-

venient storage. You can hang the appliance

this way on condition there is not any possi-

bility of water dropping on the appliance.

Store hair dryer at a place inaccessible by

children.

Delivery set

1. Hair dryer – 1 piece

2. Concentrating nozzle – 1 piece

3. Operating manual – 1 piece

Specifications

Supply voltage: 220-240 V ~ 50 Hz

Power: 1500-1800 W

The manufacturer reserves the right to

change the device's characteristics without

prior notice.

Service life of the unit - 3 years

GUARANTEE

Details regarding guarantee conditions can

be obtained from the dealer from whom the

appliance was purchased. The bill of sale or

receipt must be produced when making any

claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-

Requirements as laid down by the

Council Directive 89/336/EEC and

to the Low Voltage Regulation (73/23

EEC)

ENGLISH

2
2274.indd 12274.indd 1 28.01.2010 16:33:4828.01.2010 16:33:48

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Vitek VT-2274 VT an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie haartrockner und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Vitek VT-2274 VT oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Vitek und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Vitek -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Vitek
VT-2274 VT | 2274-VT-01
haartrockner
9012345008086
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Leistung
Leistung1800 W
AC Eingangsspannung220-240 V
AC Eingangsfrequenz50 Hz
Leistungen
Cool Shot FunktionJa
IonenfunktionNein
Anzahl Geschwindigkeiten2
Anzahl der Heizstufen3
FilterungJa
Design
ProduktfarbeViolett
ÜberhitzungsschutzJa
Kabellänge1.8 m
HängeartHängeschlaufe
AufhängbarJa
Lieferumfang
KonzentratordüseJa
Diffuser-AusgießerNein
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Vitek VT-2274 VT unten.

Ist das Handbuch der Vitek VT-2274 VT unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Vitek VT-2274 VT ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse