Xblitz G550 Bedienungsanleitung

Xblitz G550
6.9 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungXblitz G550
Manufacturer:KGK Trade sp. z o.o. sp. k.Ujastek 5B, 31-752 CracowPolandMade in P.R.C.

[G550]

INSTRUKCJA OBSŁUGI

07. KARTA GWARANCYJNA/ REKLAMACJEProdukt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji możnaznaleźć na stronie: https://xblitz.pl/gwarancja/Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnegoznajdującego się pod adresem: http://reklamacje.kgktrade.pl/Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie:www.xblitz.pl Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.Przepraszamy za wszelkie niedogodności.Producent:KGK Trade sp. z o.o. sp. k.Ujastek 5B, 31-752 KrakówPolskaWyprodukowano w P.R.C.UCHWYT SAMOCHODOWYPrzed użyciem należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcjąobsługi oraz wskazówkami bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowychuszkodzeń sprzętu lub niezamierzonych obrażeń ciała.PRZEZNACZENIE PRODUKTUUrządzenie jest uchwytem do smartfonów przeznaczonym do użytkowaniaw samochodach. Uchwyt posiada wbudowaną ładowarkę bezprzewodowąoraz automatyczny system mocujący smartfon.01. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU1. Uchwyt na smartfon2. Gwint mocujący3. Klips mocujący do kratki wentylacyjnej02. OPIS PRODUKTU
1
4
5
2
1
3
6
7
03. MONTAŻ1. Połącz uchwyt na smartfon z klipsem mocującym, tak jak na obrazkuponiżej.04. SPOSÓB DZIAŁANIA1. Urządzenie posiada system elektrycznego otwierania oraz zamykaniaramion trzymających smartfon wraz z sensorem, który automatyzuje tenproces.2. Aby otworzyć ramiona należy przyłożyć smartfon do sensora, ramionapowinny się otworzyć (do otworzenia można również użyć paneludotykowego z tyłu urządzenia). Po paru sekundach, ramiona uchwytuautomatycznie się zamkną, utrzymując smartfon w miejscu.3. Aby otworzyć ramiona i wyjąć smartfon, należy nacisnąć paneldotykowy z tyłu urządzenia.Dodatkowo uchwyt posiada wbudowaną bezprzewodową ładowarkę.Smartfon, który obsługuje tą technologię, po włożeniu w uchwyt, będzieautomatycznie ładowany.UWAGA! Producent nie gwarantuje kompatybilności ładowarkize wszystkimi typami smartfonów. Do działania uchwytu wraz z ładowaniem bezprzewodowym należypodłączyć uchwyt do zewnętrznego źródła zasilania za pomocądołączonego kabla USB typu C.05. UWAGI1. Uszkodzenie spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcjipowoduje utratę gwarancji.2. W przypadku uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniemoraz nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosiodpowiedzialności.3. Z uwagi na względy bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie zmianoraz modyfikacji produktu.4. Regularnie należy sprawdzać urządzenie pod kątem uszkodzeń.W przypadku ich wykrycia należy kontaktować się z autoryzowanymserwisem.5. Nie wolno wylewać płynów na produkt, grozi to trwałym uszkodzeniemsprzętu, a także istnieje duże ryzyko spowodowania pożaru.6. Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.7. Jeśli czujesz, że urządzenie przegrzewa się, odłącz je od zasilaniai skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.8. Nie podłączać urządzenia do źródeł zasilania o wyższym napięciu niżzalecane przez producenta (szczególnie bezpośrednio do gniazdka220/230V). Niestosowanie się do zaleceń może spowodować uszkodzenielub w skrajnych przypadkach zapalenie się urządzenia.Moc pracy:Wejście:Wyjście:Port zasilania:Detektor ciał obcych:Zabezpieczanie przedprzepięciem/ przegrzaniem:Zasięg sensora:Wydajność ładowania:Temperatura pracy:Waga:Rozmiar (bez uchwytu):Szerokość ramion:10W max5V/2A 9V/1.67A10W maxUSB-C
Tak
Tak
~ 9mm
75%
-20~45°
110g
119x73x47mm60-85 mm06. SPECYFIKACJA1. Czujnik zbliżeniowy2. Ładowarkabezprzewodowa3. Ramiona4. Stopka5. Panel dotykowyotwierający ramiona6. Diody LED7. Port USB-C
3
5
4
2. Diody LED – niebieska dioda oznacza, że urządzenie w uchwycie jestładowane. Czerwona dioda oznacza, że wystąpił błąd przy ładowaniu. Przypodłączeniu urządzenia do zasilania, obie diody świecą się przez krótkąchwilę.3. Zamontuj urządzenie na kratce wentylacyjnej samochodu. Klips posiadadwa ustawienia zacisku – wybierz te, dzięki któremu uchwyt będziemocniej trzymał się twojej kratki wentylacyjnej.4. Podłącz urządzenie do ładowania za pomocą kabla dołączonegodo zestawu.
2
PL
4. Przewód USB typu C5. Instrukcja obsługi

[G550]

USER’S MANUAL

07. WARRANTY CARD/ COMPLAINTSThe product is covered by a 24-month warranty. The terms of theguarantee can be found at: https://xblitz.pl/warranty/Complaints should be reported using the complaint form located at: http://reklamacje.kgktrade.pl/Details, contact and website address can be found at: www.xblitz.pl Specifications and contents of the kit are subject to change without notice.We apologise for any inconvenience.CAR PHONE MOUNTBefore using this device, read the user's manual and safety warningscarefully to avoid accidental damage to the equipment or any injury to theuser.PRODUCT DESIGNATIONThis device is a smartphone mount designed for use in cars. The mounthas a built-in wireless charger and an automatic smartphone holdingsystem.01. INCLUDED1. Smartphone mount2. Mounting screw thread3. Mounting clip for car air vent grill02. PRODUCT DESCRIPTION
1
4
5
2
1
3
6
7
03. INSTALLATION
1. Connect the smartphone mount to mounting clip, as shown in the image
below.04. HOW IT WORKS
1. The device has an electrical system for opening and closing the arms that
hold the smartphone in place, combined with a proximity sensor, whichautomates the process.2. To open the arms of the mount, put your smartphone next to the sensor.The arms of the device should open (you can also use the touchpad on theback of the device to open them), letting you put your smartphone in themount . After a few seconds, the arms of the device will closeautomatically, keeping the smartphone in place.3. To open the arms of the device and take out your smartphone, touch thetouchpad on the back of the device.In addition, the holder has a wireless charger built in. Your smartphone(if it supports this technology) will automatically start charging when youput it into the device.WARNING! The manufacturer does not guarantee compatibility of thecharger with all types of smartphones.05. SAFETY WARNINGS
1. Damage caused by failure to follow the instructions in this manual voids
the warranty.2. In case of damage caused by improper use and failure to comply with thesafety rules, the manufacturer is not to be held responsible.3. Due to safety precautions, modifying the product is prohibited.4. Check the device for damage regularly. If you find any faults in the device,contact an authorized service center.5. Do not pour liquids onto thee product, as this may damage theequipment and carries high risk of causing a fire.6. The device should be kept away from children.7. If you feel that the device is overheating, unplug it from the power supplyand contact an authorized service center.8. Do not plug the device into a power supply that has voltage higher thanrecommended by the manufacturer (especially do not plug it directly intoa 220/230V socket). Failure to comply may result in the device beingdamaged or, in extreme cases, set on fire.Operating power:Input:Output:Power Port:Object Proximity Detector:Overvoltage/overheatingprotection:Sensor range:Charging eciency:Operating temperature:Weight:Dimensions(without air vent mount):Arm width:10W max5V/2A 9V/1.67A10W maxUSB-C
Yes
Yes
~ 9mm
75%
-20~45°
110g
119x73x47mm60-85 mm06. SPECIFICATIONS1. Proximity sensor2. Wireless Charger3. Arms4. Base5. Touchpad that opens the arms6. LEDs7. USB-C Port
3
5
4
2. LEDs (bottom of the device) – a blue LED indicates that the device in themount is charging. A red LED indicates that an error occurred while charging.When you connect the device to power, both LEDs are lit for a short while.3. Mount the device on the car's air vent grill. The clip has two clampsettings – choose the one that will make the mount hold on tighter to yourair vent.4. Connect the device to a power supply using the cable included in the set.
2
EN
4. USB Type-C cable5. User's ManualFor the operation of the holder along with wireless charging, connect the holder to an external power source using the included USB Type-C cable.

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Xblitz G550 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6.9 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Xblitz G550 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Xblitz G550 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Xblitz G550-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Xblitz G550-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Xblitz G550.

Allgemeines
Marke Xblitz
Model G550 | G550
Produkte Nicht kategorisiert
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Design
Handy-Gerätetyp Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung Auto
Typ Aktive Halterung
Produktfarbe Schwarz
Material -
Gerätemontagetyp Autolüftungsmontage
Leistung
Kabelloses Aufladen Ja
Eingebautes Ladegerät Ja
Energiequelle USB
Typ Ladeanschluss USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite 73 mm
Tiefe 47 mm
Höhe 119 mm
Gewicht 110 g
Ergonomie
Minimum Gerätweite 60 mm
Maximum Geräteweite 85 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch Ja
Mitgelieferte Kabel USB Typ-C
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Xblitz G550 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse