Zelmer 486 Bedienungsanleitung

Zelmer 486
6.6 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 50 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungZelmer 486
4 486-005_v01

Szanowni Klienci!

Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów rmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpie-czeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.

Charakterystyka urządzenia

Sokowirówka typ 486 jest elektrycznym urządzeniem służą-cym do szybkiego odwirowywania soków z owoców i warzyw z automatycznym oddzieleniem odpadów. W sokowirówce następuje roztarcie surowca a następnie odwirowanie soku z rozdrobnionej masy. Prosta i łatwa obsługa podnosi walory użytkowe urządzenia. Elektroniczny stabilizator prędkości zapewnia stałą prędkość obrotów niezależnie od obciążenia, dzięki czemu zapewnione jest uzyskanie jednolitej konsy-stencji soku. Sokowirówka posiada 2 prędkości odwirowania (dla owoców twardych i miękkich), które zostały dobrane tak, aby uzyskać optymalne parametry jakościowe wyciskanych soków. Zachowanie maksymalnych zawartości witamin, pek-tyn, enzymów i minerałów w soku powoduje jego mniejszą klarowność. Jest to efekt zamierzony, gdyż Producent soko-wirówki uznał, iż ważniejsze jest zachowanie jak najwięk-szych wartości odżywczych, zdrowotnych i dietetycznych otrzymywanego soku niż jego klarowność. Sokowirówka posiada zabezpieczenie uniemożliwiające jej włączenie w przypadku niekompletnego montażu urządzenia. Sokowi-rówka wyposażona jest dodatkowo w funkcję automatycz-nego czyszczenia sita. Naciskając przycisk TURBO silnik pracuje przez 1,5÷2 sekund na wysokich obrotach. Wysokie obroty pomagają oczyścić sito w przypadku, gdy pojawią się drgania wynikłe z nadmiernego nagromadzenia się miąższu. Funkcja TURBO może być stosowana jedynie w 10 sekun-dowych odstępach. Sokowirówka może nieprzerwanie pra-cować 15 minut. Ilość uzyskanego soku np. z 1 kg surowca zależy od jego stopnia świeżości, jak również czystości sita i stanu tarczy rozdrabniającej. Części mające kontakt z prze-twarzanymi surowcami wykonane są z materiałów dopusz-czonych do kontaktu z żywnością.
PL

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

i właściwego użytkowania sokowirówki

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią całej instrukcji obsługi.Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały zrozumiane.

Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!

Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający

jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.Jeżeli przewód zasilający nieodłączany ulegnie uszko-

dzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.Napraw urządzenia może dokonywać jedynie prze-

szkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkow-nika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specja-listycznego punktu serwisowego.Nie używaj sokowirówki, gdy sito wirujące jest uszko-

dzone.Przed uruchomieniem sokowirówki sprawdź czy

pokrywa jest dobrze zamocowana kabłąkiem.Nie zwalniaj kabłąka, gdy sokowirówka pracuje i wiruje

sito, gdyż zadziała zabezpieczenie i wyłączy urządze-
nie.
Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do

części poruszających się podczas użytkowania, należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.Przed czyszczeniem sokowirówki, montażem lub jej

demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.Do popychania produktu stosuj tylko popychacz.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy

z sokowirówką w obecności dzieci.Nie stawiaj sokowirówki na mokrej powierzchni.

Nie używaj sokowirówki bez zbiornika resztek.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania

przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instruk-cją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się

sprzętem.

Notes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 31 2 34 5 6
9 10
3 1 2

A B

C
E
1 2
7 8
4 5
D
1
2
c
6
e
d
f
5
7
12
13
8
1
2
10
4
9
11
a
b
1
2
3
g
h
i

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Zelmer 486 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie entsafter und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6.6 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Zelmer 486 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Zelmer und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Zelmer -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Zelmer
486 | ZJE1800X
entsafter
5900215014517
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Merkmale
Pulpe Behälterkapazität3.5 l
SaftcontainerJa
Saftbehälter Inhalt1 l
Anzahl Geschwindigkeiten2
Rutschfeste FüßeJa
PulsfunktionNein
ProdukttypEntsafter
ProduktfarbeEdelstahl
Leistung
Leistung800 W
Verpackungsdaten
ReinigungsbürsteJa
Material
GehäusematerialEdelstahl
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Zelmer 486 unten.

Ist das Handbuch der Zelmer 486 unter Deutsch verfügbar?

Leider haben wir kein Handbuch für Zelmer 486 in Deutsch verfügbar. Dieses Handbuch ist erhältlich in Englisch.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse