Zelmer ZIR10300

Zelmer ZIR10300 Bedienungsanleitung

(1)
 • POLSKI
  Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
  Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
  bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie
  późniejszej eksploatacji urządzenia.
  Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego i nie może być stosowane w przemyśle.
  Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
  •Użytkownikowiniewolnopozostawiaćbeznadzoru
  żelazkaprzyłączonegodosiecizasilającej.
  •Wtyczkamusibyćwyjętazgniazdawtyczkowego
  przednapełnianiemzbiornikawodąlubprzed
  wylewaniempozostałejwzbiornikuwodypo
  zakończeniuprasowania.
  •Żelazkomusibyćużywanenastabilnejpowierzchni
  inatakąodstawiane.Jeżeliżelazkojestodstawiane
  napodstawkę,należyupenićsię,czypowierzchnia
  naktórejumieszczonopodstawkęjeststabilna.
  •Żelazkoniepowinnobyćużywanejeżelispadło,
  jeżelimawidoczneśladyuszkodzenialubjeżeli
  wyciekazniegowoda.Musizostaćsprawdzone
  wautoryzowanympunkcieserwisowymzanim
  zostanieponownieużyte.
  •Jeżeliprzewódzasilającynieodłączalnyulegnie
  uszkodzeniu,topowinienonbyćwymieniony
  uwytwórcylubwspecjalistycznymzakładzie
  naprawczymalboprzezwykwalikowanąosobę
  wceluuniknięciazagrożenia.
  •Jeżelijakakolwiekczęśćżelazkajestuszkodzona,
  tocelemuniknięciazagrożeniamusizostać
  wymienionaprzezproducenta,przedstawiciela
  serwisulubwykwalikowanąosobę.
  •Urządzeniemożebyćużywaneprzezdzieciwwieku
  conajmniej8latiosobyoograniczonejzdolności
  zycznej,czuciowejipsychicznej,lubniemające
  doświadczenialubznajomościsprzętu,ale
  wyłączniepodnadzoremlubpowcześniejszym
  zrozumiałymobjaśnieniumożliwychzagrożeń
  ipoinstruowaniudotyczącymbezpiecznego
  korzystaniazurządzenia.Należyzapewnićaby
  dzieciniebawiłysięurządzeniem.Czyszczenie
  urządzeniaorazwykonywanieczynności
  konserwacyjnychniepowinnybyćwykonywane
  przezdziecibezodpowiedniegonadzoru.
  •Wtrakciedziałanialubstygnięciatrzymajżelazko
  iprzewódzasilającypozazasięgiemdzieciponiżej
  8rokużycia.
  ZIR10300-001_v01
  pl, cz, sk, hu, ro, ru, bg, ua, en
  • Przedpodłączeniemurządzeniadosiecielektrycznej,
  upewnijsię,żenapięciesieciodpowiadanapięciu
  wskazanemunatabliczceznamionowej.
  • Urządzeniepowinnozostaćpodłączonedogniazdka
  zuziemieniem.Jeśliużywaszprzedłużacza,upewnijsię,
  żedysponujeszgniazdkiemdwubiegunowym16A
  zuziemieniem.
  • Naprawurządzeniamożedokonywaćjedynie
  przeszkolonypersonel.Nieprawidłowowykonana
  naprawamożespowodowaćpoważnezagrożeniadla
  użytkownika.Wraziewystąpieniausterekzwróćsiędo
  specjalistycznegopunktuserwisowegoZELMER.
  • Wwypadkuprzepaleniabezpiecznika,urządzenianie
  możnauruchomić.Abymócponownieużyćżelazka,
  odnieśjedoautoryzowanegopunktuserwisowego.
  • Pokażdymużyciulubwprzypadkupodejrzeniausterki
  należynatychmiastodłączyćurządzenieodzasilania.
  • Nieodłączajurządzeniazsiecipociągajączakabel.
  • Niezanurzajżelazkawwodzieaniinnychcieczach.
  • Niepozostawiajurządzeniawmiejscuwystawionymna
  działanieczynnikówatmosferycznych(deszcz,słońce,
  szron,itp.).
  Ważne ostrzeżenia
  Pilnuj,abyprzewódzasilającyniemiałstycznościzgorącą
  stopążelazka.
  Przechowujżelazkowpozycjistojącej.
  Nieużywajpłynówdousuwaniakamienia,ponieważmogą
  oneuszkodzićurządzenie.
  Nigdynieużywajsubstancjiściernychdoczyszczeniastopy
  żelazkaaniinnychczęściurządzenia.
  Abypowierzchniastopypozostałaniezarysowana,żelazka
  niestawiajwpobliżużadnychmetalowychprzedmiotów.
  Doczyszczeniastopynieużywajczyścików,aniinnych
  środkówchemicznych.
  Dane techniczne
  Parametrytechnicznepodanesąnatabliczceznamionowej
  wyrobu.
  ŻelazkojesturządzeniemklasyI,wyposażonymwprzewód
  przyłączeniowyzżyłąochronnąiwtyczkęzestykiem
  ochronnym.
  ŻelazkoZELMERspełniawymaganiaobowiązującychnorm.
  UrządzeniespełniawymaganiaROZPORZĄDZENIA
  KOMISJI(WE)NR1275/2008wsprawiewymogów
  dotyczącychekoprojektu.
  Urządzeniejestzgodnezwymaganiamidyrektyw:
  • Urządzenieelektryczneniskonapięciowe(LVD)
  –2006/95/EC.
  • Kompatybilnośćelektromagnetyczna(EMC)–2004/108/EC.
  WyróboznaczonoznakiemCEnatabliczceznamionowej.
  DeklaracjazgodnościCEznajdujesięnastroniewww.zelmer.pl.
  Przed pierwszym użyciem żelazka
  Gdyżelazkojestodłączoneodprądu,napełnijzbiornikwodą
  zkranuiustawpokrętłoregulacjitemperaturywpozycji“max”.
  Podłączżelazkodoprądu.Kiedyżelazkoosiągnieżądaną
  temperaturę(lampkakontrolnazgaśnie),możnarozpocząć
  korzystaniezfunkcjiparypoprzezustawienieregulatora
  parywpozycji“2”orazpoprzezwielokrotnenaciskanie
  przycisku .
  Podczaskorzystaniazfunkcjiparyporazpierwszy,nie
  stosujjejdoprasowaniapościeli,ponieważwdozowniku
  parymogąznajdowaćsięjeszczezanieczyszczenia.
  Podczaspierwszegoużycia,żelazkomożewydzielać
  zapachorazniewielkieilościdymu;jesttonormalne
  zjawisko,któreniebędziewystępowałopóźniej.
  Jak korzystać z żelazka
  Sprawdźzalecanątemperaturęprasowanianaetykiecie
  ubrania.Jeśliniewiadomozjakiegomateriałubądź
  materiałówwykonanyjestdanyprodukt,należyokreślić
  temperaturęprasowaniapoprzezwyprasowanieczęści,
  któraniebędziewidocznawtrakcienoszenialubużywania
  danegoproduktu.
  Prasowanienależyrozpocząćodartykułówwymagających
  najniższejtemperaturyprasowania,takichjakwłókna
  syntetyczne.
  Jedwab,materiaływełnianelubsyntetyczne:prasujpo
  odwrotnejstronie,abyuniknąćpowstawanialśniącychplam.
  Nieużywajfunkcjispryskiwania,gdyżmożepowodować
  plamy.
  Syntetyczne
  ••
  Jedwab-wełna
  •••
  Bawełna-len
  Napełnianie zbiornika na wodę 1
  Ustawregulatorparywpozycji“0”iodłącz
  żelazkoodprądu!
  Używajjedynieczystejwodyzkranubezżadnychdodatków.
  Dodawanieinnychpłynów,takichjakperfumy,może
  uszkodzićurządzenie.
  Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej
  wymienionych produktów unieważni gwarancję.
  Tourządzeniezostałozaprojektowanydoużyciazezwykłą
  wodązkranu.
  Abyprzedłużyćprawidłowedziałaniefunkcjipary,należy
  mieszaćwodęzkranuzwodadestylowanąwproporcji1:1.
  Jeśliwodazkranujestbardzotwarda,napełniajjązwodą
  destylowanąwproporcji1:2.
  Wceluzabezpieczeniaprzedwyciekiemwodyzurządzenia
  będącegowpozycjipionowej,nigdy nie należy napełniać
  go powyżej oznaczenia poziomu wody “max”!
  Przygotowywanie
  Usuńzestopyżelazkawszelkienaklejkiimateriały
  zabezpieczające.
  Prasowanie bez pary 2
  Regulatornatężeniaprzepływuparynastawna“0”.
  Prasowanie z parą 3
  Tylko,gdypokrętłoregulacjitemperaturyznajdujesię
  wobszarachoznaczonychsymbolempary.
  Dodatkowa para
  Ekstraparęmożnauzyskaćpoprzeznaciśnięcieregulatora
  paryprzez2sekundy.
  Spryskiwanie 4
  Nieużywajfunkcjispryskiwaniapodczasprasowaniajedwabiu.
  Wyrzut pary 5
  Ustawpokrętłoregulacjitemperaturywpozycjimaksymalnej.
  Odstęppomiędzykolejnymiuderzeniamiparypowinien
  wynosić5sekund.
  Pionowy wyrzut pary 6
  Pod żadnym pozorem nie prasuj ubrań i materiałów
  znajdujących się na ludziach lub zwierzętach!
  Nigdy nie kieruj pary na ludzi ani na zwierzęta!
  Odstęppomiędzykolejnymiwyrzutamiparypowinien
  wynosić5sekund.
  Poczterechcyklachwyrzutupary,odczekaj10sekund.
  Złożony system usuwania kamienia 7
  1. Scale-Clean
  Przykażdymużyciuregulatorapary,system
  samooczyszczaniaczyścimechanizmzodkładającegosię
  kamienia.
  2. Self-Clean
  Funkcja“Self-Clean”pomagawusuwaniudrobinek
  kamieniazkomoryparowej.
  Jeżeliwodawokolicyjestbardzotwarda,korzystajztej
  funkcjiraznaokoło2tygodnie.
  1.Napełnijzbiorniknawodę,ustawregulatortemperatury
  wpozycji“max”ipodłączżelazkodosieci.
  2.Poupływieczasupotrzebnegodorozgrzania,odłącz
  żelazkoodsieci.
  3.Przytrzymajżelazkonadzlewemiwyjmijregulatorpary,
  obracającgodopozycji ijednocześnienaciskając.
  4.Wlejpowolizawartośćjednejmiarkidonapełnianiado
  otworuregulatorapary(patrzrysunek7).
  5.Delikatniepotrząśnijżelazkiem.Wrzącawodaiparabędą
  wydobywałysięzestopyżelazka,wypłukująckamieńlub
  inneznajdującesięwewnątrzosady.Gdyzżelazka
  przestaniekapać,ponowniezamontujregulatorpary,
  wsuwającgo,ustawiającpozycję równoze
  wskaźnikiem,anastępniewciskająciobracającregulator
  dopozycji“0”.
  6.Ponowniepodgrzejżelazko,ażwyparujepozostaławoda.
  7.Jeśliiglicaregulatoraparyjestzabrudzona,usuńwszelkie
  osadyzjejkońcówki,używającwtymceluoctu,
  anastępniespłuczczystąwodą.
  3. Anti-Calc
  Wkład“Anti-Calc”manaceluzredukowanieilosci
  gromadzonegokamieniawytwarzanegopodczasprasowania
  parą,pomagającprzedłużyćczaseksploatacjiżelazka.
  Jednakwkładzapobiegającynagromadzeniukamienianie
  jestwstanieusunąćcałościnaturalniewytwarzanego
  zczasemkamienia.
  Funkcja “Auto-Off” automatycznie
  wyłączająca urządzenie (typ ZIR10600) 8
  Popodłączeniuurządzenia,przezpierwsze2minutyfunkcja
  tabędzieniedostępna,abyurządzeniemogłoosiągnąć
  żądanątemperaturę.
  Potymczasie,jeśliżelazkostojącewpozycjipionowejnie
  zostanieporuszoneprzezosiemminutlubprzez30sekund
  kiedyleżynastopielubnaboku,obwódbezpieczeństwa
  automatyczniewyłączyurządzenie,alampkakontrolna
  zaczniemigać.
  Abyponowniewłączyćżelazkowystarczynimporuszyć.
  System zapobiegający kapaniu “Anti-Drip” 9
  Jeśliżelazkoustawiononazbytniskątemperaturę,para
  zostanieautomatyczniewyłączona,abyzapobieckapaniu.
  Przechowywanie 10
  Ustawregulatorparywpozycji“0”.
  Czyszczenie 11
  Wskazówki, które pomogą oszczędzić energię
  Generowanieparypowodujenajwiększezużycieenergii
  podczaseksploatacjiżelazka.Wceluzmniejszenia
  zużywanejenergiipostępujzgodniezponiższymiradami:
  • Zalecasięzaczynaćodprasowaniatkanin,które
  wymagająnajniższejtemperaturyprasowania.
  Sprawdźnametceprzyubraniuzalecanątemperaturę
  prasowania.
  • Dostosujilośćparydowybranejtemperaturyprasowania,
  stosującsiędozaleceńzamieszczonychwniniejszej
  instrukcjiobsługi.
  • Używajparypodczasprasowaniatylkowtedy,gdyjestto
  konieczne.Wmiaręmożliwości,korzystajzfunkcji
  rozpylaczazamiastpary.
  • Starajsięprasowaćjeszczewilgotnetkaninyistopniowo
  obniżaćustawienieparywżelazku.Parabędziewydzielać
  sięzwilgotnejtkaniny,aniezżelazka.Dlaosób,które
  przedprasowaniemużywająsuszarkielektrycznej,zaleca
  sięzaprogramowaćsuszarkęnafunkcję'irondry'.
  • Jeżelitkaninajestwystarczającowilgotna,wyłącz
  regulatorparywżelazku.
  • Wprzerwachodstawiajżelazkowpozycjipionowej.
  Pozostawienieżelazkawpozycjipoziomejzwłączonym
  regulatoremparyspowodujeniepotrzebnegenerowanie
  pary.
  Ekologia – Zadbajmy o środowisko
  Każdyużytkownikmożeprzyczynićsiędoochrony
  środowiska.Niejesttoanitrudne,anizbyt
  kosztowne.Wtymcelu:opakowaniekartonowe
  przekażnamakulaturę,workizpolietylenu(PE)
  wrzućdokonteneranaplastik.
  Zużyteurządzenieoddajdoodpowiedniegopunktu
  składowania,gdyżznajdującesięwurządzeniu
  niebezpieczneskładnikimogąbyćzagrożeniemdla
  środowiska.
  Niewyrzucajurządzeniawrazzodpadami
  komunalnymi!
  Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
  DANE KONTAKTOWE:
  zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
  http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
  salon rmowy – sprzedaż internetowa
  salon@zelmer.pl
  wykaz punktów serwisowych
  http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
  infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
  801005500 222055259
  ČEŠTINA
  Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
  Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Svou pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům.
  Návod k obsluze uschovejte pro další případné použití.
  Toto zařízení bylo navrženo pouze pro domácí použití a nesmí se používat pro průmyslové účely.
  Všeobecné bezpečnostní pokyny
  •Neponechávejtebezdozoružehličku,zapojenoudo
  elektrickésítě.
  •Zástrčkamusíbýtvytaženazezásuvkypřed
  zahájenímnaplňovánínádrževodounebovylévání
  vodyzbývajícívnádržipoukončenížehlení.
  •Žehličkupoužívejtenastabilnímpovrchuana
  takovýjitakéodkládejte.Předpoloženímžehličkyna
  podstavciseujistěte,žejeplocha,nakteré
  podstavecstojí,stabilní.
  •Žehličkabynemělabýtpoužívána,pokudspadla,
  neseviditelnéstopypoškozenínebopokudzní
  vytékávoda.Nežbudeopětpoužita,musíbýt
  zkontrolovánavautorizovanémservisu.
  •Pokuddojdekpoškozeníneoddělitelnépřívodní
  šňůry,musíjejvyměnitvýrobce,specializovaný
  servisnebojinákvalikovanáosoba,abynedošlo
  kohrožení.
  •Je-likterákolivčástžehličkypoškozená,pakmusí
  býtzpreventivníchdůvodůvyměněnavýrobcem,
  vservisnímstřediskunebokvalikovanouosobou.
  •Spotřebičmohoupoužívatdětistarší8letaosoby
  sfyzickým,senzorickýmamentálnímomezením
  aosobynemajícízkušenostiaznalostiospotřebiči,
  alevýhradněpoddohledemnebopopředchozím
  srozumitelnémvyjasněnímožnéhorizikaapoučení
  obezpečnémpoužíváníspotřebiče.Ujistětese,žesi
  dětisespotřebičemnehrají.Čistitspotřebič
  aprovádětjehoúdržbujezakázánodětembez
  náležitéhodohledu.
  •Běhemprovozuapřichladnutí,semusížehlička
  apřívodníšňůranacházetmimodosahdětímladších
  8let.
  • Dřívenežpřipojítezařízeníkelektrickésíti,ujistětese,
  žesíťovénapětímusísouhlasitsnapětímuvedenýmna
  výkonovémštítku.
  • Zařízenípřipojujtedouzemněnézásuvky.Pokud
  používáteprodlužovacíkabel,ujistětese,žemáte
  dvoukolíkovouzásuvku16Asuzemněním.
  • Opravyzařízenímůžeprovádětpouzeproškolený
  personál.Neodborněprovedenaopravamůžebýtpro
  uživatelepříčinouvážnéhoohrožení.Vpřípaděporuchy
  seobraťtenaspecializovanýservis.
  • Vpřípaděpropálenípojistkynelzezařízenízapnout.
  Abystemohližehličkuopětpoužívat,odevzdejtejido
  autorizovanéhoservisu.
  • Pokaždémpoužitínebovpřípaděpodezřenínazávadu
  ihnedodpojtezařízeníodnapájení.
  • Zařízeníneodpojujteodsítětahánímzakabel.
  • Neponořujtežehličkudovodynebojinýchkapalin.
  • Nenechávejtezařízenínamístěvystavenémpůsobení
  atmosférickýchvlivů(déšť,slunce,námrazaatp.).
  Důležitá upozornění
  Dávejtepozor,abysenapájecíkabelnedotýkalhorkéžehlicí
  plochy.
  Žehličkuuchovávejtevesvislépoloze.
  Nepoužívejteodvápňovacípřípravky,protožemohou
  poškoditzařízení.
  Nikdynepoužívejtebrusnémateriálykčištěnížehlicíplochy
  anijinýchčástízařízení.
  Abysepovrchžehlicíplochynepoškrábal,žehličku
  nestavějtevblízkostikovovýchpředmětů.Kčištěnížehlicí
  plochynepožívejtečisticípřípravkyanijinéchemické
  prostředky.
  Technické údaje
  Technicképarametryjsouuvedenénavýrobnímštítku
  výrobku.
  ŽehličkajezařízenímtřídyI,vybavenýmnapájecímkabelem
  sochrannýmvodičemavidlicísochrannýmkontaktem.
  ŽehličkaZELMERsplňujepožadavkyplatnýchnorem.
  SpotřebičsplňujeNAŘÍZENÍKOMISE(ES)č.1275/2008pro
  požadavkytýkajícíseekoprojektu.
  Zařízeníjeshodnéspožadavkytěchtosměrnic:
  • Elektrickánízkonapěťovázařízení(LVD)–2006/95/EC.
  • Elektromagnetickákompatibilita(EMC)–2004/108/EC.
  VýrobekjeoznačensymbolemCEnavýrobnímštítku.
  Před prvním použitím žehličky
  Kdyžježehličkaodpojenáodsítě,naplňtenádržkuvodou
  zkohoutkuanastavteotočnýregulátorteplotydopolohy
  "max".
  Žehličkupřipojteksíti.Dosáhne-ližehličkanastavené
  teploty(kontrolkazhasne),můžetepoužívatfunkci
  napařovánítak,žeregulátornapařováníotočítedopolohy
  "2"avícekrátstisknetetlačítko .
  Používáte-lifunkcinapařovánípoprvé,nepoužívejteji
  kžehleníprádla,protoževdávkovačipárysemohouještě
  nacházetnečistoty.
  Připrvnímpoužitísemůževžehličcetvořitzápachamalé
  množstvíkouře;jetonormálníjev,kterýsejižnebude
  opakovat.
  Jak používat žehličku
  Zkontrolujtedoporučenouteplotužehlenívtabulcevýrobku.
  Pokudnevíte,zjakélátkynebolátekjevyrobendaný
  výrobek,určeteteplotužehlenítak,ževyžehlítečásti,které
  nebudouviditelnépřinošenínebopoužívánídaného
  výrobku.
  Žehlenízačněteodvýrobkůvyžadujícíchnejnižšíteplotu
  žehlení,jakojsousyntetickávlákna.
  Hedvábí,vlněnénebosyntetickémateriály:žehletezrubu,
  abynevznikalyleskléskvrny.Nepoužívejtefunkcikropení,
  protožetomůžezpůsobitskvrny.
  Syntetické
  ••
  Hedvábí-vlna
  •••
  Bavlna-len
  Naplňování nádržky na vodu 1
  Nastavteregulátornapařovánídopolohy"0"
  aodpojtežehličkuodsítě!
  Používejtepouzečistouvoduzkohoutkubezžádných
  přísad.Přidáváníjinýchkapalin,jakojsouparfémy,může
  poškoditzařízení.
  Veškerá poškození v důsledku použití jednoho z výše
  uvedených výrobků způsobí neplatnost záruky.
  Totozařízeníbylonavrženopropoužívánísobyčejnou
  vodouzkohoutku.
  Abysteprodloužilisprávnéfungovánífunkcenapařování,
  smíchejtevoduzkohoutkusdestilovanouvodouvpoměru
  1:1.Pokudjevodazkohoutkupřílištvrdá,smíchejteji
  sdestilovanouvodouvpoměru1:2.
  Abystezabránilivytékánívodyzezařízení,kteréjevesvislé
  poloze,nikdy jej nenaplňujte nad značku hladiny vody
  „max”!
  Příprava
  Zžehlicíplochyodstraňtenálepkyaochrannouvrstvu.
  Žehlení bez napařování 2
  Regulátorintenzityprůtokupárynastavtena"0".
  Žehlení s napařováním 3
  Pouze,kdyžseotočnýregulátorteplotynacházívrozsahu
  označenémsymbolemnapařování.
  Dodatečné napařování
  Extranapařovánímůžetezískatstisknutímregulátoru
  napařovánípodobu2sekund.
  Kropení 4
  Funkcikropenínepoužívejtepřižehleníhedvábí.
  Parní ráz 5
  Otočnýregulátorteplotynastavtedomaximálnípolohy.
  Odstupmezidalšímiparnímirázymusíčinit5sekund.
  Svislý parní ráz 6
  V žádném případě nikdy nežehlete oděvy nebo materiály
  nacházející se na lidech nebo na zvířatech!
  Nikdy nesměřujte proud páry na lidi nebo zvířata!
  Odstupmezidalšímiparnímirázymusíčinit5sekund.
  Počtyřechcyklechparníhorázupočkejte10sekund.
  Pokročilý systém odvápňování 7
  1. Scale-Clean
  Přikaždémpoužitíregulátorunapařovánísamočisticí
  systémčistímechanismusodvápennýchusazenin.
  2. Self-Clean
  Funkce"Self-Clean"pomáháodstraňovatvápennéčástice
  znapařovacíkomory.
  Pokudjedodávanávodavelmitvrdá,používejtetutofunkci
  jednouza2týdny.
  1.Naplňtenádržkunavodu,regulátorteplotynastavtedo
  polohy"max"ažehličkupřipojteksíti.
  2.Pouplynutíčasupotřebnéhoprozahřátíodpojtežehličku
  odsítě.
  3.Žehličkudržtenadumyvadlemavyjměteregulátor
  napařovánítak,žehootočítedopolohy jazároveň
  přitlačíte.
  4.Doplnicíhootvoruregulátorunapařovánínalijteopatrně
  obsahjednéodměrky(vizobrázek7).
  5.Žehličkouopatrnězatřeste.Horkávodaapárabudou
  vycházetzžehlicíplochyavyplachovattakvápennénebo
  jinéusazeninynacházejícíseuvnitř.Kdyžzžehličky
  přestanekapat,namontujtezpětregulátornapařovánítak,
  žejejvsuneteanastavítedopolohy stejnésukazatelem
  apakregulátorstiskneteaotočítedopolohy"0".
  6.Žehličkuopětzahřejte,abyseodpařilazbývajícívoda.
  7.Pokudjejehlaregulátorunapařováníšpinavá,odstraňte
  veškerénečistotyzjejíhokoncepomocíoctaapak
  opláchnětečistouvodou.
  3. Anti-Calc
  Účelemvložky"Anti-Calc"jesníženímnožstvívápenných
  usazeninvznikajícíchpřižehlenísnapařováním
  aprodlouženítakživotnostižehličky.Avšakodvápňovací
  vložkaneníschopnaodstranitveškerépřirozeněvznikající
  vápennéusazeniny.
  Funkce “Auto-Off” automaticky vypínající
  zařízení (typ ZIR10600) 8
  Popřipojenízařízeníbudetatofunkcepodobuprvních
  2minutnedostupná,abyzařízenímohlodosáhnout
  nastavenéteploty.
  Potétodobě,pokudsžehličkoupostavenouvesvislé
  polozenepohnetepodobuosmiminutnebopodobu30
  sekund,kdyžležínažehlicíplošenebonaboku,
  bezpečnostníobvodautomatickyvypnezařízeníakontrolka
  začneblikat.
  Abysteopětzapnuližehličku,pohnětesní.
  Systém zabraňující odkapávání “Anti-Drip” 9
  Pokudježehličkanastavenanapřílišnízkouteplotu,
  napařováníseautomatickyvypne,abysezabránilo
  odkapávání.
  Uchovávání 10
  Nastavteregulátornapařovánídopolohy"0".
  Čištění 11
  Pokyny, které pomáhají šetřit energii
  Generovánípárypřispíváknejvětšíspotřeběenergiepři
  používánížehličky.Abystesnížilispotřebuenergie,
  postupujtepodlenížeuvedenýchpokynů:
  • Začnětežehlitlátky,kterévyžadujínejnižšíteplotu
  žehlení.Naštítkuoblečenízkontrolujteteplotužehlení.
  • Přizpůsobtemnožstvípáryvybranéteplotěžehlení,
  dodržujtepokynyuvedenévtomtonávodukobsluze.
  • Napařovánípřižehlenípoužívejtepouzetehdy,kdyžjeto
  nutné.Pokudjetomožné,používejtefunkcikropenímísto
  napařování.
  • Snažtesežehlitještěvlhkélátkyapostupněsnižujte
  nastavenínapařovánívžehličce.Párasebudeuvolňovat
  zvlhkélátky,anikolizežehličky.Proty,kteřípřed
  žehlenímpoužívajíelektrickousušičku,doporučujese
  nastavitnasušičcefunkci'irondry'.
  • Pokudjelátkadostatečněvlhká,vypněteregulátor
  napařovánívžehličce.
  • Vpřestávkáchodkládejtežehličkudosvislépolohy.
  Ponechánížehličkyvevodorovnépolozesezapnutým
  regulátoremnapařovánízpůsobujezbytečnévytvářenípáry.
  Ekologicky vhodná likvidace
  Obalovýmateriáljednodušeneodhoďte.Obaly
  abalicíprostředkyelektrospotřebičůZELMERjsou
  recyklovatelné,azásadněbymělybýtvráceny
  knovémuzhodnocení.Obalzkartonulzeodevzdat
  dosběrenstaréhopapíru.Pytlíkzpolyetylénu
  (PE,PE-HD,PE-LD)odevzdejtedosběrenPEkopětnému
  zužitkování.
  Poukončeníživotnostispotřebičzlikvidujteprostřednictvím
  ktomuurčenýchrecyklačníchstředisek.Pokudmábýt
  spotřebičdenitivněvyřazenzprovozu,doporučujesepo
  odpojenínapájecíhopřívoduodelektrickésítějeho
  odříznutí,přístrojtakbudenepoužitelný.Informujtese
  laskavěuVašíobecnísprávyorecyklačnímstředisku,ke
  kterémupříslušíte.
  Totoelektrozařízenínepatřídokomunálníhoodpadu.
  Spotřebitelpřispívánaekologickoulikvidacivýrobku.
  ZELMERCENTRALEUROPEs.r.o.jezapojenado
  kolektivníhosystémuekologickélikvidaceelektrozařízení
  urmyElektrowina.s.Vícenawww.elektrowin.cz.
  Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních
  střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně
  doručené nebo zaslané poštou provádí servisní
  střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH
  OPRAVEN.
  SLOVENSKÝ
  Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
  Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zvláštnu pozornosť treba venovať bezpečnostným pokynom.
  Návod na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo možné využiť aj v ďalšom období používania výrobku.
  Toto zariadenie bolo naprojektované výhradne na domáce používanie, a nie je určené na profesionálne/priemyselné
  používanie.
  • Predtým,akozariadeniepripojítekel.napätiu,uistite
  sa,ženapätievel.sietispĺňapodmienkyuvedenéna
  výrobnomštítkuvýrobku.
  • Zariadeniesamôžepripojiťibadouzemnenejzásuvky.
  Akpoužívatepredlžovacíkábel,uistitesa,žemá
  dvojpólovúzásuvku16Asuzemnením.
  Zariadeniemôžuopravovaťibapreškolenízamestnanci.
  Nesprávnevykonanáopravamôžebyťpríčinouvážneho
  ohrozeniaprepoužívateľa.Vprípadeporuchysaobráťte
  našpecializovanýservis.
  • Vprípade,žesaspálipoistka,zariadeniesanedáspustiť.
  Akchcetežehličkuznovupoužívať,musítejudoručiťdo
  autorizovanéhotechnickéhoservisu.
  • Pokaždompoužitíalebovprípadepodozrenia,že
  zariadeniemáporuchu,musísavždybezodkladne
  odpojiťodel.napätia.
  • Neťahajtezanapájacíkábel!Neodpájajtezariadenie
  ťahanímkábla!
  • Neponárajtežehličkudovodyanidoinýchtekutín.
  • Zariadenienenechávajtenamiestach,ktorésúpriamo
  vystavenépôsobeniupoveternostnýchpodmienok(dážď,
  slnko,námrazaap.).
  Dôležité varovania
  Dávajteobzvlášťpozor,abysanapájacíkábelnedotýkal
  horúcejplatnežehličky.
  Žehličkamusíbyťvždypostavená,ajkeďsanepoužíva.
  Nepoužívajteprostriedkynaodstraňovaniekameňa,pretože
  vopačnomprípademôžuzariadeniepoškodiť.
  Platňužehličkyaniinéčastizariadenianikdynečistite
  drsnýmipredmetmialebodrsnýmihandrami.
  Abysaplatňažehličkynepoškriabala,žehličkuneklaďte
  vblízkostikovovýchpredmetov.Žehliacaplatňasanesmie
  umývaťspoužitímčistiacichprostriedkov,anipomocou
  inýchchemickýchlátok.
  Technické údaje
  Technicképarametresúuvedenénavýrobnomštítku
  výrobku.
  ŽehličkajezariadenieI.triedyvybavenénapájacímkáblom
  sochrannýmvodičomazástrčkousochrannýmkontaktom.
  ŽehličkaZELMERvyhovujepožiadavkámplatnýchnoriem.
  Tentospotrebičvyhovujezáväznýmnormámpodľa
  NARIADENIAKOMISIE(ES)č.1275/2008opožiadavkách
  naekodizajnelektrickýchaelektronickýchzariadení
  vdomácnosti.
  Zariadenievyhovujepožiadavkámsmerníc:
  • Nízkonapäťovéelektrickézariadenia(LVD)–2006/95/EC.
  • Elektromagnetickákompatibilita(EMC)–2004/108/EC.
  VýrobokjeoznačenýoznačenímCEnavýrobnomštítku.
  Pred prvým použitím žehličky
  Keďježehličkaodpojenáodel.napätia,môžetenaplniť
  zásobníknavoduanastaviťregulačnékolieskodopolohy
  "max".
  Pripojtežehličkukel.napätiu.Keďžehličkadosiahne
  potrebnúteplotu(kontrolkazhasne),môžetezačaťpoužívať
  funkciupary,atonastavenímregulátoraparydopolohy"2",
  aleboviacnásobnýmstlačenímtlačidla .
  Počasprvéhopoužitiafunkciepary,nežehliteposteľnú
  bielizeň,pretoževzásobníkuvodysamôžunachádzať
  drobnénečistoty.
  Počasprvéhopoužitiamôžezožehličkyvychádzaťzápach
  akoajmalémnožstvodymu;jetonormálnyjav,ktorýsa
  neskôrnebudeobjavovať.
  Používanie žehličky
  Skontrolujteodporúčanúteplotužehličkynaštítkuoblečenia
  alebobielizne.Akneviete,zakejlátkyalebolátokje
  vyrobenýdanývýrobok,teplotužehleniamôžetezistiť
  vyžehlenímmaléhokúskalátky,ktorápočasnoseniaalebo
  počaspoužívaniadanéhovýrobkuniejeviditeľná.
  Žehleniezačínajteodlátok,ktorévyžadujúnajnižšiuteplotu
  žehlenia,akosúsyntetickélátky.
  Hodváb,vlnenélátkyalebosyntetické:žehlitenaopačnej
  strane(narube),predídetevznikulesknúcichsaškvŕn.
  Nepoužívajtefunkciustriekania,pretožesamôžuvytvoriť
  nežiadanéškvrny.
  Syntetické
  ••
  Hodváb-vlna
  •••
  Bavlna-ľan
  Napĺňanie zásobníka na vodu 1
  Nastavteregulátorparydopolohy"0"aodpojte
  žehličkuodel.napätia!
  Používajteibačistúvoduzvodovodubezžiadnyprísad.
  Pridávanieinýchtekutín,akonapr.voňaviek,môževiesť
  kpoškodeniuzariadenia.
  Všetky poškodenia vzniknuté následkom jedného
  z vyššievymenovaných výrobkov, nie sú zohľadňované
  v záruke.
  Totozariadeniejenaprojektovanénapoužívanieobyčajnej
  vodyzvodovodu.
  Akchcetepredĺžiťsprávnefungovaniefunkciepary,môžete
  miešaťvoduzvodovodusdestilovanouvodouvpomere
  1:1.Akjevodazvodovoduprílištvrdá,miešajtejus
  destilovanouvodouvpomere1:2.
  Abyzpostavenéhozariadeniaprípadnenevytekalavoda,
  nikdy ho nenapĺňajteviac, ako do línie vody ”max”!
  Príprava
  Zplatnežehličkyodstráňtevšetkynálepkyazaisťujúce
  materiályapredmety.
  Žehlenie bez pary 2
  Regulátormnožstvaparynastavtedopolohy"0".
  Žehlenie s parou 3
  Ibakeďsakolieskonastavovaniateplotynachádza
  vrozsahu,ktorýjeoznačenýsymbolompary.
  Dodatočná para
  Akpotrebujeextraparu,stlačtetlačidloregulátoraparyna
  2sekundy.
  Striekanie 4
  Počasžehleniahodvábunepoužívajtefunkciustriekania.
  Výbuch pary 5
  Nastavtekolieskoregulácieteplotynamaximálnuteplotu.
  Medzijednotlivýmivýbuchmiparymábyť5sekundovýodstup.
  Zvislý výbuch pary 6
  V žiadnom prípade sa nesmú žehliť odev a látky
  nachádzajúce sa na ľuďoch a zvieratách!
  Nikdy nevypúšťajte paru smerom k ľuďom alebo
  zvieratám!
  Medzijednotlivýmivýbuchmiparymábyť5sekundovýodstup.
  Poštyrochcyklochparnýchvýbuchov,jepotrebnépočkať10
  sekúnd.
  Pokročilý systém na odstraňovanie vodného
  kameňa 7
  1. Scale-Clean
  Vždy,keďpoužijeteregulátorpary,samočistiacisystémčistí
  mechanizmusaodstraňujeznehousadenýkameň.
  2. Self-Clean
  Funkcia"Self-Clean"pomáhaodstraňovaťkúskykameňa
  zparnejkomory.
  Akjepoužívanávodaveľmitvrdá,jepotrebnétútofunkciu
  vykonaťraznakaždé2týždne.
  1.Naplňtezásobníknavodu,nastavteregulátorteplotydo
  polohy"max",aažnáslednepripojtežehličkukel.napätiu.
  2.Keďuplyniečaspotrebnýnarozohriatie,odpojtežehličku
  odel.napätia.
  3.Podržtežehličkunaddrezomavyberteregulátorpary,
  obráťtehodopolohy asúčasnestlačte.
  4.Pomalyvlejteobsahjednejjednotkynanapĺňaniedo
  otvoruregulátorapary(pozriobr.7).
  5.Žehličkujemnezatraste.Vriacavodaaparabudú
  vychádzaťzplatnežehličky,pričombudúvyplachovať
  kameňakoajinéusadeniny,ktorésanahromadilivo
  vnútri.Keďzožehličkyprestanekvapkať,opäťnamontujte
  regulátorpary-vsuňtehoanastavtevpolohe ,
  súbežnesukazovateľom,anásledneregulátorzatlačte
  aotočtehodopolohy"0".
  6.Žehličkuznovunahrejte,abysnejvyparovalazostávajúca
  voda.
  7.Akjeihlaregulátoraparyzašpinená,pomocouoctu
  odstráňtezjejkoncoviekvšetkyusadeniny,anásledne
  prepláchnitečistouvodou.
  3. Anti-Calc
  Úlohoultra"Anti-Calc"jeredukovaťmnožstvo
  nahromadenéhovodnéhokameňa,ktorýsavytvárapočas
  procesuodparovania,čomápredĺžiťživotnosťžehličky.Ale
  ltračnávložka,ktorápredchádzahromadeniuvodného
  kameňa,nedokážeúplneodstrániťvodnýkameň,ktorýsa
  vtakýchtopodmienkachvytvára.
  Funkcia “Auto-Off” - automatické vypnutie
  zariadenia (typ ZIR10600) 8
  Keďzariadeniepripojíte,počasprvých2minútbudetáto
  funkcianedostupná,abyzariadeniemohlodosiahnuť
  nastavenúprevádzkovúteplotu.
  Potomčase,akježehličkapostavenázvisloanebude
  pohnutávpriebehu8minút,aleboakjepoloženánaplatni
  alebonabokuanebudepohnutá30sekúnd,zabezpečujúci
  obvodautomatickyzariadenievypne,akontrolkazačneblikať.
  Akchcetežehličkuznovuzapnúť,stačí,akjupotrasiete.
  Diagnostika porúch a problémov
  Problém Pravdepodobná príčina Riešenie
  Žehličkanehreje. 1.Kolieskonastavovaniateplotyje
  nastavenénaveľminízkuteplotu.
  2.Niejeel.napätie.
  1.Nastavtenavyššiuteplotu.
  2.Skontrolujtepomocouinéhoel.prístroja,alebo
  zástrčkuvsuňtedoinejzásuvky.
  Kontrolkasanezapína. 1.Žehličkachladne.
  2.Žehličkasanenahrieva.
  1.Počkajte,ažkýmsacyklusnahrievania
  neskončí.
  2.Pozritepredchádzajúciparagraf.
  Oblečeniesaprilepuje. 1.Veľmivysokáteplota. 1.Kolieskonastavovaniateplotynastavtena
  nižšiuteplotu.
  Zožehličkyvychádza
  sparouajvoda.
  1.Regulátorteplotyjenastavenýna
  prílišnízkuteplotu.
  2.Regulátorparyjenastavenýna
  vysokomstupniprisúčasne
  nastavenejnízkejteplote.
  1.Nastavtekolieskonastavovaniateplotyna
  vyššiupolohuapočkajte,ažkýmkontrolka
  nezhasne.
  2.Nastavteregulátorparynanižšístupeň.
  Zožehličkynevychádza
  para.
  1.Regulátorparyjezatvorený.
  2.Vzásobníkunieježiadnavoda.
  3.Mechanizmusjeupchatý.
  4.Prílišnízkateplota.Systém
  predchádzaniakvapkaniujevypnutý.
  1.Nastavteregulátorparydopolohyotvorenej
  pary.
  2.Naplňtezásobník.
  3.Vyberteihluavyčistiteju,aaktonepomôže,
  kontaktujteautorizovanýtechnickýservis.
  4.Prestavtekolieskodovyššejpolohy,aleibaak
  tonepoškodížehlenýmateriál.
  Funkciapostrekovania
  nefunguje.
  1.Vzásobníkunieježiadnavoda.
  2.Mechanizmusjeupchatý.
  1.Naplňtezásobník.
  2.Kontaktujtetechnickýservis.
  Predzapnutímžehličky
  zplatnevytekávoda.
  1.Regulátorparyniejesprávne
  zatvorený.
  1.Overte,čijeregulátorparynastavenývpolohe„0“.
  Nezabúdajteposkončenížehleniavyprázdniť
  zásobník.
  MAGYAR
  Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
  Kérjük, olvassa el gyelmesen a használati útmutatót, különös gyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
  meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
  Ez a készülék kizárólag háztartási használatra lett kifejlesztve, és tilos ipari célokra használni.
  Általános biztonsági Előírások
  •Ahálózatracsatlakoztatottvasalótnemszabad
  felügyeletnélkülhagyni.
  •Adugótkikellhúzniakonnektorbólmégmielőtt
  nekilátnaavíztartálymegtöltésénekilletve
  kiürítésénekavasalásbefejeztével.
  •Avasalóstabilfelületenkellhasználni,ésilyenrekell
  letenni.Mikoravasalótatalpáraállítja,győződjön
  megróla,hogyafelület,amináll,stabil.
  •Haavasalóleesiknemszabadazthasználni,ha
  szemmelláthatósérüléskeletkezettrajtailletvevíz
  szivárogbelőle.Bekellvinniellenőrzéscéljábólegy
  szakszervizbemielőttisméthasználná.
  •Haatápkábelsérült,acserétakészülékgyártójának
  vagyaszakértőnekajánljukmegbízniaveszedelem
  kikerülésecéljából.
  •Haavasalóbármelyikrészesérült,aveszély
  elkerülésevégettannakcseréjétagyártónak,
  aszervízdolgozójánakvagyszakképzettszemélynek
  kellelvégeznie.
  •Aberendezésthasználhatják8évnélidősebb
  gyermekekészikai,érzékelésiéspszichikai
  képességeikbenkorlátozottszemélyek,vagyolyanok
  akiknemismerikakészüléket,vagynincs
  tapasztalatukvele,dekizárólagfelügyelettel,vagy
  miutánérthetőenkioktattákőketalehetséges
  veszélyekről,éselmagyaráztáknekik,hogyankell
  akészüléketbiztonságosanhasználni.Ügyelnikell
  arra,hogyagyermekeknejátszanakakészülékkel.
  Akészüléketgyermekekmegfelelőfelügyeletnélkül
  nemtisztíthatják,ésnemtarthatjákkarban.
  A fenti termékek használatával okozott károk
  érvénytelenítik a garanciát.
  Akészülékszokványoscsapvízhasználatáralett
  kifejlesztve.
  Azoptimálisgőzölésmeghosszabbításáhozkeverjen
  acsapvízhez1:1aránybandesztilláltvizet.Halakóhelyén
  nagyonkeményacsapvíz,akkorkeverjenhozzá1:2
  aránybandesztilláltvizet.
  Függőlegeshelyzetbenavíztúlcsordulásánakmegelőzése
  érdekébensoha ne töltse túl a vizet a ‚max’ jelzésnél!
  Előkészületek
  Távolítsonelmindencímkétvagyvédőfóliátavasaló
  talpáról.
  Vasalás gőz nélkül 2
  Agőzszabályozótállítsa„0“-ra.
  Vasalás gőzzel 3
  Csakolyankor,haahőfokszabályozótárcsaagőzjellel
  ellátotttartománybavanállítva.
  Extra gőzölés
  Extragőzölésheztartsanyomvaagőzszabályozótlegfeljebb
  2másodpercig.
  Vízpermet 4
  Nehasználjaavízpermetfunkciótselyemvasalásakor.
  Gőzlövet 5
  Állítsaahőfokszabályozótárcsáta„max“pozícióba.
  Agőzlövetekközötttartson5mp-esszünetet.
  Függőleges gőzölés 6
  Semmi esetre sem vasaljon személyeken és állatokon
  található ruhát és ruhaanyagokat!
  A gőzt sohasem irányítsa személyek és állatok felé!
  Alövetekközötttartson5mp-esszünetet.
  Mindennegyedikgőzlövetciklusutántartson10másodperces
  szünetet.
  Többfunkciós vízkőmentesítő rendszer 7
  1. Scale-Clean
  A„self-clean“rendszeragőzszabályozómindenhasználatakor
  megtisztítjaamechanikátavízkőlerakódásoktól.
  2. Self-Clean
  A„Self-Clean”funkciósegíteltávolítaniavízkőrészecskéket
  agőzrekeszből.
  Haalakóhelyénnagyonkeményavíz,használjaezt
  afunkciótnagyjábólkéthetente.
  1.Töltsefelavíztartályt,állítsaahőfokszabályozóta„max”
  állásba,ésdugjabeavasalócsatlakozóját.
  2.Miutánavasalókellőenfelmelegedett,húzzakiavasalót.
  3.Tartsaavasalótamosogatófölé,ésvegyeki
  agőzszabályozótúgy,hogylenyomjaésa állásba
  forgatja.
  4.Töltseegytöltőpohártartalmátagőzszabályozónyílásába
  (lásda7.képet).
  5.Óvatosanrázzamegavasalót.Avasalótalpbólforrásban
  lévővízésgőz,valamintezekkelegyüttvízkőés/vagy
  egyéblerakódásoktávoznak.Amikoravasalóbólmár
  nemcsepegvíz,szereljevisszaagőzszabályozót:
  helyezzebeagőzszabályozót,forgassaazállást
  amutatóhoz,majdnyomjabeésforgassaaszabályozót
  a“0”pozícióba.
  6.Forrósítsafelismétavasalót,amígamaradékvízis
  elpárolog.
  7.Haagőzszabályozótűjeszennyezett,távolítsael
  alerakódásokatatűhegyrőlecettel,majdöblítseletiszta
  vízzel.
  3. Anti-Calc
  Az„Anti-Calc“patronúgylettkialakítva,hogycsökkentse
  agőzölősvasalássoránképződővízkőlerakódásokat,ezzel
  isnövelveavasalóhasznosélettartamát.Azonban
  avízkőlerakódástgátlópatronnemképeseltávolítaniaz
  időveltermészetesútonkeletkezőösszesvízkövet.
  „Auto-Off“ automatikus kikapcsolás funkció
  (ZIR10600 típus) 8
  A„Auto-Off“automatikuskikapcsolásfunkciókikapcsolja
  afelügyeletnélkülhagyottvasalót,ezzelisnöveli
  abiztonságotésenergiáttakarítmeg.
  Akészülékhálózatratörténőcsatlakoztatásátkövetőkét
  percbenezafunkcióinaktív,ígyakészülékeltudjaérni
  akívánthőmérsékletet.
  Eztkövetőenhaazállóhelyzetbenlévővasalótnyolc
  percig,atalpánvagyoldalánfekvővasalótpedig30
  ROMÂN
  Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale rmei Zelmer.
  Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor
  privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul
  utilizării aparatului.
  Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic şi nu celui industrial.
  Instrucşiuni generale privind siguranţa
  •Beneciarulnuarevoiesălasene-supravegheat
  eruldecălcatcareesteconectatlareţeauade
  alimentarecucurentelectric.
  •Trebuiesăscoateţiştecheruldinprizăînaintede
  umplerearezervoruluicuapăsauînaintedegolirea
  rezervoruluiderestuldeapăcarearămasînurma
  procesuluidecălcare.
  •Fieruldecălcattrebuiefolositpeosuprafaţăstabilă
  şitotpeoastfeldesuprafaţătrebuiedepozitat.
  Atuncicândpuneţieruldecălcatlalocpesuportul
  -bază,asiguraţi-văcă,suprafaţapecareeste
  amplasatsuportul-bazăestestabilă.
  •Fieruldecălcatnutrebuiefolositîncazulîncare
  acestaacăzut,încazulîncareexistădefecte
  vizibilesauîncazulîncareexistăscurgerideapă.
  Înaintedeafolositacestatrebuievericatîntr-un
  punctdeserviceautorizat.
  •Dacăcabluldealimentarealmaşiniisevadefecta,
  vatrebuisăeînlocuitcuuncablunoulaproducător
  saulaunpunctdeservisspecializatsaudecătre
  personalcalicatpentruaevitasituaţiipericuloase.
  •Dacăoricaredintrecomponenteleeruluidecălcat
  prezintădefecţiuni,pentruaevitaoricepericol,
  aceastatrebuieschimbatădecătreproducător,de
  cătreceicareasigurăservisulsaudecătre
  opersoanăcalicată.
  •Acestdispozitivpoatefolositdecopiicareauvârsta
  depeste8anişipersoanecucapacităţizice,
  senzorialeşimentalelimitateşidecătrepersoanele
  fărăexperienţăcarenucunoscdispozitivul,darnumai
  subsupravegheresaudacăînaintedefolosirele-au
  fostexplicateînmodfoarteclarpericoleleşiaufost
  instruitecuprivirelamoduldefolosireînsiguranţă
  adispozitivului.Dispozitivultrebuieasiguratînaşafel
  încâtcopiisănuaibăposibilitateadeasejucacu
  acesta.Curăţareaşiconservareadispozitivuluinu
  trebuierealizatădecătrecopiicarenusunt
  supravegheaţicorespunzător.
  •Întimpulfuncţionăriisauatuncicânderuldecălcat
  serăceşte,acestaşicabluldealimentarenutrebuie
  săseaelaîndemânacopiilorcarenuaudepăşit
  vârstade8ani.
  10
  11
  1.Scale-Clean
  2.Self-Clean
  3.Anti-Calc
  Systém predchádzania kvapkaniu “Anti-Drip” 9
  Akježehličkanastavenánaprílišnízkuteplotu,parasa
  automatickyvypne,abynedochádzalokukvapkaniuvody.
  Skladovanie 10
  Nastavteregulátorparyvpolohe"0".
  Čistenie 11
  Odporúčania, ktoré pomôžu šetriť energiu
  Počaspoužívaniažehličkysanajviacenergiespotrebúva
  navytváranievodnejpary.Abysaspotrebaenergieznížila,
  postupujepodľanasledujúcichodporúčaní:
  • Žehleniezačínajteodlátok,ktorévyžadujúnajnižšiu
  teplotužehlenia.
  Odporúčanúteplotužehlenianájdetenavýrobnomlístku
  oblečeniaalebobielizne.
  • Prispôsobtemnožstvoparyvzhľadomknastavenej
  teplotežehlenia,dodržujteodporúčaniaapokyny
  uvedenévtejtoužívateľskejpríručke.
  • Počasžehleniapoužívajteparuibakeďjetonevyhnutné.
  Akjetomožné,namiestoparypoužívajtefunkciu
  striekania.
  • Odporúčamežehličeštevlhkélátkyapostupneznižovať
  nastavenieparyvžehličke.Parasabudeuvoľňovať
  zvlhkejlátky,aniezožehličky.Osoby,ktorénasušenie
  používajúelektrickésušičky,odporúčame,abypoužívali
  programsfunkciou'irondry'.
  • Akjelátkadostatočnevlhká,úplnevypniteregulátorpary
  žehličky.
  • Keďžehličkunepoužívate,vždyjuklaďtevzvislejpolohe.
  Akžehličkunechátevovodorovnejpolohesotvoreným
  regulátorompary,parasabudevytváraťnepotrebne.
  Ekologicky vhodná likvidácia
  Obalovýmateriálnevyhadzujte.Obalyabaliace
  prostriedkyelektrospotrebičovZELMERsú
  recyklovateľnéazásadnebymalibyťvrátenéna
  novézhodnotenie.Kartónovýobalodovzdajtedo
  zbernestaréhopapiera.Vreckázpolyetylénu
  (PE,PE-HD,PE-LD)odovzdajtedozbernePEnaopätovné
  zužitkovanie.
  Poukončeníživotnostispotrebičzlikvidujteprostredníctvom
  natourčenýchrecyklačnýchstredísk.Akmábyťprístroj
  denitívnevyradenýzprevádzky,doporučujesapo
  odpojeníprívodnejšnúryodelektrickejsietejejodstránenie
  (odrezanie),prístrojtakbudenepoužiteľný.
  InformujtesaláskavonaVašejobecnejspráve,kuktorému
  recyklačnémustrediskupatríte.
  Tentoelektrospotrebičnepatrídokomunálnehoodpadu.
  Spotrebiteľprispievanaekologickúlikvidáciuvýrobku.
  ZELMERCENTRALEUROPEs.r.o.jezapojenádo
  systémuekologickejlikvidácieelektrospotrebičovurmy
  ENVIDOM–združenievýrobcov.Viacnawww.envidom.sk.
  Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov
  v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy
  doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú
  servisné strediská rmy ZELMER – viď ZOZNAM
  ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
  
  Poradnik diagnostyki usterek
  Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
  Żelazkoniegrzeje. 1.Pokrętłoregulacjitemperatury
  ustawionejestnapozycjiMIN.
  2.Problemzzasilaniem.
  1.Ustawpokrętłoregulacjitemperaturyna
  wyższątemperaturę.
  2.Sprawdźgniazdkosieciowe,podłączdoniego
  inneurządzenie;podłączurządzeniedoinnego
  gniazdasieciowego.
  Lampkakontrolnanie
  włączasię.
  1.Żelazkostygnie.
  2Żelazkosięnienagrzewa.
  1.Poczekajażcyklnagrzewaniazakończysię.
  2.Patrzpoprzedniparagraf.
  Odzieżprzyklejasię. 1.Ustawionatemperaturajestza
  wysokadlaprasowanegomateriału.
  1.Ustawpokrętłoregulacjitemperaturynaniższą
  temperaturę.
  Wrazzparązżelazka
  wyciekawoda.
  1.Zaniskatemperaturaustawionana
  pokrętleregulacjitemperatury.
  2.Zawysokapozycjaregulatorapary
  przyzaniskiejtemperaturze.
  1.Ustawpokrętłoregulacjitemperaturyna
  wyższątemperaturęiodczekaćażlampka
  kontrolnazgaśnie.
  2.Ustawregulatorparynaniższąpozycję.
  Zotworówwstopie
  żelazkaniewydobywasię
  para.
  1.Regulatorparywpozycji„0”.
  2.Brakwodywzbiorniku.
  3.Niedrożnymechanizm.
  4.Pokrętłoregulacjitemperatury
  znajdujesięwpozycjiwktórejnie
  wytwarzanajestpara.
  1.Ustawregulatorparynapozycjęwktórej
  wytwarzanajestpara.
  2.Napełnijzbiornik.
  3.Wyjmijigłęiwyczyścićją,jeślitoniepomoże
  skontaktujsięzserwisem.
  4.Ustawpokrętłoregulacjitemperaturyna
  pozycjęwktórejwytwarzanajestpara,jeślinie
  spowodujetouszkodzeniaprasowanego
  materiału.
  Spryskiwanieniedziała. 1.Brakwodywzbiorniku.
  2.Niedrożnymechanizm.
  1.Napełnijzbiornik.
  2.Skontaktujsięzserwisem.
  Wodawyciekazestopy
  żelazkaprzed
  podłączeniemżelazka.
  1.Regulatorparyniejestprawidłowo
  zamknięty.
  1.Sprawdź,czyregulatorparyznajdujesię
  wpozycji“0”.
  Pamiętajoopróżnieniuzbiornikapo
  zakończeniuprasowania.
  Popierwszympodłączeniu
  doprąduzżelazka
  wydobywasiędym.
  1.Smarnaniektórychelementach
  wewnętrznychurządzenia.
  1.Niemapowodudoniepokoju.Dymzniknie
  niedługopopierwszymuruchomieniu.
  Jeślipowyższeporadyniepomagająusunąćproblemu,skontaktujsięzautoryzowanymserwisemtechnicznym.
  Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego
  przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
  Importer/producent zastrzega sobie prawo modykacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu
  dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
  Problém Pravděpodobná příčina Řešení
  Kontrolkase
  nerozsvěcuje.
  1.Žehličkachladne.
  2Žehličkasenezahřívá.
  1.Počkejte,ažsezahřívacícyklusukončí.
  2.Vizpředchozíodstavec.
  Oblečeníselepí. 1.Velmivysokáteplota. 1.Nastavteotočnýregulátorteplotynanižší
  teplotu.
  Společněspárouvytéká
  zžehličkyvoda.
  1.Regulátorteplotyvnejnižšípoloze.
  2.Regulátornapařovánívnejvyšší
  polozepřinízkéteplotě.
  1.Nastavteotočnýregulátorteplotydovyšší
  polohyapočkejte,ažkontrolkazhasne.
  2.Nastavteregulátornapařovánídonižšípolohy.
  Páranevycházízžehličky. 1.Uzavřenýregulátornapařování.
  2.Vnádržcenenívoda.
  3.Neprůchodnýmechanismus.
  4.Přílišnízkáteplota.Systém
  zabraňujícíodkapáváníjevypnutý.
  1.Regulátornapařovánínastavtedopolohy
  otevřenépáry.
  2.Naplňtenádržku.
  3.Vyjmětejehluavyčistěteji,pokudto
  nepomůže,kontaktujteautorizovanýservis.
  4.Nastavtekolečkodovyššípolohy,pokudto
  nepoškodížehlenýmateriál.
  Funkcekropenínefunguje. 1.Vnádržcenenívoda.
  2.Neprůchodnýmechanismus.
  1.Naplňtenádržku.
  2.Kontaktujteautorizovanýservis.
  Vodavytékázžehlicí
  plochypředpřipojením
  žehličky.
  1.Regulátornapařovánínenísprávně
  uzavřen.
  1.Zkontrolujte,zdaseregulátornapařování
  nacházívpoloze"0".
  Pamatujtenavyprázdněnínádržkypo
  ukončenížehlení.
  Poprvnímpřipojeníksíti
  unikázžehličkykouř.
  1.Mazivonaněkterýchvnějšíchčástech
  zařízení.
  1.Nenídůvodkobavám.Kouřseztratíza
  krátkoudobupoprvnímpoužití.
  Pokudvýšeuvedenépokynynepomohouodstranitproblém,kontaktujteautorizovanýservis.
  Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou
  obsluhou.
  Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku
  právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
  •Spotrebičmôžupoužívaťdetiaosoby
  sobmedzenýmifyzickými,zmyslovýmialebo
  mentálnymischopnosťami,aleboosoby,ktoré
  nemajúdostatočneskúsenostialeboniesú
  dostatočneoboznámenéspoužívanímtohto
  zariadenia,alevýlučnepodstálymdozoromalebo
  poichpredošlomstarostlivomoboznámení
  smožnýmirizikamiapoučeníopravidlách
  bezpečnostipriprácisospotrebičom.Dbajtenato,
  abysadetisospotrebičomnehrali.Detibyspotrebič
  nemaličistiťalebovykonávaťjehoúdržbubez
  dohľaduzodpovednejosoby.
  •Dbajtenato,abypočaspoužívaniaalebochladnutia
  spotrebiča,žehličkaanijejnapäťovýkábelneboli
  vdosahudetívovekumenejako8rokov.
  Všeobecné bezpečnostné pokyny
  •Nikdynenechávajtežehličkupripojenúkelektrickej
  sietibezVášhodozoru.
  •Prednapĺňanímzásobníkavodoualebopred
  vylievanímnespotrebovanejvodypoukončení
  žehlenia,musíbyťzástrčkavytiahnutázozásuvky.
  •Žehličkupoužívajtevýlučnenastabilnejavodorovnej
  ploche.Toplatíajpreodkladaniespotrebiča.Pri
  odkládanímžehličkynapodložkusapresvedčte,
  žeplocha,naktorejjepodložkapoloženájestabilná.
  •Žehličkasanesmiepoužívať,akspadla,akmá
  viditeľnéznámkypoškodeniaaleboakznejvyteká
  voda.Musíbyťskontrolovanávautorizovanom
  serviseaažpotomsamôžeznovapoužívať.
  •Aksaneodpojiteľnýelektrickýkábelpoškodí,musí
  hovymeniťvýrobcaalebošpecializovaný
  opravárenskýpodnikalebovykvalikovanáosoba,
  abystepredišlinebezpečenstvu.
  •Akjeakákoľvekčasťžehličkypoškodená,scieľom
  zamedziťrizikujutrebadaťvymeniťvýrobcom,
  servisomaleboodbornespôsobilouosobou.
  Hibaelhárítási útmutató
  Probléma Lehetséges ok Megoldás
  Avasalónemforrósodikfel. 1.Túlalacsonyfokozatravanbeállítva
  ahőfokszabályozótárcsa.
  2.Nincshálózatitápellátás.
  1.Csavarjafeljebb.
  2.Ellenőrizzemásikkészülékkel,vagydugja
  másikaljzatbaacsatlakozódugót.
  Nemkapcsolbeajelzőfény. 1.Avasalólehűl.
  2.Avasalónemforrósodikfel.
  1.Várjon,amígafűtésiciklusvégetér.
  2.Lásdazelőzőbekezdést.
  Aruhákragadnak. 1.Nagyonmagasahőmérséklet. 1.Forgassaahőfokszabályozótalacsonyabb
  hőmérsékletre.
  Agőzzelegyüttvízistávozik. 1.Túlalacsonyfokozatravanbeállítva
  ahőfokszabályozó.
  2.Túlmagasállásbanvan
  agőzszabályozó,ahőmérsékletpedig
  túlalacsony.
  1.Forgassamagasabbállásba
  ahőfokszabályozótárcsát,ésvárjameg,
  mígkialszikajelzőfény.
  2.Állítsaagőzszabályozótalacsonyabb
  pozíció.
  Nemlépkigőz. 1.Zárvavanagőzszabályozó.
  2.Nincsvízatartályban.
  3.Valamiakadályozzaaszerkezetet.
  4.Túlalacsonyahőmérséklet.Nincs
  bekapcsolvaacsepegésgátló
  rendszer.
  1.Állítsaagőzszabályozótnyitottgőzölő
  pozícióba.
  2.Töltsefelatartályt.
  3.Vegyekiatűt,éstisztítsameg.Haeznem
  segít,forduljonaműszakiszervizhez.
  4.Haatermékanyagaengedi,állítsa
  magasabbfokozatraahőfokszabályozót.
  Nemműködikavízpermet
  funkció.
  1.Nincsvízatartályban.
  2.Valamiakadályozzaaszerkezetet.
  1.Töltsefelatartályt.
  2.Forduljonaműszakiszervizhez.
  Víztávozikavasalótalpból,
  mielőttbedugnáavasaló
  csatlakozódugóját.
  1.Nincsmegfelelőenbezárva
  agőzszabályozó.
  1.Győződjönmegarról,hogy
  agőzszabályozó„0“pozícióbanvan.
  Nefeledjekiüríteniatartályt,miután
  befejezteavasalást.
  Avasalófüstöl,amikor
  előszörbedugjaa
  csatlakozódugót.
  1.Kenőanyagmaradtnéhánybelső
  alkatrészen.
  1.Nincsokaggodalomra.Azelsőhasználat
  utánrövididőnbelülmegszűnikajelenség.
  Haafentemlítetteknemoldjákmegagondot,lépjenkapcsolatbaegyminősítettJavítóközponttal.
  Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati
  utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
  Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az
  érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és
  egyéb okokból történő módosítására.
  Průvodce zjišťování závad
  Problém Pravděpodobná příčina Řešení
  Žehličkanehřeje. 1.Otočnýregulátorteplotysenachází
  vnejnižšípoloze.
  2.Výpadekproudu.
  1.Nastavtedovyššípolohy.
  2.Zkontrolujtesjinýmzařízenímnebokabel
  připojtedojinézásuvky.
  Problém Pravdepodobná príčina Riešenie
  Počasprvéhozapnutia
  žehličkymôžeznej
  vychádzaťdym.
  1.Mazivonaniektorýchvnútorných
  prvkochzariadenia.
  1.Niejepotrebnésaznepokojovať.Pokrátkom
  používanípočasprvéhospusteniadym
  prestanevychádzať.
  Vprípade,ževyššieuvedenéradynepomôžuvyriešiťproblém,kontaktujteautorizovanýtechnickýservis.
  Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho
  určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
  Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom
  prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných
  dôvodov.
  Mielőttakészüléketahálózatracsatlakoztatná,ellenőrizze,
  hogyatápfeszültségmegegyezik-eaműszakiadatlapon
  feltüntetettfeszültséggel.
  • Akészüléketföldelésesdugaszolóaljzatrakell
  csatlakoztatni.Hahosszabbítókábeltalkalmaz,
  bizonyosodjonmeg,hogyez16Abipolárisföldeléses
  dugaszolóaljzattal.
  • Akészülékjavításátkizárólagcsakarrakiképzettszemély
  végezheti.Ahelytelenülelvégzettjavításafelhasználó
  számárakomolyveszélytjelenthet.Meghibásodásesetén
  ajavítástbízzaaszakszervízre.
  • Haakészülékbeépítettbiztosítékkiolvad,akészülék
  működésképtelennéválik.MűszakiSzervizközpontba,
  akészüléketelkellvinniegyMűszakiSzervizközpontba.
  • Használatutánmindig,illetvehaaztgyanítja,hogy
  akészülékmeghibásodott,azonnalhúzzaki
  acsatlakozódugót.
  • Azelektromoscsatlakozódugasztneakábelnélfogva
  húzzakiadugaszolóaljzatból.
  • Avasalótnemerítsevízbevagymásfolyadékba.
  • Akészüléketnetegyekiakörnyezetitényezőknek(eső,
  nap,fagystb.).
  Fontos gyelmeztetések
  Vigyázzon,hogyatápkábelneérjenhozzáaforró
  vasalótalphoz.
  Avasalótfüggőlegeshelyzetbentárolja.
  Nehasználjonfolyékonyvízkőmentesítőt,mertezek
  károsíthatjákakészüléket.
  Netisztítsasúrolószerrelavasalótalpatvagyakészülék
  másrészeit.
  Ahhoz,hogyavasalótalpasimamaradjon,kerüljeennek
  durvatalálkozásátfémtárgyakkal.Sosehasználjon
  csiszolópárnát,vagyvegyszertavasalólaptisztítására.
  Műszaki adatok
  Aműszakiparamétereketaterméknévlegesadattáblája
  tartalmazza.
  AvasalóazI.osztálybatartozókészülék,amelyföldelt
  kábellelésföldelthálózatidugóvalvanfelszerelve.
  AZELMERvasalóazérvényesszabványoknakmegfelel.
  AberendezéselegetteszaABIZOTTSÁG1275/2008/EK
  SZ.RENDELETÉNEKazekoprojektrevonatkozó
  követelményekről.
  Akészülékazalábbiirányelveknekmegfelelő:
  • Kisfeszültségűelektromosberendezések(LVD)
  –2006/95/EC.
  • Elektromágneseskompatibilitás(EMC)–2004/108/EC.
  AkészülékanévlegesadattáblázatonCEjelzésselvan
  ellátva.
  A vasaló első használata előtt
  Mielőttbedugnáacsatlakozódugót,töltsefelavasalótartályát
  csapvízzel,ésállítsaahőfokszabályozótárcsát„max“állásra.
  Csatlakoztassaakészüléketahálózathoz.Amikoragőzölős
  vasalóelérteakívánthőmérsékletet(azellenőrzőlámpa
  nemvilágít),indítsaelagőzölést:állítsaagőzszabályozót
  „2“állásra,ésnyomjamegtöbbszöra gombot.
  Elsőalkalommalnearuhánhasználjaagőzölőfunkciót,
  mertagőzadagolóbanméglehetnémiszennyeződés.
  Azelsőbekapcsoláskorazújvasalóbóljellegzetesszagés
  némifüsttávozhat,eznormálisjelenség,ésakésőbbiekben
  megszűnik.
  A vasaló használata
  Atermékcímkéjénfelvantüntetveazajánlottvasalási
  hőmérséklet.Hanemtudja,hogymilyenfajtájúszövetből
  készültatermék,akkorahelyesvasalásihőmérséklet
  megállapításáhozvasaljaatermékolyanrészét,amelynem
  láthatóatermékviselésevagyhasználataközben.
  Avasalástalegalacsonyabbvasalásihőmérsékletetigénylő,
  példáulaműszálastermékekkelkezdje.
  Selyem,gyapjúvagyszintetikusanyagok:afényesfoltok
  megelőzéséhezvasaljaőketavisszájukról.
  Afoltokmegelőzéseérdekébennehasználjaavízpermetező
  funkciót.
  Szintetikusanyagok
  ••
  Selyem–gyapjú
  •••
  Pamut–vászon
  A víztartály feltöltése 1
  Állítsaagőzszabályozót„0“pozícióba,éshúzzaki
  acsatlakozódugótafalikonnektorból!
  Csaktisztacsapvizethasználjon,ésnekeverjesemmi
  mással.Máshozzáadottfolyadékok,mintpéldáulaparfüm,
  károsíthatjákakészüléket.
  másodpercignemmozgatják,akkorabiztonságiáramkör
  automatikusanlekapcsoljaakészüléket,ajelzőfénypedig
  villognikezd.
  Amennyibenújraműködtetniszeretnéavasalót,noman
  mozgassameg.
  Csepegésgátló rendszer “Anti-Drip” 9
  Hatúlalacsonyabeállítotthőmérséklet,agőzacsepegés
  elkerüléseérdekébenautomatikusankikapcsol.
  Tárolás 10
  Állítsaagőzszabályozót„0“pozícióba.
  Tisztítás 11
  Energiatakarékossági tanácsok
  Alegtöbbenergiátagőztermelésigényli.Afelhasznált
  energiamennyiségcsökkentéseérdekébenkövesseaz
  alábbitanácsokat:
  • Avasalástalegalacsonyabbvasalásihőmérsékletet
  igénylőszövetekkelkezdje.
  Ellenőrizzearuhacímkéntalálhatóajánlottvasalási
  hőmérsékletet.
  • Agőztakiválasztottvasalásihőmérsékletszerint
  szabályozza,ajelenútmutatóutasításaitkövetve.
  • Csakszükségesesetbenhasználjongőzt.Halehetséges,
  gőzöléshelyettinkábbavízpermetfunkcióthasználja.
  • Lehetőségszerintaszöveteketakkorvasalja,amikormég
  nedvesek,éshasználjonalacsonyabbgőzszintet.Így
  agőztnemavasalótermeli,hanemmagukaszövetek.
  Haaruhákatvasaláselőttszárítógépbenszárítja,állítsa
  agépet„vasalószáraz“programra.
  • Haaruhákeléggénedvesek,állítsaagőzszabályozót
  kikapcsolthelyzetbe.
  • Haszünetettart,avasalótállítsaasarkára,függőleges
  helyzetbe.Vízszinteshelyzetbenésbekapcsolt
  gőzszabályozóvalavasalófeleslegesgőzttermel.
  Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
  Akartoncsomagolásjavasoljukleadni
  ahulladékgyűjtőhelyre.
  Apolietilén(PE)zsákotdobjaműanyaggyűjtő
  konténerbe.Ahálózatbólvalókikapcsolásután
  ahasználtkészüléketszétszerelni,aműanyag
  alkatrészeketleadnimásodlagosnyersanyagfelvásárló
  helyen.
  AfémalkatrészeketleadniaMÉH-be.
  Nedobjakiháztartásihulladékkalegyütt!
  • Înaintedeaconectaaparatullapriză,vericaţica
  tensiuneareţeleisăcorespundăcuceaspecicatăpe
  plăcuţacucaracteristiciaaparatului.
  • Acestaparattrebuieconectatlaoprizăcuîmpământare.
  Dacăutilizaţiuncabluprelungitor,asiguraţi-văcăare
  prizăbipolarăde16A,cuîmpământare.
  • Reparaţiileaparatuluipotefectuatenumaidecătre
  personalulcalicat.Reparaţiilenecorespunzătoarepot
  puneînmodseriosînpericolutilizatorul.Încazulîncare
  apardefecţiuni,adresaţi-văpunctuluideservis.
  • Dacăsiguranţafuzibilădeprotecţiemontatăînaparatse
  arde,acestanuvamaifuncţiona.Pentrua-lpunedinnou
  înfuncţiune,aparatultrebuieduslauncentrudeservice
  autorizat.
  • Scoateţiaparatulelectrocasnicdinprizareţeleide
  alimentaredacăbănuiţiexistenţaunuidefectşi
  întotdeaunadupăecareutilizare.
  • Nuscoateţiaparatuldinprizătrăgânddecablu.
  • Nucufundaţieruldecălcatînapăşiniciînoricealt
  lichid.
  • Nuexpuneţiaparatulcondiţiiloratmosferice(ploaie,
  soare,îngheţetc.).
  •Munkaközben,vagyamikoravasalóhűl,tartsa
  avasalótésahálózatikábelt8évalattigyermekektől
  elzárva.
  ZIR10300
  ZIR10600
  INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
  ŻELAZKO PAROWE
  VOD K POUŽITÍ
  NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
  VOD NA OBSLUHU
  NAPAROVACIA ŽEHLIČKA
  HASZNÁLATI UTASÍTÁS
  GŐZÖLŐS VASALÓ
  INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
  FIER DE CĂLCAT
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  УТЮГ С ФУНКЦИЕЙ ПОДАЧИ ПАРА
  ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
  ПАРНА ЮТИЯ
  ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
  ПАРОВОЙ УТЮГ
  USER MANUAL
  STEAM IRON
  PL
  CZ
  SK
  HU
  RO
  RU
  BG
  UA
  EN
  утюг с функцией
  подачи пара
  / steam iron
  ŻELAZKO PAROWE
Zelmer ZIR10300

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Zelmer ZIR10300 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Zelmer ZIR10300-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Zelmer ZIR10300 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Eisen und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.9 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Engels, Pools, Russisch, Roemeens, Slowaaks, Hongaars, Oekraïens. Haben Sie eine Frage zum Zelmer ZIR10300 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Zelmer ZIR10300-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Zelmer
Model ZIR10300
Produkte Eisen
EAN 5900215024165
Sprache Engels, Pools, Russisch, Roemeens, Slowaaks, Hongaars, Oekraïens
Dateityp PDF
Merkmale
Typ Trocken- & Dampfbügeleisen
Variabler Dampf Ja
Kabellänge 3 m
Dampfstoßleistung 110 g/min
Material Bügelsohle Keramik-Bügelsohle
Produktfarbe Blue,White
Fassungsvermögen Wassertank 0.29 l
Anti-Tropf-Funktion Ja
Vertikale Dampffunktion Ja
Sprayfunktion Ja
Automatische Abschaltung Ja
Automatisches Anti-Kalk-System Ja
Konstante Dampfleistung - g/min
Dampf-Boost Funktion Ja
Minimum kontinuierlicher Fluss 35 g/min
Drahtlos Nein
Leistung
Leistung 2400 W
Anzeige
Wasserstandsanzeige Ja
Ergonomie
Nicht verdrehbares Kabel -

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Zelmer ZIR10300 .

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Bedienungsanleitu.ng

Auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung? Bedienungsanleitu.ng sorgt dafür, dass Sie in Windeseile die Bedienungsanleitung finden, die Sie suchen. In unserer Datenbank befinden sich mehr als 1 Million PDF Bedienungsanleitungen von über 10.000 Marken. Jeden Tag fügen wir die neuesten Bedienungsanleitungen hinzu, damit Sie jederzeit das Produkt finden, das Sie suchen. Es ist ganz einfach: Tippen Sie in der Suchleiste Markenname und Produkttyp ein und Sie können direkt die Bedienungsanleitung Ihrer Wahl gratis online einsehen.

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2021 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Website benutzen Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Erfahren Sie mehr